Nitisinone MDK

hårde kapsler 2 mg, 5 mg og 10 mg

Mendelikabs

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nitisinone MDK, 2 mg, hårde kapsler  

Nitisinone MDK, 5 mg, hårde kapsler  

Nitisinone MDK, 10 mg, hårde kapsler  

nitisinon  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen. 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide. 

Lægen har ordineret Nitisinone MDK til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har. 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Nitisinone MDK
 3. Sådan skal De tage Nitisinone MDK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Nitisinone MDK er nitisinon. Lægemidlet anvendes til behandling af en sjælden sygdom, der kaldes arvelig tyrosinæmi type 1 hos voksne, unge og børn (i alle aldersgrupper). 


Denne sygdom er kendetegnet ved, at kroppen ikke er i stand til fuldstændig at nedbryde aminosyren tyrosin (aminosyrer er de byggesten, som proteiner består af) hvilket medfører, at der dannes en række skadelige stoffer. Disse stoffer ophobes i kroppen. Nitisinone MDK blokerer nedbrydningen af tyrosin og de skadelige stoffer dannes derfor ikke. 


De skal følge en speciel diæt, når De tager lægemidlet, fordi tyrosin forbliver i kroppen. Denne særlige diæt er baseret på et lavt indhold af tyrosin og fenylalanin (en anden aminosyre). 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Nitisinone MDK

Tag ikke Nitisinone MDK

 • hvis De er allergisk over for nitisinon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nitisinone MDK (angivet i punkt 6).

 

De må ikke amme, mens De tager dette lægemiddel, se punktet ”Graviditet og amning”. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før De tager Nitisinone MDK, 

 • Deres øjne vil blive kontrolleret af en oftalmolog inden og med regelmæssige mellemrum under behandlingen med nitisinon. Hvis De får røde øjne eller andre tegn på påvirkninger på øjnene,skal De straks kontakte Deres læge for en øjenundersøgelse. Problemer med øjnene, se punkt 4, kan være et tegn på utilstrækkelig kontrol med kosten.

 

Under behandlingen vil der blive taget blodprøver, for at Deres læge kan kontrollere, om behandlingen er tilstrækkelig, og for at sikre, at der ikke er nogen mulige bivirkninger, der medfører sygdomme i blodet. 

 

Deres lever vil blive kontrolleret med regelmæssige mellemrum, fordi sygdommen påvirker leveren. 

 

Opfølgning skal foretages af Deres læge hver 6. måned. Hvis De oplever bivirkninger, anbefales kortere intervaller. 

Brug af anden medicin sammen med Nitisinone MDK

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Nitisinone MDK kan påvirke virkningen af andre lægemidler såsom: 

 • Lægemidler mod epilepsi (såsom phenytoin)
 • Lægemidler mod blodpropper (såsom warfarin)

Brug af Nitisinone MDK sammen med mad og drikke

Hvis De begynder med at tage behandlingen med Nitisinone MDK sammen med mad, anbefales det at fortsætte med at tage det sammen med mad igennem hele behandlingsforløbet. 

Graviditet og amning

Sikkerheden ved lægemidlet er ikke blevet undersøgt hos gravide og ammende kvinder. 

Kontakt Deres læge, hvis De planlægger at blive gravid. Hvis De bliver gravid, bør De straks kontakte Deres læge. 

Lad være med at amme, når De tager dette lægemiddel, se punktet ”Tag ikke Nitisinone MDK”. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lægemidlet påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Hvis De imidlertid oplever bivirkninger, der påvirker synet, bør De ikke køre bil eller betjene maskiner, før synet igen er normalt (se punkt 4 ”Bivirkninger”). 

3. Sådan skal De tage Nitisinone MDK

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Behandling med lægemidlet skal startes og overvåges af en læge, der har erfaring med behandling af sygdommen (arvelig tyrosinæmi type 1). 

 

Den anbefalede totale daglige dosis er 1 mg/kg legemsvægt taget oralt (gennem munden). Lægen vil justere dosis individuelt. Det anbefales at tage dosen én gang dagligt. Da der imidlertid kun foreligger begrænsede data for patienter, der vejer under 20 kg, anbefales det at dele den totale daglige dosis på to daglige doser hos denne patientpopulation. 

 

Hvis De har problemer med at synke kapslerne, kan De åbne kapslen og blande pulveret med en lille smule vand eller diætpulver lige inden indtagelse. 

Hvis De har taget for meget Nitisinone MDK

Hvis De har taget mere af dette lægemiddel, end De bør, skal De kontakte Deres læge eller apotek så hurtigt som muligt. 

Hvis De har glemt at tage Nitisinone MDK

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt Deres læge eller apoteket, hvis De har glemt at tage en dosis. 

Hvis De holder op med at tage Nitisinone MDK

Hvis De har indtryk af, at lægemidlet ikke virker korrekt, så tal med Deres læge. De må ikke ændre dosis eller stoppe behandlingen uden at have talt med Deres læge. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis De bemærker nogen form for bivirkninger med forbindelse til øjnene, skal De straks kontakte Deres læge med henblik på en øjenundersøgelse. Behandling med nitisinon fører til forhøjede tyrosinniveauer i blodet, hvilket kan give anledning til symptomer i forbindelse med øjnene. 

Almindelige bivirkninger med forbindelse til øjnene (kan ramme flere end 1 ud af 10 personer), og som skyldes forhøjede tyrosinniveauer, omfatter øjenbetændelse (bindehindebetændelse - konjunktivitis), uklarhed og betændelse i hornhinden (keratitis), lysfølsomhed (fotofobi) og øjensmerter. Øjenlågsbetændelse (blepharitis) er en ikke almindelig bivirkning (kan ramme op til 1 ud af 100 personer). 

 

Andre almindelige bivirkninger 

 • Nedsat antal blodplader (trombocytopeni) og hvide blodlegemer (leukopeni), mangel på visse hvide blodlegemer (granulocytopeni).

 

Andre ikke almindelige bivirkninger 

 • øget antal hvide blodlegemer (leukocytose)
 • kløen (pruritus), betændelse i huden (eksfoliativ dermatitis), udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i A ppendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og flasken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2ºC - 8ºC). Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod lys. 

Dette lægemiddel kan opbevares i periode på 2 måneder, efter første åbning flasken, ved en temperatur på ikke over 25 °C, hvorefter det skal kasseres. 

 

Glem ikke at mærke flasken med datoen for, hvornår den fjernes fra køleskabet. 

 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nitisinone MDK indeholder:

Aktivt stof: nitisinon. 

Nitisinone MDK, 2 mg: Hver kapsel indeholder 2 mg nitisinon.  

Nitisinone MDK, 5 mg: Hver kapsel indeholder 5 mg nitisinon.  

Nitisinone MDK, 10 mg: Hver kapsel indeholder 10 mg nitisinon. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Kapslens indhold: 

Prægelatiniseret majsstivelse 

Kapselskallen: 

gelatin 

titandioxid (E 171) 

Trykfarve: 

sort jernoxid (E 172), shellac-glasur 

Udseende og pakningsstørrelser

Nitisinone MDK-kapslerne er 15,7 mm lange, hvide, ugennemsigtige, hårde og lavet af gelatine, påtrykt ” Nitisinone” og styrken ”2 mg”, ”5 mg”eller ”10 mg” med sort farve. Kapslen indeholder et hvidt til cremefarvet pulver. 

 

Kapslerne er pakket i plasticflasker. Hver flaske indeholder 60 kapsler. Hver æske indeholder en flaske. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

MendeliKABS Europe Limited  

Unit 3D, North Point House  

North Point Business Park  

New Mallow Road 

Cork, T23 AT2P, Irland 

Fremstiller

Elara Pharmaservices Europe Limited  

239 Blanchardstown Corporate Park  

Ballycoolin, Dublin  

D15 KV21, Irland 

Andre oplysninger

De kan finde yderligere oplysninger om lægemidlet på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...