Dutasterid "Zentiva"

bløde kapsler 0,5 mg

Zentiva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dutasterid Zentiva 0,5 mg, bløde kapsler  

dutasterid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dutasterid Zentiva
 3. Sådan skal du tage Dutasterid Zentiva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dutasterid Zentiva anvendes til at behandle mænd med forstørret prostata (godartet prostatahyperplasi), som er en godartet svulst på blærehalskirtlen (prostata) forårsaget af en overproduktion af et hormon kaldet dihydrotestosteron. 


Lægemidlets aktive stof er dutasterid. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes 5-alfa-reduktasehæmmere. 


En forstørret prostata kan forårsage urinvejsproblemer såsom vandladningsbesvær og en trang til oftere at skulle lade vandet. Det kan også forårsage, at det tager længere tid at lade vandet, og urinstrålen kan blive slappere. Hvis sygdommen ikke behandles, kan der være risiko for komplet blokering af vandladningen (akut urinretention).
Dette kræver akut lægebehandling. I visse situationer kan en operation være nødvendig for at fjerne eller reducere størrelsen af blærehalskirtlen.
Dutasterid Zentiva reducerer produktionen af dihydrotestosteron, hvilket får prostata til at skrumpe og lindrer symptomerne.
Dette nedsætter risikoen for akut urinretention og behovet for en operation. 


Dutasterid Zentiva kan også anvendes sammen med et andet lægemiddel kaldet tamsulosin (til behandling af symptomer på forstørret prostata). 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dutasterid Zentiva

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Dutasterid Zentiva

 • hvis du er allergisk over for dutasterid, andre 5-alfareduktasehæmmere, soja, jordnødder (peanuts) eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en alvorlig leversygdom.

Tal med din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal tage dette lægemiddel eller ej.
Dette lægemiddel er kun indiceret til anvendelse af mænd. Det må ikke tages af kvinder, børn eller unge. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dutasterid Zentiva. 

 • Sørg for, at din læge er bekendt med eventuelle leverproblemer.
  Hvis du har en sygdom, som har indflydelse på din leverfunktion, skal du få foretaget en række supplerende undersøgelser mens du tager Dutasterid Zentiva.
 • Kvinder, børn og unge skal undgå at komme i berøring med knækkede eller utætte kapsler, fordi det aktive stof kan absorberes gennem huden. Ved hudkontakt skal det afficerede område straks vaskes med sæbe og vand.
 • Brug kondom under samleje. Dutasterid er blevet fundet i sæd fra mænd, der tager dutasterid. Hvis din partner er eller kan være gravid, bør du undgå, at hun kommer i berøring med din sæd, idet dutasterid kan påvirke den normale udvikling af et drengefoster.
  Det er blevet påvist, at dutasterid formindsker antallet af sædceller, reducerer sædcellernes bevægelighed og mængden af sæd. Disse faktorer kan nedsætte din fertilitet.
 • Dutasterid Zentiva påvirker resultatet af en blodprøve for PSA (prostata-specifikt antigen), der sommetider anvendes til at detektere prostatakræft. Din læge bør være opmærksom på denne virkning, og kan derfor stadig anvende testen til at detektere prostatakræft. Hvis du får taget en blodprøve for PSA, skal du fortælle din læge, at du tager Dutasterid Zentiva. Mænd, der tager Dutasterid Zentiva, bør regelmæssigt få taget en blodprøve for PSA.
 • I et klinisk forsøg med mænd med øget risiko for prostatakræft, havde de mænd, der fik dutasterid oftere en alvorlig form af prostatakræft end de mænd, der ikke fik dutasterid. Det vides ikke, hvilken virkning dutasterid har på denne alvorlige form for prostatakræft.
 • Dutasterid Zentiva kan forårsage forstørrede og ømme bryster.
  Hvis det bliver generende, eller hvis du mærker knuder i brystet eller udflåd fra brystvorten, bør du tale med din læge om disse forandringer, da disse kan være tegn på en alvorlig sygdom, såsom brystkræft.

►Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis du har spørgsmål til brugen af Dutasterid Zentiva. 

Brug af andre lægemidler sammen med Dutasterid Zentiva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. 


Nogle lægemidler kan reagere med Dutasterid Zentiva og dermed øge sandsynligheden for, at du får bivirkninger. Disse lægemidler omfatter:  

 • verapamil og diltiazem (mod forhøjet blodtryk).
 • ritonavir og indinavir (mod HIV).
 • itraconazol og ketoconazol (mod svampeinfektioner).
 • nefazodon (mod depression).
 • alfa-blokkere (mod forstørret prostata eller forhøjet blodtryk).

►Tal med din læge, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler.
Det kan være nødvendigt at nedsætte din dosis af Dutasterid Zentiva. 

Brug af Dutasterid Zentiva sammen med mad og drikke

Dutasterid Zentiva kan tages med eller uden mad. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Kvinder, som er (eller kan være) gravide, må ikke komme i kontakt med utætte kapsler. Dutasterid absorberes gennem huden og kan påvirke den normale udvikling af et drengefoster. Risikoen er størst i de første 16 uger af graviditeten. 


Brug kondom under samleje. Dutasterid er blevet fundet i sæd fra mænd, der tager Dutasterid Zentiva. Hvis din partner er eller kan være gravid, skal du undgå, at hun kommer i berøring med din sæd. 


Dutasterid formindsker antallet af sædceller, reducerer sædcellernes bevægelighed og mængden af sæd, og det kan derfor nedsætte din fertilitet. 

►Kontakt din læge, hvis en gravid kvinde er kommet i kontakt med dutasterid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dutasterid Zentiva påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Dutasterid Zentiva indeholder lecithin fra soja og propylenglyconmonocaprylat

Denne medicin indeholder lecithin fra soja, som kan indeholde sojaolie. Du må ikke bruge dette lægemiddel, hvis du er overfølsom over for jordnødder (peanuts) eller soja. 


Dette lægemiddel indeholder 299,46 mg propylenglycolmonocaprylat pr. kapsel. 

3. Det skal du vide, før du begynder at tage Dutasterid Zentiva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
Hvis du ikke tager lægemidlet regelmæssigt, kan monitoreringen af dine PSA-tal blive påvirket. 

Den anbefalede dosis

Den typiske dosis er én kapsel (0,5 mg) til indtagelse én gang om dagen. Kapslerne skal synkes hele med vand. Du må ikke tygge eller åbne kapslerne, fordi indholdet i kapslen kan forårsage irritation af slimhinder i mund og svælg. Kapslerne kan indtages med eller uden mad. 

 

Dutasterid Zentiva er enlangtidsbehandling. Nogle mænd mærker hurtigt en forbedring af deres symptomer. For andre kan det være nødvendigt at tage Dutasterid Zentiva i 6 måneder eller mere, før virkningen mærkes. Fortsæt med at tage Dutasterid Zentiva i den periode, som er anvist af din læge. 

Hvis du har taget for meget Dutasterid Zentiva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dutasterid Zentiva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Dutasterid Zentiva

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag blot den næste dosis til sædvanlig tid. 

Hvis du holder op med at tage Dutasterid Zentiva

Hold ikke op med at tage Dutasterid Zentiva uden først at tale med din læge. Det kan tage op til 6 måneder eller mere, før du mærker en virkning. 

►Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Allergisk reaktion
Symptomer på en allergisk reaktion kan være:  

 • hududslæt (kan være kløende).
 • urticaria (såsom nældefeber).
 • hævelser af øjenlåg, ansigt, læber, arme og ben.

►Kontakt straks din læge, hvis du får et eller flere af disse symptomer, og hold op med at tage Dutasterid Zentiva. 


Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 mænd, der tager Dutasterid Zentiva):  

 • ikke i stand til at få eller opretholde en erektion (impotens). Dette kan fortsætte, efter du stopper med at tage Dutasterid Zentiva.
 • nedsat sexlyst (libido). Dette kan fortsætte, efter du stopper med at tage Dutasterid Zentiva.
 • besvær med sædafgang, såsom et fald i mængden af sæd udløst under sex. Dette kan fortsætte efter du stopper med at tage Dutasterid Zentiva.
 • forstørrede og ømme bryster (gynækomasti).
 • svimmelhed ved samtidig indtagelse af tamsulosin.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 mænd, der tager Dutasterid Zentiva):  

 • hjertesvigt (hjertet pumper ikke blodet rundt i kroppen, så godt som det burde. Du kan opleve symptomer såsom stakåndethed, svær træthed og hævelse af ankler og ben).
 • hårtab (primært tab af kropsbehåring) eller øget hårvækst.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • nedtrykthed.
 • smerte og hævelse i testiklerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen eller folieblisterstrips. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.
Opbevares i den originale ydre pakning for at beskytte mod lys. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dutasterid Zentiva indeholder

 • Aktivt stof: dutasterid. Hver blød kapsel indeholder 0,5 mg dutasterid.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  • i kapslen: propylenglykolmonokaprylat og butylhydroxytoluen.
  • kapselskal: gelatine, glycerol, titandioxid (E 171), triglycerider (middelkædelængde), lecithin (kan indeholde sojaolie) (E322).

 

Udseende og pakningsstørrelser

Bløde kapsler med Dutasterid Zentiva er aflange, bløde gelatinekapsler (ca. 16,5 x 5,6 mm) i en lysegul farve fyldt med en gennemsigtig væske. De fås i pakker (gennemsigtige triplex (PVCPVDC- PE)/aluminiumsblister) af 10, 30, 50, 60 og 90 kapsler. 


Ikke alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Zentiva, k.s. 

U Kabelovny 130 

102 37 Prag 10 

Tjekkiet 

Fremstiller:

Laboratorios LEÓN FARMA, SA
Polígono Industrial Navatejera 

C/La Vallina, s/n -24008 Navatejera -León
SPANIEN 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Polen Dutasterid Zentiva
Frankrig Dutastéride Zentiva
Storbritannien Dutasteride 

Italien Dutasteride Zentiva
Rumænien Dutasteridă Zentiva
Portugal Dutasterida Zentiva 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...