Vermox®

tabletter 100 mg

ChemVet

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Vermox® 100 mg, tabletter  

mebendazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Vermox® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vermox®
 3. Sådan skal du tage Vermox®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Vermox® (mebendazol) er et ormemiddel, der virker mod flere typer af indvoldsorm. Vermox® dræber voksne orm, larver og æg fra spolorm, piskeorm og hageorm, men ikke æg fra børneorm. Du kan tage Vermox®, hvis du har børneorm, spolorm, piskeorm eller hageorm.  

Lægen kan have givet dig Vermox® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vermox®

Brug ikke Vermox®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for mebendazol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Vermox®  

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Vermox®. Det kan have betydning for prøveresultaterne.  

Vermox® må kun gives til et barn under 1 år, hvis lægen specifikt har ordineret medicinen til barnet. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Tal med din læge, hvis du bruger medicin mod  

 • mavesår, sure opstød eller spiserørskatar (cimetidin).

 

Samtidig brug af mebendazol og metronidazol bør undgås. 

Brug af Vermox® sammen med mad og drikke

Du kan tage Vermox® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet: 

Hvis du er gravid, må du kun tage Vermox® efter aftale med lægen. 

 

Amning: 

Hvis du ammer, må du kun tage Vermox® efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vermox® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vermox®

Vermox® indeholder farvestoffet Sunset Yellow (E110), som kan medføre allergiske reaktioner.
Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. der er i det væsentlige natrium-fri. 

3. Sådan skal du tage Vermox®

Tag altid Vermox® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Du skal tage tabletterne med et glas vand. 

Det er vigtigt, at have en god hygiejne for at få den bedste virkning af behandlingen. Det er især vigtigt, at hele familien vasker hænder efter hvert toiletbesøg og før enhver form for fødeindtagelse. 

Den sædvanlige dosis er:

Børneorm 

Voksne og børn: 1 tablet som enkeltdosis. Da der ofte opstår fornyet smitte, bør behandlingen gentages efter 2 og 4 uger for at sikre at ormene er helt væk. Følg lægens anvisninger. 

 

Spolorm, piskeorm og hageorm samt ved forekomst af flere slags indvoldsorm 

Voksne og børn: 1 tablet 2 gange daglig i 3 dage. 


Vermox oral suspension skal overvejes til patienter såsom små børn, som ikke er i stand til at sluge tabletten. 

 

Ved nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det er normalt ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Vermox® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere tabletter, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag emballagen med. 

 

Hvis du har taget for mange tabletter, kan du få mavekramper, kvalme, opkastning og diaré. 

Hvis du har glemt at tage Vermox®

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Vermox®

Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe eller afbryde behandlingen med Vermox®. For at få et godt resultat er det vigtigt, at du gennemfører hele behandlingen.
Kontakt straks lægen, hvis du igen får tegn på, at du har orm, efter behandlingen med Vermox® er stoppet. 

4. Bivirkninger

Vermox kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga.overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kramper er forekommet - også hos spædbørn.
  Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, sær på hænder og fødder samt i og omkring munden, ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af huden.
  Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Nyrebetændelse og kraftigt nedsat antal hvide blodlegemer kan forekomme med længere tids brug af Vermox ved doser, som er betragteligt højere end de anbefalede (meget mere end normalt ordineret). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter 

 • Mavesmerter.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter 

 • Ubehag i maven.
 • Diarré.
 • Luftafgang fra tarmen.
 • kvalme, opkastning.

 

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner), især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Det kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af tunge, læber og ansigt, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Hårtab.
 • Svimmelhed.

 

Vermox® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver for leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.  

Opbevar Vermox® utilgængeligt for børn. 

Tag ikke Vermox® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.  

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Vermox® 100 mg tabletter indeholder

 • Aktivt stof: mebendazol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, talcum, majsstivelse, saccharinnatrium, hydrogeneret bomuldsfrøolie, magnesiumstearat, orangearoma, kolloid vandfri silica, natriumlaurilsulfat, Sunset yellow (E110).

Udseende og pakningstørrelser

Udseende: 

Vermox® 100 mg tabletter er runde, svagt orangefarvede med skråkant og delekærv. 

Pakningsstørrelser:  

Blisterpakning med 6 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ChemVet Pharma ApS  

A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg 

Ompakning og frigivelse:

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg 

 

Vermox® er et registreret varemærke, som tilhører Janssen- Cilag Pharmaceutical A.E.B.E. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...