Suspirinix

inhalationsvæske til nebulisator 1 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Suspirinix 1 mg/ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning 

Salbutamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Suspirinix
 3. Sådan skal du tage Suspirinix
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Suspirinix indeholder et hurtigtvirkende bronkieudvidende stof, der virker ved at afslappe musklerne i luftvejene inden for få minutter, hvilket ophæver den forsnævring af bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan derved lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. 

 

Suspirinix virker kun i kort tid, og du vil normalt skulle kombinere det med andre forebyggende lægemidler, afhængig af hvor alvorlig din astma er. 

 

Du kan bruge Suspirinix inhalationsvæske til behandling af astma og andre former for vejrtrækningsbesvær. 

 

Hvis din astma er aktiv (f.eks. hvis du har hyppige symptomer eller får flere anfald eller har nedsat fysisk formåen), bør du kontakte lægen. For at kontrollere din astma, kan lægen vælge at ordinere eller øge dosis af et lægemiddel, såsom kortikosteroid til inhalation. 

 

Suspirinix inhalationsvæske kan anvendes af voksne og børn fra 4 år. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Suspirinix

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Suspirinix

 • hvis du er allergisk over for salbutamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Suspirinix (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Suspirinix. 

 • hvis du har sukkersyge
 • hvis du har forhøjet stofskifte (f.eks. thyreotoksikose)
 • hvis du har svær astma, da der er risiko for, at du får lavt kalium i blodet, hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin såsom theophyllin eller binyrebarkhormon
 • hvis du har eller har haft hjerte-kar-sygdom, uregelmæssig hjerterytme eller hjertekrampe
 • hvis du samtidig anvender dit inhalationsapparat (nebulisator) til ipratropium mod din astma
 • hvis du har veer, da Suspirinix kan hæmme disse.

Du skal jævnligt gå til lægen, så du får Suspirinix i den dosis, som passer til sværhedsgraden af din astma. 


Hvis du får behov for større eller hyppigere doser end lægen har foreskrevet, hvis virkningstiden reduceres eller hvis du får flere symptomer
på astma, såsom åndenød eller hoste, skal du kontakte lægen. Du må ikke selv ændre dosis eller doseringshyppighed. 


Høje doser af Suspirinix inhalationsvæske til nebulisator kan i sjældne tilfælde medføre en tilstand kendt som laktatacidose (ophobning af mælkesyre i kroppen). Du skal derfor være opmærksom på symptomer på dette mens du tager Suspirinix inhalationsvæske til nebulisator, for at nedsætte risikoen for eventuelle problemer. Symptomer på laktatacidose omfatter: hurtig vejrtrækning, åndenød (selvom der kan være forbedring af dit åndedrætsbesvær), kuldefølelse, ondt i maven, kvalme og opkastning.
Hvis du oplever trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød, umiddelbart efter at du har brugt Suspirinix, skal du hurtigst muligt prøve at inhalere en anden astmamedicin med hurtig virkning, hvis du har en sådan til rådighed. Du må ikke bruge din Suspirinix igen. Søg omgående lægehjælp, da du kan have en alvorlig tilstand, der kaldes paradoks bronkospasme. 

Brug af anden medicin sammen med Suspirinix

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette er især vigtigt, hvis du er i behandling med følgende: 

 • betablokkere såsom propranolol mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt, da det delvist kan ophæve virkningen af Suspirinix
 • binyrebarkhormon, vanddrivende midler og andre midler mod astma såsom theophyllin, da de nedsætter indholdet af kalium i blodet.

Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Suspirinix efter aftale med lægen. 


Amning
Suspirinix går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun tage Suspirinix efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Suspirinix påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Suspirinix

Tag altid Suspirinix nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn fra 4 år: 

1-2 ampuller (2,5-5 mg) 4 gange daglig. 

 

Da der kan være bivirkninger forbundet med forhøjet og hyppig dosering, bør dosis kun øges efter aftale med lægen. 

 

Suspirinix inhalationsvæske virker i 4-6 timer. 

 

Klargøring af Suspirinix inhalationsvæske: 

Ampullerne er klar til brug. 

 • Afriv en ampul og vrid topstykket af umiddelbart før brug.
 • Indholdet inhaleres via inhalationsapparat (nebulisator) efter lægens anvisning.
 • Ubrugt væske i forstøverkammeret skal kasseres.

Inhalationsapparatet bør rengøres og lufttørres efter brug. 


Suspirinix inhalationsvæske er til inhalation og må ikke gives som en injektion eller synkes. 

Hvis du har taget for meget Suspirinix

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Suspirinix, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


Hvis du har taget for meget Suspirinix kan du få kvalme, opkastning samt lavt kaliumindhold i blodet, ophobning af mælkesyre og forhøjet blodsukker. Disse symptomer vil sædvanligvis ophøre, når du holder op med at tage Suspirinix. Dette ses især hos børn og når overdosis af salbutamol tages oralt. 


Lavt kaliumindhold i blodet kan opstå, hvis du har taget for meget Suspirinix. Lægen bør derfor kontrollere dit kaliumindhold i blodet. 


Ophobning af mælkesyre i kroppen (laktatacidose) kan opstå, hvis du har taget for meget Suspirinix, eller meget høje doser af Suspirinix, specielt hvis du har en alvorlig nyresygdom.
Lægen bør derfor kontrollere dit laktatindhold i blodet. 

Hvis du har glemt at tage Suspirinix

Hvis du har glemt en dosis, så tag den kun, hvis din astma bliver værre. 


Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Suspirinix

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Suspirinix. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • hurtig puls (kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas og besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112)
 • rysten
 • hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • hjertebanken
 • irritation i mund og svælg
 • muskelkramper
 • rastløs uro
 • svimmelhed.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kaliumindhold i blodet (for lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen
 • forhøjet blodsukker (hyperglykæmi)
 • svimmelhed pga. lavt blodtryk.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

 • overfølsomhedsreaktioner såsom udslæt (nældefeber), hævelse af ansigt, læber og tunge, åndenød, svimmelhed og besvimelse (kan være alvorligt. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112)
 • hurtig og meget uregelmæssig puls samt ekstra hjerteslag (kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112)
 • kortåndethed eller astmalignende anfald umiddelbart efter brug af Suspirinix (kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. Prøv hurtigst muligt at inhalere en anden astmamedicin med hurtig virkning, hvis du har en sådan til rådighed)
 • uro og rastløshed
 • ophobning af mælkesyre i kroppen (laktatacidose). Denne bivirkning rammer ofte personer, som har en alvorlig nyresygdom. Symptomer på laktatacidose omfatter: hurtig vejrtrækning, åndenød (selvom der kan være forbedring af dit åndedrætsbesvær), kuldefølelse, ondt i maven, kvalme og opkastning.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet (ring 112).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 30 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

 

Skal anvendes senest 3 måneder efter anbrud af foliepakningen. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Suspirinix indeholder:

 • Aktivt stof: Salbutamol som salbutamolsulfat. 1 ml inhalationsvæske til nebulisator, opløsning indeholder 1 mg salbutamol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Renset vand, natriumchlorid, svovlsyreopløsning.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Klar, farveløs væske. 

 

Pakningsstørrelser 

Suspirinix inhalationsvæske findes i pakninger med 20 eller 60 ampuller med 2,5 ml inhalationsvæske klar til brug i inhalationsapparat (nebulisator). 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  

Stenhuggervej 12 

6710 Esbjerg V 

Fremstiller:

2care4  

Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 

 

 

Suspirinix svarer til Ventoline. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...