Coxynon Depot

depottabletter 10 mg og 60 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Coxynon Depot 10 mg depottabletter  

Coxynon Depot 20 mg depottabletter  

Coxynon Depot 30 mg depottabletter  

Coxynon Depot 40 mg depottabletter  

Coxynon Depot 60 mg depottabletter  

Oxycodonhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Coxynon Depot
 3. Sådan skal du tage Coxynon Depot
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Coxynon Depot indeholder det aktive stof oxycodonhydrochlorid, som tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes opioider. Disse er stærkt smertestillende.  

 

Coxynon Depot bruges til voksne og børn over 12 år til behandling af svære smerter, som kun kan lindres tilstrækkeligt med opioidanalgetika. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Coxynon Depot

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Coxynon Depot:

 • hvis du er allergisk over for oxycodonhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Coxynon Depot (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har alvorlige vejrtrækningsproblemer, lav mængde ilt i blodet (hypoksi) eller for høj koncentration af kuldioxid i blodet.
 • hvis du lider af alvorlig KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), cor pulmonale (ændringer i hjertet pga. kronisk overbelastning af lungekredsløbet) eller akut, alvorlig astma.
 • hvis du lider af ophævet tarmfunktion.
 • hvis du pludseligt får mavesmerter eller lider af forsinket mavetømning.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Coxynon Depot 

 • hvis du er ældre eller svækket.
 • hvis du har lunge-, lever- eller nyreproblemer.
 • hvis du lider af bestemte sygdomme i skjoldbruskkirtlen, nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.
 • hvis du lider af nedsat funktion af binyrerne (dine binyrer ikke virker rigtigt) f.eks. Addison’s sygdom.
 • hvis du lider af forstørret prostata.
 • hvis du lider af alkoholisme eller er i behandling for alkoholisme.
 • hvis du ved, du er afhængig af opioider.
 • hvis du lider af betændelse i bugspytkirtlen.
 • ved tilstande med øget tryk i hjernen, f.eks. ved hovedskader.
 • hvis du lider af kredsløbsforstyrrelser.
 • hvis du lider af kramper i galde- og urinveje.
 • hvis du lider af lavt blodtryk eller nedsat blodvolumen.
 • hvis du lider af epilepsi eller har tendens til krampeanfald.
 • hvis du tager MAO-hæmmere (til behandling af depression).
 • hvis du lider af en inflammatorisk tarmsygdom.
 • hvis du for nyligt er blevet opereret i maven.

 

Tal med din læge hvis noget af dette gælder for dig, eller hvis nogen af disse tilstande tidligere har været relevant for dig. 

 

Coxynon Depot har et primært afhængighedspotentiale. Ved brug igennem længere tid kan der udvikles tolerance over for virkningen, og der kræves højere doser for at bibeholde den smertestillende effekt. 

 

Kronisk brug af Coxynon Depot kan medføre fysisk afhængighed, og der kan opstå et abstinenssyndrom ved brat ophør. Når en patient ikke længere har behov for behandling med oxycodon, anbefales det, at dosis gradvist nedtrappes for at forebygge abstinenssymptomer. 

 

Når patienter med kroniske smerter tager Coxynon Depot efter lægens anvisninger, er risikoen for fysisk eller psykisk afhængighed stærkt reduceret og bør derfor afvejes mod de potentielle fordele. Tal med din læge om dette. 

Sjældent kan der udvikles en øget følsomhed overfor smerte, som ikke reagerer på en øgning af dosis. Hvis dette sker, vil din læge sætte din dosis ned eller skifte til et alternativt smertestillende opioid. 

 

Det anbefales ikke at bruge Coxynon Depot før en operation eller i 24 timer efter en operation. 

 

Coxynon Depot bør bruges med særlig forsigtighed hos patienter med tidligere eller nuværende alkohol- og stofmisbrug. 

 

Som med andre opioider, kan Oxycodonhydrochlorid Actavis påvirke din normale hormonproduktion i kroppen, såsom kortisol- eller kønshormon. Især, hvis du har taget en høj dosis i en længere periode. 

 

Symptomer kan være kvalme, appetitløshed, træthed, svimmelhed, forstyrrelser af seksuel funktioner, Forandringer i blødningsmønsteret under menstruation eller impotens. Diskuter dette med din læge. 

Børn og unge

Oxycodon er ikke undersøgt hos børn under 12 år. Sikkerhed og effekt er ikke fastslået og brug hos børn under 12 år anbefales derfor ikke. 

Ældre patienter

Hvis der ikke er nedsat lever- eller nyrefunktion, er det normalt ikke nødvendigt med dosisjustering hos ældre patienter. 

Brug af anden medicin sammen med Coxynon Depot

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Samtidig brug af Coxynon Depot sammen med sløvende medicin som f.eks. benzodiazepiner eller lignede produkter forøger risikoen for døsighed, vejrtrækningsproblemer og koma. Dette kan være livsfarligt. På grund af disse risici skal samtidig brug af disse produkter kun ske, hvis det er den eneste mulighed. 

Hvis din læge udskriver Coxynon Depot til dig samtidig med andre sløvende lægemidler, skal doseringen og behandlingsperioden begrænses mest muligt af din læge. 

Husk at fortæl det til din læge, hvis du får sløvende lægemidler og følg lægens anvisning meget nøje. Det kan være en hjælp, hvis dine venner eller pårørende kender til de symptomer, der står oven for. Tal straks med lægen, hvis du får et af disse symptomer. 

 

Risikoen for bivirkninger øges, hvis du tager antidepressiva (f.eks. citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, venlafaxin). Disse lægemidler kan interagere med oxycodon, og du kan opleve symptomer som f.eks. ufrivillige, rytmiske sammentrækninger af muskler (herunder muskler, som kontrollerer øjenbevægelser), ophidselse, kraftig svedtendens, rysten, overdrevne reflekser, øget muskelspænding, kropstemperatur på over 38 °C. Kontakt din læge, hvis du oplever nogen af disse symptomer. 

 

Hvis du tager dette lægemiddel sammen med anden medicin, kan virkningen af dette lægemiddel eller den anden medicin ændre sig. Ydremere kan risikoen for bivirkninger øges. Fortæl din læge eller på apoteket, hvis du tager: 

 • en type medicin kaldet monoaminoxydase-hæmmere(så som: moclobemid, phenelzin, Isoniazid, tranylcypromin eller selegilin), eller hvis du har taget den type medicin inden for de sidste 2 uger (se ”advarsler og forsigtighedsregler”).
 • Sovemedicin eller beroligende medicin (f.eks. bendzodiazepiner).
 • Medicin til behandling af depression (f.eks. paroxetin eller fluoxetin).
 • Medicin til behandling af psykiatriske eller mentale forstyrrelser (f.eks. phenothiaziner eller antipsykotika)
 • Stærkt smertestillende medicin (opioider).
 • Muskelafslappende medicin.
 • Quinidin (medicin til behandling af hjertebanken)
 • Cimetidin (medicin til behandling af mavesår, forstoppelse eller halsbrænd).
 • Medicin mod svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, voriconazol, itraconazol eller posaconazol).
 • Medicin til behandling af bakterielle infektioner (f.eks. clarithromycin, erythromycin eller telithromycin).
 • En speciel type medicin kaldet protease-hæmmere til behandling af HIV (f.eks. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir eller saquinavir).
 • Rifampicin til behandling af tuberkulose.
 • Carbamazepin (medicin til behandling af anfald, krampeanfald eller kramper og nogle smertetilfælde).
 • Phenytoin (medicin til behandling af anfald, krampeanfald eller kramper).
 • Naturlægemidlet perikon (også kendt som Hypericum perforatum).
 • Medicin til behandling af allergi (antihistaminer) eller kvalme (kvalmestillende).
 • Medicin til behandling af parkinsonssygdom.
 • Blodfortyndende af coumarintypen (medicin til at forebygge blodpropper).

Fortæl også din læge, hvis du fornyligt har fået bedøvende medicin. 

Brug af Coxynon Depot sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager Coxynon Depot. Hvis du drikker alkohol, mens du tager Coxynon Depot, kan du føle dig mere søvnig eller have øget risiko for alvorlige bivirkninger som overfladisk vejrtrækning med risiko for, at vejrtrækningen stopper, og du mister bevidstheden. 

 

Grapefrugtjuice kan hæmme oxycodons metabolisme, og vil øge dens virkning. Derfor bør du undgå at drikke grapefrugtjuice, mens du tager Coxynon Depot. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra brug af oxycodon til gravide kvinder. Oxycodon passerer moderkagen og går over i fostrets kredsløb. Brug af oxycodon under graviditet kan forårsage abstinenssymptomer hos nyfødte. Nyfødte, der er født af mødre der har brugt oxycodon de sidste 3-4 uger inden fødslen, bør overvåges for respirationsdepression. Brug af oxycodon under fødslen kan svække vejrtrækningen hos den nyfødte. Coxynon Depot må kun bruges under graviditet hvis fordele opvejer de mulige risici for barnet. 

 

Amning 

Oxycodon kan udskilles i modermælken og kan medføre vejrtrækningsbesvær hos den nyfødte. Coxynon Depot, bør derfor ikke bruges ved amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Coxynon Depot kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Ved stabil behandling er et generelt forbud mod at føre motorkøretøj ikke nødvendigt. Den behandlende læge skal vurdere den individuelle situation. Tal med lægen om du kan, og under hvilke omstændigheder, du kan føre motorkøretøj. 

Coxynon Depot indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Coxynon Depot

Tag altid Coxynon Depot nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge (12 år og derover)  

Den anbefalede startdosis er 5 eller 10 mg oxycodonhydrochlorid med 12 timers interval. Din læge vil dog udskrive den nødvendige smertestillende dosis. 

 

Yderligere bestemmelse af den daglige dosis, fordeling af dosis i enkelte doser, samt enhver dosisjustering i det videre behandlingsforløb foretages af den behandlende læge og vil afhænge af den forrige dosis. 

 

Patienter, der allerede behandles med opioider, kan starte behandlingen med en højere doser, når deres erfaring med tidligere behandling med opioider tages i betragtning. 

 

Nogle patiener der behandles med Coxynon Depot i et fast skema, har behov for et hurtigtvirkende smertestillende middel som akutmedicin mod gennembrudssmerter. Coxynon Depot er ikke beregnet til behandling af gennembrudssmerter. 

 

Ved behandling af ikke-cancersmerter er en daglig dosis på 40 mg oxycodonhydrochlorid (20 mg 2 gange daglig) generelt nok, men højere doser kan være nødvendige. Patienter med cancersmerter behøver som regel doser fra 80 til 120 mg oxycodonhydrochlorid, som i individuelle tilfælde kan øges til 400 mg. 

 

Behandlingen skal løbende kontrolleres med hensyn til smertelindringen og andre virkninger, for at opnå den bedst mulige smertebehandling og gøre det muligt at behandle eventuelt opståede bivirkninger i god tid samt vurdere om behandlingen skal fortsætte. 

 

Nedsat nyre/lever funktion eller lav kropsvægt  

Hvis du har nedsat nyre- og/eller leverfunktion eller hvis du har en lav kropsvægt vil din læge eventuelt udskrive en lavere startdosis. 

Anvendelse og behandlingsvarighed

Synk depottabletterne hele med tilstrækkelig væske (1⁄2 glas vand) med eller uden mad, om morgenen og om aftenen efter et fast skema (f.eks. kl. 8 og kl. 20). 

Tabletterne må ikke brækkes, knuses eller tygges da dette ødelægger depotegenskaberne og medfører hurtig frigivelse. Indtagelse af brækket, tygget eller knust Coxynon Depot medfører en hurtig frigivelse og optagelse af en potentielt dødelig dosis Oxycodon (se afsnit ”Hvis du har taget for meget Coxynon Depot”). Coxynon Depot er kun til indtagelse gennem munden. I tilfælde af injektionsmisbrug (indsprøjtning i en vene) kan tablethjælpestoffer (især talkum) forårsage nedbrydning (nekrose) af det omkringliggende væv, ændring af lungevævet (lungegranulomer) samt andre alvorlige og potentielt dødelige tilstande. 

 

Din læge vil justere dosis afhængig af smerteintensiteten og din reaktion på behandlingen. Tag antallet af depottabletter bestemt af din læge 2 gange dagligt. 

Hvis du har taget for mange Coxynon Depot

Hvis du har taget flere Coxynon Depot end de ordinerede skal du straks kontakte din læge eller skadestuen. 

Følgende symptomer kan forekomme: små pupiller, nedsat åndedræt, slaphed i skeletmuskulaturen, døsighed og fald i blodtrykket. I alvorlige tilfælde, kan der forekomme kredsløbskollaps, manglende mental og motorisk aktivitet, bevidstløshed, nedsættelse af hjerterytmen og ophobning af vand i lungerne, der kan forekomme lavt blodtryk og død. Misbrug af høje doser stærke opioider kan være dødeligt. Du bør under ingen omstændigheder udsætte dig selv for situationer, som kræver øget koncentration, f.eks. at køre bil. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Coxynon Depot, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Coxynon Depot

Hvis du tager en mindre dosis Coxynon Depot end anvist af lægen eller glemmer at tage tabletter. vil den smertestillende virkning være utilstrækkelig eller helt uden effekt. 

Du kan tage den glemte tablet, hvis der er mindst 8 timer til næste faste dosering. Du kan derefter fortsætte med tabletterne som foreskrevet. Du bør også tage depottabletterne hvis der er kortere tid til næste faste dosering, men skubbe den næste dosering med 8 timer. Principielt må du ikke tage Coxynon Depot mere end en gang hver 8. time. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Coxynon Depot

Stop ikke med behandlingen uden at informere din læge. 

Når en patient ikke længere behøver behandling med Coxynon Depot anbefales det gradvist at nedtrappe dosis for at forebygge abstinenssymptomer.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage Coxynon Depot og straks kontakte din læge.

 • Vejrtrækningsbesvær (overfladisk vejrtrækning), hvilket er den væsentligste risiko ved opioider, og den optræder især hos ældre eller svækkede patienter. Hos disponerede patienter kan opioider således få blodtrykket til at falde.
 • Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner), som kan forårsage nældefeber, hævelse af ansigt, læber, mund, tunge, svælg eller vejrtrækningsbesvær.
 • Små pupiller
 • Pludselig indsnævring af luftveje, som gør det svært at trække vejret (bronkospasmer).
 • Kramper i den øverste del af maven.
 • Nedsat hosterefleks.

Andre mulige bivirkninger

Meget almindelige (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer):  

 • sløvhed (træthed til døsighed) - dette er mere sandsynligt, når du starter med at tage tabletterne eller når du øger dosis, men det bør forsvinde i løbet af få dage
 • svimmelhed
 • hovedpine
 • forstoppelse
 • kvalme
 • opkastning
 • kløe.

 

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer):  

 • føle sig svag (asteni)
 • flere psykiske bivirkninger såsom
  • humørsvingninger (f.eks. angst, depression)
  • ændringer i energiniveau (nervøsitet og søvnløshed)
  • ændringer i optræden (forstyrrelser i tankemønster, forvirring, hukommelsestab, isolerede tilfælde af taleforstyrrelser)
 • ufrivillig sitren eller rysten
 • stakåndethed
 • vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning
 • mundtørhed, sjældent ledsaget af tørst; mave/tarm problemer som f.eks. mavesmerter; diarre; sure opstød; manglende appetit
 • hudlidelser som f.eks. udslæt, sjældent øget lysfølsomhed (fotosensitivitet), i isolerede tilfælde kløende udslæt eller skællende udslæt, øget svedtendens
 • besvær med vandladning (hyppig vandladning).

 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer):  

 • allergiske reaktioner
 • dehydrering
 • ophidset, urolig adfærd (agiatation)
 • ændringer i opfattelse som følelsesmæssig ustabilitet, depersonalisering, en følelse af ekstrem lykke, hallucinationer, smagsændringer, synsforstyrrelser, pludselig unormal lydfølsomhed, svimmelhed og snurrende følelse, nedsat seksuallyst; lægemiddelafhængighed (se afsnit 2)
 • unormal dannelse af antidiuretisk hormon
 • hukommelsestab, kramper, muskelstramhed og besvær med at strække muskler, både forøget og nedsat muskelkraft, muskelkramper (ufrivillige muskelsammentrækning), muskeltrækninger (tics), nedsat følelse ved berøring, forstyrrelse i koordinationsevnen, talebesvær, besvimelse, prikkende eller sovende følelse
 • utilpashed, øget puls, opmærksom på hjerterytmen
 • udvidelse af blodkar
 • øget hoste; betændelse i svælget; løbende næse; stemme forandringer; vejrtrækningsbesvær
 • mundsår; betændelse i gummerne, mundbetændelse; synkebesvær, luft i maven, luft i tarmen, tarmslyng
 • stigning i leverenzymer
 • tør hud
 • vandladningsbesvær
 • seksuelle forstyrrelser, impotens
 • skader som følge af uheld
 • smerter (f.eks. brystsmerter); øget vand i kroppen (ødem); kulderystelser; tørst; migræne; fysisk afhængighed med abstinenssymptomer
 • ændringer i tåresekretionen, sammentrækning af pupil, nedsat syn.

 

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer):  

 • lymfeknudesygdom
 • fald i blodtryk, svimmelhed når man rejser sig efter at have siddet eller ligget ned
 • blødning fra gummer; øget appetit; sort afføring; tandmisfarvning
 • herpes simplex (hud- og slimhindeudslæt)
 • kløende hududslæt (nældefeber)
 • blod i urinen
 • ændring i kropsvægt (tab eller øgning); pudsholdig betændelse i bindevæv (cellulitis).

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke estimeres fra de tilgængelige data):  

 • alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner)
 • aggression
 • øget smertefølelse som ikke kan forbedres ved øgning af dosis
 • karies i tænder
 • smerter i højre side af maven, kløe og gulsot der skyldes betændelse i galdeblæren
 • udebleven menstruation
 • længerevarende brug af Coxynon Depot under graviditet kan føre til livstruende abstinenssymptomer hos nyfødte. Symptomer hos spædbarnet kan være irritabilitet, hyperaktivitet og unormalt søvnmønster, højfrekvens gråd, rysten, opkast, diarré og at barnet ikke tager på i vægt.

 

Forholdsregler  

Hvis du observerer nogen af de ovenstående bivirkninger vil din læge sædvanligvis tage de nødvendige forholdsregler. 


Bivirkningen i form af forstoppelse kan forebygges ved en fiberrig diæt og øget væskeindtag. Din læge vil ordinere dig et passende lægemiddel, hvis du lider af kvalme eller opkastning. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Coxynon Depot indeholder:

 • Aktivt stof: Oxycodonhydrochlorid. 1 depottablet indeholder 10, 20, 30, 40 eller 60 mg oxycodonhydrochlorid svarende til henholdsvis 9 mg, 18 mg, 27 mg, 36 mg eller 54 mg oxycodon.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: Lactosemonohydrat, hypromellose, povidon, stearinsyre, magnesiumstearat, vandfri kolloid silica.
  Tabletovertræk:
  10 mg: Titandioxid (E171), hypromellose, macrogol, polysorbat 80
  20 mg: Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol, talcum, jernoxid, rød (E172)
  30 mg: Polyvinylalkohol, macrogol, talcum, jernoxid, rød (E172), jernoxid, sort (E172), blå indigo carmin aluminium lake (E132)
  40 mg: Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol, talcum, jernoxid, gul (E172)
  60 mg: Polyvinylalkohol, macrogol, talcum, jernoxid, rød (E172), carmin (E120), jernoxid, sort (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Coxynon Depot 10 mg depottabletter 

Hvide, runde, bikonvekse tabletter, 9 mm i diameter, med prægningen ’OX10’ på den ene side.  

Coxynon Depot 20 mg depottabletter 

Pink, runde, bikonvekse tabletter, 7 mm i diameter, med prægningen ’OX20’ på den ene side.  

Coxynon Depot 30 mg depottabletter 

Brune, runde, bikonvekse tabletter, 9 mm i diameter, med prægningen ’OX30’ på den ene side.  

Coxynon Depot 40 mg depottabletter 

Gule, runde, bikonvekse tabletter, 7 mm i diameter, med prægningen ’OX40’ på den ene side.
Coxynon Depot 60 mg depottabletter
Røde, runde, bikonvekse tabletter, 9 mm i diameter, med prægningen ’OX60’ på den ene side. 

 

Coxynon Depot 30 mg og 60 mg fås i blisterpakninger med 28 eller 98 depottabletter. 

 

Coxynon Depot 10 mg, 20 mg og 40 mg fås i blisterpakninger med 28, 49 eller 98 depottabletter.  

Pakninger med 49 depottabletter indeholder et delt blisterkort. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Coxynon Depot svarer til Reltebon Depot. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret maj 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...