Cinacalcet "2care4"

filmovertrukne tabletter 30 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Cinacalcet 2care4 30 mg filmovertrukne tabletter 

Cinacalcet 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cinacalcet 2care4
 3. Sådan skal du tage Cinacalcet 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Cinacalcet 2care4 virker ved at kontrollere niveauerne af paratyroideahormon (PTH), calcium og fosfor i kroppen. Det bruges til behandling af sygdomme, der skyldes problemer med organer kaldet biskjoldbruskkirtlerne. Biskjoldbruskkirtlerne er fire små kirtler i halsen, tæt ved skjoldbruskkirtlen, som producerer paratyroideahormon (PTH). 


Dette lægemiddel bruges til voksne til: 

 • at behandle sekundær hyperparatyroidisme hos patienter med alvorlig nyresygdom, som har behov for dialyse for at fjerne affaldsprodukter fra blodet.
 • at reducere forhøjede calciumniveauer i blodet (hyperkalcæmi) hos patienter med biskjoldbruskkirtelkræft.
 • at reducere forhøjede calciumniveauer i blodet (hyperkalcæmi) hos patienter med primær hyperparatyroidisme, hvor det ikke er muligt at fjerne biskjoldbruskkirtlen.

Cinacalcet bruges til børn fra 3 år og op til 18 år til: 

 • at behandle sekundær hyperparatyroidisme hos patienter med alvorlig nyresygdom, som har behov for dialyse til at fjerne affaldsprodukter fra blodet, og hvis tilstand ikke kan kontrolleres med andre behandlinger.

Ved primær og sekundær hyperparatyroidisme afgiver biskjoldbruskkirtlerne for meget PTH. “Primær” betyder, at hyperparatyroidismen ikke skyldes nogen anden tilstand, og “sekundær” betyder, at hyperparatyroidismen skyldes en anden tilstand, for eksempel nyresygdom. Både primær og sekundær hyperparatyroidisme kan medføre et for lavt calciumniveau i knoglerne, som kan give smerter i knoglerne, knoglebrud, hjerte-kar-sygdomme, nyresten, psykiske lidelser og koma. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Cinacalcet 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Cinacalcet 2car4:

 • hvis du er allergisk over for cinacalcet eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cinacalcet 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har lave calciumniveauer i blodet. Din læge vil kontrollere dit calciumniveau i blodet

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Cinacalcet 2care4. 


Tal med din læge, før du begynder at tage dette lægemiddel, hvis du lider eller nogen sinde har lidt af: 

 • krampeanfald (anfald eller kramper). Risikoen for at få krampeanfald er større, hvis du tidligere har haft krampeanfald
 • leversygdom
 • hjertesvigt

Cinacalcet 2care4 nedsætter calciumniveauerne.
Der er indberettet livstruende hændelser og dødeligt udfald i forbindelse med lave calciumniveauer (hypokalcæmi) hos patienter, der blev behandlet med cinacalcet. 


Fortæl det til din læge, hvis du oplever en eller flere af følgende tilstande, som kan være tegn på lave calciumniveauer: spasmer, muskelspjæt eller muskelkramper, følelsesløshed eller prikken i fingre, tæer eller omkring munden, kramper, forvirring eller bevidstløshed, mens du er i behandling med dette lægemiddel. 


Lave calciumniveauer kan påvirke din hjerterytme. Fortæl det til din læge, hvis du får unormalt hurtige eller bankende hjerteslag, hvis du får hjerterytmeproblemer, eller hvis
du tager medicin, der vides at forårsage hjerterytmeproblemer, mens du tager dette lægemiddel. 


Se afsnit 4 for mere information. 


Tal med din læge undervejs i behandlingen med dette lægemiddel: 

 • hvis du begynder eller holder op med at ryge, da det kan ændre virkningen af Cinacalcet 2care4.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år med biskjoldbruskkirtelkræft eller primær hyperparatyroidisme må ikke tage Cinacalcet 2care4. 


Hvis du behandles for sekundær hyperparatyroidisme, skal din læge kontrollere dine calciumniveauer, inden behandlingen med cinacalcet starter og under behandlingen. Du skal fortælle det til din læge, hvis du får et eller flere af de tegn på lave calciumniveauer, der beskrives ovenfor.
Det er vigtigt, at du tager din cinacalcet-dosis efter lægens anvisninger. 


Bemærk:
For børn, der behøver mindre doser end 30 mg, eller som ikke kan synke tabletter, er andre styrker/lægemiddelformer tilgængelige. 

Brug af anden medicin sammen med Cinacalcet 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det gælder især etelcalcetid eller anden medicin, der sænker calciumniveauet i dit blod. Du må ikke tage Cinacalcet 2care4 sammen med etelcalcetide. 


Fortæl din læge, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler: 


Nedenstående medicin kan have betydning for, hvordan Cinacalcet 2care4 virker: 

 • medicin, som anvendes til behandling af hud- og svampeinfektioner (ketoconazol, itraconazol og voriconazol)
 • medicin, som anvendes til behandling af bakterieinfektioner (telithromycin, rifampicin og ciprofloxacin)
 • medicin, som anvendes til behandling af HIV og AIDS (ritonavir)
 • medicin, der anvendes til behandling af depression (fluvoxamin).

Cinacalcet 2care4 kan have en effekt på virkningen af følgende medicin: 

 • medicin, som anvendes til behandling af depression (amitriptylin, desipramin, nortriptylin og clomipramin)
 • medicin, som anvendes til at lindre hoste (dextromethorphan)
 • medicin, som anvendes til behandling af hjerterytmeforstyrrelser (flecainid og propafenon)
 • medicin, som anvendes til behandling af forhøjet blodtryk (metoprolol).

Brug af Cinacalcet 2care4 sammen med mad

Dette lægemiddel skal tages sammen med eller kort tid efter indtagelse af mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Cinacalcet 2care4 er ikke blevet undersøgt hos gravide kvinder. Hvis du er gravid, kan lægen beslutte at ændre behandlingen, da dette lægemiddel kan være skadeligt for fostret. 


Det vides ikke, om Cinacalcet 2care4 udskilles i mælken hos mennesker. Du og din læge skal afklare, om det er bedst at ophøre med amning eller afbryde behandlingen med dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er indberettet svimmelhed og krampeanfald fra patienter, som fik cinacalcet. Hvis du oplever disse bivirkninger, må du ikke køre bil eller betjene maskiner. 

Cinacalcet 2care4 indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Cinacalcet 2care4

Tag altid Cinacalcet 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Din læge vil fortælle dig, hvor meget Cinacalcet 2care4 du skal tage. 

 

Dosis 

Din læge vil tage regelmæssige blodprøver under behandlingen for at følge udviklingen og justere dosis efter behov. 

 

Hvis du er under behandling for sekundær hyperparatyroidisme  

Den anbefalede startdosis af dette lægemiddel for voksne er 30 mg en gang dagligt. 

 

Den anbefalede startdosis af cinacalcet for børn i alderen 3 år og op til 18 år er maksimalt 0,20 mg/kg legemsvægt dagligt. 

 

Bemærk: 

For børn, der behøver mindre doser end 30 mg, eller som ikke kan synke tabletter, er andre styrker/lægemiddelformer tilgængelige. 

 

Hvis du er under behandling for biskoldbruskkirtelkræft eller primær hyperparatyrodisme 

Den anbefalede startdosis for dette lægemiddel for voksne er 30 mg to gange dagligt. 

 

Administrationsvej  

Dette lægemiddel skal tages oralt sammen med, eller kort tid efter indtagelse af mad. Tabletterne skal tages hele og må ikke tygges, knuses eller deles. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

Hvis du har taget for meget Cinacalcet 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Cinacalcet 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Hvis du har taget for meget af dette lægemiddel, skal du straks kontakte din læge. Mulige tegn på en overdosis kan omfatte følelsesløshed eller en prikken omkring munden, muskelsmerter eller kramper samt krampeanfald. 

Hvis du har glemt at tage Cinacalcet 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Hvis du har glemt at tage en dosis af dette lægemiddel, skal du tage den næste dosis som normalt. 

 

Hvis du har andre spørgsmål vedrørende brugen af dette lægemiddel, skal du spørge din læge, på apoteket eller sundhedspersonalet 

Hvis du holder op med at tage Cinacalcet 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Fortæl det straks til lægen, hvis du:

 • begynder at få følelsesløshed eller en prikken omkring munden, muskelsmerter eller - kramper eller krampeanfald. Dette kan være tegn på, at dine calciumniveauer er for lave (hypokalcæmi).
 • hvis du får hævelse i ansigt, læber, mund, tunge eller hals, som kan give synke- eller åndedrætsbesvær (angioødem).

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter  

 • kvalme og opkastning. Disse bivirkninger er normalt ret milde og er ikke vedvarende.

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter  

 • svimmelhed
 • følelsesløshed eller prikkende fornemmelse (paræstesi)
 • appetitløshed eller nedsat appetit
 • muskelsmerter (myalgi)
 • udmattethed (asteni)
 • udslæt
 • reducerede testosteronniveauer
 • høje kaliumniveauer i blodet (hyperkaliæmi)
 • allergiske reaktioner (overfølsomhed)
 • hovedpine
 • kramper eller krampeanfald
 • lavt blodtryk (hypotension)
 • infektion i øvre luftveje
 • vejrtrækningsbesvær (dyspnø)
 • hoste
 • fordøjelsesbesvær (dyspepsi)
 • diarré
 • mavesmerter - smerter i den øvre del af maven
 • forstoppelse
 • muskelspasmer
 • rygsmerter
 • lave calciumniveauer i blodet (hypokalcæmi).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • nældefeber (urticaria)
 • hævelse i ansigt, læber, mund, tunge eller hals, som kan give synke- eller åndedrætsbesvær (angioødem)
 • unormalt hurtige eller bankende hjerteslag, der kan være forbundet med lave niveauer af calcium i dit blod (QT-forlængelse og ventrikulær arytmi sekundært til hypokalcæmi).

Efter indtag af cinacalcet har der været et lille antal af patienter med hjertesvigt, som fik en forværring af deres tilstand og/eller fik lavt blodtryk (hypotension). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cinacalcet 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: cinacalcet (som hydrochlorid). 1 filmovertrukken tablet indeholder 30 mg cinacalcet (som hydrochlorid).
 • Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne
Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatineret stivelse (majsstivelse), crospovidon, magnesiumstearat, talcum.
Tabletovertræk

Hypromellose, titandioxid (E171), lactosemonohydrat, triacetin, gul jernoxid (E172), indigocarmin (E132). 

Udseende og pakningsstørrelser

Cinacalcet 2care4 30 mg filmovertrukne tabletter er lysegrønne, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter, 9,6-10,0 mm lange, præget med ”C” på den ene side og ”30” på den anden side. 

 

Cinacalcet filmovertrukne tabletter er tilgængelige i pakker af 28 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

Cinacalcet 2care4 svarer til Cinacalcet Accord. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...