Heparin "Leo"

injektionsvæske, opl. 100 IE/ml

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Heparin LEO 100 IE/ml injektionsvæske, opløsning  

Heparinnatrium 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide om Heparin LEO.
 3. Sådan bliver du behandlet med Heparin LEO.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Heparin LEO er et blodfortyndende middel.
 • Heparin LEO forhindrer, at der dannes blodpropper i puls- årer og blodårer (vener) ved at nedsætte blodets evne til at størkne. Heparin LEO kan også opløse nogle former for blodpropper. Blodpropper opstår især i forbindelse med operationer og længere tids sengeleje.
 • Du kan få Heparin LEO til forebyggelse og behandling af blodpropper.

Du skal have Heparin LEO som en indsprøjtning. Det vil nor- malt være en læge eller sygeplejerske, der giver indsprøjtningen. 

2. Det skal du vide om Heparin LEO

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning. 

Du må ikke få Heparin LEO:

 • hvis du er allergisk over for heparinnatrium eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.
 • hvis du har eller har haft for få blodplader i blodet efter behandling med heparin.
 • hvis du har aktuel blødning eller risiko for større blødning.
 • hvis du har betændelse i hjerteklapperne.
 • hvis du skal have rygmarvsbedøvelse (epidural) eller lokalbedøvelse.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Heparin LEO  

 • hvis du har risiko for blødning.
 • hvis du har diabetes.
 • hvis du har for meget kalium i blodet eller tager kaliumbesparende, vanddrivende medicin.
 • hvis du tager eller skal tage blodfortyndende medicin og anden medicin mod blodpropper.
 • hvis du har kronisk nyresvigt.
 • hvis du har syre/baseforstyrrelser i blodet (metabolisk acidose).

Børn

På grund af risiko for fatale reaktioner bør Heparin LEO kun anvendes med forsigtighed til spædbørn og børn op til 3 år. Se afsnittet ”Heparin LEO indeholder hjælpestoffer, hvor advarsel er påkrævet”. 

 • Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uøn- skede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Heparin LEO. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • Lægen vil undersøge dig regelmæssigt, så længe du er i behandling med Heparin LEO.

Brug af anden medicin sammen med Heparin LEO

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • Gigt eller smerter (NSAID og acetylsalicylsyre)
  • Depression (SSRI-medicin)
  • Blodpropper (alt blodfortyndende medicin, warfarin)
  • Blødninger (Protein C, trombin, apixaban, edoxaban og riva- roxaban)

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har brugt det for nylig. 

Brug af Heparin LEO sammen med mad og drikke

Ikke relevant. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gra- vid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Heparin LEO indeholder benzylalkohol, som kan passere moderkagen. Du må ikke få Heparin LEO, hvis du er gravid, da det kan skade fostret. Husk at informere lægen.

Amning:  

 • Du kan få Heparin LEO, selvom du ammer.

Frugtbarhed:  

 • Det er ikke undersøgt om Heparin LEO påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Heparin LEO påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Heparin LEO indeholder hjælpestoffer, hvor advarsel er påkrævet

 • Methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylhydroxyben- zoat (E216) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.
 • For tidligt fødte og nyfødte må ikke få benzylalkohol. Ben- zylalkohol kan give forgiftningsreaktioner og allergiske reaktioner hos spædbørn og børn op til 3 år.
 • Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per 5 ml hætteglas, dvs. er i det væsentlige ”natrium-fri”.

3. Sådan bliver du behandlet med Heparin LEO

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen der kan ændre dosis. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

0,5-2 ml af 100 IE/ml én eller to gange dagligt. 

 

Du vil normalt få Heparin LEO af en læge eller sygeplejerske.  

 

Heparin LEO må aldrig sprøjtes ind i en muskel. 

Hvis du har fået for meget Heparin LEO

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du har fået for meget Heparin LEO. 

Symptomer:  

 • Blødning

Hvis en dosis er glemt

 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror du mangler at få en dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. foran- dringer i blodet (for få blodplader). (Trombocytopeni type I eller II). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylak- tisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Blødning.
 • Blodansamling. Ved hurtigt voksende blodansamlinger skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Rødmen af huden.
 • Forhøjede levertal (ingen symptomer).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Overfølsomhed.
 • Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Forandringer i huden med sår og vævsdød.
 • Forskellige former for udslæt.
 • Nældefeber.
 • Kløe.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Reaktioner på administrationsstedet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Heparin LEO utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Heparin LEO efter den udløbsdato, der står på pak- ningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Heparin LEO ved temperaturer over 25 ºC.
 • Efter åbning er holdbarheden 4 uger.
 • Tag ikke Heparin LEO, hvis der er uklarheder eller synlige partikler i hætteglasset.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Heparin LEO indeholder:

Aktivt stof:  

Heparinnatrium 100 IE/ml 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Benzylalkohol, methylparahydroxybenzoat (E218), propylpara- hydroxybenzoat (E216), natriumcitrat, natriumchlorid, saltsyre (til pH-justering) og vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Heparin LEO er en klar og farveløs til svagt gul opløsning, fri for uklarheder og synlige partikler. 

 

Heparin LEO fås i: 

Heparin LEO 100 IE/ml i pakninger med 5 x 10 ml. 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S  

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...