Naratriptan "Teva"

filmovertrukne tabletter 2,5 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Naratriptan Teva 2,5 mg filmovertrukne tabletter
naratriptan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Naratriptan Teva
 3. Sådan skal du tage Naratriptan Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Din medicin indeholde naratriptan (hydrochlorid), som tilhører den gruppe af lægemidler, som kaldes triptaner (også kendt som 5-HT1-receptoragonister). 


Medicinen bruges til behandling af hovedpine ved migræne.

Migrænesymptomer kan skyldes midlertidig udvidelse af blodkarrene i hovedet. 

Naratriptan menes at mindske udvidelsen af disse blodkar. Dette hjælper til at fjerne hovedpinen og lindre andre symptomer på et migræneanfald, såsom kvalme eller opkastning og følsomhed over for lys og lyd. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Naratriptan Teva

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Naratriptan Teva:

 • hvis du er allergisk over for naratriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du har et hjerteproblem, såsom forsnævring af arterierne eller brystsmerter eller tidligere har haft et hjerteanfald.
 • hvis du har problemer med blodcirkulationen i benene, som kan medføre krampelignende smerter, når du går.
 • hvis du har haft et slagtilfælde eller et mini-slagtilfælde.
 • hvis du har højt blodtryk. Det er muligt, at du kan tage Naratriptan Teva, hvis dit blodtryk er let forhøjet eller bliver behandlet.
 • hvis du har alvorlig nyresygdom eller alvorlig leversygdom.
 • sammen med anden medicin mod migræne, herunder medicin, som indeholder ergotamin, eller sammen med lignende medicin, såsom methysergid, eller sammen med triptaner eller 5-HT1- receptoragonister.


Hvis noget af det ovenstående gælder dig, skal du fortælle det til lægen og undlade at tage Naratriptan Teva. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Naratriptan Teva.

Hvis du har en eller flere andre risikofaktorer 

 • hvis du er storryger eller bruger nikotinsubstitutionsbehandling, og især
 • hvis du er mand og over 40 år, eller
 • hvis du er kvinde, og menstruationen er ophørt.


Nogle personer har i meget sjældne tilfælde udviklet alvorlige hjertelidelser, efter de har taget Naratriptan Teva, også selvom de ikke tidligere har haft tegn på hjertesygdom. 


Hvis et eller flere af ovenstående punkter gælder for dig, kan det betyde, at du har en større risiko for at udvikle hjertesygdom. Derfor skal du fortælle det til lægen, så din hjertefunktion kan blive undersøgt, før Naratriptan Teva ordineres til dig.

Hvis du er overfølsom over for antibiotika, som kaldes sulfonamider
Hvis dette er tilfældet, kan du også være overfølsom over for Naratriptan Teva. Hvis du er overfølsom over for et antibiotikum, men ikke er sikker på, om det er et sulfonamid: Fortæl det til lægen eller til apotekspersonalet, før du tager Naratriptan Teva


Hvis du ofte tager Naratriptan Teva

Hvis du tager naratriptan for ofte, kan det forværre dine hovedpiner. Fortæl det til lægen, hvis dette gælder for dig. Han eller hun kan anbefale, at du stopper med at tage Naratriptan Teva. 


Hvis du får smerter eller trykken for brystet, efter du har taget Naratriptan Teva
Disse bivirkninger kan være intense, men de forsvinder normalt hurtigt. Hvis bivirkningerne ikke forsvinder hurtigt, eller hvis de bliver alvorlige: Søg omgående lægehjælp. Punkt 4 i denne indlægsseddel indeholder mere information om disse mulige bivirkninger. 


Hvis du tager antidepressiv medicin, som kaldes SSRI’er (selektive serotoningenoptagshæmmere) eller SNRI’er (serotonin noradrenalingenoptagshæmmere). Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, før du tager Naratriptan Teva.  

Brug af andre lægemidler sammen med Naratriptan Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Noget medicin må ikke tages sammen med Naratriptan Teva, og anden medicin kan forårsage bivirkninger, hvis det tages sammen med Naratriptan Teva. Du skal fortælle det til din læge, hvis du tager

 • triptan eller 5-HT1-receptoragonister, som anvendes til behandling af migræne. Tag ikke Naratriptan Teva samtidig med disse former for medicin. Tag ikke disse former for medicin igen, før mindst 24 timer efter, du har taget Naratriptan Teva.
 • ergotamin, som også anvendes til behandling af migræne eller lignende medicin, såsom methysergid. Tag ikke Naratriptan Teva samtidig med disse former for medicin. Stop med at tage disse former for medicin mindst 24 timer før, du tager Naratriptan Teva. Tag ikke disse former for medicin igen, før mindst 24 timer efter, du har taget Naratriptan Teva.
 • SSRI’er (selektive serotoningenoptagshæmmere) eller SNRI’er (serotonin noradrenalingenoptagshæmmere), som anvendes til behandling af depression. Anvendelse af Naratriptan Teva sammen med disse former for medicin kan medføre forvirring, svaghed og/eller manglende koordination. Fortæl det omgående til din læge, hvis du bliver påvirket på denne måde.
 • prikbladet perikon (hypericum perforatum). Brug af naturmedicin, som indeholder prikbladet perikon, mens du tager Naratriptan Teva, kan øge risikoen for bivirkninger.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Naratriptan Teva.

Der findes kun begrænset information, om hvorvidt Naratriptan Teva er sikkert at bruge til gravide kvinder. Indtil videre tyder denne information ikke på en øget risiko for fostermisdannelser.
Din læge kan anbefale, at du ikke tager Naratriptan Teva, mens du er gravid. 


Du må ikke amme dit barn i 24 timer efter, du har taget Naratriptan Teva. Hvis du udmalker modermælk, skal du kassere mælken og undlade at give den til dit barn.  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Migrænesymptomerne eller medicinen kan gøre dig døsig. Hvis du bliver påvirket af dette, skal du undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Naratriptan Teva indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Naratriptan Teva indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Naratriptan Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Tag først Naratriptan Teva, efter din migrænehovedpine er startet.  

Tag ikke Naratriptan Teva for at forebygge et anfald.  

Hvor meget skal du tage

 • Den anbefalede dosis til voksne mellem 18 og 65 år er én 2,5 mg tablet, som synkes hel med vand.

Anvendelse af Naratriptan Teva anbefales ikke til børn under 18 år og til voksne over 65 år. 


Hvornår skal du tage Naratriptan Teva  

 • Det er bedst at tage Naratriptan Teva ved de første tegn på migrænehovedpinen. Naratriptan Teva kan dog tages på et hvilket som helst tidspunkt under et anfald.


Hvis dine symptomer vender tilbage  

 • Du kan tage endnu en tablet efter 4 timer, medmindre du har nyre- eller leverskade.
 • Hvis du har nyre- eller leverskade, må du ikke tage mere end én tablet inden for 24 timer.
 • Du må ikke tage mere end to tabletter inden for 24 timer.


Hvis den første tablet ikke har nogen virkning  

 • Tag ikke endnu en tablet for det samme anfald.

Hvis Naratriptan Teva ikke giver lindring: Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds.  

Hvis du har taget for meget Naratriptan Teva

 • Du må ikke tage mere end to Naratriptan Teva-tabletter inden for 24 timer.
  For meget naratriptan kan gøre dig syg. Hvis du har taget mere end to tabletter inden for 24 timer: Kontakt lægen

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af Naratriptan Teva, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Allergiske reaktioner: Kontakt straks lægen eller skadestuen.
 

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Symptomerne på allergi omfatter udslæt, hvæsende vejrtrækning, hævede øjenlåg, ansigt eller læber, totalt sammenfald (kollaps).

Hvis du får et eller flere af disse symptomer kort efter at have taget Naratriptan Teva, skal du stoppe med at tage tabletterne. Kontakt straks lægen. 


Almindelige
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter) 

 • Utilpashed (kvalme eller opkastning), selvom dette også kan skyldes selve migrænen.
 • Træthed, døsighed eller en generel utilpashed.
 • Svimmelhed, føleforstyrrelser (prikkende fornemmelse), hedeture.

Hvis du får en eller flere af disse bivirkninger: Kontakt lægen eller apotekspersonalet


Ikke almindelige
(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter) 

 • Tyngdefornemmelse, trykken, knugen eller smerter i brystet, halsen eller andre dele af kroppen. Bivirkningerne kan være voldsomme, men de fortager sig normalt hurtigt.

Hvis disse bivirkninger er vedvarende eller bliver alvorlige (især brystsmerterne): Søg straks lægehjælp. Hos meget få personer kan symptomerne skyldes et hjerteanfald.

Andre ikke almindelige bivirkninger omfatter: 

 • Synsforstyrrelser (også selvom disse kan skyldes selve migrænen).
 • Hurtigere hjerterytme, langsommere hjerterytme, rytmeforstyrrelser.
 • Let øget blodtryk, som kan vare i op til 12 timer, efter Naratriptan Teva er indtaget.

Hvis du får en eller flere af disse bivirkninger: Kontakt lægen eller apotekspersonalet


Sjældne
(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) 

 • Smerter nederst i venstre side af maven og blodig diarré.

Hvis du får disse symptomer: Kontakt lægen eller apotekspersonalet


Meget sjældne
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter) 

 • Hjerteproblemer, herunder brystsmerter, og hjerteanfald.
 • Dårlig blodcirkulation i arme og ben, som medfører smerter og ubehag.

Hvis du får disse symptomer: Kontakt lægen eller apotekspersonalet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken eller blisterpakningen efter Exp.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Naratriptan Teva indeholder:

 • aktivt stof: naratriptan. Hver filmovertrukket tablet indeholder 2,5 mg naratriptan (som naratriptanhydrochlorid).
 • øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: lactose; cellulose, mikrokrystallinsk; silica, kolloid vandfri; croscarmellosenatrium og magnesiumstearat.
  Overtræk: hypromellose (E464); titandioxid (E171); lactose, monohydrat; macrogol 3350; triacetin; quinolingult (E104); indigocarmin (E132) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Grøn, bikonveks, rund filmovertrukket tablet mærket ”NT 2,5” på den ene side og glat på den anden side. 

Naratriptan Teva fås i blisterpakning med 2, 4, 6, 12 filmovertrukne tabletter og i hospitalspakninger med 18 eller 50 filmovertrukne tabletter. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem
Holland 


Repræsentant

Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A 2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Pallagi út 13 

4042 Debrecen
Ungarn 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Naratriptan Teva 

Frankrig: Naratriptan Teva 2.5 mg, comprimé pelliculé
Holland: Naratriptan HCL 2,5 mg Teva, filmomhulde tabletten
Irland: Naraverg 2.5 mg Film-coated Tablets 

Storbritannien: Naratriptan 2.5 mg Film-coated Tablets
Tyskland: Naratriptan-ratiopharm 2,5 mg Filmtabletten 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret i december 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...