Creon®

enterokapsler Lipase 10.000 EP-e

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Creon® 10.000 EP-e hårde enterokapsler
pankreatin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Creon nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon
 3. Sådan skal du tage Creon
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Creon indeholder fordøjelsesenzymer, som fremmer fordøjelsen. Enzymerne er udvundet af svinebugspytkirtler. Du kan tage Creon ved sygdomme i bugspytkirtlen. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Creon

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Creon:

 • hvis du er allergisk over for pankreatin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Creon (angivet i afsnit 6).

 

Tag ikke Creon hvis ovenstående gælder for dig. Hvis du er usikker, så tal med din læge eller apotekspersonalet, før du tager medicinen. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Creon.

En sjælden tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati), er set hos patienter med cystisk fibrose, som har fået høje pankreatindoser. Hvis du har cystisk fibrose og tager mere end 10.000 lipase enheder pr. kg pr. dag og har usædvanlige mavesymptomer eller ændrede mavesymptomer, skal du kontakte din læge. 

Brug af anden medicin sammen med Creon

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet

Hvis du er gravid må du kun tage Creon efter aftale med lægen. 


Amning

Du kan tage Creon selvom du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Creon påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Creon indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Creon

Tag altid Creon nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 • Dosis angives i lipase enheder. Lipase er et af enzymerne i pankreatin. De forskellige Creon styrker indeholder forskellige mængder lipase.
 • Tag altid den mængde Creon, som din læge har angivet.
 • Lægen vil justere dosis, så den passer til dig. Den vil afhænge af:
  • din sygdom
  • din vægt
  • din kost
  • hvor meget fedt din afføring indeholder

Hvis du stadig har fedtet afføring eller andre mave- eller tarmsymptomer, skal du tale med lægen. Din dosis skal måske justeres. 


Cystisk fibrose  

 • Den sædvanlige startdosis til børn under 4 år er 1.000 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid.
 • Den sædvanlige startdosis til børn over 4 år, unge og voksne er 500 lipase enheder pr. kg legemsvægt pr. måltid.
 • Doseringen bør ikke overskride 10.000 lipase enheder pr. kg kropsvægt pr. dag eller 4.000 lipase enheder pr. gram fedt i kosten pr. dag.


Andre bugspytkirtelsygdomme 

 • Den sædvanlige dosis pr. måltid er mellem 25.000 og 80.000 lipase enheder.
 • Den sædvanlige dosis pr. mellemmåltid er det halve af dosis pr. måltid.


Hvornår skal du tage Creon

Tag altid Creon sammen med eller umiddelbart efter et måltid eller et mellemmåltid. Det vil sikre, at enzymerne blandes effektivt med maden, så de kan fordøje den, mens den passerer gennem tarmen. 


Hvordan skal du tage Creon  

 • Synk kapslerne hele.
 • Knus eller tyg ikke kapslerne.
 • Hvis du har svært ved at synke kapslerne hele, kan de åbnes forsigtigt, og indholdet kan tilsættes en mindre mængde blød, syrlig mad eller drikke, f.eks. yoghurt, appelsin-, æble- eller ananasjuice.
 • Indtag blandingen af Creon og mad eller væske STRAKS, den må IKKE opbevares, og den må IKKE tygges. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at der ikke bliver noget af produktet tilbage i munden. Skyl eventuelt efter med sur væske.
 • Drik rigeligt med væske hver dag.

Hvis du har taget for meget Creon

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Creon, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. Patienter med cystisk fibrose
bør straks søge læge. Det gælder især for børn. 

Hvis du har glemt at tage Creon

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Creon

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Hyppigheden ikke kendt
Stop behandling med Creon og kontakt straks læge eller skadestue, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger:  

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, blodtryksfald og besvimelse (anafylaksi). Det kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Ved cystisk fibrose: tarmsygdom, hvor der forekommer forsnævringer i tynd- og tyktarmen (fibroserende colonopati). Viser sig ved usædvanlige eller ændrede mavesymptomer.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Mavesmerter.


Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Kvalme, opkastning, forstoppelse og oppustet mave, diaré.


Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Udslæt.


Hyppigheden ikke kendt:  

 • Kløe, nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget
i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Creon utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C. 


Brug ikke kapslerne, hvis de viser tydelige tegn på nedbrydning. 


Efter åbning af beholderen er holdbarheden 6 måneder. 


Tag ikke Creon efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Creon indeholder:

 • Aktivt stof: pankreatin.
  1 kapsel indeholder 150 mg pankreatin svarende til
  • Amylase 8.000 EP-enheder
  • Lipase 10.000 EP-enheder
  • Protease 600 EP-enheder
 • Øvrige indholdsstoffer: macrogol 4000, hypromellosephthalat, cetylalkohol, triethylcitrat, dimeticon, gelatine, gul, rød og sort jernoxid (E172), titandioxid (E171) og natriumlaurilsulfat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende
Creon 10.000 er brune/klare kapsler. 


Pakningsstørrelser

Creon 10.000 fås i en pakningsstørrelse à 100 hårde enterokapsler. 

Indehaver af markedsføringsstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markeds- føringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller

2care4
Stenhuggervej 12-14 

6710 Esbjerg V 


Creon® er et registreret varemærke, der tilhører BGP Products Operations GmbH. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2021.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...