Doptelet

filmovertrukne tabletter 20 mg

Swedish Orphan Biovitrum

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Doptelet 20 mg filmovertrukne tabletter
avatrombopag 


▼Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doptelet
 3. Sådan skal du tage Doptelet
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Doptelet indeholder et aktivt stof, der kaldes avatrombopag. Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes trombopoietin-receptor-agonister. 


Doptelet bruges til voksne med kronisk leversygdom til at behandle et lavt antal blodplader (lavt trombocyttal, trombocytopeni), inden de skal have udført et indgreb, hvor der er risiko for blødning. 


Doptelet virker ved at hjælpe med at øge antallet af blodplader i blodet. Blodplader er blodlegemer, som hjælper blodet med at størkne og dermed mindsker eller forebygger blødning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Doptelet

Tag ikke Doptelet:

 • hvis du er allergisk over for avatrombopag eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6). Tal med lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Doptelet, hvis du er i tvivl.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Doptelet, hvis: 

 • du har risiko for blodpropper i dine blodårer, eller hvis nogen i din familie har haft en blodprop.


Du kan have højere risiko for at få blodpropper med alderen, eller hvis: 

 • du har været sengeliggende igennem længere tid
 • du har kræft
 • du tager p-piller eller får hormonbehandling
 • du er blevet opereret eller er kommet til skade for nylig
 • du er meget overvægtig
 • du ryger
 • du har fremskreden, kronisk leversygdom.


Tal med lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Doptelet, hvis noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis du er i tvivl. 

Børn og unge

Doptelet må ikke gives til personer under 18 år. Dette lægemiddels sikkerhed og virkning hos personer i denne aldersgruppe kendes ikke. 

Brug af anden medicin sammen med Doptelet

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Doptelet frarådes under graviditeten og til kvinder, som kan blive gravide, og som ikke bruger prævention.

Hvis du ammer, skal du spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, inden du tager Doptelet. Dette lægemiddel kan passere over i modermælken. Din læge vil hjælpe dig med at beslutte, om fordelene ved amning opvejer eventuelle risici for dit barn, mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Doptelet forventes ikke at påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller cykel eller til at bruge værktøj og maskiner. 

Doptelet indeholder lactose

Doptelet indeholder lactose (en type sukker). Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Doptelet

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Dit indgreb skal være planlagt til at blive udført 5 til 8 dage efter den sidste dosis Doptelet. 

Så meget skal du tage

 • Doptelet fås i 20 mg tabletter. Den sædvanlige anbefalede dosis er enten 40 mg (2 tabletter) eller 60 mg (3 tabletter) hver dag i 5 dage i træk.
 • Din dosis afhænger af antallet af blodplader i dit blod (dit trombocyttal).
 • Lægen eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange tabletter du skal tage, og hvornår du skal tage dem.


Indtagelse af lægemidlet 

 • Begynd at tage Doptelet 10 til 13 dage før dit planlagte medicinske indgreb.
 • Tabletterne skal synkes hele, tages en gang om dagen og indtages sammen med mad.

Hvis du har taget for meget Doptelet

 • Tal med en læge eller apotekspersonalet med det samme.

Hvis du har glemt at tage Doptelet

 • Tag den glemte dosis, så snart du kommer i tanke om det, og tag derefter den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Doptelet

Du skal tage Doptelet så længe, som din læge har fortalt dig. Du må ikke holde op med at tage Doptelet, medmindre lægen beder dig om det. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger: 


Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • træthed


Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • lavt antal røde blodlegemer (blodmangel/anæmi)
 • blodprop i portvenen (et blodkar, der fører blod til leveren fra tarmene), hvilket kan medføre smerter eller hævelser i den øverste del af maven
 • knoglesmerter
 • muskelømhed
 • feber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1,DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk. 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og hvert blisterkort efter EXP.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Doptelet indeholder:

 • Aktivt stof: avatrombopag. En filmovertrukket tablet indeholder avatrombopagmaleat svarende til 20 mg avatrombopag.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: lactosemonohydrat (se afsnit 2, "Doptelet indeholder lactose"); mikrokrystallinsk cellulose [E460(i)]; crospovidon type B [E1202]; silica, kolloid vandfri [E551]; magnesiumstearat [E470b].
  Filmovertræk: polyvinylalkohol [E1203]; talcum [E553b]; macrogol 3350 [E1521]; titandioxid [E171]; gul jernoxid [E172].

Udseende og pakningsstørrelser

Doptelet 20 mg filmovertrukne tabletter er bleggule, runde tabletter, som buer ud foran og bagpå og har "AVA" trykt på den ene side og "20" på den anden. 


Tabletterne udleveres i æsker med én aluminiumsblister. En blister indeholder enten 10 eller 15 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
SE-112 76 Stockholm 

Sverige 

Fremstiller

Cilatus Manufacturing Services Limited
Regus House 

Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2 

D02 HW77 

Irland 


Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
Strandbergsgatan 49 

Stockholm
112 51 

Sverige

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...