Antistina®-privin®

øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Antistina®-Privin 5 mg/ml + 0,25 mg/ml øjendråber, opløsning  

Antazolinsulfat/naphazolinnitrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3-4 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Antistina-Privin
 3. Sådan skal du bruge Antistina-Privin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Antistina-Privin øjendråber indeholder et antihistamin (antazolin), som lindrer symptomerne ved overfølsomhed og naphazolin, som trækker de små blodårer sammen. 

Du skal bruge Antistina-Privin mod røde og kløende øjne pga. allergi. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3-4 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Antistina-Privin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. 

Brug ikke Antistina-Privin:

 • hvis du er allergisk over for antazolinsulfat, naphazolinnitrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Antistina-Privin (angivet i afsnit 6)
 • har grøn stær (glaukom med snæver kammervinkel)
 • er i behandling med medicin mod depression (MAO-hæmmere).

 

Du må ikke bruge Antistina-Privin til børn under 5 år. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Antistina-Privin hvis du: 

 • har tørre øjne.
 • har forhøjet blodtryk.
 • har forstyrrelser i hjerterytmen.
 • er ældre og har alvorlige hjerte-karsygdomme.
 • har diabetes (sukkersyge).
 • har for højt stofskifte.
 • svulst i binyren (fæokromocytom).

 

Du skal kontakte lægen, hvis 

 • dine symptomer fortsætter i mere end 3-4 dage
 • dine symptomer bliver værre
 • du får smerter i øjnene og sløret syn efter drypning.

 

Vær opmærksom på følgende 

 • Hvis du har betændelse i næseslimhinden (rhinitis sicca), er det vigtigt at presse en finger mod den inderste øjenkrog i 2 minutter efter du har dryppet øjnene, for at forhindre øjendråberne i at løbe ned i næsen.
 • Hvis du bruger Antistina-Privin for længe eller i for store doser, kan du få forværring af symptomerne med meget røde øjne.

Brug af anden medicin sammen med Antistina-Privin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Du må ikke bruge Antistina-Privin, hvis du tager medicin mod depression af typen MAO-hæmmere. Tal med lægen.
Tal med lægen, hvis du tager 

 • medicin mod sindslidelser (antipsykotika)
 • medicin mod depression (af typen tricykliske antidepressiva)
 • beroligende medicin eller sovemedicin.

 

Vær opmærksom på 

 • Hvis du drikker alkohol, når du bruger Antistina-Privin, kan det forstærke den sløvende virkning.
 • Hvis du udover Antistina-Privin bruger andre øjendråber, skal du vente mindst 5 minutter mellem drypningerne.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Antistina-Privin. Tal med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun bruge Antistina-Privin efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Antistina-Privin kan give bivirkninger som døsighed, svimmelhed og sløret syn, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Antistina-Privin indeholder benzalkoniumchlorid

Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.  

 

Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal du bruge Antistina-Privin

Brug altid Antistina-Privin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne: 1 dråbe 3-4 gange dagligt i højst 14 dage. 

Børn: Du må ikke bruge Antistina-Privin til børn under 5 år.  

Børn over 5 år: 1 dråbe 2-3 gange dagligt. 

 

Hvis behandlingen med Antistina-Privin ikke hjælper i løbet af 3-4 dage, skal du kontakte din læge. 

Brugsvejledning

Bøj hovedet bagover (Fig. 1). Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger. 

Hold øjendråbeflasken i den anden hånd med spidsen nedad - et let tryk på flasken får en dråbe til at falde ned i øjet (Fig. 2). 

Dryp 1 dråbe i hvert øje. 

Flaskens spids må ikke røre noget, da indholdet så kan blive forurenet.  

Pres en finger mod den inderste øjenkrog i 2 minutter efter du har dryppet øjnene. 

Antistina-Privin 2care4 ApS øjendråber, opløsning 0,25 mg/ml + 5 mg/ml 

Hvis du har brugt for meget Antistina-Privin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Antistina-Privin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Antistina-Privin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Antistina-Privin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.  

 • Brændende/stikkende fornemmelse ved drypning og lokale allergiske reaktioner, som øget kløe og rødme.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Hovedpine, søvnighed, svimmelhed, døsighed, rysten.
 • Svedtendens.
 • Tiltagende rødme i øjet.
 • Sløret syn, udvidelse af pupillen.
 • Tørre øjne.
 • Kronisk øjenbetændelse med røde øjne brændende fornemmelse og tåreflåd, evt. med hævede øjenlåg.
 • Øget sekret i øjet.
 • Ændring af farven i øjets regnbuehinde.
 • Ophidselse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares over 25 °C.  

Holdbarhed efter anbrud: 28 dage. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Antistina-Privin indeholder:

 • Aktive stoffer: antazolinsulfat og naphazolinnitrat. 1 ml øjendråber, opløsning indeholder 5 mg antazolinsulfat og 0,25 mg naphazolinnitrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: borax, borsyre, benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Findes i pakning med 10 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12  

6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Antistina® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...