Strepsils®

sugetabletter 0,6+1,2 mg

Reckitt Benckiser

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Strepsils Cool, Sugetabletter 

2,4-dichlorbenzylalkohol 1,2 mg/amylmetakresol 0,6 mg 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils Cool
 3. Sådan skal du bruge Strepsils Cool
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

1. Virkning og anvendelse

Strepsils Cool sugetabletter virker smertelindrende og har bakteriedræbende virkning.
Strepsils Cool anvendes mod øm og irriteret hals til voksne og børn over 12 år. 

 

Lægen kan have givet dig Strepsils Cool for noget andet. Følg altid lægens anvisning.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af få dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Strepsils Cool

Brug ikke Strepsils Cool

 • hvis du er allergisk overfor 2,4-dichlorbenzylalkohol og/eller amylmetakresol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Stepsils Cool 

 • hvis du har arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase- isomaltasemangel.
 • hvis du er diabetiker, da Strepsils Cool indeholder 1.0 g glucose og 1.4 g saccharose pr. sugetablet.

Brug af anden medicin sammen med Strepsils Cool

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Der er ingen eller begrænset mængde data for gravides brug af 2,4-dichlorbenzylalkohol og amylmetakresol. Som med al medicin skal man være forsigtig med at tage dette produkt under graviditet og søge medicinsk rådgivning, om nødvendigt. 

 

Amning 

Det vides ikke om 2,4-dichlorbenzylalkohol, amylmetakresol eller nedbrydningsstoffer heraf, udskilles i modermælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. 

 

Fertilitet 

Der findes ingen tilgængelige data om, hvorvidt Strepsils Cool påvirker fertiliteten. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Strepsils Cool påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Strepsils Cool indeholder glucose og saccharose, hvor advarsel er påkrævet

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

 

Strepsils Cool kan være skadelig for tænderne ved længere tids brug. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

3. Sådan skal du bruge Strepsils Cool

Tag altid dette lægemiddel nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Til anvendelse i mundhulen. Strepsils Cool skal opløses langsomt i munden. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

1 sugetablet hver 2.-3. time. Tag ikke flere end 12 sugetabletter i en 24 timers periode. Den laveste effektive dosis bør bruges i kortest mulig tid. 

 

Brug til børn  

Børn over 12 år: 

Som ovenfor til voksne. 

 

Børn under 12 år: 

Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre. 

Hvis du har brugt for mange Strepsils Cool

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Strepsils Cool, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Ved overdosering er der risiko for at få ondt i maven. 

Hvis du har glemt at bruge Strepsils Cool

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

De mest almindelige bivirkninger er overfølsomhedsreaktioner. Irritation af slimhinden kan udvikles ved længere tids brug. Der kan ligeledes være risiko for huller i tænderne ved længere tids brug. 

 

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede. 

 • Overfølsomhedsreaktioner Prikkende eller brændende fornemmelse eller hævelser i mundhule eller svælg. En smertefuld tunge kan forekomme Ubehag/gener i munden, samt halsirritation og føleforstyrrelse i munden Udslæt.

 

Meget sjældne bivirkninger: Det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

 • Kvalme samt sure opstød/halsbrand

 

Ikke kendt hyppighed (kan ikke bedømmes ud fra forhåndenværende data) 

 • Mavesmerter

 

Hyppighed, type og sværhedsgrad af bivirkninger forventes at være den samme for børn over 12 år, som for voksne. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Strepsils Cool utilgængeligt for børn. 

Opbevar Strepsils Cool i original emballage. 

Brug ikke Strepsils Cool efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Strepsils Cool, sugetabletter indeholder:

 • Aktive stoffer: 2,4-dichlorbenzylalkohol og amylmetakresol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Flydende saccharose, flydende glucose, levomenthol, eucalyptusolie, xylitol, cool mint sensation smag, spearmint.

Udseende og pakningsstørrelser

Strepsils Cool er en klar, rund sugetablet, med et S trykt på hver side af sugetabletten. 

 

Strepsils Cool findes i blisterpakninger med 24 og 36 sugetabletter, og i rør med 10 stk sugetabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Tel.: 4444 9701 

Fremstiller

RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport, 

Schiphol Boulevard 207, 

1118 BH Schiphol, 

Nederlandene 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst ændret April 2019  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...