Litiumkarbonat "OBA"

filmovertrukne tabletter 300mg (8,1 mmol Li+)

OBA-Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Litiumkarbonat ”OBA” 300 mg filmovertrukne tabletter
lithiumcarbonat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Litiumkarbonat ”OBA”
 3. Sådan skal du tage Litiumkarbonat ”OBA”
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Litiumkarbonat ”OBA” er et middel mod sindslidelser (antipsykotikum). 


Du kan tage Litiumkarbonat ”OBA” mod mani og til at forebygge maniodepressiv sygdom. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Litiumkarbonat ”OBA”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

Tag ikke Litiumkarbonat ”OBA”, hvis du:

 • er allergisk over for litium eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • har en nyre- eller hjertesygdom.
 • har forstyrrelser i kroppens væske- og saltbalance.
 • har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.
 • har nedsat binyrebarkfunktion (Addisons sygdom).
 • er gravid og er i de første 3 måneder af din graviditet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Litiumkarbonat ”OBA”, hvis du: 

 • har epilepsi eller andre krampesygdomme.
 • har forstyrrelser i hjerterytmen.
 • har lavt blodtryk.
 • har haft venøse blodpropper (blodprop i en vene).
 • har alvorlig muskelsvaghed (myasthenia gravis).
 • har psoriasis.
 • er ældre.
 • spiser saltfattig kost.


Nyresvulster: Patienter med svært nedsat nyrefunktion, som har fået lithium i mere end 10 år, kan risikere at få en godartet eller ondartet nyresvulst (mikrocyster, onkocytomer eller karcinomer i nyrernes samlerør). 


Vær opmærksom på
Det er vigtigt, at du drikker rigeligt væske i situationer, hvor du kan miste meget væske, f.eks. ved feber, diarré eller i meget varmt vejr.
Patienter i behandling med antipsykotika har ofte erhvervede risikofaktorer for venøse blodpropper, hvorfor alle mulige risikofaktorer herfor bør klarlægges før og under behandling med Litiumkarbonat ”OBA”, og forebyggende forholdsregler tages.

Kontakt lægen 

 • hvis du bliver syg med feber.
 • hvis du skal gennemgå en større operation.
 • hvis du går på slankekur.


Kontakt straks lægen
Hvis du får høj feber, muskelstivhed, påvirkning af bevidstheden og stærk svedtendens. Det kan være livsfarligt og kræver øjeblikkelig lægehjælp.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Litiumkarbonat ”OBA”. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Litiumkarbonat ”OBA”

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen, hvis du tager
 

 • visse typer medicin mod smerter (NSAID f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen).
 • visse typer medicin mod for højt blodtryk og hjerteproblemer (ACE-hæmmere f.eks. enalapril og angiotensin II antagonister f.eks. losartan).
 • visse typer medicin mod depression og forskellige angsttilstande (f.eks. SSRI som citalopram).
 • vanddrivende medicin (særligt thiazider f.eks. bendroflumethiazid).
 • medicin mod skizofreni og andre sindslidelser.
 • medicin mod infektioner (metronidazol).
 • medicin mod astma (theophyllin). samt
 • coffein.

Brug af Litiumkarbonat ”OBA” sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Litiumkarbonat ”OBA” i forbindelse med et måltid.

Tal med lægen, hvis du spiser saltfattig kost.

Coffein kan påvirke effekten af Litiumkarbonat ”OBA”. Spørg derfor din læge til råds, hvis du drikker meget kaffe eller te. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Litiumkarbonat ”OBA” i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten):
Rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer, skal du kontakte din læge. 


Graviditet

Du må ikke tage Litiumkarbonat ”OBA” de første 3 måneder af graviditeten.
De sidste 6 måneder før forventet fødsel må du kun tage Litiumkarbonat ”OBA” efter aftale med lægen. 


Amning

Litiumkarbonat ”OBA” går over i mælken. Spørg lægen, om du kan fortsætte med at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Litiumkarbonat ”OBA” kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. 

Litiumkarbonat ”OBA” indeholder lactose

Litiumkarbonat ”OBA” indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Litiumkarbonat ”OBA”

Tag altid Litiumkarbonat ”OBA” nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 


Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 


Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og bliver justeret løbende ud fra virkningen og mængden af lithium i blodet. 

Den sædvanlige dosis er:

Forebyggelse af maniodepressiv sygdom: 

1-2 tabletter dagligt i en uge. Herefter vil lægen normalt justere din dosis. 


Behandling af mani: 

4-5 tabletter dagligt, fordelt på 4 doser i en uge. Herefter vil lægen normalt justere din dosis. 


Nedsat nyrefunktion: 

Har du alvorlig nedsat nyrefunktion, må du ikke tage Litiumkarbonat ”OBA”. 

Hvis du har taget for mange Litiumkarbonat ”OBA”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Litiumkarbonat ”OBA”, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet. 

Tag pakningen med. 


Symptomer på overdosering er: 

 • Kraftig rysten på hænderne.
 • Søvnighed.
 • Utydelig tale.
 • Sitrende muskelsammentrækninger.
 • Nedsat kraft i musklerne.
 • Usikker gang.
 • Opkastning.
 • Diarré.


Senere kan der forekomme stivhed i musklerne, kramper og svækket bevidsthed, eventuelt bevidstløshed. 

Hvis du har glemt at tage Litiumkarbonat ”OBA”

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Påvirkning af nyrerne med øget mængde urin og tørst.
 • Vægtstigning


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. for lavt stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen). Kontakt lægen.
 • Vand i kroppen. Kontakt lægen.
 • Rysten på hænderne, nedsat koncentration og reaktionsevne.
 • Forvirring, døsighed.
 • Diarré, kvalme, mavesmerter (specielt under de første uger af behandlingen).
 • Akne (bumser).


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Langsomme, ufrivillige bevægelser; rysten på hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk (som ved Parkinsons sygdom).
 • Langsom eller hurtig puls. Kontakt lægen.
 • Hovedpine, svimmelhed.
 • Psoriasis, hårtab.
 • Muskelsvaghed.


Sjældne bivirkninger
(kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, påvirket bevidsthed (malignt neuroleptikasyndrom). Livsfarligt. Ring 112.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (alvorlig mangel på hvide blodlegemer).
 • Øget stofskifte med hurtig puls, hjertebanken, svedtendens, vægttab og øget appetit.
 • Hævet hals pga. forstørrelse af skjoldbruskkirtlen (struma).
 • Godartede/ondartede svulster i nyrerne (mikrocyster, onkocytom eller karcinom i nyrernes samlerør) (ved langvarig behandling).


Litiumkarbonat ”OBA” kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, på grund af påvirkning af blodet og af hjerne- og hjertekurven. Laboratorieprøverne bliver igen normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Litiumkarbonat ”OBA” ved almindelig temperatur 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Litiumkarbonat ”OBA” indeholder:

 • Aktivt stof: Lithiumcarbonat 300 mg (8,1 mmol lithium).
 • Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, magnesiumstearat, titandioxid (E171), hypromellose, gelatine, croscarmellose natrium, talcum, lactose, kartoffelstivelse.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Litiumkarbonat ”OBA” er en oval hvid filmovertrukket tablet med delekærv. 


Pakningsstørrelse

100 tabletter i tabletglas. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

OBA-Pharma ApS 

Sølvgade 19-21 

1307 København K 

Fremstiller

Scanpharm A/S
Topstykket 12 

3460 Birkerød 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2020.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...