Pinex®

brusetabletter 500 mg

Actavis Group

Information til brugeren

Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg brusetabletter. 


Hvis du har en håndkøbspakning med 20 brusetabletter, skal du læse indlægssedlen på side 2
.  


Hvis du har en receptpakning med mere 60 brusetabletter, skal du læse indlægssedlen på side 8
.  


Venlig hilsen
 

 

Teva Denmark A/S 

Indledning (håndkøb)

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pinex  

500 mg brusetabletter  

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2-3 dage.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pinex
 3. Sådan skal du tage Pinex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pinex virker smertestillende og febernedsættende. 


Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 2- 3 dage. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pinex

Tag ikke Pinex:

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pinex (angivet i punkt 6).
 • hvis du har meget dårlig lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Pinex Actavis Group PTC ehf. brusetabletter 500 mg 

 

Advarsel  

 • Tag ikke flere Pinex end anbefalet, da det kan føre til alvorlig leverskade.
 • Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks kontakte en læge.
 • Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, er der risiko for overdosering.

 

Kontakt lægen, før du tager Pinex, hvis:  

 • du har nedsat leverfunktion.
 • du har nedsat nyrefunktion.
 • du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed (anoreksi) eller fejlernæring. Du skal evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.
 • har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse), eller hvis smerterne varer længere end 3 dage.
 • hvis du har en alvorlig infektion, da den kan øge risikoen for metabolisk acidose. Symptomer på metabolisk acidose inkluderer: dyb, hurtig og besværet vejrtrækning, kvalme, opkast og appetitløshed. Kontakt din læge øjeblikkeligt såfremt du oplever en kombination af disse symptomer.

 

Vær opmærksom på følgende  

 • Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode, kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
 • Hvis du tager Pinex mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.
 • Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Pinex. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af andre lægemidler sammen med Pinex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nyligt har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. 

 

Tal med din læge, hvis du tager:  

 • medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
 • medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Pinex regelmæssigt og gennem længere tid.

Vær opmærksom på

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Pinex mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen. 

Brug af Pinex sammen med mad og drikke

Du kan tage Pinex i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet  

Pinex kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt.  

Kontakt lægen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere. 


Amning  

Du kan tage Pinex, når du rammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pinex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Pinex indeholder sorbitol

Dette lægemiddel indeholder 300 mg sorbitol pr. brusetablet. Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis din læge har fortalt dig, at du (eller dit barn) har intolerance over for nogle sukkerarter, eller hvis du er blevet diagnosticeret med arvelig fructoseintolerans (HFI), en sjælden genetisk lidelse, hvor en person ikke kan bryde ned fructose, skal du tale med din læge før du (eller dit barn) tager eller får dette lægemiddel. 

Pinex indeholder natrium

Pinex brusetabletter indeholder 412 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. brusetablet. Dette svarer til ca. 20,6 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.
Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal tage Pinex brusetabletter dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lavt salt-(natrium)indhold. Forsigtighed ved hjertesygdom. 

Pinex indeholder benzoat (som natriumbenzoat)

Pinex brusetabletter indeholder 61 mg natriumbenzoat (E211) (af det totale natriumindhold på 412 mg/brusetablet) pr. brusetablet. 

3. Sådan skal du tage Pinex

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Du skal opløse Pinex, brusetabletter i et halvt til et helt glas vand. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne  

2 brusetabletter på 500 mg 3-4 gange i døgnet. Dog aldrig mere end 8
brusetabletter (4000 mg) i døgnet. I enkelte tilfælde kan 1 brusetablet på 500
mg 3-4 gange i døgnet være tilstrækkeligt.
Der bør gå 4 timer mellem hver dosering. 

Brug til børn 

Dosis afhænger af barnets vægt.
Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. 


Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg vil dosis maksimalt være 1500 mg i døgnet, dvs. 1 brusetablet højst 3 gange i døgnet. 


Børn under 2 år  

Du må ikkebruge Pinex, brusetabletter til børn under 2 år uden lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Pinex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Pinex, brusetabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.
Tag pakningen med. 


En større dosis Pinex end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader.
Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven.
Du får umiddelbart ikke nogen symptomer (de kommer normalt først efter et par dage). Selv om du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade.
Det er vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen). 


Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastninger, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald vil du efter ca. 3 døgn miste bevidstheden og dø af leversvigt. 

Hvis du har glemt at tage Pinex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge.
 • Alvorligt vejrtrækningsbesvær med hivende og hvæsende åndedræt hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlig nyreskade med aftagende urindannelse (ved langtidsbehandling). Kontakt læge.
 • Hævelse af tunge, læber og ansigt. Det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.
 • Bleghed, træthed og gulsot pga. alvorlig blodmangel. Kontakt straks læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Nældefeber.


Meget sjældne bivirkninger
(forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Hududslæt.

 

Pinex kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. pga. påvirkning af leveren. 


I meget sjældne tilfælde er der blevet rapporteret om alvorlige hudreaktioner. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere
information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Pinex utilgængeligt for børn.
 • Du kan opbevare Pinex ved almindelig temperatur.
 • Brug ikke Pinex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pinex 500 mg brusetabletter indeholder

Aktivt stof: paracetamol.
Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol (E420), natriumcarbonat, citronsyre (E330), saccharinnatrium, povidon, docusatnatrium, natriumbenzoat (E211), natriumhydrogencarbonat (E500). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Pinex er runde, hvide brusetabletter med delekærv. 


Pakningsstørrelser
 

20 brusetabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf, Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island. 

Fremstiller

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.  

Og‌ 

Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island. 

Repræsentant i Danmark

Teva Denmark A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg. 

Indledning (recept)

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pinex  

500 mg brusetabletter  

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pinex
 3. Sådan skal du tage Pinex
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pinex virker smertestillende og febernedsættende. 


Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

 

Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pinex

Tag ikke Pinex:

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pinex (angivet i punkt 6).
 • hvis du har meget dårlig leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

Pinex Actavis Group PTC ehf. brusetabletter 500 mg 

 

Advarsel  

 • Tag ikke flere Pinex end anbefalet, da det kan føre til alvorlig leverskade.
 • Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks kontakte læge.
 • Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, er der risiko for overdosering.

 

Kontakt lægen, før du tager Pinex, hvis: 

 • du har nedsat leverfunktion.
 • du har nedsat nyrefunktion.
 • du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed (anoreksi) eller fejlernæring. Du skal evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.
 • har høj feber, tegn på infektion (f.eks. halsbetændelse), eller hvis smerterne varer længere end 3 dage.
 • hvis du har en alvorlig infektion, da den kan øge risikoen for metabolisk acidose. Symptomer på metabolisk acidose inkluderer: dyb, hurtig og besværet vejrtrækning, kvalme, opkast og appetitløshed. Kontakt din læge øjeblikkeligt såfremt du oplever en kombination af disse symptomer.

 

Vær opmærksom på følgende  

 • Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode, kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
 • Hvis du tager Pinex mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.
 • Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Pinex. Det kan have betydning for resultaterne.

Brug af andre lægemidler sammen med Pinex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nyligt har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. 


Tal med din læge, hvis du tager:
 

 • medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
 • medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
 • blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Pinex regelmæssigt og gennem længere tid.

Vær opmærksom på

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Pinex mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen. 

Brug af Pinex sammen med mad og drikke

Du kan tage Pinex i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet  

Pinex kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne og/eller feberen, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt.  

Kontakt lægen, hvis smerterne og/eller feberen ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere. 


Amning  

Du kan tage Pinex, når du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pinex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Pinex indeholder sorbitol

Dette lægemiddel indeholder 300 mg sorbitol pr. brusetablet. Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis din læge har fortalt dig, at du (eller dit barn) har intolerance over for nogle sukkerarter, eller hvis du er blevet diagnosticeret med arvelig fructoseintolerans (HFI), en sjælden genetisk lidelse, hvor en person ikke kan bryde ned fructose, skal du tale med din læge før du (eller dit barn) tager eller får dette lægemiddel. 

Pinex indeholder natrium

Pinex brusetabletter indeholder 412 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. brusetablet. Dette svarer til 20,6% af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen.
Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du skal tage Pinex brusetabletter dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lavt salt-(natrium)indhold. Forsigtighed ved hjertesygdom. 

Pinex indeholder benzoat (som natriumbenzoat)

Pinex brusetabletter indeholder 61 mg natriumbenzoat (E211) (af det totale natriumindhold på 412 mg/brusetablet) pr. brusetablet. 

3. Sådan skal du tage Pinex

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Du skal opløse Pinex, brusetabletter i et halvt til et helt glas vand. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne  

2 brusetabletter på 500 mg 3-4 gange i døgnet. Dog aldrig mere end 8 brusetabletter (4000 mg) i døgnet. I enkelte tilfælde kan 1 brusetablet på 500 mg 3-4 gange i døgnet være tilstrækkeligt.
Der bør gå 4 timer mellem hver dosering. 


Brug til børn 

Dosis afhænger af barnets vægt.
Børn må få 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. 


Hvis barnet f.eks. vejer 30 kg vil dosis maksimalt være 1500 mg i døgnet, dvs. 1 brusetablet højst 3 gange i døgnet. 

 

Børn under 2 år  

Du må ikke bruge Pinex, brusetabletter til børn under 2 år uden lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Pinex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Pinex, brusetabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.
Tag pakningen med. 


En større dosis Pinex end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader.
Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven.
Du får umiddelbart ikke nogen symptomer (de kommer normalt først efter et par dage). Selv om du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade.
Det er vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen). 


Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastninger, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald vil du efter ca. 3 døgn miste bevidstheden og dø af leversvigt. 

Hvis du har glemt at tage Pinex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andrelægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge.
 • Alvorligt vejrtrækningsbesvær med hivende og hvæsende åndedræt hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlig nyreskade med aftagende urindannelse (ved langtidsbehandling). Kontakt læge.
 • Hævelse af tunge, læber og ansigt. Det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.
 • Bleghed, træthed og gulsot pga. alvorlig blodmangel. Kontakt straks læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Nældefeber.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Hududslæt.

 

Pinex kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. pga. påvirkning af leveren. 


I meget sjældne tilfælde er der blevet rapporteret om alvorlige hudreaktioner. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

5. Opbevaring

 • Opbevar Pinex utilgængeligt for børn.
 • Du kan opbevare Pinex ved almindelig temperatur.
 • Brug ikke Pinex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pinex 500 mg brusetabletter indeholder

Aktivt stof: paracetamol.
Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol (E420), natriumcarbonat, citronsyre (E330), saccharinnatrium, povidon, docusatnatrium, natriumbenzoat (E211), natriumhydrogencarbonat (E500). 

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Pinex er runde, hvide brusetabletter med delekærv. 


Pakningsstørrelser
 

60 brusetabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf, Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island. 

Fremstiller

Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte.
Og  

Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Island. 

Repræsentant i Danmark

Teva Denmark A/S, Vandtårnsvej 83A, 2860 Søborg. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2020  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...