Voltaren®

øjendråber, opløsning 1 mg/ml

GlaxoSmithKline Consumer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Voltaren Ophtha 1 mg/ml, øjendråber, opløsning 

diclofenac 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren Ophtha
 3. Sådan skal du bruge Voltaren Ophtha
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Voltaren Ophtha er et lægemiddel, der kaldes NSAID, som dæmper smerter, hævelse, rødme og irritation (inflammation). 

 

Du skal bruge Voltaren Ophtha 

 • mod smerter, rødme og hævelse efter operationer i øjet
 • mod smerter ved beskadigelse af hornhinden
 • mod at pupillen trækker sig sammen under operation i øjet
 • for at forebygge udvikling af blod/væskeansamling i den bagerste del af øjet efter grå stær operation

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren Ophtha

Brug ikke Voltaren Ophtha

 • hvis du er allergisk over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du får astmaanfald, nældefeber eller akut snue efter at have taget medicin, der indeholder acetylsalicylsyre eller andre lignende stoffer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Voltaren Ophtha 

 • hvis du har mistanke om betændelse i øjet. Voltaren Ophtha kan sløre symptomerne på betændelse
 • hvis du har forøget tendens til blødning fra hud eller slimhinder
 • hvis du bruger andre øjendråber mod inflammation i øjet (kortikosteroid)
 • hvis du har sukkersyge (diabetes)
 • hvis du har leddegigt
 • hvis du har fået en kompliceret øjenoperation eller gentagne øjenoperationer
 • hvis du har sygdom i øjets hornhinde
 • hvis du har tørre øjne

Kontakt straks lægen 

 • hvis du får uklart syn og smerter i øjet

Vær opmærksom på følgende 

 • Du skal undgå at bruge kontaktlinser, når du har betændelse i øjet

Brug af andre lægemidler sammen med Voltaren Ophtha

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. 


Tal med din læge, hvis du er i behandling med andre lægemidler til udvortes brug, f.eks. øjendråber, creme eller salve, som indeholder binyrebarkhormoner. 


Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Voltaren Ophtha og det andet præparat. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.
Hvis du er gravid eller ammer, må du kun bruge Voltaren Ophtha efter aftale med lægen. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Voltaren Ophtha kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

Voltaren Ophtha indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,0014 milligram benzalkoniumchlorid pr. dråbe, svarende til 0,05 mg/ml. Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal du bruge Voltaren Ophtha

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne, inkl. ældre  

Efter operation i øjet eller som smertelindring: 1 dråbe 3-5 gange dagligt. 

Ved grå stær operation: 1 dråbe 5 gange i løbet af de sidste 3 timer før operation. Derefter 1 dråbe 3-5 gange dagligt. 

 

Brug til børn 

Børn skal normalt ikke bruge Voltaren Ophtha. 

 

Brugsvejledning  

 1. Vask dine hænder.
 2. Åbn øjendråbeflasken. Lad ikke flaskens spids berøre noget.
 3. Bøj hovedet bagover (Fig. 1).
 4. Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger. Hold øjendråbeflasken i den anden hånd med spidsen nedad - et let tryk på flasken får en dråbe til at falde ned i øjet (Fig. 2).
 5. Luk øjet i ca. 5 minutter, og hold en fingerspids ind mod øjenkrogen for at forhindre øjendråben i at løbe ned i næsen gennem tårekanalen (Fig. 3). Gentag evt. punkt 3 til 5 for det andet øje.
 6. Luk flasken efter brug.
  Voltaren Ophtha GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS øjendråber, opløsning 1 mg/ml

Hvis du har brugt for meget Voltaren Ophtha

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Voltaren Ophtha, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

 

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Voltaren Ophtha. En overdosis kan skylles ud af øjnene med lunkent vand. 

Hvis du har glemt at bruge Voltaren Ophtha

Hvis du har glemt en dosis, så dryp øjnene så snart du kommer i tanker om det. Brug aldrig dobbelt dosis. 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at bruge Voltaren Ophtha

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede. 

 • Uklart syn, evt. smerter pga. skader på hornhinden. Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød eller forværring af astma. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Rødme på øjenlåget, hævelse i øjenlåget.
 • Sår på hornhinden, forstørrelse af hornhinden, hævelse af øjet, udtynding af hornhinden.
 • Nedsat syn.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede. 

 • Øjensmerte.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede. 

 • Rødme i øjet, sløret syn lige efter drypning.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede. 

 • Øget følsomhed overfor lys, øjenkløe, blødning i øjet, sløret syn, pletvis betændelse på hornhinden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt. 

 • Røde øjne eller betændelse pga. allergisk reaktion, øjenallergi.
 • Nældefeber, udslæt, eksem, kløe, hoste og snue.
 • Kløe i øjenlåget.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Du kan opbevare Voltaren Ophtha ved almindelig temperatur.
 • Selve flasken er ikke steril, men indholdet i flasken er sterilt, indtil flasken bliver åbnet.
 • Efter åbning af flasken må øjendråberne kun bruges i 4 uger.
 • Brug ikke Voltaren Ophtha efter den udløbsdato, der står på karton og etiket.
  Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
  • Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voltaren Ophtha indeholder

 • Aktivt stof: Diclofenac. En ml indeholder 1 mg diclofenacnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), dinatriumedetat, hydroxypropyl-γ-cyclodextrin, fortyndet saltsyre, propylenglycol, trometamol, tyloxapol og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Voltaren Ophtha fås i pakninger, der indeholder 1 flaske med 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS  

Postboks 61 

Rødovre 

Fremstiller

Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrig 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...