Citalopram "Orifarm"

filmovertrukne tabletter 10 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Citalopram Orifarm 10, 20, 30 og 40 mg filmovertrukne tabletter  

citalopram 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Orifarm
 3. Sådan skal du tage Citalopram Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Citalopram Orifarm er et antidepressivt lægemiddel. Det tilhører en gruppe lægemidler mod depression, der kaldes selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI).  

 

Citalopram Orifarm bruges til behandling af følgende: 

 • Depression (svære depressive episoder)
 • Forebyggelse af tilbagevendende depression
 • Panikangst med eller uden agorafobi (f.eks. stærk frygt for at forlade huset, gå ind i butikker eller opholde sig på offentlige steder)

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Orifarm

Tag ikke Citalopram Orifarm

 • hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du tager MAO-hæmmere (monoaminoxidasehæmmer). MAO-hæmmere omfatter bl.a. medicin som selegilin (bruges til behandling af Parkinsons sygdom), moclobemid (bruges til behandling af depression) og linezolid (et antibiotikum). MAO-hæmmeren selegilin kan godt bruges samtidig med citalopram, hvis den daglige dosis selegilin ikke overstiger 10 mg.
 • hvis du har taget MAO-hæmmere for nylig. Afhængigt af hvilken type MAO-hæmmer du tidligere har taget, skal du muligvis vente op til 14 dage, fra du stoppede med at tage MAO-hæmmeren, til du begynder at tage citalopram (se også "Brug af anden medicin sammen med Citalopram Orifarm"). Hvis du stopper med at tage citalopram og ønsker at begynde at tage MAO-hæmmere, skal du vente mindst 7 dage.
 • hvis du er født med eller har haft en episode med unormal hjerterytme (set på EKG, en undersøgelse til evaluering af hvordan hjertet fungerer).
 • hvis du tager pimozid (mod psykiske sygdomme).
 • hvis du tager medicin mod et hjerterytme problem eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen.

 

Se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Citalopram Orifarm” nedenfor. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Citalopram Orifarm. 

 

Børn og unge under 18 år:
Citalopram Orifarm bør normalt ikke benyttes til børn og unge under 18 år. Du bør også vide, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger, f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (stærk aggressivitet, afvisende opførsel og vrede), når de tager denne type medicin. Din læge kan alligevel vælge at ordinere Citalopram Orifarm til patienter under 18 år, hvis han eller hun beslutter, at det er til patientens bedste. Hvis lægen har ordineret Citalopram Orifarm til en patient under 18 år, og du vil tale om dette, skal du tage det op med din læge. Du bør fortælle lægen, hvis et eller flere af ovenstående symptomer viser sig eller bliver værre, når patienter under 18 år tager Citalopram Orifarm. Der mangler desuden data om, hvor sikker langtidsbehandling med Citalopram Orifarm er for personer i denne aldersgruppe i forbindelse med vækst, modenhedsudvikling og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling. 

 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst
Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. 

 

Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 

 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

 

Ved behandling af panikanfald kan anfaldene i starten blive værre. De bliver dog bedre igen i takt med, at behandlingen skrider frem. 

 

Ved behandling af psykotiske patienter med depressive perioder kan der forekomme flere psykotiske perioder. 

 

I starten af behandlingen kan du opleve søvnløshed og ophidselse. Dosis kan justeres, hvis det er nødvendigt. 

 

Behandlingen med Citalopram Orifarm skal stoppes, hvis du får kramper.  

 

Citalopram Orifarm må ikke bruges til 

 • patienter med ustabil epilepsi.
 • patienter med stærkt nedsat nyrefunktion.
 • patienter, der tager naturmedicin, som indeholder prikbladet perikon; se "Brug af anden medicin sammen med Citalopram Orifarm".

 

Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet, før du tager Citalopram Orifarm  

 • hvis du samtidig får elektrochokbehandling.
 • hvis du bliver manisk (hyperaktiv opførsel eller tanker). Søg læge. Hvis dette sker, skal behandlingen afbrydes.
 • hvis du lider af blødninger, f.eks. blødning fra skeden eller mave/tarmkanalen, eller hvis du tager medicin, der påvirker blodets koagulation eller øger risikoen for blødning (se "Brug af anden medicin sammen med Citalopram Orifarm"), da citalopram kan øge risikoen for blødning.
 • hvis du tidligere har haft blødningsforstyrrelser, eller du er gravid (se "Graviditet"2).
 • hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nyligt har haft et hjerteanfald.
 • hvis du har en lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig, alvorlig diarré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).
 • hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.
 • hvis du har eller har haft grøn stær.

 

Patienter, der lider af kontrolleret epilepsi, skal overvåges nøje, og hvis antallet af anfald stiger, skal behandlingen afbrydes. 

 

I sjældne tilfælde er der konstateret serotoninsyndrom. Dette er en kombination af følgende symptomer: ophidselse, skælven, muskelkramper og feber. Søg læge, hvis du har nogen af disse symptomer. 

 

Dosis skal reduceres for patienter med nedsat leverfunktion.
Der er rapporteret om sjældne tilfælde af lave natriumkoncentrationer i blodet og SIADH (utilstrækkelig produktion af antidiuretisk hormon (vasopressin)). Dette ses oftest hos ældre patienter og forsvinder for det meste, når behandlingen er afsluttet. 

 

Hvis du tager anden medicin samtidig, kan det give uønskede virkninger. Se "Brug af anden medicin sammen med Citalopram Orifarm". 

 

Behandling med citalopram kan påvirke blod- og urinprøver. Derfor bør du altid oplyse om behandling med citalopram ved blod- og/eller urinprøver. 

 

Lægemidler som Citalopram Orifarm (såkaldte SSRI/SNRI'er) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se pkt. 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen. 

 

Der kan forekomme abstinenssymptomer, når behandlingen stoppes. Se "Bivirkninger" og "Hvis du holder op med at tage Citalopram Orifarm". 

 

Hvis du lider af sukkersyge, skal din insulin-/tabletbehandling muligvis justeres. 

 

Hvis du har risiko for afvigelser i hjerterytmen (forlængelse af QT-interval), hvis der er mistanke om det såkaldte medfødt LQTS (langt QT-syndrom), eller hvis du lider af lavt kalium- eller magnesiumniveau i blodet (hypokaliæmi/hypomagnesiæmi). 

Brug af anden medicin sammen med Citalopram Orifarm

Hvis du tager MAO-hæmmere, f.eks. linezolid, moclobemid eller selegilin, samtidig med
citalopram, kan det medføre alvorlige bivirkninger, herunder serotoninsyndrom. Se "Advarsler og forsigtighedsregler". Citalopram Orifarm må bruges sammen med selegilin hvis den daglige dosis af selegilin ikke overstiger 10 mg/dag. 

 

Tilfælde af serotonin syndrom, er set med citalopram og buspiron (mod angst). 

 

Hvis du har taget en irreversibel MAO-hæmmer (f.eks. selegilin), skal du vente mindst 14 dage, før du tager citalopram. Omvendt skal du vente i mindst 7 dage, før du kan begynde at tage MAO-hæmmere, når du er stoppet med at bruge citalopram. Spørg din læge til råds. (Se også "Tag ikke Citalopram Orifarm"). 

 

TAG IKKE CITALOPRAM ORIFARM hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazin derivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malaria behandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastine). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge. 

 

Vær forsigtig ved samtidig brug af følgende lægemidler: 

 • Antidepressiv medicin, f.eks. fluoxetin, fluvoxamin, bupropion, tricykliske antidepressive lægemidler som nortriptylin, desipramin, clomipramin, imipramin og amitriptylin samt naturlægemidlet prikbladet perikon (Hypericum perforatum).
 • Medicin mod psykiske sygdomme, f.eks. lithium, risperidon, thioridazin, og haloperidol.
 • Smertestillende medicin, tramadol.
 • Andre lægemidler med serotonerg virkning, f.eks. oxitriptan eller tryptophan (mod depression).
 • Lægemidler mod smerter og betændelse, NSAID'er (ikke-steriodbaserede betændelsesbekæmpende lægemidler), f.eks. ibuprofen, ketoprofen og diclofenac.
 • Lægemidler mod blodpropper og koagulationshæmmende midler, f.eks. warfarin, acetylsalicylsyre, dipyridamol og ticlopidin.
 • Mod malaria, f.eks. mefloquin.
 • Mod mavesår, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol og cimetidin.
 • Fluconazol (til behandling af svampeinfektioner).
 • Mod hjerteproblemer, metoprolol.
 • Mod uregelmæssig hjerterytme, f.eks. propafenon og flecainid.
 • Lægemidler, der forlænger QT-intervallet eller medfører lavere kalium- eller magnesiumniveauer i blodet (medfører hypokaliæmi/hypomagnesiæmi).
 • Mod migræne, f.eks. sumatriptan og andre triptaner.

 

Tag ikke Citalopram Orifarm hvis du tager pimozid (for psykiske sygdomme).  

 

Drik ikke alkohol, når du tager Citalopram Orifarm. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Citalopram Orifarm sammen med mad, drikke og alkohol

Citalopram Orifarm kan tages med eller uden mad (dog med væske).
Citalopram Orifarm øger ikke virkningen af alkohol. Du bør dog undgå at indtage alkohol under behandling med Citalopram Orifarm. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:
En stor mængde data fra gravide kvinder som har brugt citalopram indikerer ikke toksicitet overfor barnet. Citalopram Orifarm bør dog ikke bruges under graviditet med mindre det klart skønnes klinisk nødvendigt og kun efter nøje overvejelse af fordele og ulemper. 

 

Undgå pludselig afbrydelse af behandlingen med Citalopram Orifarm under graviditet. Fortæl det til lægen, hvis du tager Citalopram Orifarm i de sidste 3 måneder af graviditeten, da barnet kan få visse symptomer efter fødslen. Symptomerne begynder i reglen i løbet af de første 24 timer efter fødslen. De inkluderer problemer med at sove eller spise ordentligt, åndedrætsbesvær, blålig hud, for høj eller lav temperatur, opkastning, megen gråd, stive eller slappe muskler, dvaskhed, skælven, irritation eller anfald, lavt blodsukker, overaktive reflekser, irritabilitet og sløvhed. Hvis dit barn udviser nogen af disse symptomer efter fødslen, skal du straks søge læge for at få vejledning. 

 

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager Citalopram Orifarm. Når medicin som Citalopram Orifarm tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder og/eller læge. 

 

Hvis du tager Citalopram Orifarm tæt på slutningen af din graviditet, kan det øge risikoen for kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen, navnlig hvis du tidligere har haft blødningsforstyrrelser. Lægen eller jordemoderen bør have at vide, at du tager Citalopram Orifarm, så de kan rådgive dig.  

 

Amning:
Citalopram udskilles i modermælken i små mængder. Der er en risiko for, at det kan påvirke barnet. Tal med din læge, inden du begynder at amme, hvis du tager Citalopram Orifarm. 

 

Fertilitet:
Citalopram har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Når du tager Citalopram Orifarm, kan du blive søvnig. Kør ikke bil eller motorcykel, og undlad at bruge maskiner, før du ved, hvordan Citalopram Orifarm påvirker dig. 

Citalopram Orifarm indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Citalopram Orifarm

Citalopram Orifarm skal tages én gang dagligt, enten om morgenen eller om aftenen. Tabletterne skal tages med rigeligt vand (1½ dl). 

 

Tabletterne med følgende styrker kan deles i to lige store doser: 20 mg, 30 mg og 40 mg. 

 

Der er stor forskel på, hvor meget citalopram man skal tage. Det afhænger blandt andet af hvor alvorlig din sygdom er. 

 

Tag altid Citalopram Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 

Depression (svære depressive episoder) 

Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt. Dette kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt. 

 

Panikangst 

Startdosis er 10 mg dagligt i den første uge inden dosis kan øges til 20-30 mg dagligt. Dosis kan øges af din læge til højst 40 mg dagligt. 

 

Ældre patienter (> 65 år) 

Startdosis bør reduceres til halvdelen af den anbefalede dosis, dvs. 10-20 mg dagligt. Ældre patienter bør normalt ikke få mere end 20 mg dagligt. 

 

Patienter med nedsat nyrefunktion 

Justering af dosis er ikke nødvendig, hvis du har en let til moderat nedsat nyrefunktion. Du skal følge lægens anvisninger. 

 

Patienter med nedsat leverfunktion 

Patienter med leverproblemer bør ikke få mere end 20 mg dagligt. 

Brug til børn og unge

Citalopram bør ikke benyttes til behandling af børn og unge under 18 år; se "Advarsler og forsigtighedsregler". 

 

Behandlingen bør ikke stoppes, uden at du har talt med lægen først. Hvis du har brug for at stoppe behandlingen med Citalopram Orifarm, skal du langsomt nedsætte dosis. 

Varighed af behandling

Som med andre lægemidler mod depression og panikangst kan der gå nogle uger, før du mærker en bedring. Bliv ved med at tage Citalopram Orifarm, selvom det tager noget tid, inden du mærker en bedring af din tilstand. 

 

Den første terapeutiske effekt opnås normalt efter 2-4 uger. Det er lægen, der afgør, i hvor lang tid du skal behandles med Citalopram Orifarm. Det er normalt, at behandlingen varer i mindst 6 måneder for at forebygge tilbagevenden af symptomerne. 

Hvis du har taget for mange Citalopram Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Citalopram Orifarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet.  

Tag pakningen med. 

 

Symptomer: 

Sygelig søvnighed, koma, stærk dvaskhed, kramper, forhøjet eller langsom puls, for højt eller for lavt blodtryk, hjertestop, svedeture, kvalme, opkastning, feber, muskelstivhed eller rysten, forvirring, irritation, sygelig opstemthed og uro, svimmelhed, udvidede pupiller, blåfarvning af hud og slimhinder, hurtig og tung vejrtrækning og i sjældne tilfælde ændringer i hjerterytme. 

Hvis du har glemt at tage Citalopram Orifarm

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du fortsætte behandlingen med den normale dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Citalopram Orifarm

Du må kun ændre eller stoppe behandlingen i samråd med lægen. 

 

Du kan få abstinenssymptomer, når behandlingen med Citalopram Orifarm stoppes. Symptomerne kan omfatte svimmelhed, prikken i huden, søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, mareridt og søvnløshed), hovedpine, kvalme, opkastning, svedtendens, rysten, forvirring, følelsesmæssig uligevægtighed eller irritabilitet, diarré, synsforstyrrelser, hjertebanken og angst. 

De fleste abstinenssymptomer er lette og forsvinder af sig selv inden for to uger. Nogle gange kan de dog være sværere og vare længere. Hvis du får svære abstinenssymptomer, når du stopper med at tage citalopram, skal du søge læge. Lægen kan bede dig begynde at tage tabletterne igen og vænne dig af med dem mere gradvist. 

 

Når behandlingen stoppes, skal du gradvist nedsætte din Citalopram Orifarm-dosis i intervaller på en til to uger. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne forsvinder som regel efter nogle få ugers behandling. Vær opmærksom på, at mange af disse bivirkninger også kan være symptomer på sygdommen, og de vil derfor aftage, når du begynder at få det bedre. 

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage Citalopram Orifarm og omgående kontakte læge eller skadestue. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter) 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed, forvirring, træthed og muskelsitren pga. for lavt indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Leverbetændelse.
 • Krampeanfald.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter)  

 • Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, svimmelhed og besvimelse (anafylaktisk reaktion).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med citalopram eller kort efter behandlingsophør. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls.
 • Høj feber, skælven og pludselige muskelsammentrækninger, forvirring, sygelig opstemthed og uro.
 • Nedsat antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning og blå mærker.
 • Usædvanlige blødninger, inklusive mave-tarmblødninger (blodig opkast og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm) og blødning fra livmoderen.
 • Kraftig blødning fra skeden kort efter fødslen (postpartum blødning), se nærmere under "Graviditet" i afsnit 2.
 • Hurtige, uregelmæssige hjerteslag og besvimelse, som kan være symptomer på en livstruende tilstand, der kaldes Torsade de Pointes.

Ikke alvorlige bivirkninger

Følgende bivirkninger er sædvanligvis milde og forsvinder efter nogle få dages behandling. Vær opmærksom på, at flere af bivirkningerne nedenfor også kan være symptomer på din sygdom og vil aftage, når du begynder at få det bedre. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter) 

 • Hjertebanken, rysten (tremor), øget svedtendens.
 • Sløvhed (søvntrang), søvnighed, kraftesløshed og svaghed.
 • Søvnbesvær, nervøsitet, rastløs uro.
 • Svimmelhed.
 • Hovedpine.
 • Sløret syn (besvær med at læse lille skrift; akkomodationsbesvær).
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne - du bør derfor børste tænder oftere end normalt, mens du tager Citalopram Orifarm.
 • Kvalme, forstoppelse.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter) 

 • Nedsat appetit, vægttab, øget appetit, smagsforstyrrelser.
 • Diarré, opkastning, ubehag i maven (inkl. sure opstød, halsbrand), mavesmerter, luftafgang fra tarmen.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Svært forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Svimmelhed og evt. besvimelse (evt. kun når du rejser dig) pga. lavt blodtryk.
 • Feber.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Træthed, søvnforstyrrelser, sære drømme.
 • Migræne, susen for ørerne (tinnitus).
 • Synsforstyrrelser.
 • Snue, bihulebetændelse (sinitis), gaben.
 • Vandladningsbesvær.
 • Kløe, udslæt.
 • Muskelsmerter, ledsmerter.
 • Problemer med sædudtømning, impotens (rejsningsbesvær).
 • Menstruationssmerter, problemer med at få orgasme.
 • Nedsat seksuallyst.
 • Angst, forvirring, ligegyldighed.
 • Nedsat koncentrationsevne, koncentrationsforstyrrelser, hukommelsestab.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter) 

 • Vægtøgning.
  Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.
 • Utilpashed.
 • Besvimelse.
 • Kramper.
 • Bevægelsesforstyrrelser.
 • Udvidede pupiller.
 • Hoste.
 • Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Det kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Nældefeber, væskeansamlinger (vand i kroppen), overfølsomhed. Kontakt lægen.
 • Hårtab.
 • Øget følsomhed af huden for lys (fotosensibilitet).
 • Småblødninger i hud og slimhinder.
 • Usædvanlig kraftig menstruationsblødning.
 • Aggression (truende, evt. voldelig adfærd), uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person (depersonalisering).
 • Sygelig opstemthed (mani).
 • Opstemthed (eufori).
 • Forøget seksuallyst.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter) 

 • Ufrivillige bevægelser.
 • Blødning.
 • Manglende evne til at sidde stille. Voldsom uro i benene.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter) 

 • Udsivning af mælk fra brysterne.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Svaghed, nedsat kraft i musklerne, sitren og unormal hjerterytme pga. for lavt kalium i blodet (hypokaliæmi).
 • Næseblod.
 • Blodudtrædninger under huden.
 • Uregelmæssig menstruationsblødning.
 • Vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Søg snarest læge eller skadestue.
 • Panikanfald.
 • Tænderskæren.
 • En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.

 

Citalopram Orifarm kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1,  

DK-2300 København S  

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Citalopram Orifarm utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Citalopram Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Citalopram Orifarm indeholder:

Aktivt stof 

Citalopram Orifarm 10 mg: 

Én filmovertrukket tablet indeholder 12,490 mg citalopramhydrobromid, svarende til 10 mg citalopram. 

Citalopram Orifarm 20 mg: 

Én filmovertrukket tablet indeholder 24,980 mg citalopramhydrobromid, svarende til 20 mg citalopram. 

Citalopram Orifarm 30 mg: 

Én filmovertrukket tablet indeholder 37,470 mg citalopramhydrobromid, svarende til 30 mg citalopram. 

Citalopram Orifarm 40 mg: 

Én filmovertrukket tablet indeholder 49,960 mg citalopramhydrobromid, svarende til 40 mg citalopram. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Tabletkerne: 

Mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, croscarmellosenatrium, majsstivelse, glycerol, copovidon, magnesiumstearat. 

Tabletovertræk: 

Hydroxypropylmethylcellulose, mikrokrystallinsk cellulose, polyoxyethylenstearat 40, titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukne tabletter med styrkerne 20, 30 og 40 mg kan deles i to lige store doser. 

 

Citalopram Orifarm 10 mg filmovertrukne tabletter: runde, hvide tabletter med skråkant. 

 

Citalopram Orifarm 20, 30 og 40 mg filmovertrukne tabletter: ovale, hvide, bikonvekse tabletter med delekærv på den ene side. 

 

Pakningsstørrelse: 1, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 98, 100 og 250 filmovertrukne tabletter i en blisterpakning. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@Orifarm.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark: Citalopram Orifarm 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2021  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...