Timosan® Depot

øjengel 1 mg/g

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Timosan® Depot 1mg/g øjengel 

Timolol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Timosan Depot.
 3. Sådan skal du bruge Timosan Depot.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Timosan Depot indeholder det aktive stof timolol. Timolol tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes “beta-blokkere”, som hjælper med at reducere trykket i øjet.
 • Timosan Depot anvendes til at behandle lidelser, hvor der forekommer et øget tryk i øjet.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Timosan Depot

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angi- vet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Timosan Depot

 • hvis du er allergisk over for timolol, beta-blokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Timosan Depot (angivet i punkt 6).
 • hvis du har eller tidligere har haft åndedrætsproblemer såsom astma eller svær kronisk obstruktiv bronkitis (alvorlig lungesygdom som kan medføre hivende, besværet vejrtrækning eller længerevarende hoste).
 • hvis du har har en langsom puls (sinusbradykardi), hjertesvigt eller for- styrrelser i hjerterytmen (uregelmæssig hjerterytme).
 • hvis du har problemer med hjertet, som f.eks. svær hjerteinsufficiens, uregelmæssig eller langsom puls
 • hvis du lider af ubehandlet fæokromocytom (forhøjet blodtryk på grund af en svulst ved nyrerne)
 • hvis du lider af alvorlig næsekatar eller bronkial hyperreaktivitet, med symptomer, som f.eks. at næsen løber, at du nyser, tilstoppet næse, at næse, øjne, hals eller gane klør.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Timosan Depot hvis du har eller har haft hjertesygdomme (f.eks. koronar hjertesyg- dom, prinzmetals angina og hjertesvigt).  

 • hvis du får medicin mod for lavt blodtryk.
 • hvis du har eller har haft forstyrrelser i hjertefrekvensen, som langsom puls.
 • hvis du har alvorlige kredsløbsforstyrrelser, herunder nedsat blodforsy- ning til fingre og evt. tæer (Raynauds syndrom).
 • hvis du har astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
 • hvis du har for meget syre i blodet (metabolisk acidose).
 • hvis du har eller haft haft problemer med skjoldbruskkirtlen, da Timo- san Depot kan maskere tegn og symptomer på for højt stofskifte.
 • hvis du har ukontrolleret diabetes med lavt blodsukker. Timosan Depot kan maskere tegn og symptomer på for lavt blodsukker
 • hvis du lider af sygdomme i øjets hornhinde (korneale sygdomme).
 • hvis du har eller har haft allergi.

Lægen vil med jævne mellemrum undersøge dine øjne samt trykket i øjnene. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Timosan Depot. Det kan påvirke prøveresultaterne. 


Fortæl lægen, før du skal opereres, at du bruger Timosan Depot, da timololmaleat kan ændre virkningen af visse lægemidler, der anvendes under anæstesi. 

Brug af anden medicin sammen med Timosan Depot

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • hjerteproblemer (f.eks. amiodaron, disopyramid, propafenon, quini- din, hydralazin, digitalisglycosider).
  • skizofreni eller andre psykiske lidelser (amisulprid, reserpin, fluoxe- tin, paroxetin, guanfacin).
  • forhøjet blodtryk (f.eks. nifedipin, verapamil, diltiazem, reserpin, methyldopa, moxonidin, rilmenidin,guanethidin, bepridil).
  • psykiatriske sygdomme (MAO-hæmmere).
  • kontrastvæsker, der bruges til røntgenundersøgelse.
  • bedøvelsesmidler.
  • diabetes.
  • migræne (clonidin).
  • for meget mavesyre/mave-og tarmsår (cimetidin).
  • malaria (f.eks. mefloquin).
  • udvidelse af pupillerne (f.eks. adrenalin).
  • anden medicin mod forhøjet tryk i øjet .

Hvis du er i behandling med andre øjendråber samtidig med Timosan Depot, skal du vente mindst 5 minutter mellem brugen af de enkelte produkter og du skal altid bruge Timosan Depot til sidst. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksperso- nalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

 • Du bør ikke bruge Timosan Depot, hvis du er gravid. Tal med lægen.

Amning:  

 • Timosan Depot går over i modermælken, med det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Timosan depot kan give bivirkninger (lejlighedsvise synsforstyrrelser f.eks. brydningsændringer, dobbeltsyn, nedsænkede øjenlåg, sløret syn, svimmelhed eller træthed) der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Timosan Depot indeholder benzalkoniumchlorid

 • Dette lægemiddel indeholder 0,05 mg benzakoniumklorid i 1 g. Ben- zalkoniumklorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre kontaktlinsernes farve. Du bør tage kontaktlinserne ud inden anven- delsen af dette lægemiddel og sætte dem tilbage 15 minutter efter. Benzalkoniumklorid kan også medføre øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller en lidelse i cornea (det klare lag forrest på øjet).

3. Sådan skal du bruge Timosan Depot

Brug altid Timosan Depot nøjagtigt efter lægens eller apotekspersona- lets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Timosan Depot er kun til brug i øjnene (okulær anvendelse). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn over 12 år: 

Den anbefalede dosis er én dråbe Timosan Depot i det/de berørte øje/ 

øjne én gang dagligt, helst om morgenen. 

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn og unge:  

Må ikke anvendes til børn under 12 år. 

 

Brugsanvisning  

 1. Vask hænderne.
 2. Læg hovedet tilbage (figur 1).
 3. Træk det underste øjenlåg ned med en finger. Hold flasken med den anden hånd, så spidsen vender nedad.
 4. Tryk forsigtigt på flasken, så der dryppes én dråbe ind i øjet (figur 2). Sørg for, at hverken øje eller noget andet berører det øverste af spid- sen for at undgå forurening.
 5. Efter at have brugt Timosan Depot skal du trykke en finger ind i hjørnet af øjet ved næsen (figur 3.) i 2 minutter. Dette medvirker til at minimere mængden af timololmaleat, der kommer ud i resten af kroppen.
 6. Gentag eventuelt trin 2 til 5 for det andet øje.
 7. Luk flasken efter brug. Spidsen må ikke tørres eller skylles af.

Timosan Depot Orifarm A/S øjengel 1 mg/g 

Hvis du har brugt for meget Timosan Depot

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Timo- san Depot, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

 • Langsom puls.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Ånde- nød.
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte.

Hvis du har glemt at bruge Timosan Depot

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Timosan Depot

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Lammelser, talebesvær, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen. Ring 112.
 • Forøgede tegn og symptomer på muskelsygdommen (myasthenia gra- vis). Med symptomer som abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skade- stue. Ved åndedrætsbesvær ring 112.
 • Smerter og uklart syn pga. sår/skader/hul på hornhinden. Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjertesvigt eller hjertestop. Ring 112.
 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Ånde- nød. Kontakt straks læge eller skadestue (fortrinsvis hos patienter med luftvejssygdomme). Ring evt. 112.
 • Krumning af penis ved rejsning (forsvinder ikke, efter at du er stoppet med behandling). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Nældefeber.
 • Udslæt (lokalt eller over hele kroppen).
 • Kløe.
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Søvnløshed.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Mareridt.
 • Hukommelsestab.
 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Svimmelhed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Hovedpine.
 • Øjenirritation med symptomer som f.eks. brænden, svien, kløe, tåre- flåd og rødme.
 • Betændelse i øjenlågsranden.
 • Hornhindebetændelse.
 • Sløret syn.
 • Løsning af laget under nethinden, der indeholder blodkar, efter filtra- tionskirurgi (hvilket kan forårsage synsforstyrrelser).
 • Nedsat følsomhed i hornhinden.
 • Tørre øjne.
 • Dobbelt syn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.
 • Nedsænkede øjenlåg.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Brystsmeter.
 • Hjertebanken.
 • Vand i kroppen. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Kolde fødder og hænder.
 • Smerter i benene på grund af åreforkalkning.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hoste.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Kvalme.
 • Sure opstød / halsbrand.
 • Diarré.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Timosan Depot i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mund- hygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Mavesmerter.
 • Opkastning.
 • Hårtab.
 • Overfølsomhedsreaktioner.
 • Rødmen af huden (lokalt eller over hele kroppen).
 • Hududslæt.
 • Rejsningsbesvær/ Impotens, nedsat sexlyst
 • Træthed.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Muskelsmerter.
 • Ledsmerter.
 • Psoriasis lignende udslæt eller forværring af psoriasis, med sympto- merne skællende røde knopper/plamager på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Timosan Depot utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Timosan Depot efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar Timosan Depot frostfrit i yderemballagen beskyttet mod lys.
 • Opbevar ikke Timosan depot ved temperaturer over 25 °C.
 • Efter åbning af flasken, skal Timosan Depot opbevares med bunden opad i yderemballagen.
 • Efter åbning af Timosan Depot er holdbarheden 4 uger.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skral- despanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplys- ninger

Timosan Depot indeholder:

Aktivt stof: 

1 g Timosan Depot indeholder 1,37 mg timololmaleat, svarende til 1 mg timolol.

 

Øvrige indholdsstoffer:
Benzalkoniumchlorid 0,05 mg/g, sorbitol, polyvinylalkohol, carbomer, natriumacetattrihydrat, lysinmonohydrat og vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Timosan Depot er en farveløs, lugtfri gel uden synlige partikler. 

 

Timosan Depot fås i: 

Timosan Depot 1mg/g i pakninger med 1 eller 3 flasker à 5 g. 

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...