Dicillin®

hårde kapsler 500 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dicillin® 500 mg, hårde kapsler 

dicloxacillin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dicillin
 3. Sådan skal du tage Dicillin
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dicillin er et antibiotikum af penicillintypen. 

Dicillin virker på bakterier ved at hindre opbygningen af bakteriernes væg, så bakterien ødelægges. Dicillin anvendes mod infektioner forårsaget af en bestemt form for stafylokokker, der kan give betændelse i f.eks. sår eller knogler eller ved blodforgiftning, især hvis bakterierne ikke er følsomme overfor almindeligt penicillin. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dicillin

Tag ikke Dicillin:

 • hvis du er allergisk over for dicloxacillin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er overfølsom over for andre penicilliner.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dicillin: 

 • hvis du er overfølsom over for anden medicin mod infektioner (cefalosporiner, cefamyciner, β-lactamer, carbapenemer).

Kontakt straks lægen, hvis du får: 

 • Voldsom eller langvarig blodig diarré, når du bruger eller har brugt Dicillin, da dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner, f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktiske reaktioner). Hvis disse symptomer opstår inden for minutter til timer, skal du straks ringe 112, da dette kan være livsfarligt.

Vær opmærksom på følgende: 

 • Ved længere tids behandling bør din læge kontrollere din lever- og nyrefunktion og undersøge, om der er ændringer i blodets sammensætning.
 • Skal du bruge Dicillin til nyfødte, skal lægen tage hyppige blodprøver.

Brug af anden medicin sammen med Dicillin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Tal med lægen, hvis du tager: 

 • medicin mod urinsyregigt (probenecid).
 • medicin mod psoriasis, leddegigt og visse kræftsygdomme (methotrexat).
 • p-piller, da effekten af p-piller i sjældne tilfælde kan blive nedsat under behandlingen med Dicillin.
 • medicin til forebyggelse og behandling af blodpropper (warfarin), da Dicillin kan ændre virkningen.

Brug af Dicillin sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Dicillin sammen med mad. Du skal tage Dicillin mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet: 

Du må kun tage Dicillin efter lægens anvisning. 

 

Amning:  

Du må kun tage Dicillin efter lægens anvisning. Dicillin bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dicillin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Dicillin indeholder natrium

Dicillin indeholder 25,3 mg natrium (hovedkomponent af madlavnings-/bordsalt) pr. kapsel. Dette svarer til 1,3% af den anbefalede maximale daglige indtagelse af natrium. 

3. Sådan skal du tage Dicillin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal synke kapslerne hele med mindst et halvt glas vand. Du kan eventuelt åbne kapslerne og tage indholdet med et glas vand. 

 

Du skal ikke tage kapslerne lige før sengetid eller i liggende stilling.
Du skal tage Dicillin mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

2 kapsler på 500 mg (i alt 1000 mg) 3 gange daglig. 

 

Ved svære infektioner kan den daglige dosis øges til højst 6 gram. Følg lægens anvisning. 

 

Børn:  

Dosis afhænger af barnets vægt og hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning. 

 

Ældre: 

Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion:  

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for meget Dicillin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dicillin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomerne på overdosering kan være: Hovedpine, træthed, kvalme, opkastning, diarré, forstyrrelser i saltbalancen, nedsat bevidsthed, kramper, nyresvigt og blodmangel med gulsot. 

Hvis du har glemt at tage Dicillin

Hvis du har glemt at tage Dicillin, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Dicillin

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. Det er vigtigt, at du gennemfører hele behandlingsforløbet med Dicillin i henhold til recepten. Din infektion kan vende tilbage eller blive værre, hvis nogle af bakterierne har overlevet og forårsager nyt udbrud af infektionen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne - meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede:  

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse, hævelse af tunge, læber og ansigt (anafylaktiske reaktioner). Ring 112, da dette kan være livsfarligt.
 • Alvorligt blodtryksfald med besvimelse og svag puls, evt. hjertestop. Bleghed, blåfarvning af læber og negle. Kontakt straks lægen eller skadestuen eller ring 112.
 • Kramper i svælget, vejrtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og andre infektioner og feber, blødning fra hud og slimhinder og blå mærker, træthed, pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer eller for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Nyresvigt med meget lille eller ingen urindannelse, voldsom træthed og sløjhed. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig nyrepåvirkning med kraftig træthed og almindelig sløjhed. Kontakt læge.
 • Kolestatisk leverbetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.
 • Sår og betændelse i den nederste del af spiserøret med smerter, svien bag brystbenet, synkebesvær, kraftige sure opstød. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)  

 • Gulsot og hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 100 behandlede  

 • Diarré, kvalme, opkastninger, sure opstød/halsbrand, luftafgang fra tarmen.
 • Hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • Nældefeber og kløe.

Sjældne - meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede  

 • Blod i urinen. Kontakt lægen.
 • Skummende urin pga. æggehvidestof i urinen.
 • Astmatisk vejrtrækning, nysen.
 • Smerter i leddene, muskelsmerter.
 • Mavesmerter.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Feber.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)  

 • Svampeinfektion i mundhule og skede.
 • Overfølsomhed.
 • Overfølsomhedsreaktioner i form af utilpashed, feber, udslæt, smerter.
 • Muskeltrækninger.
 • Utilpashed.

Dicillin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om andre forandringer i blodet (eosinofili), påvirkning af leveren og nyrerne (ses ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder.
Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dicillin, kapsler hårde, indeholder

Aktivt stof: dicloxacillin (som dicloxacillinnatriummonohydrat). 

Øvrige indholdsstoffer: magnesiumstearat og kolloid vandfri silica. Kapselmaterialet består af gelatine og farvestoffet titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Dicillin er hvide, ugennemsigtige hårde gelatinekapsler. 

 

Pakningsstørrelser: 

Blisterpakning indeholdende 30 stk., 50 stk. og 100 stk.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 

Januar 2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...