Slinda

filmovertrukne tabletter 4 mg

Exeltis

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

 

Slinda 4 mg filmovertrukne tabletter 

drospirenon  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Slinda
 3. Sådan skal du tage Slinda
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Slinda er en p-pille, som anvendes til at forhindre graviditet. Hvert blisterkort med Slinda indeholder 24 hvide tabletter, som også kaldes for aktive tabletter, og 4 grønne tabletter, som også kaldes for placebotabletter, og som ikke indeholder noget aktivt stof. Tabletterne med de to forskellige farver er anbragt i rækkefølge. 

 

Hver af de 24 hvide, aktive tabletter indeholder en lille mængde af ét kvindeligt kønshormon (drospirenon, som er et gestagen). Derfor kaldes Slinda for en minipille. I modsætning til p-piller af kombinationstypen indeholder minipiller ingen østrogener i tillæg til gestagenet. Derfor kan kvinder, der ikke kan tåle østrogener, anvende Slinda. 

 

Slinda giver en høj beskyttelse mod graviditet. Slinda virker svangerskabsforebyggende, fordi det hæmmer ægløsningen, forårsager forandringer i slimen i livmoderhalsen og påvirker livmoderslimhinden, som bliver tyndere. 

 

En ulempe er, at du kan få uregelmæssige blødninger fra skeden i forbindelse med brug af Slinda. Det kan også være, at du ikke får nogen blødninger overhovedet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Slinda

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Slinda:

 • hvis du er allergisk over for drospirenon eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en blodprop i et blodkar, f.eks. i benet (dyb venetrombose) eller i lungerne (lungeemboli).
 • hvis du har eller har haft en leversygdom, og din leverfunktion stadig ikke er normal.
 • hvis dine nyrer ikke fungerer korrekt (nyresvigt).
 • hvis du har, eller der er mistanke om, at du har en kræftsygdom, der er følsom over for kønshormoner, såsom visse typer af brystkræft.
 • hvis du har uforklarlig blødning fra skeden.

Hvis en af ovenstående tilstande indtræder, mens du tager Slinda, skal du stoppe med at tage lægemidlet med det samme og kontakte lægen. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Ligesom andre hormonelle præventionsmidler beskytter Slinda ikke mod hiv-infektion (aids) eller andre seksuelt overførte sygdomme.
Fortæl det til lægen, inden du begynder at bruge Slinda, hvis et eller flere af nedenstående punkter gør sig gældende for dig: 

 • du har haft en trombose (dannelse af en blodprop i et blodkar).
 • du har leverkræft, eller du har gulsot (gulfarvning af huden) eller leversygdom, og din lever fungerer ikke korrekt.
 • du har haft brystkræft.
 • du har eller har haft chloasma (gullig-brune pigmentpletter på huden, især i ansigtet). I så fald skal du undgå ophold i solen og udsættelse for UV-stråling, mens du bruger Slinda.
 • sukkersyge.
 • du har højt blodtryk.
 • dine nyrer fungerer ikke korrekt. I så fald vil lægen tage en blodprøve for at kontrollere dit kaliumniveau i den første cyklus.

Hvis en af ovenstående tilstande forværres eller opstår for første gang, bør du kontakte lægen. Lægen vil så beslutte, om du skal stoppe med at tage Slinda, og eventuelt råde dig til at bruge en ikke- hormonel præventionsmetode. 


Brystkræft
Det er vigtigt, at du jævnligt undersøger dine bryster. Kontakt lægen hurtigst muligt, hvis du opdager en knude i brystet. 


Brystkræft bliver diagnosticeret lidt oftere hos kvinder, der tager p-piller af kombinationstypen, end hos kvinder i samme aldersgruppe, som ikke tager p-piller af kombinationstypen. Når en kvinde stopper med at bruge p-piller af kombinationstypen, falder risikoen gradvist. Efter 10 år er risikoen den samme som hos kvinder, der aldrig har taget p-piller af kombinationstypen. 


Brystkræft forekommer sjældent før 40-årsalderen. De tilfælde af brystkræft, der bliver diagnosticeret hos kvinder, der tager p-piller af kombinationstypen, har ofte spredt sig mindre end de tilfælde af brystkræft, der bliver diagnosticeret hos kvinder, der ikke tager p-piller af kombinationstypen. Det er uvist, om det er p-pillerne af kombinationstypen, der er årsag til denne forskel i brystkræftrisikoen. Den kan også skyldes, at kvinderne bliver undersøgt oftere, så brystkræften bliver opdaget tidligere. 


Risikoen for brystkræft hos brugere af minipiller som Slinda menes at være af samme størrelsesorden som hos kvinder, der tager p-piller af kombinationstypen, selvom det ikke er endeligt bevist. 


Dannelse af en blodprop i et blodkar (trombose)
Kontakt straks lægen, hvis du bemærker tegn på en blodprop (se også ’Regelmæssig kontrol’). 


Dannelse af en blodprop, også kaldet trombose, kan blokere et blodkar. Nogle gange opstår blodpropper i de dybe vener i benet (dyb venetrombose). Hvis en sådan blodprop løsriver sig fra den vene, hvor den blev dannet, kan den i nogle tilfælde nå frem til lungearterierne og blokere dem, hvilket kaldes for ”lungeemboli”. Dette kan føre til livstruende situationer. 


Risikoen for at få en blodprop kan være let forøget med minipiller. Din risiko for at få en blodprop er
højere, hvis et af dine familiemedlemmer (en søskende eller forælder) har haft en blodprop i en relativt ung alder. Risikoen stiger desuden med alderen og i tilfælde af overvægt, længerevarende immobilisering, større operationer eller større kvæstelser. 


Der er ingen påvist risiko for at få et hjerteanfald eller et slagtilfælde (en blodprop i hjernen) med minipiller. Risikoen er snarere relateret til alder, blodtryk og rygning. 


Risikoen for slagtilfælde kan være let forøget hos kvinder med højt blodtryk, der tager minipiller. 


Psykiske forstyrrelser:
Nogle kvinder har oplevet depression eller nedtrykthed, mens de brugte hormonelle præventionsmidler, herunder Slinda. Depression kan være en alvorlig lidelse, som undertiden fører til selvmordstanker. Hvis du oplever humørforandringer og symptomer på depression, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt. 


Lægeundersøgelse:
Inden du begynder at tage Slinda for første gang eller efter længere tids afbrydelse, vil lægen stille dig nogle spørgsmål om dit helbred og give dig en komplet helbredsundersøgelse, herunder måling af dit blodtryk. Lægen vil fortælle dig, hvor ofte du skal komme til kontrolbesøg. 

Børn og unge

Slinda anvendes efter menarken (en kvindes første menstruationsblødning). 

Brug af anden medicin sammen med Slinda

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. De kan fortælle dig, om du skal anvende ekstra prævention (for eksempel kondomer), og i så fald hvor længe, eller om der skal ændres på brugen af et andet lægemiddel, du har brug for. 


Visse lægemidler: 

  • kan påvirke indholdet af Slinda i blodet
  • nedsætte den svangerskabsforebyggende virkning
  • medføre uventet blødning.

Disse omfatter lægemidler, der anvendes til behandling af: 

  • epilepsi (f.eks. primidon, phenytoin, barbiturater, carbamazepin, oxcarbazepin, felbamat, topiramat);
  • tuberkulose (f.eks. rifampicin);
  • hiv-infektion (f.eks. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz);
  • hepatitis C-virusinfektioner (f.eks. boceprevir, telaprevir);
  • andre infektioner (griseofulvin);
  • højt blodtryk i blodkarrene i lungerne (bosentan);
  • nedtrykthed (urtepræparatet perikon);
  • visse bakterieinfektioner (f.eks. clarithromycin, erythromycin);
  • svampeinfektioner (f.eks. fluconazol, itraconazol, ketoconazol, voriconazol);
  • forhøjet blodtryk (hypertension), brystkramper eller visse hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. diltiazem).

Hvis du er i kortvarig behandling med medicin, der kan nedsætte virkningen af Slinda, bør du anvende en ekstra præventionsmetode af barrieretypen. Eftersom andre lægemidlers indvirkning på Slinda kan vare ved i op til 28 dage, efter du er stoppet med at tage dem, skal du bruge den ekstra præventionsmetode af barrieretypen i lige så lang tid. Lægen kan fortælle dig, om du skal tage yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler, og i så fald hvor længe. Hvis du stadig tager lægemidlet eller urtepræparatet, når du er er færdig med de hvide, aktive tabletter, skal du kassere de grønne placebotabletter og starte på det næste blisterkort med det samme.
Hvis du er i langvarig behandling med et lægemiddel, der kan nedsætte virkningen af Slinda, vil lægen eventuelt råde dig til at anvende en ikke-hormonel præventionsmetode. 

 

Slinda kan også påvirke virkningen af andre lægemidler, f.eks.: 

 • ciclosporin, som anvendes til at forebygge afstødning af et transplantationsorgan (virkningen kan være øget).
 • lamotrigin, som anvendes til behandling af epilepsi (virkningen kan være nedsat).
 • visse vanddrivende midler (aldosteron-antagonister, kaliumbesparende diuretika). Lægen vil eventuelt anbefale, at du får taget en blodprøve for at kontrollere dit kaliumniveau i den første behandlingscyklus med Slinda.

Brug af Slinda sammen med mad og drikke

Undgå grapefrugt og grapefrugtjuice, når du tager Slinda. 

Graviditet og amning

Graviditet
Du må ikke bruge Slinda, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.
Der er ikke påvist øget risiko for medfødte misdannelser ved brug af Slinda før eller under graviditeten. Uønskede virkninger kan dog ikke udelukkes. 


Amning
Du kan anvende Slinda under amning.
Der forventes ingen virkning på spædbørn. Dog bliver drospirenon udskilt i meget små mængder i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke set virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner hos brugere af p-piller, selvom der ikke er udført studier med Slinda. 

Slinda indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Regelmæssig kontrol 

 

Du skal gå til regelmæssig kontrol hos lægen, når du bruger Slinda. Hyppigheden og typen af kontrol afhænger af din personlige situation. 

 

Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis: 

 • du får stærke smerter eller hævelse i et af dine ben, uforklarlige smerter i brystet, stakåndethed, usædvanlig hoste, især ved ophostning af blod (kan være tegn på en blodprop).
 • du får pludselige, kraftige mavesmerter eller tegn på gulsot (gulfarvning af huden og den hvide del af øjet eller mørk urin, hvilket kan være tegn på leverproblemer).
 • du mærker en knude i brystet (kan være tegn på brystkræft).
 • du får pludselige eller stærke smerter i den nederste del af maven eller maveregionen (kan være tegn på ekstrauterin graviditet, dvs. graviditet uden for livmoderen).
 • du skal være sengeliggende eller opereres (kontakt lægen mindst fire uger forinden). du får unormal, kraftig blødning fra skeden.
 • du har mistanke om, at du er gravid.

 

3. Sådan skal du tage Slinda

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Hvert blisterkort med Slinda indeholder 24 hvide, aktive tabletter og 4 grønne placebotabletter. Tabletterne med de to forskellige farver er anbragt i rækkefølge. 

 

Tag én Slinda-tablet hver dag, om nødvendigt med en smule vand. Du kan tage tabletterne sammen med eller uden mad (se afsnittet ”Brug af Slinda sammen med mad og drikke”). Du skal tage tabletterne på cirka samme tidspunkt hver dag, så der altid er et mellemrum på 24 timer imellem to tabletter. 

 

Du må ikke forveksle tabletterne: Eftersom tabletterne har forskellig sammensætning, er det vigtigt, at du begynder med den første hvide tablet øverst til venstre, og at du tager en tablet hver dag. Følg pilenes retning og tallene på blisterkortet, så du får tabletterne i den rigtige rækkefølge.  

 

Den første tablet i behandlingen bør tages på den første menstruationsdag. Herefter skal du fortsætte med at tage tabletterne uden afbrydelse. I de første 24 dage skal du tage en hvid, aktiv tablet, og i de sidste 4 dage skal du tage en grøn placebotablet. Herefter skal du starte på et nyt blisterkort med det samme uden at holde nogen pause. Der er altså ingen tabletfri periode mellem to blisterkort. 

 

Du kan få blødninger, når du bruger Slinda. Det kan også være, at du slet ikke får nogen blødninger, men du skal fortsætte med at tage tabletterne uden afbrydelser som sædvanligt. 

 

Hvis du bruger Slinda på denne måde, er du også beskyttet mod graviditet i de 4 dage, hvor du tager placebotabletter. 

 

Klargøring af blisterkortet  

For at hjælpe dig med at holde rede på tabletindtagelsen følger der 7 ugemærkater med ugens 7 dage med blisterkortet. Vælg den ugemærkat, der begynder med den ugedag, hvor du tager den første tablet (eksempel: hvis du starter på en torsdag, skal du vælge den ugemærkat, der begynder med ”TOR”) og anbringe den på blisterkortet over ordene ”Anbring ugedagsmærkat her”, så den første dag er over den tablet, der er mærket ”START”. Der er nu en ugedag over hver tablet, så du nemt kan se, om du har taget en bestemt p-pille. Pilene og tallene viser i hvilken rækkefølge, du skal tage p-pillerne. 

 

Sådan starter du på det første blisterkort med Slinda 

 • Hvis du ikke har brugt et hormonelt præventionsmiddel i den seneste måned
  Begynd på Slinda på den første dag af din menstruation. Hvis du gør det, er du beskyttet mod graviditet med det samme, og du behøver ikke at bruge ekstra prævention, såsom kondomer.
 • Hvis du skifter fra p-piller af kombinationstypen, p-ring eller p-plaster
  Du bør begynde at bruge Slinda dagen efter, at du har taget den sidste aktive tablet (den sidste tablet, der indeholder de aktive stoffer) af dine tidligere p-piller, eller på den dag, du fjerner p- ringen eller p-plasteret (du skal altså ikke holde nogen tablet-, ring- eller plasterfri periode).
  Hvis du følger disse anvisninger, behøver du ikke at tage yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler.

  Du kan også begynde at tage Slinda senest dagen efter den sædvanlige tablet-, ring- eller plasterfri periode eller placeboperiode med dit nuværende præventionsmiddel. I så fald skal du bruge en ekstra præventionsmetode af barrieretypen i de første 7 dage, hvor du tager Slinda.
 • Hvis du skifter fra en anden minipille
  Du kan skifte fra en anden minipille på en hvilken som helst dag og starte på Slinda dagen efter. Du behøver ikke at tage yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler.
 • Hvis du skifter fra p-sprøjte, p-stav eller hormonspiral (rene gestagenpræparater)
  Du bør begynde at tage Slinda den dag, hvor du skulle have haft den næste indsprøjtning, eller den dag, hvor du får fjernet din p-stav eller hormonspiral. Du behøver ikke at tage yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler.
 • Efter fødsel
  Du kan begynde at tage Slinda på en hvilken som helst dag mellem 21 og 28 dage efter fødslen. Hvis du begynder senere end 28 dage efter fødslen, men inden din menstruation er vendt tilbage, skal du sikre dig, at du ikke er gravid, og du skal du også anvende en barrieremetode, såsom kondom, i de første 7 dage, hvor du tager Slinda.

  Der er yderligere oplysninger til kvinder, der ammer, i afsnit 2 (Graviditet og amning).
 • Efter abort
  Følg lægens anvisninger.

Spørg lægen til råds, hvis du stadig er i tvivl om, hvornår du skal starte. 

Hvis du har taget for meget Slinda

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Slinda, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Der er ikke rapporteret om alvorlige skadelige virkninger efter indtagelse af for mange Slinda-tabletter på én gang. Der kan forekomme symptomer i form af kvalme, opkastning og let blødning fra skeden. 

 

Kontakt lægen i tilfælde af overdosering, da det kan være nødvendigt at tage blodprøver. 

Hvis du har glemt at tage Slinda

Du skal tage tabletterne på cirka samme tidspunkt hver dag, så der altid er et mellemrum på 24 timer mellem to tabletter. Hvis du har glemt at tage en tablet til tiden, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Herefter skal du tage den efterfølgende tablet på det sædvanlige tidspunkt, også selvom det betyder, at du skal tage to tabletter på samme tid, og bruge en ekstra præventionsmetode i de næste 7 dage. Jo flere tabletter i træk du har glemt, jo større er risikoen for, at den svangerskabsforebyggende virkning er nedsat. 

 

Hvis du har glemt at tage en tablet i den første uge, hvor du starter på tabletterne, og du havde samleje i ugen op til den glemte tablet, skal du være opmærksom på, at du kan være gravid. Kontakt lægen i så tilfælde. 

 

Hvis du har glemt at tage en tablet mellem dag 15-24 (tredje eller fjerde række), skal du tage den glemte tablet, så snart du kommer i tanker om det, også selvom det betyder, at du skal tage to tabletter på samme tid. Fortsæt med at tage de hvide, aktive tabletter til sædvanlig tid. I stedet for at tage de grønne placebotabletter i det aktuelle blisterkort, skal du kassere dem og starte på næste blisterkort (startdagen vil være anderledes). Ved at springe placeboperioden over bliver den svangerskabsforebyggende virkning oprethold. 

 

De sidste 4 grønne tabletter i 4. række på blisterkortet er placebotabletter. Hvis du har glemt af tage en af disse tabletter, har det ingen indvirkning på Slindas svangerskabsforebyggende virkning. Kassér den glemte placebotablet. 

 

Hvad du skal gøre i tilfælde af opkastning eller kraftig diarré 

Hvis du kaster op eller får kraftig diarré, er der risiko for, at de aktive stoffer i p-pillen ikke er blevet fuldstændigt optaget i kroppen. Situationen er omtrent den samme, som hvis du har glemt en tablet. I så tilfælde kan det være nødvendigt at anvende en ekstra præventionsmetode; spørg lægen til råds. 

Hvis du kaster op eller får kraftig diarré inden for 3-4 timer, efter du har taget din hvide, aktive Slinda- tablet, skal du tage en ekstra hvid tablet fra et andet blisterkort så hurtigt som muligt. Hvis det er muligt, skal du tage tabletten senest 12 timer efter, at du normalt ville have taget din p-pille. Du behøver ikke at tage yderligere svangerskabsforebyggende forholdsregler. Hvis det ikke er muligt, eller der er gået mere end 12 timer, skal du følgende rådene i afsnittet ”Hvis du har glemt at tage Slinda” ovenfor. 

Hvis du holder op med at tage Slinda

Du kan stoppe med at tage Slinda, når du vil. Fra den dag du stopper, er du ikke længere beskyttet mod graviditet. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige bivirkninger i forbindelse med brug af Slinda er beskrevet i afsnittene ’Brystkræft’ og ’Blodpropper’ i afsnit 2, ’Det skal du vide, inden du begynder at tage Slinda’. Læs oplysningerne i ovennævnte afsnit, og kontakt omgående lægen, hvis relevant. 

 

Du kan få uregelmæssige blødninger fra skeden i forbindelse med brug af Slinda. Det kan bare være let pletblødning, hvor du måske ikke engang behøver at bruge hygiejnebind, eller kraftigere blødning, som snarere minder om let menstruationsblødning, og hvor du er nødt til at bruge hygiejnebeskyttelse. De uregelmæssige blødninger er ikke et tegn på, at den svangerskabsforebyggende virkning af Slinda er nedsat. Generelt behøver du ikke at gøre noget; fortsæt blot med at tage Slinda. Hvis blødningen er kraftig eller langvarig, bør du imidlertid kontakte lægen. 

 

Hvis du får meget hyppig og uregelmæssig blødning, bør du overveje at anvende en anden præventionsmetode. Hvis du ikke får blødning fra skeden, kan det være nødvendigt at tage en graviditetstest, hvis du ikke har taget tabletterne i henhold til vejledningen i afsnit 3, ”Sådan skal du tage Slinda”. 

Følgende bivirkninger er blevet forbundet med brugen af Slinda: 

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 brugere 

 • hovedpine
 • kvalme, mavesmerter
 • ændret seksuallyst, humørændring
 • akne
 • brystgener, smertefuld menstruation, blødning og uregelmæssig menstruation.
 • vægtøgning

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 brugere 

 • blodmangel (nedsat antal røde blodlegemer), fatigue (træthed), væskeophobning
 • svimmelhed
 • opkastning, diarré, forstoppelse
 • infektion i skeden
 • øget mængde af følgende, hvilket ses i en blodprøve: kalium, leverenzymer (ALAT, ASAT, GGT), bilirubin, kreatinfosfokinase, triglycerider
 • ændringer i appetit
 • livmoderfibromer (godartede knuder i livmoderen)
 • nedtrykthed, depression, angst
 • udeblivende menstruation, ændret menstruationsblødning, bækkensmerter, cyster i æggestokken, udflåd fra skeden og tørhed i skeden
 • hårtab, øget svedtendens, kløe, udslæt, seboré (fedtet hud), dermatitis (betændelse i huden)
 • forhøjet blodtryk, hedeture
 • overfølsomhed

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 brugere: 

 • intolerans over for kontaktlinser
 • vægttab
 • øget urinmængde
 • cyster i brystet, udflåd fra brystet, abnorm celleprøve fra livmoderhalsen, kløe i kønsorganerne

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 25 ºC. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Slinda indeholder:

 • Hvide, aktive, filmovertrukne tabletter:
  Aktivt stof: drospirenon.
  Hver hvid, aktiv, filmovertrukket tablet indeholder 4 milligram drospirenon.

  Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: mikrokrystallinsk cellulose; lactose; silica, kolloid vandfri (E551); magnesiumstearat (E470b)
  Tabletovertræk: polyvinylalkohol; titandioxid (E171); macrogol; talcum (E553b)
 • Grønne, filmovertrukne placebotabletter:
  De grønne placebotabletter indeholder ingen aktive stoffer.
  Tabletkerne: lactose; majsstivelse; povidon; silica, kolloid vandfri (E551); magnesiumstearat (E470b)
  Tabletovertræk: hypromellose (E464); triacetin; polysorbat 80 (E433); titandioxid (E171); indigotin (indigocarmin) (E132); gul jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

Hvert blisterkort med Slinda indeholder 24 aktive, filmovertrukne tabletter og 4 filmovertrukne placebotabletter. 

 

Den aktive tablet er en rund, hvid tablet, der er præget med bogstaverne ”E” og ”D” på hver sin side og har en diameter på 5 mm. 

 

Placebotabletten er en rund, grøn tablet, der er præget med bogstavet ”E” og tallet ”4” på hver sin side og har en diameter på 5 mm. 

 

Der er indlagt et pap-etui til blisterkortene i pakningen. 

 

Slinda fås i kalenderpakninger med 1, 3, 6 eller 13 blisterkort med hver 28 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Exeltis Healthcare S.L.  

Avenida Miralcampo 7  

Polígono Industrial Miralcampo 

19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara  

Spanien 

Fremstiller

Laboratorios León Farma, S.A. 

C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera  

24008 - Navatejera, León. 

Spanien 

 

Lokal repræsentant 

Exeltis Sverige AB  

Strandvägen 7A  

114 56 Stockholm  

Sverige 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark 

Slinda 

Finland 

Slinda 4 mg kalvopäällysteiset tabletit 

Island 

Slinda 

Norge 

Slinda 

Sverige 

Slinda 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside http://www.dkma.dk. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...