Tetracyclin "2care4"

filmovertrukne tabletter 250 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tetracyclin 2care4 250 mg filmovertrukne tabletter  

tetracyclinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyclin 2care4
 3. Sådan skal du tage Tetracyclin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tetracyclin 2care4 er et bredspektret antibiotikum. Du kan bruge Tetracyclin 2care4 til behandling af infektioner. 

Tetracyclin 2care4 virker ved at hæmme en række bakterier og andre mikroorganismer. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tetracyclin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Tetracyclin 2care4:

 • hvis du er allergisk over for tetracyclin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tetracyclin 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er gravid.
 • hvis du har dårlige nyrer.
 • hvis du er i behandling med lægemidler som acitretin eller isotretinoin mod psoriasis, bumser eller andre hudlidelser. Spørg lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tetracyclin 2care4, hvis du: 

 • har dårligt fungerende lever eller nyrer.
 • har forsnævring i spiserøret, maven eller tarmen.
 • får vedvarende hovedpine, smerter bag øjnene eller synsforstyrrelser.
 • får diarré.

Der kan være risiko for svag blokering af impulsoverførsel fra nerver til muskler. Derfor skal der udvises forsigtighed ved administration af tetracycliner til patienter, der lider af muskelsygdommen myasthenia gravis. 

 

Behandling med Tetracyclin 2care4 kan gøre huden lysfølsom. Under behandlingen bør du derfor undgå direkte eller kunstigt sollys. 

 

Brug ikke Tetracyclin 2care4, hvis udløbsdatoen er overskredet. For gammel tetracyclin kan give skader på nyrerne. 

Børn

Du må kun bruge Tetracyclin 2care4 til børn under 12 år efter lægens anvisning. Børn, hvis tænder ikke er færdigudviklede, har risiko for varig misfarvning og skade på tænderne. 

Brug af anden medicin sammen med Tetracyclin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin 

 

Tal med lægen, hvis du tager 

 • lægemidler mod mavesår (sucralfat).
 • produkter, der indeholder zink.
 • produkter, der indeholder jernforbindelser.
 • lægemidler mod hjertelidelser (digoxin, diuretika og quinapril).
 • vanddrivende medicin.
 • lægemidler mod psoriasis eller bumser (isotretinoin og acitretin).
 • andre lægemidler mod infektion.
 • lægemidler mod HIV-virus (didanosin).
 • lægemidler mod urinsur gigt (probenecid).
 • lægemidler mod manier og depression (lithium).
 • lægemidler mod kræft og visse typer gigt (methotrexat).

Kontakt lægen. Det er måske nødvendigt at ændre dosis. 


Hvis du samtidig tager lægemidler mod for meget mavesyre eller mod forstoppelse, og kosttilskud, der indeholder aluminium, jern, calcium eller magnesium, kan det nedsætte virkningen af Tetracyclin 2care4. Der skal derfor gå mindst 3 timer mellem du tager Tetracyclin 2care4, og ovennævnte lægemidler eller kosttilskud. 

Brug af Tetracyclin 2care4 sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Tetracyclin 2care4 sammen med mælkeprodukter, da det kan nedsætte virkningen af Tetracyclin 2care4. Der skal gå 3 timer mellem du tager Tetracyclin 2care4 og mælkeprodukter. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må ikke tage Tetracyclin 2care4, hvis du er gravid. 


Amning
Tetracyclin 2care4 bliver udskilt i modermælken. Hvis du ammer, må du ikke tage Tetracyclin 2care4. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tetracyclin 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Tetracyclin 2care4 indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Tetracyclin 2care4

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne: 

1 tablet på 250 mg 4 gange dagligt. 

 

Børn: 

Du må kun bruge Tetracyclin 2care4 til børn under 12 år efter lægens anvisning. 

 

Ved svær akne: 

1-2 tabletter på 250 mg dagligt gennem flere måneder. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Tag tabletten sammen med rigelig væske (dog ikke mælk) eller et let måltid uden mælkeprodukter. 

Hvis du har taget for meget Tetracyclin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Tetracyclin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Tegn på, at du har taget for meget Tetracyclin 2care4 kan være kvalme, opkastning, og diarré. Hos patienter med dårlige nyrer er der ved overdosering set skader på lever og nyrer. 

Hvis du har glemt at tage Tetracyclin 2care4

Hvis du har glemt en dosis Tetracyclin 2care4, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tetracyclin 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger: 

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter 

 • Mangelfuld udvikling af tandemaljen hos børn. Kontakt læge.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter 

 • Sår eller forsnævringer i spiserøret. Kontakt læge.
 • Hævelse af ansigt, læber, hals og tunge (angioødem). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

 • Forhøjet tryk i hjernen (hovedpine, synsforstyrrelser, smerter bag øjnene). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

 • Stærke mavesmerter og vandig, slimet diarré (akut tyktarmsbetændelse). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker, tendens til infektioner og feber. Søg straks læge.
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse. Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Forværring af bindevævslidelsen SLE (Systemisk Lupus Erythematosus). Kontakt læge.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt straks læge.
 • Hvis du har dårlige nyrer, er der risiko for påvirkning af leveren, som viser sig ved gulsot. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger:
Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

 • Kvalme, opkastning, diarré, varig misfarvning af børns tandemalje.
 • Midlertidig hæmning af knoglernes vækst hos børn.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter 

 • Allergiske hudreaktioner, udslæt, nældefeber.
 • Øget følsomhed af huden for lys.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

 • Svimmelhed
 • Tinnitus
 • Muskelsvigt (myasthenisk syndrom)
 • Synsforstyrrelser

Sjældne til meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 1000 behandlede): 

 • Synkebesvær.
 • Overvækst af resistente bakterier og svampe, som kan medføre betændelse i tungen, munden, endetarmen eller skeden.
 • Infektion ved kønsdelene og endetarmsåbningen.
 • Misfarvning af skjoldbruskkirtlen uden påvirkning af kirtlens funktion (ved langtidsbehandling).

Tetracyclin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Tetracyclin 2care4 utilgængeligt for børn.  

 

Opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

 

Tag ikke Tetracyclin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tetracyclin 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: tetracyclinhydrochlorid. 1 tablet indeholder 250 mg tetracyclinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: kaliumcarragenan, povidon, glycerol, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, talcum, lactose, hypromellose, macrogol 4000.
  Farvestoffer: titandioxid (E171), quinolingult (E104) og jernoxid gul og rød (E172).

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Tetracyclin 2care4 er en rund, gul, hvælvet filmovertrukket tablet med delekærv og mærket ”AL” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelse 

100 tabletter. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Tetracyclin 2care4 svarer til Tetracyclin Actavis. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...