Anagrelid "Teva"

hårde kapsler 0,5 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Anagrelid Teva 0,5 mg hårde kapsler  

anagrelid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anagrelid Teva
 3. Sådan skal du tage Anagrelid Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Anagrelid Teva indeholder det aktive stof anagrelid. Anagrelid Teva er et lægemiddel, der griber ind i udviklingen af blodplader. Det reducerer det antal blodplader, som knoglemarven producerer, hvilket medfører et fald i antallet af blodplader i blodet hen imod et mere normalt niveau. Derfor anvendes det til behandling af patienter med essentiel trombocytæmi. 

 

Essentiel trombocytæmi er en tilstand, der optræder, når knoglemarven producerer for mange af de blodceller, der kaldes blodplader. Et stort antal blodplader i blodet kan medføre alvorlige problemer med blodcirkulationen og dannelse af blodpropper. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Anagrelid Teva

Tag IKKE Anagrelid Teva:

 • hvis du er allergisk over for anagrelid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Anagrelid Teva (angivet i punkt 6). En allergisk reaktion kan genkendes som udslæt, kløe, hævet ansigt eller hævede læber eller åndenød.
 • hvis du har moderate eller svære leverproblemer.
 • hvis du har moderate eller svære nyreproblemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Anagrelid Teva: 

 • hvis du har eller tror, at du måske har et problem med hjertet.
 • hvis du har medfødt forlænget QT-interval, eller du har det i familien (kan ses på et EKG, som er en registrering af hjertets elektriske aktivitet), eller du tager andre lægemidler, der fører til unormale EKG-ændringer, eller du har lavt indhold af salte, f.eks. kalium, magnesium eller calcium (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Anagrelid Teva”).
 • hvis du har problemer med lever eller nyrer.

 

I kombination med acetylsalicylsyre er der en forøget risiko for større blødninger (se afsnittet “Brug af anden medicin sammen med Anagrelid Teva”). Acetylsalicylsyre et indholdsstof, der findes i mange former for medicin, og som anvendes til smertelindring og febernedsættelse samt til at forhindre blodet i at størkne. 

Børn og unge

Der er begrænsede oplysninger om anvendelse af Anagrelid Teva hos børn og unge. Anagrelid Teva bør derfor anvendes med forsigtighed. 

Brug af anden medicin sammen med Anagrelid Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Fortæl det til din læge, hvis du tager noget af nedenstående medicin: 

 • medicin, der kan ændre din hjerterytme, f.eks. sotalol, amiodaron.
 • fluvoxamin, som anvendes til behandling af depression.
 • visse former for antibiotika, såsom enoxacin, som anvendes til behandling af infektioner.
 • theophyllin, som anvendes til behandling af svær astma og vejrtrækningsproblemer.
 • medicin til behandling af hjertesygdomme, f.eks. milrinon, enoximon, amrinon, olprinon og cilostazo.
 • acetylsalicylsyre (et indholdsstof, der findes i mange former for medicin og anvendes til smertelindring og febernedsættelse samt til at forhindre blodet i at størkne.
 • anden medicin til behandling af tilstande, der påvirker blodpladerne i blodet, f.eks. clopidogrel.
 • omeprazol, som anvendes til at sænke mængden af syre produceret i mavesækken.
 • svangerskabsforebyggende tabletter: Hvis du oplever svær diarré, mens du tager dette lægemiddel, kan det nedsætte virkningen af svangerskabsforebyggende tabletter, og det anbefales at benytte en ekstra præventionsmetode (f.eks. kondom). Se anvisningerne i indlægssedlen for den svangerskabsforebyggende tablet, som du tager.

Anagrelid Teva eller disse lægemidler virker måske ikke korrekt, hvis de tages samtidigt.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Anagrelid Teva. 


Anagrelid Teva må ikke tages af gravide. Kvinder, der kan blive gravide, skal sikre, at de anvender effektiv prævention, medens de tager Anagrelid Teva. Tal med din læge, hvis du har brug for råd vedrørende prævention. 


Fortæl det til din læge, hvis du ammer, eller hvis du har planer om at amme. Anagrelid Teva må ikke tages, medens man ammer. Du skal holde op med at amme, hvis du tager Anagrelid Teva. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter i behandling med Anagrelid Teva har rapporteret om svimmelhed. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel. 

Anagrelid Teva indeholder lactose og natrium

Lactose er et indholdsstof i dette lægemiddel. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.  

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hård kapsel, dvs. det er i det væsentlige ”natrium-frit.” 

3. Sådan skal du tage Anagrelid Teva

Tag altid Anagrelid Teva nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Det er forskelligt, hvilken mængde Anagrelid Teva forskellige mennesker kan tage, og dette afhænger af din tilstand. Din læge vil ordinere den bedste dosis til dig. 

 

Den sædvanlige startdosis af Anagrelid Teva er 1 mg. Du tager denne dosis som en kapsel med 0,5 mg to gange dagligt i mindst én uge. Derefter kan din læge enten øge eller reducere antallet af kapsler, som du skal tage, for at finde den dosis der bedst passer dig, og som behandler din tilstand mest effektivt. 

 

Du skal sluge kapslerne hele med et glas vand. Du må ikke knuse kapslerne eller fortynde indholdet med væske. Du kan tage kapslerne med mad efter et måltid eller på tom mave. Det er bedst at tage kapslerne på samme tidspunkt hver dag. 

 

Tag ikke flere kapsler, end din læge har anbefalet.  

 

Din læge vil tage blodprøver med jævne mellemrum for at kontrollere, at medicinen virker effektivt, og at din lever og dine nyrer fungerer, som de skal. 

Hvis du har taget for mange Anagrelid Teva hårde kapsler

Hvis du tager mere Anagrelid Teva end du bør, eller hvis en anden har taget din medicin, skal du straks underrette din læge eller apotekspersonalet. Vis dem Anagrelid Teva-emballagen. 

Hvis du har glemt at tage Anagrelid Teva

Tag kapslerne, så snart du kommer i tanke om det. Tag næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis du er bekymret, skal du kontakte din læge. 

 

Alvorlige bivirkninger:  

 

Ikke almindelig: hjertesvigt (symptomer omfatter åndenød, brystsmerter, hævede ben på grund af væskeophobning), svære problemer med hjerteslagets frekvens eller rytme, betændelse i bugspytkirtlen, hvilket forårsager svære mave- og rygsmerter, opkastning af blod eller blodig eller sort afføring, svært nedsat antal blodlegemer, hvilket kan forårsage svaghed, blå mærker, blødning eller infektioner, forhøjet blodtryk i lungerne (tegn herpå omfatter åndenød, hævelse af ben eller ankler og blåfarvning af læber og hud).  

Sjælden: nyresvigt (du udskiller kun lidt eller ingen urin), hjerteanfald.  

 

Kontakt straks din læge, hvis du bemærker nogle af disse bivirkninger.  

 

Meget almindelige bivirkninger: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer 

Hovedpine. 

 

Almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer 

Svimmelhed, træthed, hurtigt hjerteslag, uregelmæssige eller kraftige hjerteslag, kvalme, diarré, mavesmerter, luft i maven, opkastning, nedsat antal røde blodlegemer, væske i kroppen eller udslæt. 

 

Ikke almindelige bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer 

En følelse af svaghed eller utilpashed, forhøjet blodtryk, uregelmæssigt hjerteslag, besvimelse, kuldegysninger eller feber, fordøjelsesbesvær, manglende appetit, forstoppelse, blå mærker, blødning, hævelse, vægttab, muskelsmerter, smerter i led, rygsmerter, nedsat eller manglende følesans, såsom følelsesløshed, især i huden, unormal følesans eller stikkende og prikkende fornemmelser, søvnløshed, depression, forvirring, nervøsitet, tør mund, hukommelsestab, stakåndethed, næseblødning, alvorlig lungeinfektion med feber, åndenød, hoste, slim, hårtab, hudkløe eller misfarvning af huden, impotens, brystsmerter, nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå mærker, væskeophobning rundt om lungerne eller forhøjede leverenzymer. Din læge vil muligvis tage en blodprøve, som eventuelt kan vise forhøjede leverenzymer. 

 

Sjældne bivirkninger: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer 

Blødende gummer, vægtforøgelse, svære brystsmerter, sygdom i hjertemusklen (symptomer omfatter træthed, brystsmerter og hjertebanken), forstørret hjerte, væskeophobning rundt om hjertet, koordinationstab, talevanskeligheder, tør hud, migræne, synsforstyrrelser eller dobbeltsyn, ringen for ørerne, svimmelhed, når du står op (især når du rejser dig fra siddende eller liggende stilling), øget vandladningstrang om natten, smerte, influenzalignende symptomer, søvnighed, udvidelse af blodkarrene, tyktarmsbetændelse (symptomer omfatter: diarré, sædvanligvis med blod og slim, mavesmerter, feber), betændelseslignende reaktion i maven (symptomer omfatter smerter, kvalme, opkastning), områder med unormal tæthed af lungevæv, forhøjet kreatinin i blodprøver, hvilket kan være tegn på nyreproblemer. 

 

Følgende bivirkninger er blevet indberettet, men det vides ikke præcist, hvor ofte de forekommer: 

 • uregelmæssig hjerterytme, der kan være livstruende
 • leverbetændelse, symptomer omfatter kvalme, opkastning, kløe, gulfarvning af hud og øjne, misfarvning af afføring eller urin
 • betændelseslignende reaktion i lungerne (symptomer omfatter feber, hoste, vejrtrækningsbesvær, hvæsen; som forårsager dannelse af arvæv i lungerne)
 • betændelsestilstand i nyrerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys og fugt. 

 

Hvis din læge standser din medicinering, må du ikke beholde eventuelle resterende kapsler, medmindre din læge beder dig om det. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Anagrelid Teva indeholder:

 • Aktivt stof: anagrelid. Hver kapsel indeholder 0,5 mg anagrelid (som anagrelidhydrochloridmonohydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Kapslens indhold: lactosemonohydrat, natriumcroscarmellose, povidon K29/32, lactose, cellulose, mikrokrystallinsk, magnesiumstearat (se punkt 2 ”Anagrelid Teva indeholder lactose og natrium”).
  Kapselskal: gelatine, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Anagrelid Teva leveres som uigennemsigtige, hvide, hårde kapsler, ca. 14,3 mm i længde.  

Kapslerne leveres i beholdere med 42 eller 100 hårde kapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem 

Holland 

Repræsentant:

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Telefon: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

SYNTHON HISPANIA, S.L. 

C/ Castelló, nº1, Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat 

08830 Barcelona 

Spanien 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Cypern: 

Anagrelide/Teva 0,5 mg σκληρά καψάκια 

Danmark: 

Anagrelid Teva 

Finland: 

Anagrelide ratiopharm 0,5 mg kapseli, kova 

Anagrelide ratiopharm 1 mg kapseli, kova 

Frankrig: 

Anagrelide Teva 0,5 mg gélule 

Grækenland: 

Anagrelide/Teva 0,5 mg σκληρά καψάκια 

Holland: 

Anagrelide Teva 0,5 mg, harde capsules 

Italien: 

Anagrelide Teva 

Letland: 

Anagrelide Teva 0,5 mg cietās kapsulas 

Litauen: 

Anagrelide Teva 0,5 mg kietosios kapsulės 

Portugal: 

Anagrelida Teva 

Rumænien: 

ANAGRELIDĂ TEVA 0,5 mg capsule 

Slovakiet: 

Anagrelide Teva 0,5 mg tvrdé kapsuly 

Anagrelide Teva 1 mg tvrdé kapsuly 

Slovenien: 

Anagrelid Teva 0,5 mg trde kapsule 

Spanien: 

Anagrelida Teva 0,5 mg cápsulas duras EFG 

Storbritannien: 

Anagrelide 0.5 mg hard capsules 

Anagrelide 1 mg hard capsules 

Tjekkiet: 

Anagrelide Teva 

Østrig: 

Anagrelid ratiopharm 0,5 mg Kapseln 

Anagrelid ratiopharm 1 mg Kapseln 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2020. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...