Citalopram "Stada" 30 mg

filmovertrukne tabletter 30 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Citalopram STADA 30 mg  

citalopram 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Citalopram STADA til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram STADA
 3. Sådan skal du tage Citalopram STADA
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kontakt lægen, hvis du får det værre eller du ikke får det bedre. 

 

Citalopram STADA er et middel mod depression. Citalopram tilhører en gruppe lægemidler mod depression, der kaldes SSRI-præparater (SSRI = selektive serotoningenoptagshæmmere). 

Citalopram STADA bruges til:

 • at behandle svære episoder med depression
 • at behandle panikangst med eller uden agorafobi. Agorafobi er angst for at befinde sig på ukendte steder, f.eks. på åbne pladser.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram STADA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne indlægsseddel.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Citalopram STADA

 • Hvis du er overfølsom (allergisk) over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Citalopram STADA (angivet i afsnit 6).
 • Hvis du får en type medicin, som kaldes MAO-hæmmere (monoaminooxidasehæmmere), herunder linezolid (antibiotikum). MAO-hæmmere anvendes normalt til at behandle depression eller Parkinsons sygdom. Du kan tage MAO-hæmmeren selegilin samtidig med citalopram. I så fald må du dog højst tage 10 mg selegilin dagligt.
 • Hvis du for nylig har fået MAO-hæmmere. Afhængigt af typen af MAO-hæmmer kan du være nødt til at vente i op til 14 dage efter endt behandling med MAO-hæmmeren, før du starter på citalopram. Hvis du holder op med at tage citalopram, skal der gå mindst 7 dage, før du begynder at tage en MAO-hæmmer.
 • Hvis du tager pimozid (medicin til behandling af skizofreni og kronisk psykose).
 • Hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nyligt har haft et hjerteanfald.
 • Hvis du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diaré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).
 • Hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme. Se også afsnittet ”Brug af anden medicin” nedenfor.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før de tager Citalopram STADA 


Lægemidler som Citalopram STADA (Såkaldte SSRI/SNRI’er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se pkt. 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen. 

Vær ekstra forsigtig med at tage Citalopram STADA

Selvmordstanker og forværring af depression eller angst  

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du somme tider have tanker om at skade dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan tage til, når du begynder at tage medicin mod depression, fordi midler af denne type ikke virker med det samme - der går sædvanligvis omkring to uger, men somme tider længere. 


Du kan være mere tilbøjelig til at få sådanne tanker 

 • Hvis du tidligere har tænkt på at begå selvmord eller skade dig selv.
 • Hvis du er ung. Oplysninger fra kliniske forsøg viser en øget risiko for selvmordsadfærd blandt voksne under 25 år med psykiske forstyrrelser, som fik medicin mod depression.

 

Kontakt omgående lægen eller tag på hospitalet  

Hvis du nogensinde tænker på at skade dig selv eller tag dit eget liv. 

 

Det kan være en hjælp at fortælle en nær ven eller pårørende at du er deprimeret eller lider af angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kunne bede dem om at sige til, hvis de mener, at din depression eller angst tager til, eller hvis de er bekymret over forandringer i din adfærd.  

Børn og teenagere

Citalopram STADA bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør være opmærksom på, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (hovedsagelig aggressivitet, trodsighed og vrede), når de tager denne type lægemidler. Lægen kan alligevel vælge at ordinere Citalopram STADA til patienter under 18 år ud fra en opfattelse af, at det vil være det bedste for dem. Kontakt lægen, hvis en patient under 18 år har fået ordineret Citalopram STADA, og du har behov for at tale om det. Du bør informere din læge, hvis de nævnte problemer opstår eller tager til hos en patient under 18 år, der tager Citalopram STADA. Der foreligger endnu ikke data om sikkerhed, hvad angår vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling, ved langtidsbrug af Citalopram STADA hos denne aldersgruppe. 


Fortæl det til lægen, hvis du har eller tidligere har haft en af de nedenfor nævnte sygdomme eller tilstande. I så fald tager lægen stilling til, om du bør tage Citalopram STADA. 

Spørg lægen til råds

 • Hvis du får et såkaldt serotoninsyndrom med symptomer, der omfatter alvorlig ophidselse, skælven, muskeltrækninger og feber.
  I så fald vil lægen omgående stoppe behandlingen med Citalopram STADA.
 • Hvis du har epilepsi, og sygdommen ikke er velkontrolleret. Hvis du får krampeanfald for første gang, eller hvis du får flere krampeanfald end du plejer, skal du holde op med at tage Citalopram STADA og fortælle det til lægen.
 • Hvis du får elektrochok (elektrokonvulsiv behandling).
 • Hvis du har eller tidligere har haft maniske episoder (med overaktiv adfærd eller tankevirksomhed) eller hypomani (vedvarende opstemthed eller irritabilitet). Hvis du atter begynder at få mani, vil lægen stoppe behandlingen med Citalopram STADA.
 • Hvis du har en psykose med depressive episoder. Citalopram STADA kan muligvis forværre de psykotiske symptomer.
 • Hvis du får symptomer såsom en indre følelse af rastløshed og er ude af stand til at sidde eller stå stille, hvilket sædvanligvis er forbundet med bekymring (akatisi).
  Dette opstår for det meste i løbet af de første ugers behandling. Disse fornemmelser kan tage til, hvis doseringen af Citalopram STADA øges (se afsnit 4 “Bivirkninger”).
 • Hvis du har haft blødningsforstyrrelser, eller hvis du er gravid (se ”graviditet”). Citalopram STADA kan øge risikoen for blødninger.
 • Hvis du lider af en alvorlig nyresygdom
 • Hvis du lider af leverskader eller leversygdom.
  I så fald skal du have en lavere dosis Citalopram STADA og gå regelmæssigt til kontrol.
 • Hvis du får symptomer såsom søvnighed og ophidselse.
  Det er ret almindeligt i begyndelsen af behandlingen, og lægen kan i så fald give dig en lavere dosis.
 • Hvis du har diabetes.
  I så fald skal lægen måske justere den dosis insulin eller anden medicin, som du får for at sænke blodsukkeret.
 • Hvis du begynder at få kvalme og føle dig utilpas med muskelsvaghed, eller hvis du får hovedpine eller begynder at føle dig forvirret, mens du får Citalopram STADA. Det kan være tegn på for lavt indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi).
 • Hvis du er disponeret for visse hjertelidelser (forlængelse af det såkaldte QTc-interval i et hjertediagram), eller hvis der er mistanke om, at du har en medfødt hjertelidelse (langt QT- syndrom), eller hvis du har lavt kalium- eller magnesiumindhold i blodet (hypokaliæmi/hypomagnesiæmi).
 • Du vil måske få en stigning i symptomerne på angst, når du begynder at tage Citalopram STADA mod panikangst. Symptomerne aftager sædvanligvis i løbet af 2 uger under den fortsatte behandling. Lægen kan ordinere en lav startdosis for at nedsætte risikoen for disse virkninger.
 • Hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nyligt har haft et hjerteanfald.
 • Hvis du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diaré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).
 • Hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.

 

Du skal også informere din læge hvis du tager følgende:  

 • En type medicin til behandling af Migræne kaldet triptan (f.eks sumatriptan), det stærkt smertestillende lægemiddel kaldet tramadol eller hvis du tager et supplement af oxitroptan eller tryptofan.
 • Enhver form for naturlægemidler der indeholder perikon. Der er større sandsynlighed for at du vil opleve bivirkninger. Du skal stoppe med at tage Perikon og tale med din læge.
 • Lægemidler der påvirker koagulationen af blodet eller øger risikoen for blødninger.

Brug af anden medicin sammen med Citolapram STADA

Fortæl det altid til lægen eller på apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 

Følgende typer medicin kan påvirke eller blive påvirket af Citalopram STADA. Tal med lægen, hvis du får nogle af disse midler: 

 • MAO-hæmmere inklusive det antibiotiske middel linezolid. Disse midler omfatter medicin, der sædvanligvis anvendes til behandling af depression eller Parkinsons sygdom. Der kan opstå meget alvorlige bivirkninger, herunder en tilstand kendt som serotoninsyndrom (se afsnit 2 under ”Tag ikke Citalopram STADA”).
 • Tramadol (stærkt smertestillende middel), sumatriptan eller andre triptaner (medicin mod migræne), oxitriptan og tryptophan (kosttilskud).
  Du bør ikke tage Citalopram STADA sammen med disse midler.
 • Blodfortyndende midler (f.eks. warfarin) og anden medicin til at hindre dannelse af blodpropper, f.eks. midler mod betændelsestilstande og smerter (NSAID såsom naproxen og ibuprofen), acetylsalicylsyre, dipyridamol og ticlopidin (medicin, der nedsætter risikoen for blodpropper.
 • Atypiske midler mod psykoser, phenothiaziner eller tricykliske midler mod depression. Disse midler kan øge risikoen for blødninger.
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon (Hypericum perforatum). Disse midler må ikke tages samtidig med Citalopram STADA, da de kan forværre bivirkningerne.
 • Cimetidin, lansoprazol og omeprazol (til behandling af mavesår), fluconazol (til behandling af svampeinfektioner), fluvoxamin (mod depression) og ticlopidin (nedsætter risikoen for slagtilfælde). Disse midler kan øge mængden af citalopram i blodet.
 • Hvis du får bivirkninger, kan lægen nedsætte doseringen af citalopram.
 • Lithium (medicin til behandling af mani og depression).
  Din læge vil regelmæssigt kontrollere blodets indhold af lithium.
 • Medicin, der sænker krampetærsklen (f.eks. andre midler mod depression (tricykliske midler, SSRI), midler mod psykoser såsom skizofreni og mani (f.eks. phenothiaziner, butyrophenoner, thioxanthener), mefloquin (til behandling af malaria), bupropion (medicin til brug ved rygestop eller mod depression) og tramadol (smertestillende middel): Samtidig brug kan udløse krampeanfald.
 • Kroppens niveauer af følgende medicin kan blive forhøjet, når disse midler bruges sammen med Citalopram STADA: Flecainid og propafenon (mod forstyrrelser i hjerterytmen), metoprolol (når det bruges til at behandle hjertesvigt), desipramin, clomipramin og nortriptylin (til behandling af depression), risperidon, thioridazin og haloperidol (midler mod psykoser). Lægen kan ændre doseringen af din medicin.

 

Tag ikke Citalopram STADA med lægemidler  

 • der udløser såkaldt QT-forlængelse på et hjertediagram (EKG)
 • der nedsætter blodets indhold af kalium eller magnesium (hvilket også kan forlænge QT- intervallet).
 • mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazin derivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erytkromycin IV, pentamidin, malaria behandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastine). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.
  Anvendelsen af disse lægemidler med citalopram forøger risikoen for problemer med hjerterytmen.

Brug af Citalopram STADA sammen med mad og drikke og alkohol

Tabletterne kan tages med eller uden mad. Undgå at indtage alkohol, mens du er i behandling med Citalopram STADA. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Der er begrænset erfaring med brug af Citalopram STADA under graviditet. Tag ikke Citalopram STADA, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid, med mindre lægen anser det for absolut nødvendigt. 

 

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Citalopram STADA. Når medicin som Citalopram STADA tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 

 

Hvis du tager Citalopram STADA tæt på slutningen af din graviditet, kan det øge risikoen for kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen, navnlig hvis du tidligere har haft blødningsforstyrrelser. Lægen eller jordemoderen bør have at vide, at du tager Citalopram STADA, så de kan rådgive dig. 

 

Du må dog ikke stoppe brat med at tage Citalopram STADA. Hvis du tager Citalopram STADA i graviditetens sidste 3 måneder, skal du fortælle dette til lægen, da barnet kan have visse symptomer ved fødslen. Disse symptomer opstår sædvanligvis i løbet af det første døgn efter barnets fødsel. 

Barnet kan f.eks. lide af søvnbesvær, problemer med at die, åndedrætsbesvær, blålig hud, have det for varmt eller for koldt, kaste op, græde meget, have stive eller slappe muskler, ligegyldighed, skælven, rysten eller anfald. Kontakt omgående lægen for at få vejledning, hvis dit barn har nogle af disse symptomer ved fødslen. 

 

Amning 

Citalopram går over i modermælken i små mængder, så der er risiko for påvirkning af barnet. Hvis du får Citalopram STADA, skal du tale med lægen, før du begynder at amme. Lægen vil så afveje fordele og ulemper ved behandlingen i forbindelse med amning. 

 

Fertilitet 

Citalopram har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Citalopram STADA kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken i nogen grad. Medicin, der påvirker psyken, kan nedsætte dømmekraften og reaktionsevnen. Derfor kan din evne til at køre eller betjene maskiner være påvirket. Undgå at køre bil eller betjene maskiner, indtil du ved, hvordan Citalopram STADA påvirker dig. 

Tal med lægen eller apoteket, hvis du er i tvivl. 

3. Sådan skal du tage Citalopram STADA

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Depression 

Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt. 

 

Panikangst 

Startdosis er 10 mg dagligt i den første uge inden dosis kan øges til 20-30 mg dagligt. Dosis kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt. 

 

Ældre (over 65 år) 

Startdosis bør reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20 mg dagligt. Ældre patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg dagligt. 

 

Børn og teenagere 

Citalopram STADA bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år.  

 

Risikopatienter 

Nedsat nyrefunktion 

Hvis du har let til moderat nyresygdom, kan du tage den sædvanlige dosis Citalopram STADA. Der er ingen oplysninger tilgængelige om behandling af mennesker med kraftig nedsat nyrefunktion (kreatinin clearance mindre end 20 ml/min). 

 

Patienter med nedsat leverfunktion 

Patienter med leverskade eller leversygdom bør få en startdosis på 10 mg om dagen. Patienter med leverproblemer bør ikke få mere end 20 mg dagligt. Patienter med reduceret leverfunktion vil blive overvåget tæt af din læge. 

Indgivelsesmåde

Tag tabletterne en gang dagligt - enten morgen eller aften - med et glas vand. Tabletterne kan tages med eller uden mad. 

Behandlingens varighed

Behandling af depression 

Du skal regne med, at der går mindst to uger, før Citalopram STADA virker mod depressionen. Du bør fortsætte behandlingen, indtil du har været symptomfri i 4-6 måneder. Din læge fastsætter dosis og behandlingsvarighed alt efter, hvad du fejler, hvor alvorlig sygdommen er, og hvordan du reagerer på medicinen. 

 

Behandling af panikangst 

Der kan gå op til 3 måneder, før symptomerne fortager sig helt. Lægen kan beslutte, at du skal fortsætte behandlingen med Citalopram STADA i flere måneder. 

Hvis du har taget for meget Citalopram STADA

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Citalopram STADA tabletter, end der står her, eller flere, end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas - eller hvis et barn har fået tabletterne i sig. 

 

Symptomerne på en overdosis citalopram afhænger af mængden, men de kan omfatte søvnighed, koma, ubevægelighed (stupor), krampeanfald, hurtig puls, svedudbrud, kvalme, opkastning, blå læber og hud samt hyperventilering (hurtig og voldsom vejrtrækning) og påvirkning af hjerterytmen. Der kan også opstå symptomer på det såkaldte serotoninsyndrom. 

Hvis du har glemt at tage Citalopram STADA

Bliv ikke nervøs. Spring blot den glemte dosis over og tag den næste dosis til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Citalopram STADA

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Citalopram STADA - også selv om du har det bedre. Hvis du stopper behandlingen brat, kan du få ophørssymptomer. De kan omfatte følgende: Svimmelhed, myrekryb og fornemmelser som ved elektrisk stød, søvnforstyrrelser (inklusive søvnløshed og voldsomme drømme), ophidselse eller angst, kvalme, opkastning, skælven, forvirring, svedudbrud, hovedpine, diarré, hjertebanken, følelsesudsving, irritabilitet og synsforstyrrelser. Symptomerne er generelt lette til moderate og går over af sig selv i løbet af et par uger. Hos nogle kan symptomerne dog være alvorligere eller vare længere. 

 

Når behandlingen skal afsluttes, skal Citalopram STADA langsomt nedtrappes. Det anbefales at nedsætte dosis gradvist i løbet af mindst 1-2 uger. 

 

Kontakt din læge, hvis du får svære ophørssymptomer, når du holder op med at tage Citalopram STADA. Lægen kan foreslå, at du begynder på tabletterne igen og dernæst nedtrapper dem over længere tid. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

Følgende bivirkninger er indberettet med hyppighed som følger: 

 

Meget almindelige: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter 

Almindelige: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter 

Ikke almindelige: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter 

Sjældne: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter 

Meget sjældne: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter 

Ikke kendt: Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 

Meget almindelige 

 • søvnighed, søvnbesvær, søvnløshed, ophidselse, nervøsitet
 • hovedpine, skælven, svimmelhed
 • problemer med at fokusere
 • hjertebanken (palpitationer)
 • kvalme, mundtørhed, forstoppelse, diarré
 • øget svedtendens
 • generel svækkelse (asteni).

 

Almindelige 

 • vægttab, vægtøgning
 • søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, unormale drømme, hukommelsestab (amnesi), angst, nedsat lyst til sex, øget appetit, nedsat appetit, manglende appetit (anoreksi), ligegyldighed (apati), forvirring
 • migræne, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesier)
 • synsforstyrrelser
 • susen for ørerne (tinnitus)
 • hurtig puls
 • blodtryksfald når man rejser sig (ortostatisk hypotension), lavt blodtryk, højt blodtryk
 • snue (rinitis), betændelse i bihulerne (sinuitis)
 • fordøjelsesbesvær, opkastning, mavesmerter, luftafgang fra tarmen, øget spytsekretion, smagsforstyrrelser
 • udslæt, kløe
 • urinvejslidelser, øget vandladning
 • problemer med at få rejsning, problemer med sædudtømning, manglende orgasme hos kvinder, unormal orgasme hos kvinder, unormal eller smertefuld menstruation, impotens
 • træthed, gaben, opmærksomhedsforstyrrelser
 • muskelsmerter, ledsmerter
 • ophørssymptomer i form af svimmelhed, kvalme, opkastning, skælven, forvirring, svedudbrud, hovedpine, diarré, myrekryb og fornemmelser som ved elektrisk stød, søvnforstyrrelser (inklusive søvnløshed og voldsomme drømme), ophidselse eller angst, hjertebanken, følelsesmæssige forstyrrelser, irritabilitet og synsforstyrrelser (se afsnit 3: ”Hvis De holder op med at tage Citalopram STADA).

 

Ikke almindelige 

 • lykkefølelse (eufori), øget lyst til sex
 • aggression
 • uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for sig selv (depersonalisation), hallucinationer, en følelse af opstemthed eller ophidselse, der fører til usædvanlig adfærd (mani)
 • voldsom udspilen af pupiller (mydriase)
 • bevægeforstyrrelser såsom unormal holdning og vridende bevægelser (ekstrapyramidalt syndrom), kramper
 • langsom puls
 • hoste
 • forhøjede leverenzymer (påvist ved blodprøve)
 • lysoverfølsomhed (fotosensibilitet), nældefeber (urticaria), hårtab (alopeci), røde eller lilla misfarvninger på huden (purpura)
 • manglende vandladning (urinretention)
 • for meget væske i kropsvæv (ødemer)
 • allergiske reaktioner, bevidsthedstab, utilpashed.

 

Sjældne 

 • lavt indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi), SIADH-syndrom (påvirker kroppens produktion af urin)
 • serotoninsyndrom
 • blødninger, inklusive blødninger i livmoder, fordøjelsessystem, hud og slimhinder
 • leverbetændelse (hepatitis)
 • feber (pyreksi)
 • anfald (kramper), tonisk-kloniske epileptiske anfald (grand mal).

 

Meget sjældne 

 • panikangst (disse symptomer kan skyldes den tilgrundliggende sygdom)
 • unormal hjerterytme
 • smertefuld hævelse af hud og slimhinder på grund af væskeophobning (f.eks. i hals og tunge), åndenød og/eller kløe og udslæt (Quinckes ødem)
 • unormal udskillelse af mælk fra brystkirtlerne (galaktoré)
 • alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktoide reaktioner), som kan medføre shock (voldsomt blodtryksfald, bleghed, ophidselse, svag og hurtig puls, klam hud og nedsat bevidsthed) på grund af en pludselig udvidelse af blodkarrene

 

Hyppighed ikke kendt 

 • nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning og blå mærker (trombocytopeni)
 • voldsomme uønskede reaktioner i det normale immunsystem (overfølsomhed med skader og ubehag - kan være livsfarlige)
 • tænderskæren (bruksisme)
 • rastløshed
 • lavt indhold af kalium i blodet (hypokaliæmi)
 • unormalt hjertediagram (EKG) med QT-forlængelse
 • næseblod (epistaxis)
 • unormale leverfunktionstal
 • blå mærker (ekkymose)
 • blødning fra livmoderen (metroragi)
 • Kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen (postpartum blødning), se nærmere under "Graviditet" i afsnit 2.
 • smertefuld rejsning af penis (priapisme)
 • ubehagelig fornemmelse af rastløshed eller manglende evne til at holde sig i ro (akatisi - se afsnit 2: ”Vær ekstra forsigtig med at tage Citalopram STADA”).
 • Selvmordstanker og selvmordsadfærd
 • Der er indberettet tilfælde med selvmordstanker og selvmordsadfærd under behandling med citalopram eller umiddelbart efter endt behandling (se afsnit 2: ”Vær ekstra forsigtig med at tage Citalopram STADA”).

 

Andre mulige bivirkninger 

Der er indberettet en øget risiko for knoglebrud hos patienter, der tager denne type medicin. 

 

Hvis du oplever nogle af følgende symptomer skal du stoppe med at tage Citalopram STADA og kontakte din læge omgående: 

 • Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse som kan være symptom på en livstruende tilstand, der kaldes Torsade de Pointes.

 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis de får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.  

 

Opbevares ved temperatur under 30ºC. 

 

Tag ikke Citalopram STADA efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen eller beholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Citalopram STADA indeholder:

 • Aktivt stof: citalopram (som citalopram hydrobromid).
  Citalopram STADA 30 mg
  1 filmovertrukken tablet indeholder 37,485 mg citalopram hydrobromid, svarende til 30 mg Citalopram.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Kerne: Mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, vandfrit kolloidalt kiselsyre, magnesiumstearat
  Overtræk: Hypromellose, macrogol 6000, titaniumdioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Citalopram STADA 30 mg 

Runde, hvide tabletter med en brudlinje og en diameter på 9 mm 

 

De findes i blisterpakninger på 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 og 250 tabletter pr. æske, 100x1 doser. 

 

Tabletbeholder (HDPE med LDPE-låg), der indeholder 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 og 250 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis blive markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG  

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel  

Tyskland 

Fremstiller

STADA Arzneimittel AG  

Stadastrasse 2-18 

61118 Bad Vilbel  

Tyskland 

 

PharmaCoDane ApS.  

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev  

Danmark 

 

SANICO N.V. 

Dominique Puelings, Industriezone 4, Veedijk 59 

2300 Turnhout  

Belgien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret Januar 2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...