Methergin®

injektionsvæske, opl. 0,2 mg/ml

Novartis Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Methergin® 0,2 mg/ml injektionsvæske, opløsning
methylergometrinmaleat.  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methergin
 3. Sådan skal du tage Methergin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Methergin får livmoderens muskel til at trække sig sammen. 

Du kan tage Methergin efter abort eller fødsel, hvis livmoderen ikke trækker sig sammen. Du kan også tage Methergin ved blødning fra livmoderen efter abort eller fødsel. 


Methergin må ikke bruges til at sætte fødslen igang eller til at fremme fødslen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Methergin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Methergin:

 • hvis du er allergisk over for methylergometrin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)
 • hvis du er gravid
 • hvis du er i fødsel (inden fødsel af barnets første skulder, ved flerbørnsfødsel inden fødsel af sidste barns første skulder (gælder ikke ved sædefødsel))
 • hvis du har alvorligt forhøjet blodtryk
 • hvis du har svangerskabsforgiftning (karakteriseret ved højt blodtryk, trykken, væskeansamlinger, protein i urinen og krampeanfald)
 • hvis du har en forsnævring af blodkarrene, inkl. nedsat ilttilførelse til hjertet
 • hvis du har blodforgiftning

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Methergin 

 • hvis du har forhøjet blodtryk
 • hvis du har en hjertesygdom (især forkalkning af kranspulsårerne), eller hvis du har risiko for hjertesygdomme (fx rygning, fedme, diabetes, for højt kolesterol)
 • har problemer med leveren eller nyrerne

Børn og unge

Må ikke anvendes til børn og nyfødte. Der er rapporteret om fejlmedicinering til nyfødte, hvilket nogle gange havde alvorlige konsekvenser. 

Brug af andre lægemidler sammen med Methergin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Dette gælder også lægemidler, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Du kan bruge Methergin sammen med anden medicin, men tal med lægen først, hvis du er i behandling med: 

 • medicin mod betændelse (fx erythromycin, clarithromycin eller troleandomycin, quinupristin, dalfopristin eller rifampicin)
 • medicin mod HIV/AIDS (fx ritonavir, nelfinavir, indinavir, nevirapin eller delavirdin)
 • medicin mod svampeinfektion (fx ketoconazol, itraconazol eller voriconazol)
 • medicin mod migræne eller som bruges til at trække blodårerne sammen med (sumatriptan, ergotamin)
 • medicin til at hæmme/forhindre mælkeproduktion (bromocriptin)
 • medicin kaldet prostaglandiner (fx sulproston, dinoproston, misoprostol, som også bruges til at trække livmoderen sammen med). Samtidig behandling med Methergin kan forstærke den sammentrækkende virkning
 • medicin mod for meget mavesyre/sure opstød (cimetidin)
 • medicin mod hjertesygdomme (betablokkere)
 • medicin mod hjertekrampe (angina pectoris) kaldet glycerylnitrat

*Nogle bedøvelsesmidler kan nedsætte virkningen af Methergin. Hvis du skal bedøves, så fortæl lægen, at du er i behandling med Methergin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må ikke tage Methergin, hvis du er gravid. 


Amning

Methergin bliver udskilt i modermælken. Kvinder bør ikke amme, mens de er i behandling med Methergin og mindst 12 timer efter indtagelse af den sidste dosis. Modermælk udskilt i denne periode skal smides ud. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Methergin kan hos enkelte give bivirkninger (svimmelhed, krampe), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Methergin indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 5 ml, dvs. det er i det væsentligste natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Methergin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Methergin er til indsprøjtning i en muskel (intramuskulær injektion) eller til meget langsom (mindst 60 sekunder) indsprøjtning i en blodåre (intravenøs injektion). 

Den sædvanlige dosis er 1 ampul på 0,2 mg sprøjtet ind i en muskel eller som langsom indsprøtning i en blodåre. Behandlingen kan eventuelt gentages hver 2. - 4. time. Du må maksimalt få 5 doser inden for 24 timer. 


Brug til børn og unge

Må ikke anvendes til børn. 


Nedsat nyre eller leverfunktion
Der bør udvises særlig forsigtighed. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Methergin

Symptomer på overdosering kan fx være kvalme, opkastning, for højt eller for lavt blodtryk, følelsesløshed, prikken og stikken samt smerter i arme og/eller ben, vejrtrækningsbesvær, kramper, koma. 

Hvis du har glemt at tage Methergin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Methergin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • Brystsmerter. Kontakt læge eller skadestue.
 • Krampeanfald. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter  

 • Hjertebanken, langsom eller hurtig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kramper og sammentrækning i blodkarrene (blege eller kolde hænder og fødder). Kontakt læge eller skadestue.

Meget sjældne bivirkninger Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter  

 • Overfølsomhedsreaktioner, fx pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hallucinationer, vrangforestillinger. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blodprop i hjertet (stærke brystsmerter, sløret bevidsthed), åndenød, angst. Ring 112.
 • Årebetændelse med hævede, spændte lægge med mange smerter. Søg straks læge.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Hjerneblødning (svage eller lammet ben og arme, talebesvær). Ring 112.
 • Hjertekrampe (stærke brystsmerter med udstråling til venstre arm). Ring 112.
 • Svær uregelmæssig hjerterytme og hjerteflimmer. Kontakt læge eller skadestue. Hvis du oplever noget af ovenstående, skal du straks kontakte lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • Hovedpine, for højt blodtryk, udslæt, mave- og underlivssmerter.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter  

 • Svimmelhed, for lavt blodtryk, kvalme, opkastning, øget svedtendens.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter  

 • Øresusen (tinnitus), forstoppet næse, diarré, muskelkrampe

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Følelsesløshed, prikken og snurren i fingre eller tæer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C). Må ikke nedfryses. Kan opbevares i 2 uger ved stuetemperatur. 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Methergin indeholder:

 • Aktivt stof: methylergometrinmaleat
 • Øvrige indholdsstoffer: maleinsyre, natriumchlorid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Methergin injektionsvæske er en klar, farveløs væske. 


Pakningsstørrelser
Methergin injektionsvæske findes i pakninger med 10 ampuller med 1 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S
Edvard Thomsens Vej 14
DK-2300 København S 

E-mail: skriv.til@novartis.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2020  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...