Ipren®

gel 5%

McNeil

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ipren® 5% gel 

ibuprofen 

Læs denne indlægsseddel grundigt. inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Brug altid Ipren gel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ipren gel
 3. Sådan skal du bruge Ipren gel
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ipren gel er et smertestillende og betændelsesdæmpende lægemiddel, som tilhører gruppen nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID).

Ipren gel virker smertestillende og kan mindske de fysiske symptomer i forbindelse med smerter og betændelseslignende tilstande lokalt i muskler og led. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ipren gel

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Ipren gel

 • hvis du er overfølsom over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • hvis du tidligere har haft astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden især ved læber og hals, nældefeber eller en allergisk reaktion efter du har været i behandling med acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID)
 • på skadet hud (f.eks. ved eksem, akne, betændelse, åbne sår).

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende: 

 • du må ikke bruge Ipren gel under tætsluttende bandage
 • Ipren gel må ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder
 • hvis du får udslæt, skal du stoppe behandlingen med Ipren gel
 • du må ikke overskride den anbefalede behandlingsperiode, da risikoen for udvikling af kontaktallergi øges med tiden
 • du skal undgå direkte sollys eller solarielys på det behandlede hudområde
 • Ipren gel kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen hvis du ønsker at blive gravid.

Brug af anden medicin sammen med Ipren

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Du skal undgå at bruge Ipren gel, hvis du samtidig bruger anden medicin på huden. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke bruge Ipren gel i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. 

I de første 6 måneder af graviditeten må du kun bruge Ipren gel efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun bruge Ipren gel efter aftale med lægen. Du må ikke bruge Ipren gel på brysterne eller på store hudområder. 

 

Kvinder, der ønsker at blive gravide 

Ipren kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen om der er en anden behandling. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ipren gel påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Ipren gel indeholder denatureret sprit og propylenglycol

Hyppig påsmøring kan medføre irriteret og tør hud. 

3. Sådan skal du bruge Ipren gel

Hvis din læge har ordineret Ipren gel til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Brugsanvisning

Smør et tyndt lag gel på det aktuelle hudområde højst 3 gange daglig. Massér forsigtigt til gelen er trængt helt ind i huden. Husk at vaske hænder efter endt påsmøring. 

 

Voksne: 9 - 10 g gel daglig er ofte tilstrækkeligt. Daglig dosis bør ikke overskride 15 g gel. Behandlingen bør ikke vare mere end 1 uge, medmindre lægen har angivet andet.  

 

Børn: Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.  

Hvis du har brugt for meget Ipren gel

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har brugt mere Ipren gel, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Ipren gel

Du må ikke påsmøre dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):  

Ikke alvorlige: Rødme af huden, kløe, eksem.  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær, hvis du er overfølsom over for acetylsalicylsyre, hudreaktioner med bl.a. kraftig afskalning af huden.  

Ikke alvorlige: Feber og udslæt i ansigt samt på arme og ben, nældefeber, blæredannelser i huden, mavesmerter.  

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige: Væskeophobning under huden især ved læber og hals, allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner), påvirkning af nyrerne.  

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

Ikke alvorlige: Lokale hudreaktioner, der kan sprede sig ud over det smurte område.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, 

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Ipren gel utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Ipren gel ved almindelig temperatur. 

Brug ikke Ipren gel efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ipren gel 5% indeholder

Det aktive stof er ibuprofen. De øvrige indholdsstoffer er carbomer (carbopol 980, carbopol 1382), denatureret sprit 20% w/w, diethylamin, propylenglycol (E 1520) og renset vand. 

Udseende og pakningsstørrelser

Ipren gel 5% er en klar gel. Ipren gel findes i pakninger à 30 g, 50 g, 100 g og 2 × 100 g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

McNeil Denmark ApS  

Bregnerødvej 133  

3460 Birkerød 

Fremstiller

Fleet Laboratories Ltd.  

94 Rickmansworth Road  

Watford, Hertfordshire  

WD18 7JJ 

England 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...