Tegretol®

depottabletter 200 mg og 400 mg

Novartis Healthcare

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tegretol® Retard 200 mg og 400 mg depottabletter  

carbamazepin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tegretol Retard
 3. Sådan skal du tage Tegretol Retard
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Tegretol Retard påvirker hjernen, så hjernen bedre kan styre musklerne og kroppens bevægelser.  

Du kan bruge Tegretol Retard mod:  

 • epilepsi.
 • en nervesygdom, der giver smerter i ansigtet (trigeminusneuralgi).
 • sygdom, der medfører stor urinproduktion og stærk tørst (diabetes insipidus).
 • alkoholabstinenser.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tegretol Retard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Tegretol Retard:

 • Hvis du er allergisk over for carbamazepin, lignende stoffer (fx visse typer medicin mod depression) eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • Hvis du har en hjertesygdom med svækket overledning af hjertets impulser (A/V blok).
 • Hvis du har eller har haft svækkelse af knoglemarven (knoglemarvsdepression).
 • Hvis du har eller har haft stofskiftesygdommen porfyri.
 • Hvis du tager medicin mod depression (MAO-hæmmere).
 • Hvis du tager medicin mod svamp (voriconazol).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Tegretol Retard, hvis du: 

 • har haft overfølsomhedsreaktioner over for oxcarbazepin, primidon, phenobarbital eller phenotyin (epilepsimidler).
 • udvikler overfølsomhedsreaktioner med symptomer feber, udslæt, ledsmerter, da det kan være tegn på multi-organ overfølsomhedslidelse.
 • har dårligt hjerte.
 • har dårligt fungerende nyrer eller lever.
 • har for lavt indhold af natrium i blodet (fx hvis du er i samtidig behandling med diuretika).
 • har grøn stær (forhøjet tryk i øjet).
 • har epilepsi med anfald af blandet type, eller dine anfald bliver værre.
 • bruger p-piller, anden form for prævention kan være nødvendig. Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandling med Tegretol Retard samt i 2 uger efter sidste dosis.
 • er gravid eller planlægger at blive gravid. Tal med lægen om den mulige risiko, der er forbundet med tage Tegretol Retard under graviditet, da behandlingen muligvis kan medføre en påvirkning af det ufødte barn.
 • tager produkter/naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum).

 

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som fx Tegretol Retard, har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge.
Kontakt lægen med det samme, hvis du oplever svimmelhed, døsighed, nedsat blodtryk eller forvirring pga. behandling med Tegretol, da det kan medføre fald. 


Alvorlige hududslæt (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er set ved brug af carbamazepin. Ofte kan udslættet give sår i munden, hals, næse, kønsorganer og konjunktivitis (røde og hævede øjne). Disse alvorlige hududslæt indledes ofte med influenza-lignende symptomer som feber, hovedpine, smerter i kroppen. Udslættet kan udvikle sig til en omfattende blæredannelse og afskalning af huden. Den største risiko for forekomst af alvorlige hudreaktioner er inden for de første måneder af behandlingen.
Disse alvorlige hudreaktioner kan være mere almindelige hos personer fra visse asiatiske lande. Risikoen for disse reaktioner hos patienter af hankinesisk eller thailandsk oprindelse kan forudsiges ved at tage en blodprøve af disse patienter. Din læge vil rådgive om, hvorvidt en blodprøve er nødvendig, før du tager carbamazepin.
Hvis du udvikler udslæt eller de nævnte hud symptomer, skal du stoppe med at tage carbamazepin og kontakte din læge straks. 

 

Før og under behandlingen med Tegretol Retard, vil din læge tage blodprøver, da behandlingen kan ændre sammensætningen af dit blod. 

 

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Tegretol Retard. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af andre lægemidler sammen med Tegretol Retard

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. 

 

Tal med lægen, inden du tager Tegretol Retard, hvis du er i behandling med: 

 • smertestillende medicin (buprenorphin, dextropropoxyphen, ibuprofen, metadon, paracetamol, fenazon, tramadol).
 • hormoner (danazol, østrogen, progesteron).
 • p-piller. Tegretol Retard kan nedsætte virkningen af p-piller. Tal med din læge om en alternativ præventionsbehandling.
 • visse typer antibiotika mod infektion (doxycyclin, clarithromycin, erythromycin, ciprofloxacin, rifabutin).
 • medicin mod depression (fluoxetin, fluvoxamin, bupropion, citalopram, mianserin, nefazodon, sertralin, trazodon, litium, tricykliske antidepressiva, MAO-hæmmere, aripiprazol, paliperidon).
 • anden medicin mod epilepsi.
 • medicin mod svamp (itraconazol, ketoconazol, fluconazol, voriconazol).
 • medicin mod allergi, kløe og transportsyge (terfenadin, loratadin).
 • medicin mod Parkinsons syge (MAO-hæmmere).
 • medicin mod skizofreni og sindslidelser (quetiapin, haloperidol, clozapin, bromperidol, olanzapin, risperidon, ziprasidon).
 • medicin mod tuberkulose (isoniazid, rifampicin).
 • medicin mod HIV (indinavir, ritonavir, saquinavir).
 • medicin, der bruges til at hæmme immunforsvaret (ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus).
 • medicin mod grøn stær (acetazolamid).
 • medicin for hjerte- og kredsløb (verapamil, diltiazem, felodipin, digoxin, hydrochlorthiazid, furosemid).
 • medicin mod mavesår (cimetidin, omeprazol).
 • muskelafslappende medicin (oxybutynin, dantrolen).
 • B-vitamin (hos voksne kun i høje doser).
 • medicin mod kræft (cisplatin, doxorubicin, imatinib, cyclophosphamid, lapatinib, temsirolimus).
 • medicin mod astma (teofyllin, aminofyllin).
 • medicin mod akne (isotretinoin).
 • medicin mod blodpropper (ticlopidin, warfarin, phenprocoumon, dicoumarol, acenocoumarol, rivaroxaban, dabigatran, apixaban, edoxaban).
 • ormemidler (praziquantel, albendazol).
 • medicin mod angst/uro (alprazolam, midazolam).
 • kortikosteroider (prednisolon, dexamethason).
 • medicin mod nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (levothyroxin).
 • medicin mod kvalme og opkastning (metoclopramid, aprepitant).
 • naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum).
 • medicin, der bruges mod impotens (tadalafil).

 

Tegretol Retard nedsætter din evne til at tåle alkohol. Du bør derfor holde dig fra alkohol under behandlingen. 

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Tegretol Retard, og Tegretol Retard kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Tegretol Retard sammen med mad og drikke

Du kan tage Tegretol Retard sammen med mad og drikke. Du bør drikke et glas vand samtidig med, at du tager Tegretol Retard.
Du må ikke drikke alkohol eller grapefrugtjuice, så længe du er i behandling med Tegretol Retard. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må kun bruge Tegretol Retard efter lægens anvisning. 


Hvis du er i behandling med Tegretol Retard og planlægger at blive gravid, bør du kontakte din læge for at få vurderet om din behandling eventuelt skal ændres. 


Hvis du er blevet gravid, mens du er i behandling med Tegretol Retard, bør du straks kontakte din læge. Du må ikke stoppe behandlingen, da dette eventuelt kan skade fosteret. 

 

Tegretol Retard kan forværre mangel på folinsyre under graviditeten. Du bør derfor tage folinsyretilskud før og under graviditet. Du bør desuden tage K-vitamin K1 i de sidste uger af graviditeten. Tal med din læge om dette. 

 

Frugtbarhed og prævention  

Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende sikker prævention under behandling med Tegretol Retard samt i 2 uger efter sidste dosis. En anden form for prævention end p-piller kan være nødvendig. Tal med din læge om dette. 

 

Amning  

Tegretol Retard går over i modermælken. Hvis du ammer, må du derfor kun tage Tegretol Retard efter aftale med din læge. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Tegretol Retard kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Tegretol Retard indeholder polyoxyleret ricinusolie og croscarmellosenatrium

Dette lægemiddel indeholder 0,22 mg (Tegretol Retard 200 mg) og 0,44 mg (Tegretol Retard 400 mg) polyoxyleret ricinusolie, der kan give mavebesvær og diarré. 


Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Tegretol Retard

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du bør synke depottabletterne (1 hel tablet eller ½ tablet) hele sammen med væske. Depottabletterne kan eventuelt opslæmmes i væske umiddelbart før anvendelsen. Du kan godt dele Tegretol Retard depottabletter, men du må ikke knuse eller tygge dem. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne  

Epilepsi og diabetes insipidus 

Almindelig startdosis er 100-200 mg 1-2 gange daglig. Lægen vil herefter langsomt øge dosis op til sædvanligvis 400 mg 2-3 gange daglig, i nogle tilfælde 1600-2000 mg dagligt. 

 

Trigeminusneuralgi 

Almindelig startdosis er 200-400 mg daglig. Den maksimale dosis er 1200 mg daglig. Lægen vil langsomt øge din dosis, til du bliver smertefri. Herefter vil lægen gradvist nedsætte din dosis til den lavest mulige vedligeholdelsesdosis. 

 

Alkoholabstinenser 

Normal dosis er 600-1200 mg daglig fordelt på 2 doser. 

 

Børn og unge  

Epilepsi 

Hos børn i alderen 4 år eller derunder: startdosis 20-60 mg/dag, stigende med 20-60 mg hver 2. dag.  

 

Hos børn over 4 år: startdosis 100 mg/dag, stigende med 100 mg i ugentlige intervaller. 

 

Vedligeholdelsesdosis: 10-20 mg/kg legemsvægt daglig i delte doser, fx:  

Op til 1 år 100-200 mg dagligt. 

1-5 år 200-400 mg dagligt. 

6-10 år 400-600 mg dagligt. 

11-15 år 600-1000 mg dagligt. 

Over 15 år 800-1200 mg dagligt. 

 

Ældre  

Til ældre patienter er den sædvanelige startdosis 100 mg 2 gange daglig. 

Hvis du har taget for meget Tegretol Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Tegretol Retard tabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Symptomer på let overdosering kan være: døsighed, manglende koordinering af bevægelser, sløret tale og syn, små ufrivillige bevægelser med øjnene, ufrivillige kropsbevægelser, hallucinationer, opkastninger. 

I svære tilfælde kan du få hjerte-karproblemer såsom nedsat eller forhøjet blodtryk, meget hurtig puls samt hjertestop, eller gå i koma. Du kan desuden få væskeophobninger, vejrtrækningsbesvær og væske i lungerne. 

Hvis du har glemt at tage Tegretol Retard

Hvis du har glemt at tage en dosis tabletter, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis tabletter, så spring den glemte dosis tabletter over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tegretol Retard

Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Tegretol Retard. Pludselig afbrydelse af behandlingen kan udløse anfald. Tal med lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.

 

Ikke almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt straks læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge.
 • Uregelmæssig hjerterytme. Kontakt læge eller skadestue.
 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter. Kontakt læge.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
 • Overfølsomhedsreaktion fx feber, udslæt, hævede lymfeknuder, påvirkning af leverens funktion, galdegangslidelser, nyresvigt, blodpropper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Diarré, mavesmerter og feber (kan være tegn på betændelse i tarmen). Kontakt læge.

 

Meget sjældne bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Langsom puls. Kontakt læge eller skadestue, hvis du har meget langsom puls. Ring evt. 112.
 • Blodpropper med smerter ved hjertet, åndenød, koldsved og besvimelse eller lammelser og taleforstyrrelser. Ring 112.
 • Øget tendens til infektioner med feber, træthed, svimmelhed og øget tendens til blødninger.
  Kontakt læge.
 • Åndedrætsbesvær og ændringer i hjerterytmen (pulsen), svær muskelstivhed, rysten, høj feber og forvirring (malignt neuroleptikasyndrom). Ring 112.
 • Overfølsomhedsreaktion i lungerne (feber, vejrtrækningsbesvær, lungebetændelse). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Betændelse i bugspytkirtlen og galdeveje med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Nyrebetændelse med smerter, feber og blod i urinen, nyresvigt, nedsat nyrefunktion, hyppig vandladning, manglende vandladning. Kontakt læge eller skadestue.
 • Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser som fx angst. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Hjernehindebetændelse med svær hovedpine og sløret bevidsthed. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), fx hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse. Ring 112 (kan være livsfarligt).
 • Hævelse af tunge, læber og ansigt; det kan medføre, at luftvejene blokeres. Ring 112.
 • Udbrud af sindslidelser. Kontakt læge.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data):  

 • DRESS-syndromet (overfølsomhedsreaktion med hududslæt, feber, påvirkning af organer og blodparametre). Kontakt læge eller skadestue.
 • AGEP ”akut generaliseret eksantematøs pustulose” (hududslæt over hele kroppen, feber). Kontakt læge.
 • Knoglemarvssvigt, som giver træthed.
 • Fald pga. svimmelhed, døsighed, nedsat blodtryk eller forvirring. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Svimmelhed, problem med styring af bevægelser, søvnighed, træthed.
 • Kvalme, opkastning.
 • Betændelse i huden med kløende udslæt og rødligt kløende udslæt, nældefeber.
 • Menstruationsforstyrrelser, manglende ægløsning.

 

Almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Hovedpine, dobbeltsyn, nedsat opfattelsesevne.
 • Mundtørhed, appetitløshed.
 • Hævede fødder, ankler og hænder, ophobning af væske i kroppen, vægtøgning.

 

Ikke almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Abnorme ufrivillige bevægelser, rykvise, ufrivillige øjenbevægelser.
 • Diarré eller forstoppelse.
 • Knogleskørhed.

 

Sjældne bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • Folinsyremangel, bleghed og træthed pga. blodmangel (kan være eller blive alvorligt). Tal med lægen.
 • Hallucinationer, depression, (kan være alvorlig). Tal med lægen.
 • Rastløshed, aggression, (kan være alvorlig). Tal med lægen.
 • Forstørrede lymfeknuder.
 • Forhøjet blodtryk eller for lavt blodtryk.
 • Ufrivillige bevægelser i ansigtet, forstyrrelser i øjets bevægelser, taleforstyrrelser (fx dårlig udtale, utydelig tale).
 • Sløret syn, rødme og hævelse af øjet, trykken/smerter i øjet.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed, evt. smerter i hænder og fødder, muskelsvaghed samt lammelse.
 • Ufrivillig udskillelse væsker fra brysterne.
 • Udvikling af bryster hos mænd.
 • Mavesmerter, betændelse i tungen, betændelse i mundslimhinden.
 • Overfølsomhed mod lys.
 • Hudkløe, uren hud, unormal behåring.
 • Svedtendens.
 • Muskelsvaghed, ledsmerter, muskelsmerter eller -kramper.
 • Nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (myxødem).
 • Nedsat appetit.
 • Uro, forvirring.
 • Ømme røde knuder i ansigt og på arme og/eller ben, forandringer i hudpigmentering, små blødninger i hud og slimhinder.
 • Folinsyremangel.

 

Meget sjældne bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Mælkeproduktion hos kvinder.
 • Udvikling af brystvæv hos mænd.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Uklarhed i øjets linse, betændelse i øjets bindehinde, øget tryk i øjnene.
 • Høreforstyrrelser, fx tinnitus, døvhed, hørenedsættelse, ændring i toneopfattelse.
 • Hyppig vandladning, tilbageholdelse af urinen.
 • Hårtab.
 • Impotens, nedsat sædproduktion.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra tilgængelige data):  

 • Nedsat knogledensitet (svagere knogler).
 • Bevidstløshed og hukommelsestab.
 • Lilla eller rødlilla knopper, der kan klø.
 • Tilbagevenden af herpes virus infektion.
 • Tab af negle.

 

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogleskørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet hvis du er i langtidsbehandling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhormon. 

 

Tegretol Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver fx ændringer i levertal eller forhøjet fedt i blodet, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 • Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.
 • Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tegretol Retard indeholder:

 • Aktivt stof: carbamazepin.
 • Øvrige indholdsstoffer: kolloid vandfri silica, ethylcellulose (indeholder cetylalkohol og natriumlaurilsulfat), hypromellose, polyacrylat, dispergeret, magnesiumstearat, croscarmellosenatrium, talcum, mikrokrystallinsk cellulose, polyoxyleret, hydrogeneret ricinusolie, rød jernoxid (E 172), gul jernoxid (E 172), titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Tegretol Retard 200 mg er en lys orange depottablet med delekærv, med C-G præget på den ene side og H-C præget på den anden side. 

 

Tegretol Retard 400 mg er en lys orange depottablet med delekærv, med CG-CG præget på den ene side og ENE-ENE præget på den anden side. 

 

Pakningsstørrelser:  

Tegretol Retard 200 mg findes i blisterpakninger med 50 eller 200 depottabletter.  

Tegretol Retard 400 mg findes i blisterpakninger med 30 eller 200 depottabletter. 

 

Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Healthcare A/S  

Edvard Thomsens Vej 14  

DK-2300 København S 

E-mail: skriv.til@novartis.com 

Fremstiller

Novartis Healthcare A/S 

Edvard Thomsens Vej 14 

DK-2300 København S 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...