Dorzolamid "Nordic Prime"

øjendråber, opløsning 20 mg/ml

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dorzolamid Nordic Prime 20 mg/ml, øjendråber, opløsning  

dorzolamid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dorzolamid Nordic Prime
 3. Sådan skal du bruge Dorzolamid Nordic Prime
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dorzolamid Nordic Prime er et sterilt øjendråbeprodukt. Dorzolamid Nordic Prime indeholder dorzolamid, et sulfonamid relateret stof, som aktiv ingrediens. 

 

Dorzolamid Nordic Prime er en carboanhydrasehæmmer til øjnene, der reducerer forhøjet tryk i øjet. 

Det kan bruges til behandling af forhøjet tryk i øjet ved okulær hypertension og grøn stær (åbenkammervinkel glaukom, pseudo-exfoliativ glaukom). Dorzolamid Nordic Prime kan bruges alene eller sammen med andre midler, som mindsker trykket i øjet, de såkaldte beta-blokkere. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Dorzolamid Nordic Prime

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Dorzolamid Nordic Prime:

 • hvis du er allergisk over for dorzolamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dorzolamid Nordic Prime (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Dorzolamid Nordic Prime hvis du 

 • har dårlig lever eller har haft det tidligere.
 • har en hornhindeskade.
 • har allergi over for nogen form for medicin.
 • skal opereres eller tidligere er blevet opereret i øjet.
 • har haft en øjenskade eller har en øjeninfektion.
 • har haft nyresten.
 • tager andre carboanhydrasehæmmere som tabletter.
 • har kontaktlinser (se afsnittet ”Dorzolamid Nordic Prime indeholder benzalkoniumchlorid”).

 

Du bør straks kontakte lægen, hvis du oplever nogen form for øjenirritation eller andre nye øjenproblemer såsom røde øjne eller hævede øjenlåg. 


Stop med at bruge Dorzolamid Nordic Prime og kontakt straks lægen hvis du mistænker Dorzolamid Nordic Prime for at give en allergisk reaktion (f.eks. hududslæt, alvorlig hudreaktion, kløe, eller øjenbetændelse). 

Børn

Dorzolamid Nordic Prime er undersøgt hos spædbørn og børn under 6 år, som havde forhøjet tryk i øjet/øjnene eller som har fået diagnosen grøn stær (glaukom). Kontakt din læge for yderligere information. 

Brug af anden medicin sammen med Dorzolamid Nordic Prime

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Dorzolamid Nordic Prime bør ikke bruges under graviditet. Tal med lægen. 

 

Amning  

Dorzolamid Nordic Prime bør ikke anvendes under amning. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dorzolamid Nordic Prime kan give svimmelhed og synsforstyrrelser hos nogle patienter. Undlad at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil du føler dig tilpas eller dit syn er klart igen. 

Dorzolamid Nordic Prime indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,075 mg benzalkoniumchlorid pr. ml.
Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.
Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller hornhinde problemer (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal du bruge Dorzolamid Nordic Prime

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.  

 

Din læge vil fastsætte passende dosis og varighed af behandlingen. 

 

Når du bruger Dorzolamid Nordic Prime alene er den normale dosis 1 dråbe i det (de) angrebne øje (øjne) 3 gange dagligt f.eks. morgen, middag og aften. 

 

Hvis lægen har anbefalet at du skal bruge Dorzolamid Nordic Prime sammen med beta-blokker øjendråber (til at sænke trykket i øjet) er den normale dosis 1 dråbe Dorzolamid Nordic Prime i det (de) angrebne øje (øjne) 2 gange dagligt, f.eks. morgen og aften. 

Hvis du anvender Dorzolamid Nordic Prime sammen med andre øjendråber, bør der gå mindst 10 minutter imellem drypning med dorzolamid og andre øjendråber. Alternativt, hvis du skal bruge Dorzolamid Nordic Prime i stedet for andre øjendråber til at sænke trykket i øjne, bør du stoppe med at bruge de andre øjendråber efter at have taget korrekt dosis en dag, og starte med Dorzolamid Nordic Prime den næste dag. 

 

Du må ikke ændre doseringen af medicinen uden først at tale med lægen. Hvis du har behov for at stoppe behandlingen, kontakt straks lægen. 

 

Lad ikke beholderens spids røre dit øje eller øjenomgivelserne. Den kan blive forurenet af bakterier, der kan give dig øjeninfektioner, der kan føre til alvorlig øjenskade, endda synstab. For at undgå eventuel forurening af beholderen skal du holde beholderens spids ude af kontakt med nogen som helst overflader. 

Brugsvejledning

Det anbefales at du vasker hænder, inden du anvender øjendråberne.  

Det kan være nemmere at bruge øjendråberne foran et spejl.
Dorzolamid "Nordic Prime" Nordic Prime ApS øjendråber, opløsning 20 mg/ml 

 1. Før du bruger medicinen første gang, skal du sikre dig at forseglingen på flasken er ubrudt. Et mellemrum mellem flasken og hætten er normalt for uåbnede flasker
 2. Tag låget af flasken.
 3. Bøj hovedet bagover, og træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg for at danne en lomme mellem øjenlåg og øje.
 4. Vend flasken om, og tryk indtil en enkelt dråbe er dryppet i øjet, som anvist af lægen. Rør ikke øjet eller øjenlåg med spidsen af flasken.
 5. Gentag pkt. 3 og 4 med det andet øje, hvis lægen har anvist dette.
 6. Sæt låget på igen og luk flasken, straks efter du har brugt den.

Hvis du har brugt for meget Dorzolamid Nordic Prime

Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Dorzolamid Nordic Prime, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, eller hvis du har slugt noget af beholderens indhold. 

Hvis du har glemt at bruge Dorzolamid Nordic Prime

Det er vigtigt at bruge Dorzolamid Nordic Prime efter lægens anvisning. 

 

Hvis du glemmer en dosis, skal du tage den snarest muligt. Hvis det næsten er tid til næste dosis, springes den glemte dosis over, hvorefter du skal fortsætte med den sædvanlige behandling. 

 

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Dorzolamid Nordic Prime

Dorzolamid Nordic Prime skal bruges hver dag for at give optimal effekt. Kontakt lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Stop med at bruge dette lægemiddel og søg straks læge, hvis du udvikler allergiske reaktioners. Symptomer på allergiske reaktioner omfatter følgende: 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Overfølsomhed: Tegn og symptomer på lokale reaktioner (reaktioner ved øjenlågene) såsom væskeophobning under hud og slimhinder (angioødem), nældefeber, kløe, udslæt, åndenød og sjældne tilfælde af bronkospasmer (kortåndethed / vejrtrækningsbesvær / astmalignende anfald / åndenød). Kontakt straks læge eller skadestue.

Andre bivirkninger

Meget almindelige: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer  

 • Brænden eller svien i øjet.

 

Almindelige: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer  

 • Sygdom i øjets hornhinde med ømhed og uskarpt syn (overfladisk punktformet keratitis)
 • Betændelse eller hævelse af øjets overflade og mulig betændelse af øjenlåget og eller øjenomgivelserne
 • Tåreflåd eller kløe af øjnene
 • Sløret syn
 • Øjenlågsirritation
 • Kvalme
 • Bitter smag i munden
 • Træthed
 • Hovedpine.

 

Ikke almindelige: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 personer  

 • Betændelse i øjets mellemlag

 

Sjældne: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer  

 • Hævelse af øjets overfladelag
 • Løsning af øjets årehinde som kan være ledsaget af synsforstyrrelser (efter øjenoperation)
 • Lavt tryk i øjet
 • Røde øjne
 • Øjensmerter
 • Skorpedannelse ved øjenlåget
 • Midlertidig nærsynethed (som går over, når behandlingen afbrydes)
 • Halsirritation
 • Mundtørhed
 • Svimmelhed og prikkende/snurrende fornemmelse i huden
 • Dannelse af nyresten
 • Næseblod
 • Alvorlige hudreaktioner, betændelse i huden, lokaliseret udslæt (kontakteksem).

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængeligt data)  

 • Stakåndet
 • Hjertebanken
 • Fornemmelse af fremmedlegeme i øjet (følelse af at der er noget i øjet).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar Dorzolamid Nordic Prime i original emballage for at beskytte mod lys. Opbevares ved temperaturer under 30 °C. 

Dorzolamid Nordic Prime skal bruges inden for 28 dage efter åbning af flasken. Derfor skal du smide flasken ud 4 uger efter den er åbnet, også selvom der er opløsning tilbage i flasken. For at hjælpe med at huske det, skrives datoen for åbning på kartonen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dorzolamid Nordic Prime indeholder:

 • Aktivt stof: dorzolamid. Hver ml indeholder 20 mg dorzolamid (som dorzolamidhydrochlorid).
 • Øvrige indholdsstoffer: mannitol, hydroxyethylcellulose, benzalkoniumchlorid (som konserveringsmiddel), natriumcitrat (E331), natriumhydroxid til pH justering, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Dorzolamid Nordic Prime er en steril, isotonisk, let viskøs, klar, farveløs, vandig opløsning med stødpude i en hvid uigennemsigtig medium-density polyethylen flaske med forseglet spids og 2 delt låg system. Hver flaske indeholder 5 ml øjendråbe opløsning. 

 

Pakningsstørrelser  

Dorzolamid Nordic Prime er tilgængelig i en pakningsstørrelse af 1 flaske indeholdende 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...