Panodil®

tabletter med modificeret udløsning 665 mg

Haleon Denmark ApS

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Panodil  

665 mg tabletter med modificeret udløsning 

paracetamol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil
 3. Sådan skal du tage Panodil
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Panodil virker smertestillende. 


Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 3 dage. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Panodil

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Panodil,

 • hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har meget dårlig lever.

Advarsler og forsigtighedsregler

Panodil indeholder paracetamol. 

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Panodil, hvis 

 • du har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • du har en dårlig ernæringstilstand, f.eks. hvis du er undervægtig, fejlernæret eller på grund af et alkoholmisbrug. Du skal måske ikke tage Panodil eller evt. tage en mindre dosis, da din lever ellers kan tage skade.
 • du har en alvorlig infektion.

 

Hvis du har en alvorlig infektion, er kraftigt fejlernæret, meget undervægtig eller er alkoholmisbruger øges risikoen for metabolisk acidose. Symptomer på metabolisk acidose inkluderer: 

 • dyb, hurtig og besværet vejrtrækning.
 • kvalme og opkast.
 • appetitløshed.

Kontakt din læge øjeblikkeligt såfremt du oplever en kombination af disse symptomer. 

 

Panodil GlaxoSmithKline Consumer tabletter med modificeret udløsning 665 mg 

Vær opmærksom på

 • Tag ikke flere Panodil end anbefalet, da det kan medføre alvorlig leverskade.
 • Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.
 • Hvis du samtidig tager anden medicin, der også indeholder paracetamol, er der risiko for overdosering.
 • Hvis du har høj feber, tegn på anden infektion eller hvis symptomerne varer længere end 3 dage, skal du kontakte din læge.
 • Hvis du tager flere forskellige slags smertestillende medicin samtidig i en længere periode, kan du få nyreskader med risiko for nyresvigt.
 • Hvis du tager Panodil mod hovedpine i en længere periode, kan din hovedpine blive værre og hyppigere. Kontakt din læge, hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.

Brug af anden medicin sammen med Panodil

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod epilepsi (f.eks. fenytoin og carbamazepin).
 • medicin mod urinsyregigt (probenecid). Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
  Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin). Du kan få blødninger, hvis du tager Panodil regelmæssigt og gennem længere tid.

 

Vær opmærksom på  

Hvis du tager medicin mod for højt kolesterol (colestyramin), skal du tage Panodil mindst 1 time før eller 4-6 timer efter denne medicin. Tal med lægen. 

Brug af Panodil sammen med mad og drikke

Du kan tage Panodil i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal tage Panodil med et glas vand. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Panodil kan om nødvendigt anvendes under graviditet. Du bør tage den lavest mulige dosis, der mindsker smerterne, og bruge lægemidlet så kort tid som muligt. Kontakt lægen, hvis smerterne ikke mindskes, eller hvis du har brug for at tage lægemidlet oftere. 


Panodil kan anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Panodil påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Panodil

Tag altid Panodil nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tag aldrig mere Panodil end beskrevet i doseringsanvisningerne. Du bør tage den lavest mulige dosis, der er nødvendig, i kortest mulig tid. Den maksimale døgndosis må ikke overskrides. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne (inkl. ældre) og børn på 12 år og derover (min. 40 kg): 

2 tabletter (i alt 1330 mg) 3 gange i døgnet med mindst 6 timers mellemrum. Den maksimale dosering er 6 tabletter (3990 mg) pr. døgn. 

 

Tabletten skal synkes hel og må ikke deles, tygges eller knuses. 

 

Brug til børn  

Børn under 12 år 

Du må ikke bruge Panodil tabletter med modificeret udløsning til børn under 12 år uden lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Panodil

Kontakt lægen, skadestuen eller Giftlinjen (tlf: 82121212), hvis du har taget flere Panodil tabletter med modificeret udløsning end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 

 

En større dosis Panodil end den anbefalede er farlig og kan give langvarige skader. 

Det kan ødelægge leveren og i nogle tilfælde også nyrerne, bugspytkirtlen og knoglemarven. Symptomerne kommer normalt ikke med det samme, men først efter 1-2 dage (og kan nogle gange være forsinket op til 4 til 6 dage efter indtagelse). 

Selvom du ikke mærker nogle symptomer, kan der være risiko for alvorlig leverskade, og det er meget vigtigt, at du søger læge så hurtigt som muligt ved mistanke om overdosering (helst inden 10 timer efter indtagelsen). 

 

Symptomer på overdosering kan være bleghed, kvalme, opkastninger, appetitløshed, ømhed/smerter i maven, utilpashed, gulsot og misfarvning af urin og afføring. Senere kan der ske en gulfarvning af hud og øjne. I værste fald kan du miste bevidstheden og dø af leversvigt. 

Hvis du har glemt at tage Panodil

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue. Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte lægen.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vejrtrækningsbesvær hos personer med anlæg herfor. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Ved langtidsbehandling kan muligheden for nyreskade ikke udelukkes. Kontakt lægen.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Nældefeber.
 • Forhøjede levertal.
 • Forhøjet serum kreatinin (mål for nyrefunktionen).

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Allergisk eksem (overfølsomhedsreaktion inklusiv udslæt (nældefeber) og hævelser). Kan være alvorligt. Kontakt lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte lægen.

 

Der har været rapporter om meget sjældne tilfælde af alvorlige hudreaktioner.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Panodil utilgængeligt for børn.
 • Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 • Brug ikke Panodil efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning indeholder

 • Aktivt stof: Paracetamol.
 • Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose, pregelatineret stivelse, povidon, magnesiumstearat, pregelatineret majsstivelse, croscarmellosenatrium, stearinsyre.
 • Filmovertræk: Hypromellose, triacetin, carnaubavoks.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Panodil 665 mg er en hvid til næsten hvid, aflang tablet med flade kanter og mærket ”8” på den ene side. 

 

Pakningsstørrelser  

12, 24, 48, 96 eller 100 tabletter med modificeret udløsning.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline  

Consumer Healthcare ApS  

Postboks 61  

Rødovre  

Telefon: 80 25 16 27  

E-mail: scanda.consumer-relations@gsk.com 

Fremstiller

Glaxo Wellcome S.A., Avenida de Extremadura, Aranda de Duero, Burgos, Spanien
eller
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Dungarvan, Irland
eller
Omega Pharma Manufacturing GmBH & Co. KG, Herrenberg, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...