Kreon

enterokapsler Lipase 25.000 EP-e

Nordic Prime

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kreon® 25.000 hårde enterokapsler  

Pankreatin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Kreon 25.000 nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kreon 25.000
 3. Sådan skal du tage Kreon 25.000
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kreon 25.000 indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af svinebugspytkirtler. Du kan tage Kreon 25.000 ved sygdomme i bugspytkirtlen. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kreon 25.000

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning. 

Tag ikke Kreon 25.000:

 • hvis du er allergisk over for pankreatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kreon 25.000 (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Kreon 25.000. 


En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati), er set hos patienter med cystisk fibrose, som har fået høje pankreatindoser. Hvis du har cystisk fibrose og tager mere end 25.000 lipase enheder pr. kg pr. dag og har usædvanlige mavesymptomer eller ændrede mavesymptomer, skal du kontakte din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Kreon 25.000

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Kreon 25.000 sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Kreon 25.000 under eller umiddelbart efter hvert hovedmåltid eller mellemmåltid. Du skal tage kapslerne med tilstrækkeligt væske. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Kreon 25.000 efter aftale med lægen. 


Amning  

Du kan tage Kreon 25.000, selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kreon 25.000 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Kreon 25.000 indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Kreon 25.000

Tag altid Kreon 25.000 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

 • Dosis angives i lipase enheder. Lipase er et af enzymerne i pankreatin. De forskellige Kreon styrker indeholder forskellige mængder lipase.
 • Tag altid den mængde Kreon, som din læge har angivet.
 • Lægen vil justere dosis, så den passer til dig.
  Den vil afhænge af:
  • din sygdom
  • din vægt
  • din kost
  • hvor meget fedt din afføring indeholder

Hvis du stadig har fedtet afføring eller andre mave- eller tarmsymptomer, skal du tale med lægen. Din dosis skal måske justeres. 

 

Cystisk fibrose 

 • Den sædvanlige startdosis til børn under 4 år er 1.000 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid.
 • Den sædvanlige startdosis til børn over 4 år, unge og voksne er 500 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid.

 

Andre bugspytkirtelsygdomme  

 • Den sædvanlige dosis pr. måltid er mellem 25.000 og 80.000 lipase enheder.
 • Den sædvanlige dosis pr. mellemmåltid er det halve af dosis pr. måltid.

Hvornår skal du tage Kreon 25.000

Tag altid Kreon 25.000 sammen med eller umiddelbart efter et måltid eller et mellemmåltid. Det vil sikre, at enzymerne blandes effektivt med maden, så de kan fordøje den, mens den passerer gennem tarmen. 

Hvordan skal du tage Kreon 25.000

 • Synk kapslerne hele.
 • Knus eller tyg ikke kapslerne.
 • Hvis du har svært ved at synke kapslerne hele, kan de åbnes forsigtigt, og indholdet kan tilsættes en mindre mængde blød, syrlig mad eller drikke, f.eks. yoghurt, appelsin-, æble- eller ananasjuice.
 • Indtag blandingen af Kreon 25.000 og mad eller væske STRAKS, den må IKKE opbevares, og den må IKKE tygges. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at der ikke bliver noget af produktet tilbage i munden. Skyl eventuelt efter med sur væske.
 • Drik rigeligt med væske hver dag.

 

Kreon fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine hårde enterokapsler til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Kreon 25.000

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Kreon 25.000, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Tag pakningen med. Patienter med cystisk fibrose bør straks søge læge. 

Hvis du har glemt at tage Kreon 25.000

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Kreon 25.000

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Hyppigheden ikke kendt Stop behandling med Kreon og kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger: 

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, blodtryksfald og besvimelse (anafylaksi). Det kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Ved cystisk fibrose: tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati).
  Viser sig ved usædvanlige eller ændrede mavesymptomer.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter 

 • Mavesmerter.

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

 • Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet mave, diarré.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter 

 • Udslæt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Kløe, nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Kreon 25.000 utilgængeligt for børn. 


Må ikke opbevares over 25 °C.
Opbevares i tæt tillukket beholder. 


Brug ikke Kreon 25.000 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kreon 25.000 indeholder:

 • Aktivt stof: 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende til
  • Amylase 18.000 EP-enheder
  • Lipase 25.000 EP-enheder
  • Protease 1.000 EP-enheder
 • Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 4000; hypromellosephthalat; cetylalkohol; triethylcitrat; dimeticon; gelatine; gul og rød jernoxid (E172); titandioxid (E171) og natriumlaurylsulfat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Kreon 25.000 er røde/klare kapsler. 


Pakningsstørrelser
 

Tabletbeholder af plast med skruelåg: 100 stk 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime  

Kongensgade 36, 1. 

6700 Esbjerg 

Fremstiller

SVUS Pharma a.s.  

Smetanovo nabrezi 1238/20a  

500 02 Hradec Kralove  

Tjekkiet 

 

Kreon® er et registreret varemærke, der tilhører BGP Products Operations GmbH 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...