Voltaren®

øjendråber, opløsning 1 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Voltaren® 1 mg/ml, øjendråber, opløsning 

Diclofenac 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren
 3. Sådan skal du bruge Voltaren
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Voltaren er et lægemiddel, der kaldes NSAID, som dæmper smerter, hævelse, rødme og irritation (inflammation).  

Du skal bruge Voltaren  

 • mod smerter, rødme og hævelse efter operationer i øjet
 • mod smerter ved beskadigelse af hornhinden
 • mod at pupillen trækker sig sammen under operation i øjet
 • for at forebygge udvikling af blod/væskeansamling i den bagerste del af øjet efter grå stær operation.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Voltaren:

 • hvis du er allergisk over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer i Voltaren (angivet i afsnit 6).
 • hvis du får astmaanfald, nældefeber eller akut snue efter at have taget medicin, der indeholder acetylsalicylsyre eller andre lignende stoffer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Voltaren 

 • hvis du har mistanke om betændelse i øjet. Voltaren kan sløre symptomerne på betændelse
 • hvis du har forøget tendens til blødning fra hud eller slimhinder
 • hvis du bruger andre øjendråber mod inflammation i øjet (kortikosteroid)
 • hvis du har sukkersyge (diabetes)
 • hvis du har leddegigt
 • hvis du har fået en kompliceret øjenoperation eller gentagne øjenoperationer
 • hvis du har sygdom i øjets hornhinde
 • hvis du har tørre øjne

 

Kontakt straks lægen 

 • hvis du får uklart syn og smerter i øjet.

 

Vær opmærksom på følgende 

 • Du skal undgå at bruge kontaktlinser, når du har betændelse i øjet.

Brug af anden medicin sammen med Voltaren

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. 

 

Tal med din læge, hvis du er i behandling med andre lægemidler til udvortes brug, f.eks. øjendråber, creme eller salve, som indeholder binyrebarkhormoner.
Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med Voltaren og det andet præparat. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet

Du må kun bruge Voltaren efter aftale med lægen. 

Volteren må ikke anvendes under tredje trimester af graviditeten. 


Amning

Du må kun bruge Voltaren efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voltaren kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen. 

Voltaren indeholder benzalkoniumchlorid

Dette lægemiddel indeholder 0,0014 milligram benzalkoniumchlorid pr. dråbe, svarende til 0,05 mg/ml. 


Benzalkoniumchlorid kan absorberes af bløde kontaktlinser og kan ændre farven af kontaktlinserne. Du skal tage kontaktlinserne ud, inden lægemidlet bruges, og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.
Benzalkoniumchlorid kan også give øjenirritation, især hvis du har tørre øjne eller problemer med hornhinderne (det klare lag forrest i øjet). Hvis du har unormale fornemmelser i øjet såsom svie eller smerte, når du bruger dette lægemiddel, skal du tale med din læge. 

3. Sådan skal du bruge Voltaren

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er

Voksne inkl. ældre 

Efter operation i øjet eller som smertelindring: 1 dråbe 3-5 gange dagligt.  

Ved grå stær operation: 1 dråbe 5 gange i løbet af de  

sidste 3 timer før operation. Derefter 1 dråbe 3-5 gange dagligt.  

 

Brug til børn 

Børn skal normalt ikke bruge Voltaren.  

Brugsvejledning

 1. Vask dine hænder.
 2. Åbn øjendråbeflasken. Lad ikke flaskens spids berøre noget.
 3. Bøj hovedet bagover (Fig. 1).
 4. Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger. Hold øjendråbeflasken i den anden hånd med spidsen nedad - et let tryk på flasken får en dråbe til at falde ned i øjet (Fig. 2).
 5. Luk øjet i ca. 5 minutter, og hold en fingerspids ind mod øjenkrogen for at forhindre øjendråben i at løbe ned i næsen gennem tårekanalen (Fig. 3).
  Gentag evt. punkt 3 til 5 for det andet øje.
 6. Luk flasken efter brug.

Voltaren 2care4 ApS øjendråber, opløsning 1 mg/ml 

Hvis du har brugt for meget Voltaren

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Voltaren, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).  

 

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Voltaren.  

En overdosis kan skylles ud af øjnene med lunkent vand.  

Hvis du har glemt at bruge Voltaren

Hvis du har glemt en dosis, så dryp øjnene så snart du kommer i tanker om det. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

Hvis du holder op med at bruge Voltaren

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede. 

 • Uklart syn, evt. smerter pga. skader på hornhinden. Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød eller forværring af astma. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Rødme på øjenlåget, hævelse i øjenlåget.
 • Sår på hornhinden, forstørrelse af hornhinden, hævelse af øjet, udtynding af hornhinden.
 • Nedsat syn.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede. 

 • Øjensmerte.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede. 

 • Rødme i øjet, sløret syn lige efter drypning.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede. 

 • Øget følsomhed overfor lys, øjenkløe, blødning i øjet, sløret syn, pletvis betændelse på hornhinden.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt.  

 • Røde øjne eller betændelse pga. allergisk reaktion, øjenallergi.
 • Nældefeber, udslæt, eksem, kløe, hoste og snue.
 • Kløe i øjenlåget.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til
Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Efter åbning af flasken må øjendråberne kun bruges i 4 uger. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voltaren indeholder:

 • Aktivt stof: Diclofenac. 1 ml indeholder 1 mg diclofenacnatrium.
 • Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), vandfri dinatriumedetat, hydroxypropyl-gamma-cyclodextrin, fortyndet saltsyre, propylenglycol, trometamol, tyloxapol og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Voltaren fås i pakninger, der indeholder 1 flaske med 5 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 

 

Voltaren® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...