Zopiclone "2care4"

filmovertrukne tabletter 3,75 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zopiclone 2care4 3,75 mg filmovertrukne tabletter 

Zopiclon 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zopiclone 2care4
 3. Sådan skal du tage Zopiclone 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zopiclone 2care4 hører til gruppen af benzodiazepiner.
Zopiclone 2care4 virker søvnfremkaldende og har desuden en beroligende, angstdæmpende, krampestillende og muskelafslappende virkning.

Du kan bruge Zopiclone 2care4 til kortvarig behandling af søvnløshed hos voksne, når søvnløsheden er alvorlig eller invaliderende og giver dig udtalte problemer.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zopiclone 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Zopiclone 2care4

 • hvis du er allergisk over for zopiclon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zopiclone 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har muskelsygdommen Myastenia gravis.
 • hvis du lider af korte perioder med stop af vejrtrækningen under søvn (søvnapnø).
 • hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.
 • hvis du har alvorligt nedsat åndedrætsfunktion.


OBS! Du må ikke bruge Zopiclone 2care4 til børn og unge under 18 år. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zopiclone 2care4, hvis du: 

 • er over 65 år.
 • har åndedrætsbesvær.
 • har dårligt fungerende lever.
 • har en depression.
 • har eller har haft alkohol- eller medicinmisbrug.

Vær opmærksom på følgende:

Længerevarende brug af Zopiclone 2care4 kan føre til tilvænning og afhængighed af dette lægemiddel. Risikoen for dette er større, hvis du tidligere har haft et alkohol- eller medicinmisbrug. Risikoen for tilvænning og afhængighed er også større for personer med psykisk sygdom. 

 

Hvis du er blevet afhængig, kan du få abstinenser ved pludseligt ophør af behandlingen. (Se ”Hvis du holder op med at tage Zopiclone 2care4”). 

 

Hvis du tager Zopiclone 2care4 i længere tid, kan den søvndyssende virkning aftage. 

 

Du bør ikke drikke alkohol, mens du tager Zopiclone 2care4. Alkohol forstærker den sløvende virkning af Zopiclone 2care4. 

 

Zopiclone 2care4 kan give hukommelsestab. Dette kan opstå få timer efter, at du har taget Zopiclone 2care4. For at nedsætte risikoen for hukommelsestab, bør du sørge for at få 7-8 timers uforstyrret søvn.

Der er set tilfælde som søvngængeri og adfærd som ”søvnkørsel” og indtag af mad hos patienter, der ikke har været helt vågne. Indtagelse af alkohol eller lægemidler, der påvirker nervesystemets funktion, ved samtidig indtagelse af zopiclon, øger sandsynligvis risikoen for disse adfærdsmønstre, såvel som doser af zopiclon ud over det anbefalede, gør det. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Zopiclone 2care4. 

Børn og unge

Du må ikke bruge Zopiclone 2care4 til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Zopiclone 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

 

Tal med lægen, hvis du er i behandling med: 

 • andre beroligende lægemidler, sovemedicin, naturlægemidler der indeholder perikum eller lægemidler mod:
 • depression.
 • sindslidelser.
 • epilepsi (f.eks. carbamazepin, phenobarbital eller phenytoin).
 • allergi (antihistaminer).
 • infektioner med bakterier (erythromycin eller andre antibiotika af typen makrolider).
 • svamp (f.eks. fluconazol, itraconazol eller ketoconazol).
 • HIV.
 • tuberkulose (rifampicin).
 • muskelafslappende medicin.
 • opioider (f.eks. stærk smertestillende medicin, medicin til substitutionsbehandling og noget hostemedicin) kan øge risikoen for sløvhed, vejrtrækningsbesvær eller koma og kan være livstruende. På grund af dette bør samtidig anvendelse kun overvejes, når andre behandlinger ikke er mulige. Hvis din læge ordinerer Zopiclone 2care4 sammen med opioider, bør dosis og varighed af samtidig behandling begrænses af din læge. Fortæl din læge om alle opioide lægemidler, som du tager, og følg din læges anbefalinger nøje.
  Det kan være en god ide at informere venner eller familie om at være opmærksomme på ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt din læge, hvis du får disse symptomer.

 

Hvis du skal opereres, er det vigtigt, at du fortæller lægen eller tandlægen, at du tager Zopiclone 2care4. 

Brug af Zopiclone 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Zopiclone 2care4 sammen med mad og drikke.
Du bør dog undgå samtidig at drikke: 

 • alkohol, da det forstærker den sløvende virkning af Zopiclone 2care4.
 • grapefrugtjuice, da det øger virkningen af Zopiclone 2care4.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis du bliver gravid eller ønsker at blive gravid, bør du hurtigst muligt kontakte din læge med henblik på at stoppe behandlingen.

Du må kun tage Zopiclone 2care4 i de sidste 3 måneder før forventet fødsel efter aftale med lægen.

Hvis du tager Zopiclone 2care4 i de sidste 3 måneder af graviditeten eller på tidspunktet omkring fødslen, kan barnet få lav legemstemperatur, muskelslaphed og åndedrætsbesvær. Der er endvidere risiko for, at barnet får abstinenssymptomer efter fødslen.

Amning
Hvis du ammer, må du ikke tage Zopiclone 2care4, da Zopiclone 2care4 går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Zopiclone 2care4 virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du må ikke køre bil, motorcykel eller cykle, og du må heller ikke arbejde med værktøj og maskiner.
Det gælder også morgenen efter, at du har taget Zopiclone 2care4. Hvis du mangler søvn, vil risikoen for sløvhed, nedsat koncentration, dårlig hukommelse og muskelsvaghed være endnu større. Den sløvende virkning bliver også større, hvis du samtidig drikker alkohol. 

Zopiclone 2care4 indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Zopiclone 2care4

Tag altid Zopiclone 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Behandlingen med Zopiclone 2care4 vil normalt vare i højst 2 uger. Det er vigtigt, at du ikke tager flere Zopiclone 2care4, end din læge har foreskrevet. 


Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne  

7,5 mg umiddelbart før sengetid. 


Børn og unge
 

Du må ikke bruge Zopiclone 2care4 til børn og unge under 18 år. 


Ældre  

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 


Nedsat nyre- og leverfunktion
 

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 


Tag tabletterne sammen med et glas vand. Du kan synke tabletterne hele eller knuse dem. 

Hvis du har taget for meget Zopiclone 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Zopiclone 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Symptomer på overdosering er sløvhed, forvirring og døsighed. I alvorligere tilfælde er symptomerne muskelsvaghed, manglende evne til at styre bevægelser, svimmelhed, lavt blodtryk, åndedrætsbesvær, methæmoglobinæmi og dyb bevidstløshed (koma). Det kan i meget sjældne tilfælde være livstruende. 

Hvis du har glemt at tage Zopiclone 2care4

Hvis du har glemt at tage Zopiclone 2care4, skal du tage næste dosis som ordineret. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Zopiclone 2care4

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge.
Hvis du pludseligt holder op med at tage Zopiclone 2care4, kan du få abstinenser. Symptomerne kan være: 

 • hovedpine, muskelsmerter, angst, anspændthed, rastløshed, forvirring og irritabel adfærd.

 

I alvorlige tilfælde kan du få: 

 • følelse af uvirkelighed i forhold til omverdenen og dig selv.
 • manglende orientering i tid og sted.
 • lav selvopfattelse.
 • øget følsomhed for lyd, lys, støj og fysisk kontakt.
 • prikkende og snurrende fornemmelser i arme og ben eller følelsesløshed i huden.
 • hallucinationer.
 • epileptiske anfald.

Desuden kan du opleve, at de symptomer, som Zopiclone 2care4 dæmpede, bliver forstærket, når du holder op med at tage lægemidlet.
Lægen vil derfor nedsætte din dosis gradvist, når du skal stoppe med at tage Zopiclone 2care4. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1000 behandlede): 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (kan være livsfarligt). Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 behandlede): 

 • Døsighed.
 • Dobbeltsyn.
 • Bitter smag eller metallisk eftersmag, mundtørhed.
 • Muskelsvaghed.
 • Besvær med at stå op om morgenen, træthed.


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Nedsat opmærksomhed, hovedpine, svimmelhed, manglende evne til at styre bevægelser.
 • Kvalme, utilpashed, mavesmerter.
 • Nedsat lyst til sex, uro, mareridt.


Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Opkastning.


Sjældne til meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Nældefeber med hævelser. I alvorlige tilfælde med hævelse af ansigt, læber og tunge (angioødem); det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.
 • Rastløshed, ophidselse, irritabilitet, vrangforestillinger, mareridt, hallucinationer, psykoser, truende eller voldelig adfærd, raseri, upassende opførsel og andre adfærdsforstyrrelser (reaktionerne ses oftere hos børn og ældre). Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Abstinenser. (Se ”Hvis du holder op med at tage Zopiclone 2care4). Kontakt lægen, hvis abstinenserne bliver alvorlige.
 • Depression eller forværring af depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Hukommelsestab.
 • Allergiske hudreaktioner i form af hududslæt, hudkløe og nældefeber.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra forhåndenværende data): 

 • unormal adfærd (eventuelt associeret med hukommelsestab), søvngængeri.


Zopiclone 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Zopiclone 2care4 utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares over 25 °C. 


Tag ikke Zopiclone 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zopiclone 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: zopiclon.
  1 tablet indeholder 3,75 mg zopiclon.
 • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, calciumhydrogenphosphatdihydrat, majsstivelse, carboxymethylcellulosenatrium, hypromellose, magnesiumstearat, titandioxid (E171), gul og rød jernoxid (E172), macrogol.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Zopiclone 2care4 3,75 mg er en rund, orange, filmovertrukket tablet mærket ”ZOC 3.75” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser: 

Zopiclone 2care4 3,75 mg fås i pakningsstørrelser á 28 og 98 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 

 

Zopiclone 2care4 svarer til Zopiclone Actavis. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...