Mucolysin®

brusetabletter 600 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mucolysin® 600 mg brusetabletter  

acetylcystein 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 4-5 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin
 3. Sådan skal du tage Mucolysin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Mucolysin er et slimløsnende middel, som bruges ved hoste med sejt slim. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Mucolysin

Tag ikke Mucolysin

 • hvis du er allergisk over for acetylcystein eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i afsnit 6).
 • hvis du for nylig har hostet blod op.

Du må ikke bruge Mucolysin til børn under 14 år. Der findes mere egnede doseringsformer til dette formål. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Mucolysin: 

 • hvis du har astma eller tidligere har haft sammentrækninger i luftvejene (bronkospasmer).
 • hvis du har eller har haft mavesår.
 • hvis du er særlig følsom over for histamin.
 • hvis du ikke kan hoste slim op.

Vær opmærksom på følgende:

Mycolysin kan give alvorlige hudreaktioner. Hvis du får forandringer i hud og slimhinder, skal du kontakte din læge og stoppe behandlingen med Mucolysin. 

Brug af andre lægemidler sammen med Mucolysin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. 


Tal med din læge: 

 • hvis du er i behandling med orale antibiotika. Disse to lægemidler bør tages med mindst 2 timers mellemrum.
 • hvis du tager hostestillende lægemidler.
 • hvis du er i behandling med nitroglycerin (glycerylnitrat).
 • hvis du får aktivt kul som modgift.

Ændringer i bestemmelse af laboratorieparametre
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Mucolysin. Det kan påvirke prøveresultaterne. 


Mucolysin bør ikke opløses med andre lægemidler. 

Brug af Mucolysin sammen med mad og drikke

Du kan tage Mucolysin med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Graviditet
Hvis du er gravid, må du ikke bruge acetylcystein, medmindre lægen vurderer, at det er strengt nødvendigt. 


Amning
Hvis du ammer, må du kun bruge acetylcystein, hvis lægen vurderer, at det er strengt nødvendigt. 


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mucolysin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Mucolysin indeholder sorbitol, lactose, natrium og maltodextrin

Dette lægemiddel indeholder op til 40 mg sorbitol pr. brusetablet. 


Dette lægemiddel indeholder 70 mg lactose pr. brusetablet. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Dette lægemiddel indeholder 6,0 mmol (139 mg) natrium pr. brusetablet. Dette svarer til 7 % af den anbefalede maksimale daglige indtagelse af natrium for en voksen. 


Dette lægemiddel indeholder op til 40 mg maltodextrin (der indeholder glucose). Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Mucolysin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne: 

½ brusetablet (300 mg) 2 gange dagligt eller 1 brusetablet 1 gang dagligt. 

 

Børn: 

Unge over 14 år: ½ brusetablet (300 mg) 1 gang dagligt. Du må ikke bruge Mucolysin til børn under 14 år. 

 

Så længe skal du tage Mucolysin: 

Kontakt lægen, hvis tilstanden forværres, eller hvis der ikke sker nogen bedring i løbet af 4-5 dage. 

 

Brugsanvisning: 

Du skal opløse brusetabletten i et halvt glas vand efter et måltid. Mucolysin bør ikke opløses med andre lægemidler (se afsnit 2). 

 

Tag ikke Mucolysin sent om aftenen, da der i den første tid af behandlingen vil være mere tyndtflydende slim, som skal hostes op, hvilket kan forstyrre nattesøvnen. 

Hvis du har taget for meget Mucolysin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Mucolysin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer på overdosering kan være kvalme og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Mucolysin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Mucolysin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Der kan opstå følgende bivirkninger: 

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter:  

 • Mundbetændelse (stomatitis), mavesmerter, diarré, opkastning, kvalme og halsbrand.
 • Hovedpine og feber.
 • Overfølsomhedsreaktioner (hududslæt og hævelse, kløe, nældefeber, åndenød, hurtig puls og nedsat blodtryk). Kan være alvorligt. Kontakt lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Blodtryksfald.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter:  

 • Vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Fordøjelsesbesvær (dyspepsi): Hovedsymptomet er normalt smerter eller gener øverst i maven (abdomen).

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter:  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.
 • Blødning i forbindelse med brug af acetylcystein, delvist i form af overfølsomhedsreaktioner.
 • Der er rapporteret om meget sjældne tilfælde af svære hudreaktioner (kun slimhindelæsioner eller både slimhinde- og hudlæsioner), såsom Steven-Johnsons syndrom, i forbindelse med brug af acetylcystein. I de fleste af de rapporterede tilfælde har mindst ét andet lægemiddel været anvendt samtidig, hvilket kan have forstærket virkningerne på hud og slimhinder. Såfremt der opleves forandringer i hud eller slimhinder, bør lægen omgående kontaktes og behandlingen med acetylcystein seponeres.

Ikke kendt: 

 • Hævelse (ødem) i ansigtet

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Rør:  

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

Opbevares i den originale beholder for at beskytte mod fugt. 

 

Brev

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mucolysin 600 mg brusetabletter indeholder

 • Aktivt stof: acetylcystein.
  Hver brusetablet indeholder 600 mg acetylcystein.
 • Øvrige indholdsstoffer: citronsyre, vandfri; natriumhydrogencarbonat; natriumcarbonat, vandfri; mannitol (E421); lactose, vandfri; ascorbinsyre (E300); saccharinnatrium (E954); natriumcyclamat (E952); natriumcitrat; sorbitol (E420); gluconolacton; maltodextrin; magnesiumhydroxidcarbonat (E504 II); silica, kolloid vandfri; skovbæraroma; vanillin; brombæraroma.

Udseende og pakningsstørrelser

600 mg: 

Hvide, glatte, runde tabletter med delekærv og duft af brombær. 

 

Brusetabletterne er pakket i PAP/Alu/PE-breve og indlagt i en karton eller pakket i PP-rør med PE-prop.  

 

Pakningsstørrelser 

Brev: 10, 20, 50 (2x25), 100 (4x25) brusetabletter. 

Rør: 10, 20, 50 (2x25), 100 (4x25) brusetabletter 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39079 Barleben, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 8. december 2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...