Nizoral®

creme 2%

Stada

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nizoral 20 mg/g creme 

ketoconazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Brug altid Nizoral creme nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller du ikke får det bedre.

 

Indlægssedler opdateres løbende. Du kan se den nyeste indlægsseddel for Nizoral creme på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nizoral
 3. Sådan skal du bruge Nizoral
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Nizoral er et svampemiddel. Du kan bruge Nizoral creme til svamp i huden og skæleksem (seboroisk dermatitis). Nizoral creme er beregnet til brug hos voksne. 

 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Nizoral for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Nizoral

Brug ikke Nizoral, hvis

 • du er allergisk over for ketoconazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nizoral creme (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Nizoral. 

 

Du bør ikke bruge Nizoral creme til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg samt negle uden lægens anvisning. 

 

Undgå at Nizoral creme kommer i kontakt med øjnene. 

 

Hvis du igennem længere tid har behandlet svampen/skæleksemet med binyrebarkhormon (kortikosteroid), anbefales det, at du anvender et mildt binyrebarkhormon om morgenen og Nizoral om aftenen og gradvist trapper ud af behandlingen med binyrebarkhormon over en 2-3 ugers periode. 

Brug af anden medicin sammen med Nizoral creme

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. 

 

Du kan bruge Nizoral samtidig med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Nizoral. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Nizoral efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun bruge Nizoral efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nizoral påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Nizoral creme indeholder propylenglycol, cetylalkohol og stearylalkohol

Nizoral creme indeholder propylenglycol 

Dette lægemiddel indeholder 200 mg propylenglycol pr. g/creme.
Propylenglycol kan give irritation af huden. 


Nizoral creme indeholder cetylalkohol og stearylalkohol
 

Kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Nizoral

Brug altid Nizoral creme nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne  

Ved hudinfektioner med rødbrune pletter og gule eller hvide skæl (skæleksem, seborrheisk dermatitis) skal du anvende Nizoral creme 2 gange om dagen. Hudinfektioner vil normalt blive bedre efter 2 til 4 uger. 


Normalt vil du se tegn på forbedring efter 4 uger. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du tale med din læge. 


Fortsæt med at bruge cremen indtil et par dage efter at alle symptomer er helt forsvundet. 


Selv efter at din hud er helt helbredt, skal du undertiden anvende cremen 2 gange om ugen. Dette forhindrer dine symptomer i at komme tilbage. 


Ved hudinfektioner i lysken, på overkroppen, fødderne og hænderne skal du smøre Nizoral creme 1-2 gange daglig på det angrebne område og området omkring. 


Din læge vil fortælle dig, hvor ofte du skal bruge cremen, og hvor længe. Afhængigt af typen af hudinfektion kan behandlingen vare fra 2 til 6 uger. 

 

Hvis du har en hudsygdom, der giver uregelmæssige brune eller hvide pletter på huden (pityriasis versicolor), skal du smøre det angrebne hudområde og området omkring, 1-2 gange daglig. 

 

Børn og unge 

Du må kun bruge Nizoral creme til børn og unge under 17 år efter aftale med en læge. 

Åbning af tuben

Bryd tubens forsegling ved at skrue hætten af og trykke spidsen i hættens yderside mod tubens spids. 

Hygiejniske forholdsregler

 1. Du skal vaske og tørre det angrebne hudområde omhyggeligt, før du smører Nizoral creme på.
 2. Du skal sørge for, at ingen andre bruger de genstande, der kommer i kontakt med det angrebne hudområde (håndklæde, vaskeklud, negleklipper).

Behandling

 1. Smør Nizoral creme på og omkring det angrebne hudområde.
 2. Det er bedst, hvis du tit skifter tøj, der kommer i tæt kontakt med det angrebne hudområde.
 3. Det er vigtigt, at du vasker hænderne efter brug for at undgå overførsel af svamp til andre steder på kroppen eller til andre personer.

Hvis du har brugt for meget Nizoral creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Nizoral creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Hvis du smører store mængder Nizoral creme på huden, kan du få rødmen af huden, væskeansamlinger eller brænden i huden. Disse symptomer vil forsvinde, når du holder op med at bruge Nizoral creme. Aftager symptomerne ikke i løbet af et par dage, bør du kontakte din læge. 

Hvis du har glemt at bruge Nizoral creme

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

4. Bivirkninger

Nizoral kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

 • Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
  Brændende fornemmelse i huden, rødme, kløe.
 • Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
  Overfølsomhed, blæredannelse i huden, kontakteksem, udslæt, afskalning, fedtet hud, reaktioner på påføringsstedet i form af blødning, ubehag, tørhed, betændelse, irritation og ”sovende” fornemmelse.
 • Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
  Nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Nizoral creme utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Nizoral creme efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Nizoral creme ved almindelig temperatur.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nizoral 20 mg/g creme indeholder

 • Det aktive stof er ketoconazol. 1 g creme indeholder 20 mg ketoconazol.
 • De øvrige indholdsstoffer er: Propylenglycol, cetylalkohol, stearylalkohol, sorbitanmonostearat, polysorbat 60, polysorbat 80, vandfri natriumsulfit, isopropylmyristat, renset vand.

Udseende

Nizoral er en hvid creme. 

Pakningsstørrelser

Tube med 30 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel 

Tyskland 

Dansk repræsentant

STADA Nordic ApS 

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret December 2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...