Hirudoid®

gel og salve 3 mg/g

Stada

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hirudoid® 3 mg/g salve  

Hirudoid® 3 mg/g gel 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge denne medicin, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Hirudoid nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se pkt. 4

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge denne medicin
 3. Sådan skal du bruge Hirudoid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

 • Hirudoid salve 3 mg/g er en hvid, ensartet, glat, emulsionssalve med en lugt af thymol (brændt, røget lugt).
 • Hirudoid gel 3 mg/g er en klar, ensartet gel
 • Hirudoid virker ved at hæmme blodets evne til at størkne, og bruges til behandling af overfladisk årebetændelse, overfladiske blodpropper og blodansamlinger.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE HIRUDOID

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysninger på doseringsetiketten. 

Brug ikke Hirudoid hvis:

Du er overfølsom over for heparinoid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Hirudoid salve eller gel. 

 

Særlige forholdsregler  

Hirudoid bør kun påsmøres ubeskadiget hud. 

Brug af Hirudoid sammen med mad og drikkevarer

Ikke relevant. 

Hirudoid salve indeholder 1,6 mg methylparahydroxybenzoat (E218) og 0,4 mg propylparahydroxybenzoat (E216) = sum på 2 mg parahydroxybenzoat i 1 g salve

Parahydroxybenzoater kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).  

Hirudoid salve indeholder 31,05 mg cetostearylalkohol i 1 g creme

Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

Hirudoid gel indeholder 5 mg propylenglycol i 1 g gel

Propylenglycol kan give irritation af huden. 

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet: 

Du kan bruge Hirudoid under graviditet. 

 

Amning: 

Du kan amme, selvom du bruger Hirudoid. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hirudoid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Brug af anden medicin sammen med Hirudoid

Ikke relevant. 

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE HIRUDOID Dosering

Voksne: 

 • Salve; det angrebne område og området omkring smøres 2-3 gange daglig. Salven masseres ind i huden med let hånd. Mængden af salve tilpasses skadens udbredelse.
 • Gel; det angrebne område og dets omgivelser smøres med let hånd 2-3 gange daglig. Mængden af gel tilpasses skadens udbredelse.

Børn: 

Du må kun bruge Hirudoid til børn under 15 år efter lægens anvisning. 

Har du brugt for meget Hirudoid?

Der foreligger ingen oplysninger om forgiftninger. 


Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Hirudoid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Har du glemt at bruge Hirudoid?

Har du glemt at bruge Hirudoid, skal du blot fortsætte med den sædvanlige mængde - brug ikke dobbelt mængde. 

4. BIVIRKNINGER

Hirudoid kan som al anden medicin give bivirkninger. Bivirkningerne er nedenfor opdelt efter alvorlighed og hyppighed. Følgende er registreret. 

Ikke alvorlige bivirkninger:

 • Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): Hudirritation kan forekomme på hudområder, som har været i berøring med Hirudoid

Indberetning af bivirkninge

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. OPBEVARING

Opbevar Hirudoid utilgængeligt for børn. 

Anvend ikke Hirudoid efter den udløbsdato, der er anført på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

Hirudoid indeholder:

 • Hirudoid, 3 mg/g salve og gel. 

 • Det virksomme indholdsstof i Hirudoid er heparinoid som mucopolysaccharidpolysulfat. 

 • De øvrige indholdsstoffer i Hirudoid salve er: Glycerol, vandfrit eucerin, stearinsyre, kaliumhydroxid, cetostearylalkohol, emulgerende, isopropylalkohol, myristylalkohol, thymol, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216) og renset vand. 

 • De øvrige indholdsstoffer i Hirudoid gel er: Isopropylalkohol, propylenglycol, natriumhydroxid, carbomer, renset vand. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG  

Stadastraße 2-18 

D-61118 Bad Vilbel  

Tyskland 

 

Dansk repræsentant: 

PharmaCoDane ApS 

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev 

Fremstiller:

Mobilat Produktions GmbH  

Luitpoldstrasse 1, 85276 Pfaffenhofen  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...