Ospen

filmovertrukne tabletter 500.000 IE

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ospen 500.000 IE, 1 mill. IE og 1,5 mill. IE filmovertrukne tabletter  

phenoxymethylpenicillinkalium 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

om sikkerheden af dette lægemiddel.  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ospen.
 3. Sådan skal du tage Ospen.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Ospen er et antibiotikum af penicillintypen. Ospen virker på bakterier, ved at hindre opbygningen af bakteriens væg, så bakterien ødelægges.
 • Du kan få Ospen mod betændelse i f.eks. huden, bindevæv, bihuler, øre, hals, bronkier og lunger.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ospen

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ospen

 • hvis du er allergisk over for phenoxymethyl- penicillinkalium eller et af de øvrige ind- holdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for penicillin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ospen  

 • hvis du er allergisk over for anden medicin mod betændelse (cefalosporiner).
 • hvis du lider af allergi eller har astma.
 • hvis du har nedsat nyrefunktion.

 

Kontakt straks lægen, hvis du får: 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse. Hvis disse symptomer opstår inden for minutter til timer, skal du straks ringe 112, da dette kan være livsfarligt.
 • Langvarig eller blodig diarré, når du bruger eller har brugt Ospen. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).
 • Vedvarende diarré eller opkastning.

 

Ved længere tids behandling bør din læge kontrollere din lever- og nyrefunktion samt undersøge, om der er ændringer i blodets sam- mensætning ved en blodprøvekontrol. 


Ved længere tids behandling kan der opstå superinfektioner af ikke-følsomme mikroorganismer. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Ospen. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Ospen

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Urinsyregigt (probenecid, sulfinpyrazon).
  • Psoriasisgigt, leddegigt og visse kræftsygdomme (methotrexat).
  • Infektioner (tetracykliner, sulfonamider eller chloramphenicol).
  • Tyfus (oral vaccine).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Ospen sammen med mad og drikke

 • Du kan tage Ospen i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet:  

 • Du kan tage Ospen under graviditet.

Amning:  

 • Du kan tage Ospen, selvom du ammer.
 • Ospen går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ospen påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Ospen indeholderhjælpestoffer, hvor advarsel er påkrævet

 • Ospen, 500.000 IE, indeholder 0,9 mmol (33 mg) kalium pr. tablet.
 • Ospen, 1 mill. IE, indeholder 1,7 mmol (66 mg) kalium pr. tablet.
 • Ospen, 1,5 mill. IE, indeholder 2,6 mmol (100 mg) kalium pr. tablet.
 • Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.
 • Ospen indeholder maltodextrin (som indeholder glucose). Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Ospen

Tag altid Ospen nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Det er vigtigt, at du gennemfører hele den behandling, som lægen har foreskrevet, også selvom dine symptomer forsvinder. 

 

Styrkerne 1 mill. IE og 1,5 mill IE. har delekærv. Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. Drik et glas væske samtidig med indtagelsen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

500.000 IE til 1 mill. IE (330-660 mg) 2-4 gange daglig. 

Den samlede daglige dosis afhænger af, hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning. 

 

Brug til børn:  

Dosis afhænger af barnets vægt og hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Ospen

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Ospen, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

Symptomer:  

 • kvalme, opkastning, mavesmerter, diarré, forstyrrelser i saltbalancen, sløret bevidsthed, ufrivillige muskelsammentrækninger, kramper, dyb bevidstløshed (koma), nyresvigt og ændringer i blodets sammensæt- ning og surhedsgrad.

Hvis du har glemt at tage Ospen

 • Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Ospen

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandling med Ospen er stoppet.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, bleghed, tendens til betæn- delse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hævelse af strubehovedet med hæshed, hoste, synkebesvær og åndedrætsbesvær. Hvis der kommer svær hævelse i svælget, er der alvorlig risiko for kvælning. Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.
 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppighed er ikke kendt:  

 • Diarré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse forårsaget af antibiotika. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. udslæt, kløe, nældefeber.
 • Kvalme, opkastning, spisevægring, fordøjelsesbesvær, mavesmerter, luft i maven, diarré.
 • Udslæt / hududslæt.
 • Betændelse i tungen.
 • Mundbetændelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Udslæt (nædefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livs- farligt. Ring 112.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Ledsmerter.
 • Feber.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Sort tunge, midlertidig mundtørhed og smagsforstyrrelse.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Feber pga. overfølsomhed mod Ospen.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være elle blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt, smerter, kuldegysninger, hævelser, ledsmerter, eller udmattelse.
 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Ospen kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjet antal hvide blodceller., som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Ospen utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Ospen efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Ospen ved temperaturer over 25 ºC.
 • Opbevar Ospen i original beholder, da det er følsomt for fugt.


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ospen indeholder:

Aktivt stof: 

phenoxymethylpenicillinkalium 500.000 IE (330 mg), eller  

phenoxymethylpenicillinkalium1 mill. IE (660 mg), eller  

phenoxymethylpenicillinkalium 1,5 mill. IE (990 mg)  

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Talkum, Povidon, Macrogol 6000, Maltodextrin, Hypromellose, Magnesiumstearat, Titandioxid (E171), Saccharinnatrium, pebermynteolie. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Ospen 500.000 IE er hvide/cremefarvede, runde filmovertrukne tabletter.
Ospen 1 mill. IE er hvide/cremefarvede, aflange filmovertrukne tabletter med delekærv på begge sider.
Ospen 1,5 mill. IE er hvide/cremefarvede, ovale filmovertrukne tabletter med delekærv på begge sider. 


Ospen fås i:  

Ospen 500.000 IE i pakninger med 12, 24 og 36 tabletter.
Ospen 1 mill. IE i pakninger med 12, 24 og 36 tabletter.
Ospen 1,5 mill. IE i pakninger med 12, 24 og 36 tabletter. 


Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Ospen også som Pancillin. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...