Galieve®

tyggetabletter 250+133,5+80 mg

Reckitt Benckiser

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Galieve Peppermint, 250 mg/133,5 mg/80 mg, tyggetabletter  

natriumalginat
natriumhydrogencarbonat
calciumcarbonat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Tag altid Galieve Peppermint nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galieve Peppermint
 3. Sådan skal du tage Galieve Peppermint
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Galieve Peppermint danner et beskyttende lag, der flyder oven på maveindholdet. Dette lag forhindrer, at mavesyre løber op fra maven til spiserøret og lindrer dermed den brændende fornemmelse bag brystbenet samt ubehag i hals og mund. Halsbrand kan forekomme efter måltider (f.eks. når du spiser fed eller krydret mad), under graviditet eller hos patienter med symptomer relateret til en betændelse i spiserøret (f.eks. vanskelig og / eller smertefuld synkning, mundsår, opkastning).  

 

Galieve Peppermint anvendes til behandling af symptomer på gastro-oesophageal refluks såsom sure opstød, halsbrand og fordøjelsesbesvær (relateret til refluks), for eksempel efter et måltid, under graviditet eller hos patienter med symptomer relateret til refluksøsofagitis. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galieve Peppermint

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Galieve Peppermint

 • hvis du er allergisk over for natriumalginat, natriumhydrogencarbonat, calciumcarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Galieve Peppermint (angivet i punkt 6), idet vejrtrækningsbesvær og hududslæt er set i meget sjældne tilfælde.

Advarsler og forsigtighedsregler

Dette lægemiddel indeholder natrium (10,6 mmol pr. dosis/4 tabletter) og calcium (3,2 mmol pr. dosis/4 tabletter). Vær derfor ekstra forsigtig med at tage Galieve Peppermint. 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Galieve Peppermint 

 • hvis du er blevet rådet til at følge en diæt, som begrænser indtagelse af natrium eller calcium.
 • hvis du lider af eller har lidt af en svær nyre- eller hjertesygdom, idet visse salte kan påvirke disse sygdomme.

Brug af anden medicin sammen med Galieve Peppermint

Der skal gå to timer mellem du indtager Galieve og anden medicin gennem munden, da det kan påvirke virkningen af andre lægemidler. 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.  

 

Du kan tage dette produkt under graviditet og amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Galieve Peppermint påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Galieve Peppermint indeholder aspartam og natrium

Dette produkt indeholder aspartam og bør derfor ikke tages, hvis du har phenylketonuri. Produktet indeholder 10,6 mmol (eller 246 mg) natrium pr. dosis/4 tabletter. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal du tage Galieve Peppermint

Til oral administration. Tabletterne tygges grundigt, før de synkes. 

Tag altid Galieve Peppermint nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne, herunder ældre og børn over 12 år: Når symptomerne opstår, tages 2 til 4 tabletter efter et måltid samt ved sengetid (op til fire gange dagligt). 

Børn under 12 år: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Galieve Peppermint

Hvis du tager for meget af dette produkt, er det ikke sandsynligt, at det vil gøre nogen skade. Du kan dog føle dig oppustet. Kontakt din læge, hvis det ikke går væk. 

Hvis du har glemt at tage Galieve Peppermint

Hvis du glemmer at tage en dosis, er det ikke nødvendigt at tage en dobbeltdosis næste gang. Du skal i stedet fortsætte doseringen som før. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

En allergisk reaktion over for indholdsstofferne forekommer meget sjældent (hos færre end 1 ud af 10.000 brugere). Symptomer på en allergisk reaktion kan omfatte hududslæt, kløe, åndedrætsbesvær, svimmelhed, hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals. Hvis du oplever sådanne bivirkninger, så stop med at tage produktet og kontakt din læge med det samme. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Galieve Peppermint efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Galieve Peppermint indeholder:

 • Aktive stoffer: 1 tyggetablet indeholder 250 mg natriumalginat, 133,5 mg natriumhydrogencarbonat og 80 mg calciumcarbonat.
 • Øvrige indholdsstoffer: mannitol (E421), macrogol 20000, copovidon, aspartam (E951), mintsmag, magnesiumstearat og acesulfamkalium.

Tabletterne indeholder ikke sukker eller gluten. 

Udseende og pakningsstørrelser

Galieve Peppermint er runde tabletter med et offwhite til cremefarvet, let marmoreret udseende. 

 

Galieve Peppermint fås i blisterpakninger, som indeholder 4, 6 eller 8 individuelt forseglede tabletter. Større pakninger (16, 24, 32, 48 og 64) sammensættes af de ovennævnte enheder og pakkes i kartoner. Pakningsstørrelser: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 eller 64 tabletter. 

 

Polypropylenbeholder indeholdende 8, 12, 16, 18, 20, 22 eller 24 tabletter. 

Multipakninger (2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 eller 2 x 24) pakkes i kartoner. 

Pakningsstørrelser 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 eller 2 x 24 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Tlf.: 44 44 9701 

Fremstiller

RB NL Brands B.V.
WTC Schiphol Airport,
Schiphol Boulevard 207,  

1118 BH Schiphol,
Nederlandene 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...