Lercastad

filmovertrukne tabletter 10 mg og 20 mg

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

Lercastad 10 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter

lercanidipinhydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Lercastad til Dem per- sonligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirk- ning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Lercastad
 3. Sådan skal De tage Lercastad
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lercastad er en selektiv calciumkanal blokker, der tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes dihydropyridiner. Selektive calciumkanal blokkere nedsætter forhøjet blodtryk. De virker ved at afslappe og derved udvide blodkarrene. 

 

Lercastad anvendes til:

 • behandling af let til moderat forhøjet blod- tryk (essentiel hypertension).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne infor- mation. Følg altid lægens anvisning og oplys- ningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Lercastad

Tag ikke Lercastad

 • hvis De er overfølsom over for lercanidipin- hydrochlorid eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Lercastad (se punkt 6 ”Yderligere oplysninger” i slutningen af indlægssedlen).
 • hvis De har haft en allergisk reaktion over for lægemidler, som ligner Lercastad (fx amlodipin, nicardipin, felodipin, isradipin, nifedipin eller lacidipin).
 • hvis De er gravid eller ammer, eller hvis De måske kan blive gravid (se punkt 2 ”Graviditet og amning”).
 • hvis De lider af visse hjertesygdomme:
  • ubehandlet hjertesvigt
  • karforsnævringer ved hjertet
  • ustabil angina (brystsmerter ved hvile eller som gradvis forværres)
  • har haft et hjertetilfælde i løbet af den sidste måned
 • hvis De har store lever- eller nyreproblemer
 • hvis De tager lægemidler/føde, som kan påvirke virkningen og/eller bivirkningerne af Lercastad, så som:
  • antisvampemiddel (fx ketoconazol eller itraconazol)
  • makrolidantibiotika (fx erythromycin eller troleandomycin)
  • antivirusmidler (fx ritonavir til behandling af AIDS)
  • ciclosporin (anvendes efter transplantation for at forhindre afstødning)
  • grapefrugt eller grapefrugtjuice

  

Vær ekstra forsigtig med at tage Lercastad

Tal med lægen hvis De har eller tidligere har haft symptomer eller sygdomme; især hvis De har haft noget af følgende: 

 • Syg sinus syndrom, (en hjertesygdom, der kan få hjertet til at slå for hurtigt eller for langsomt), hvis dette ikke behandlet ved indsættelse af en pacemaker.
 • Nedsat funktion af venstre ventrikel (en hjertesygdom hvor et af kamrene i hjertet ikke fyldes eller pumper normalt)
 • Iskæmisk hjertesygdom (hvor blodtilførslen til hjertet ikke er tilstrækkelig)
 • Eksisterende angina pectoris (brystsmerter)
 • Let til moderat nyrer- eller leverproblemer

Hvis De har eller tidligere har haft nogen af disse sygdomme, skal De tale med lægen inden De anvender Lercastad. 

  

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

  

Tag ikke Lercastad sammen med anden medicin, der hæmmer nedbrydningen, og derfor kan influere på virkningen og/eller bivirkningerne af Lercastad. Lægen ved hvilken medicin, det drejer sig om. Det drejer sig f.eks. om: 

 • ciclosporin (anvendes efter transplantation for at forhindre afstødning)
 • ketoconazol eller itraconazol (medicin mod svampeinfektioner)
 • ritonavir (til behandling af AIDS)
 • erythromycin eller troleandomycin (antibiotika)

Visse andre lægemidler, der omdannes (aktiveres eller ændres) af CYP3A4, eller som fremmer dette enzym, kan påvirke mængden  af lercanidipin i blodet. Derfor skal De tale med lægen hvis De anvender anden medicin. 

  

Virkningen af lercanidipin øges af: 

 • midazolam (beroligende middel)
 • terfenadin, astemizol (antihistamin mod høfeber og andre allergiske lidelser)
 • amiodaron, quinidin (mod uregelmæssig hjerterytme)
 • cimetidin (mod mavesår) når det gives i høje doser (over 800 mg/dag)

  

Virkningen af lercanidipin nedsættes af: 

 • phenytoin, carbamazepin (til behandling af epilepsi)
 • rifampicin (antibiotika)
 • beta-blokkere (lægemidler til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesygdom, f.eks. metoprolol)

  

Lercanidipin øger virkningern af: 

 • digoxin (til behandling af hjertesygdom)
 • simvastatin (kolesterolsænkende middel)

  

Brug af Lercastad sammen med mad og drikke

Tag altid Lercastad tabletter mindst 15 minutter før et måltid (morgenmad).
 

Alkohol kan øge virkningen og bivirkningerne af lercanidipin. De bør derfor ikke drikke alkohol under behandlingen.
 

Grapefrugtjuice kan øge koncentrationen af lercanidipin i blodet. De må ikke spise grape- frugt eller drikke grapefrugtjuice så længe De anvender Lercastad. 

  

Graviditet og amning

Graviditet
De må ikke anvende Lercastad hvis De er gravid. Hvis De ønsker at blive gravid, eller tror De måske er gravid, bør De tale med lægen. Deres behandling skal ændres. 

  

Amning 

De må ikke tage Lercastad hvis De ammer. Lercanidipin passerer over i brystmælken, og kan derved nå Deres baby. Hvis det er nødvendigt at fortsætte behandlingen med Lercastad, skal De stoppe med at amme.
 

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lercanidipin kan forårsage svimmelhed, svaghed, træthed og søvnighed. Hvis De oplever disse virkninger, bør De ikke køre bil eller betjene maskiner. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Lercastad

Dette lægemiddel indeholder lactose (mælkesukker). Hvis Deres læge har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter, skal De kontakte lægen, før De tager denne medicin. 

3. Sådan skal De tage Lercastad

Tag altid Lercastad nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.
 

Lercastad tabletter eller halve tabletter skal synkes hele med et glas vand helst om mor- genen mindst 15 minutter før morgenmaden.
 

Lercastad 20 mg filmovertrukne tabletter: Tabletterne kan deles i 2 lige store stykker.
 

Den overskydende halve tablet opbevares beskyttet mod lys, for eksempel ved putte den halve tablet tilbage i blisteret, trække blisterfolien over tabletten og opbevare blisteren i kartonen. Den halve tablet anvendes som næste dosis. 

 

Dosering

Voksne:
Den anbefalede dosis er 10 mg en gang dagligt. Lægen kan anbefale at øge dosis til 20 mg dagligt, hvis nødvendigt.
 

Ældre: 

 Som regel er det ikke nødvendigt at justere dosis til ældre patienter. 

  

Patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion: 

Ved let til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion er den sædvanlige startdosis 10 mg 

1 gang dagligt. Lægen vil øge dosis forsigtigt. Hvis De har alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion, må De ikke anvende Lercastad.
 

Børn:
Lercastad anvendes ikke til børn under 18 år på grund af utilstrækkelig information om sikkerhed og virkning. 

 

Hvis De har taget for meget Lercastad

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Lercastad, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). 

 

En overdosering kan forårsage et stort fald i blodtrykket (hypotension), en hurtig eller lang- som hjerterytme, bevidstløshed og andre alvorlige symptomer. Øvrige symptomer listet under punkt 4 ”Bivirkninger” kan blive forstærket ved en overdosis. 

 

Hvis De har glemt at tage Lercastad

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstat- ning for den glemte tablet. Den næste dosis tages til sædvanlig tid. 

 

Hvis De holder op med at tage Lercastad

De må ikke stoppe behandlingen med Lercastad uden først at tale med lægen. 

 

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Lercastad kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Inddelingen af bivirkningerne er baseret på følgende frekvenser: 

  

Meget almindelige: forekommer hos mere end 1 ud af 10 brugere 

Almindelige: forekommer hos 1 til 10 ud af 100 brugere 

Ikke almindelige: forekommer hos 1 til 10 ud af 1.000 brugere 

Sjælden: forekommer hos 1 til 10 ud af 10.000 brugere 

Meget sjælden: forekommer hos mindre end 1 ud af 10.000 brugere
 

Ikke kendt: frekvensen kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data. 

 

Følgende bivirkninger er forbundet med Lercastad:
Ikke almindelige:

 • hurtig hjerterytme (takykardi)
 • hjertebanken
 • perifert ødem (ophobning af væske, især i benene)
 • hovedpine
 • svimmelhed
 • rødmen (især i ansigtet)

 

Sjælden:

 • angina pectoris (brystsmerter)
 • nogle lægemidler, der ligner Lercastad kan forårsage smerter foran på brystet
 • søvnighed (somnolens)
 • kvalme
 • fordøjelsesbesvær
 • diarre
 • mavesmerter
 • opkastning
 • forøget urinmængde
 • hududslæt
 • muskelsmerter
 • svaghedsfølelse
 • træthed

 

Meget sjælden:

 • hvis De allerede lider af angina pectoris, kan symptomerne opstå hyppigere, vare længere tid eller blive forværret
 • isolerede tilfælde af blodprop i hjertet kan opstå
 • besvimelse
 • øgede leverenzymer (dette forsvinder som regel, når behandlingen stoppes)
 • forstørrelse af tandkødet
 • hyppigere vandladninger
 • hypotension (for lavt blodtryk)
 • brystsmerter

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirk- ning er generende eller bliver værre eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirk- ninger kan blive bedre.
 

Patienter og pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.
 

De finder skema og vejledning under Bivirk- ninger på Lægemiddelstyrelsens netsted. www.meldenbivirkning.dk.
 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Lercastad efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys.
 

Halve tabletter bør opbevares beskyttet mod lys.
 

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Lercastad indeholder:

Det aktive stof er: lercaindipin.
 

Lercastad 10 mg filmovertrukne tabletter:
1 tablet indeholder 10 mg lercanidipinhydro- chlorid som lercanidipinhydrochlorid hemi- hydrat.
 

Lercastad 20 mg filmovertrukne tabletter:
1 tablet indeholder 20 mg lercanidipinhydro- chlorid som lercanidipinhydrochlorid hemi- hydrat.
 

De øvrige indholdsstoffer:
Tablet kerne: Lactosemonohydrat, pregelati- neret majsstivelse, croscarmellosenatrium, hypromellose, silica, kolloid vandfri, magne- siumstearat.
Filmovertræk: Hypromellose, macrogol 8000, titandioxid (E 171), talcum.
 

Lercastad 10 mg indeholder også gul jernoxid (E172).
Lercastad 20 mg indeholder også rød jernoxid (E 172). 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Lercastad 10 mg: Gule, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter med delekærv. Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge, ikke for at kunne dosere to halve tabletter.
 

Lercastad 20 mg: Lyserøde, runde, bikon- vekse filmovertrukne tabletter med delekærv. Tabletten kan deles i to lige store dele.
 

Lercastad findes i pakninger indeholdende: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 126 eller 154 tabletter i hvide aluminium/PVC/PVdC
blisterpakninger.
 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2–18 

61118 Bad Vilbel 

Tyskland 

 

Dansk repræsentant:

PharmaCoDane ApS 

Marielundvej 46 A
2730 Herlev 

 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs med- lemslande under følgende navne:

AT: Lercanidipin STADA 10 mg/20 mg Filmtabletten
BE: Lercanidipine EG 10 mg/20 mg filmomhulde tabletten
BG: ARETA 10 mg/20 mg
DE: Lercanidipin-HCl STADA 10 mg/20 mg Filmtabletten
DK: Lercastad
ES: Lercanidipino STADA 10 mg/20 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG
IE: Lercanidipine Clonmel 10 mg/20 mg Film-coated Tablets
IT: LERCANIDIPINA EG 10 mg/20 mg compresse rivestite con film
LU: Lercanidipine EG 10 mg/20 mg comprimés pelliculés
NL: Lercanidipine HCl CF 10 mg/20 mg, filmomhulde tabletten
PT: Lercanidipina Ciclum
RO: Lercanidipinå STADA-HEMOFARM 10 mg/20 mg comprimate filmate 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2011.

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...