Humalog®

injektionsvæske, opl. 100 E/ml

Eli Lilly NL

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Humalog® 100 enheder/ml KwikPen®, injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen  

insulin lispro  

 

Hver KwikPen leverer 1 - 60 enheder i trin af 1 enhed.  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Humalog KwikPen
 3. Sådan skal du bruge Humalog KwikPen
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Humalog KwikPen anvendes til at behandle diabetes. Det virker hurtigere end almindelig human insulin, fordi insulinmolekylet er blevet ændret en smule. 

 

Du får diabetes, hvis din bugspytkirtel ikke producerer tilstrækkeligt insulin til at kontrollere dit blodsukkerniveau. Humalog er en erstatning for dit eget insulin og bruges til at kontrollere dit blodsukker på langt sigt. Det virker meget hurtigt og i kortere tid end opløselig insulin (2 til 5 timer). Du bør normalt anvende Humalog indenfor 15 minutter før eller efter et måltid. 

 

Din læge kan bede dig om at bruge Humalog KwikPen sammen med et længerevirkende insulin. Til hver insulintype hører en separat indlægsseddel med oplysninger om den enkelte insulintype. Du må ikke ændre din insulinbehandling, medmindre din læge beder dig om det. Vær meget forsigtig, hvis du skal ændre insulin. 

 

Humalog kan bruges af voksne og børn. 

 

KwikPennen er en fyldt éngangspen, der indeholder 3 ml (300 enheder, 100 enheder/ml) insulin lispro. Én KwikPen indeholder flere doser af insulin. Pennen tæller 1 enhed ad gangen. Antal enheder er synligt i doseringsvinduet, tjek derfor altid dette inden din indsprøjtning. Du kan indsprøjte fra 1 til 60 enheder i én indsprøjtning. Hvis din dosis er højere end 60 enheder, er du nødt til at give dig selv mere end én indsprøjtning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Humalog KwikPen

Brug IKKE Humalog KwikPen

 • hvis du føler, at du er ved at få hypoglykæmi (lavt blodsukker). Senere i denne indlægsseddel beskrives, hvordan du skal behandle et let tilfælde af hypoglykæmi (se punkt 3: Hvis du har taget for meget Humalog KwikPen).
 • hvis du er allergisk over for insulin lispro eller et af de øvrige indholdsstoffer i Humalog KwikPen (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Hvis dit blodsukkerniveau er velkontrolleret med din nuværende insulinbehandling, fornemmer du måske ikke advarselssymptomerne, når dit blodsukker bliver for lavt. Advarselssymptomer beskrives senere i denne indlægsseddel. Du må derfor grundigt overveje, hvornår du vil lægge dine måltider, hvor ofte du vil dyrke motion og hvor meget. Du skal også holde nøje øje med dit blodsukkerniveau ved ofte at måle dit blodsukker.
 • Enkelte personer, som har haft hypoglykæmi efter at have skiftet fra animalsk insulin til human insulin har fortalt, at de tidlige advarselssymptomer for human insulin var mindre tydelige eller forskellige fra animalsk insulin. Hvis du ofte har hypoglykæmi eller har svært ved at føle det, bør du tale med din læge om det.
 • Hvis du kan svare JA til et hvilket som helst af nedenstående spørgsmål, skal du fortælle det til din læge, diabetessygeplejerske eller på dit apotek.
  • Har du været syg for nylig?
  • Har du symptomer fra dine nyrer eller lever?
  • Dyrker du mere motion end normalt?
 • Dit insulinbehov kan også ændres, hvis du indtager alkohol.
 • Du skal også fortælle din læge, diabetessygeplejerske eller dit apotek, hvis du planlægger at rejse til udlandet. Tidsforskellen mellem lande kan betyde, at du skal have dine injektioner og måltider på andre tidspunkter, end når du er hjemme.
 • Nogle patienter med årelang type 2-diabetes mellitus og hjertesygdom eller tidligere slagtilfælde, og som blev behandlet med pioglitazon og insulin, udviklede hjertesvigt. Fortæl det til din læge hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt, f.eks. hvis du bliver usædvanligt stakåndet eller får hurtig vægtstigning eller væskeansamlinger (ødemer).
 • Denne pen anbefaldes ikke til blinde eller svagtseende uden hjælp fra en person, som er trænet i brug af pennen.

Brug af anden medicin sammen med Humalog KwikPen

Dit insulinbehov kan ændre sig hvis du tager: 

 • p-piller,
 • steroider,
 • skjoldbruskkirtelhormon,
 • orale antidiabetika,
 • acetylsalicylsyre,
 • sulfapræparater,
 • octreotid,
 • beta2-stimulerende midler (f.eks. ritodrin, salbutamol eller terbutalin),
 • beta-blokkere,
 • visse midler mod depression (monoaminooxidasehæmmere eller selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI)),
 • danazol,
 • visse ACE-hæmmere (f.eks. captopril og enalapril) og
 • angiotensin II-receptorblokkere.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept (se punkt ”Advarlser og forsigtighedsregler”). 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Dit insulinbehov vil sædvanligvis nedsættes under de første 3 måneder af graviditeten og øges under de resterende 6 måneder af graviditeten. Hvis du ammer, kan det være nødvendigt at justere din insulindosis eller din kost. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Din koncentrations- og reaktionsevne kan være nedsat, hvis du har hypoglykæmi (lavt blodsukker). Vær opmærksom på dette i alle situationer, hvor du kan bringe dig selv eller andre i fare (f.eks. ved bilkørsel eller ved betjening af maskiner). Du bør drøfte med din læge om bilkørsel er tilrådeligt, hvis du har: 

 • hyppige tilfælde af hypoglykæmi
 • nedsat eller manglende evne til at mærke advarselstegn på hypoglykæmi

Vigtig information om nogle af indholdsstofferne i Humalog KwikPen

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du bruge Humalog KwikPen

Kontrollér altid insulinets navn og type på pakningen og pennens etiket, når du får insulinet fra apoteket. Vær opmærksom på, at du får den Humalog KwikPen, som din læge har sagt, at du skal bruge.  

 

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. For at undgå overførsel af sygdomme må hver pen kun bruges af dig, også selvom nålen skiftes. 

Dosering

 • Du bør normalt injicere Humalog indenfor 15 minutter før et måltid. Hvis det er nødvendigt, kan du injicere Humalog lige efter et måltid. Din læge har fortalt dig præcist, hvor meget du skal bruge, hvornår du skal bruge det og hvor ofte. Lægens instruktioner gælder kun for dig. Følg dem nøjagtigt og besøg dit diabetesambulatorium regelmæssigt.
 • Hvis du ændrer insulintype (f.eks. fra human eller animalsk insulin til et Humalog produkt), skal du måske tage mere eller mindre insulin end før. Dette gælder måske kun den første injektion eller kan være en gradvis ændring over flere uger eller måneder.
 • Humalog KwikPen er kun velegnet til injektion lige under huden. Tal med din læge, hvis du har behov for at injicere din insulin på en anden måde.

 

Klargøring af Humalog KwikPen  

 • Humalog er allerede opløst i vand, så du behøver ikke at blande det. Du må dog kun bruge opløsningen, hvis den ser ud som vand. Den skal være klar, farveløs og uden faste partikler. Kontrollér dette før hver injektion.

 

Klargøring af KwikPennen (se venligst brugsanvisningen)  

 • Vask hænderne.
 • Læs brugsanvisningen til din éngangspen. Følg instruktionerne omhyggeligt. Husk at gøre følgende:
 • Brug en ren nål. (Nåle medfølger ikke).
 • Kontrollér insulinflowet fra KwikPennen før brug. På denne måde sikres det, at der kommer insulin ud, og at eventuelle luftbobler fjernes fra KwikPennen. Der kan stadig være nogle små luftbobler tilbage i pennen. Disse er uskadelige, men hvis luftboblerne er for store, kan det gøre din insulindosis unøjagtig.

 

Injektion af Humalog  

 • Rens huden som anvist før du foretager en injektion. Injicer Humalog under huden, som du er blevet instrueret. Injicer ikke direkte i en blodåre. Efter injektionen skal du lade nålen blive i huden i 5 sekunder for at være sikker på, at du har fået hele din dosis. Gnid ikke på indstiks- stedet. Vær opmærksom på, at injicere Humalog mindst 1 cm fra forrige indstikssted og at skifte indstikssted mellem hver injektion, som du er blevet instrueret. Uanset hvilket sted du injicerer, overarm, lår, balde eller mave, virker din Humalog injektion hurtigere end almindelig insulin.
 • Du må ikke injicere Humalog direkte i blodet. Injicer Humalog som din læge eller diabetes- sygeplejerske har lært dig. Det er kun din læge, der kan give dig Humalog direkte i blodet. Lægen kan benytte sig af denne mulighed i ganske særlige tilfælde, f.eks. under en operation eller hvis dit blodsukker bliver for højt under en sygdom.

 

Efter injektionen  

 • Umiddelbart efter at du har foretaget injektionen, skal du skrue nålen af KwikPennen ved hjælp af nålens ydre hætte. Dette vil bevare insulinet sterilt og forhindre lækage. Det vil også forhindre luft i at trænge ind i pennen samt tilstopning af nålen. Del ikke dine nåle med andre. Del ikke din pen med andre. Sæt penhætten på igen.

 

Yderligere injektioner  

 • Hver gang du bruger KwikPennen, skal du bruge en ny nål. Før hver injektion skal du fjerne eventuelle luftbobler. Du kan se hvor meget insulin, der er tilbage i KwikPennen, ved at holde pennen lodret med nålen opad. Skalaen på cylinderampullen viser omtrent hvor mange enheder, der er tilbage.
 • Bland ikke andet insulin i din éngangspen. Når KwikPennen er tom, skal du ikke bruge den mere. Kassér pennen med forsigtighed - dit apotek eller din diabetessygeplejerske kan fortælle dig, hvordan du skal gøre dette.

 

Brug af Humalog i en infusionspumpe  

 • KwikPennen er kun egnet til indsprøjtning lige under huden. Brug derfor ikke pennen til at administrere Humalog på en anden måde. Humalog 100 enheder/ml er tilgængelig i andre former, hvis det er nødvendigt. Tal med din læge, hvis dette gælder for dig.

Hvis du har taget for meget Humalog

Hvis du tager mere Humalog end du bør, kan det ske, at dit blodsukker bliver for lavt. Mål dit blodsukker. 


Hvis dit blodsukker er lavt (let hypoglykæmi), skal du spise druesukker, sukker eller drikke en sukkerholdig drik. Derefter bør du spise frugt, kiks eller brød efter din læges råd og hvile dig. Dette vil ofte hjælpe dig over et let tilfælde af hypoglykæmi eller en mindre insulinoverdosis. Hvis du får det værre, din vejrtrækning bliver overfladisk og din hud bleg, skal du straks kontakte din læge. En injektion med glukagon kan behandle selv svær hypoglykæmi. Indtag druesukker eller sukker efter glukagon-injektionen. Hvis du ikke reagerer på glukagon, skal du på hospitalet. Bed din læge fortælle dig om glukagon. 

Hvis du har glemt at tage Humalog

Hvis du glemmer at tage Humalog, kan det ske, at dit blodsukker bliver for højt. Mål dit blodsukker. 


Hvis hypoglykæmi (lavt blodsukker) eller hyperglykæmi (højt blodsukker) ikke bliver behandlet, kan disse tilstande blive meget alvorlige og forårsage hovedpine, kvalme, opkastning, dehydrering, bevidstløshed, koma og i værste fald medføre døden (se afsnit A og B under punkt 4 ”Bivirkninger”). 

 

De tre enkle trin til at undgå hypoglykæmi eller hyperglykæmi er:  

 • Opbevar altid ekstra éngangssprøjter og ekstra Humalog hætteglas eller en ekstra pen og cylinderampuller i tilfælde af, at du mister din KwikPen, eller at den bliver beskadiget.
 • Medbring altid noget, der viser, at du er diabetiker.
 • Hav altid sukker på dig.

Hvis du holder op med at tage Humalog

Hvis du holder op med at tage Humalog, kan det ske, at dit blodsukker bliver for højt. Du må ikke ændre din insulinbehandling, medmindre din læge beder dig om det. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Systemisk allergi er sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000). Symptomerne er: 

 • udslæt over hele kroppen
 • faldende blodtryk
 • vejrtrækningsbesvær
 • hjertebanken
 • hvæsende vejrtrækning
 • svedtendens

Hvis du tror, at du har denne form for insulinallergi med Humalog, skal du straks kontakte din læge. 


Lokal allergi er almindelig (≥ 1/100 til < 1/10). Nogle mennesker får rødme, hævelse eller kløe omkring indstiksstedet. Dette forsvinder sædvanligvis i løbet af få dage til få uger. Kontakt din læge, hvis du oplever dette. 


Lipodystrofi (fortykkelse eller fordybninger i huden) er ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100). Kontakt din læge, hvis du bemærker, at din hud fortykkes eller får fordybninger ved indstiksstedet. 


Væskeophobning (ødem, f.eks hævelse af armene, anklerne) er blevet indberettet, specielt i starten af insulinbehandlingen, eller hvis behandlingen ændres for at forbedre kontrollen med dit blodsukker. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

Almindelige problemer ved diabetes

A. Hypoglykæmi  

Hypoglykæmi (lavt blodsukker) betyder, at der ikke er tilstrækkeligt sukker i blodet. Dette kan skyldes, at: 

 • du tager for meget Humalog eller andet insulin;
 • du springer et måltid over, det bliver forsinket, eller at du ændrer din kost;
 • du motionerer eller arbejder for hårdt lige før eller efter et måltid;
 • du har en infektion, eller du er syg (specielt diarré eller opkastning);
 • der er en ændring i dit behov for insulin; eller
 • du har nyre- eller leverproblemer, der forværres.

 

Alkohol og visse lægemidler kan påvirke dit blodsukkerniveau. 


De første symptomer på for lavt blodsukker kommer sædvanligvis hurtigt og inkluderer: 

 • træthed
 • hjertebanken
 • nervøsitet eller kulderystelser
 • kvalme
 • hovedpine
 • koldsved

Hvis du ikke er sikker på advarselssymptomerne på hypoglykæmi, bør du undgå situationer, som f.eks. bilkørsel, hvor du selv eller andre kan komme i fare på grund af hypoglykæmi. 

 

B. Hyperglykæmi og diabetisk ketoacidose (syreforgiftning)  

Hyperglykæmi (højt blodsukker) betyder, at din krop ikke har tilstrækkeligt insulin. Hyperglykæmi kan være forårsaget af: 

 • at du ikke tager Humalog eller andet insulin;
 • at du tager mindre insulin, end din læge har anvist;
 • at du spiser mere, end din diæt tillader dig; eller
 • feber, infektion eller følelsesmæssig ubalance.

 

Hyperglykæmi kan resultere i diabetisk ketoacidose. De første symptomer kommer langsomt over mange timer eller dage. Symptomerne inkluderer følgende: 

 • søvnig
 • manglende appetit
 • blussende ansigt
 • frugtagtig ånde
 • tørst
 • kvalme og opkastning

Svære symptomer er tung vejrtrækning og hurtig puls. Søg lægehjælp straks

 

C. Sygdom  

Hvis du er syg, særligt hvis du har kvalme eller opkastninger, kan dit insulinbehov ændre sig. Selv når du ikke spiser normalt, har du stadig brug for insulin. Test din urin eller dit blod, følg de almindelige regler ved sygdom og informér din læge. 

5. Opbevaring

Humalog KwikPen opbevares i køleskab (2ºC - 8ºC), indtil den tages i brug. Må ikke nedfryses. 

 

Opbevar den Humalog KwikPen, der er i brug, ved stuetemperatur (15ºC - 30ºC) og kasser den efter 28 dage. Læg den ikke nær varme eller i solen. Du må ikke opbevare den KwikPen, der er i brug, i køleskabet. KwikPennen må ikke opbevares med nålen påsat. 

 

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis du ser en farvning af produktet, eller der er faste partikler i produktet. Du må kun bruge det, hvis det ser ud som vand. Kontrollér det hver gang du skal injicere dig selv. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Humalog 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, opløsning indeholder:

 • Aktivt stof: Insulin lispro. Insulin lispro er fremstillet ved gensplejsning. Det er en ændret form for human insulin og er derfor forskellig fra andre humane og animalske insuliner. Insulin lispro er nært beslægtet med human insulin, som er et naturligt hormon, der produceres af kroppens bugspytkirtel.
 • Øvrige indholdsstoffer: m-cresol, glycerol, dinatriumphosphat heptahydrat, zinkoxid og vand til injektionsvæsker. Natriumhydroxid eller saltsyre kan være tilsat for at justere surhedsgraden (pH).

Udseende og pakningsstørrelser

Humalog 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, opløsning er en steril klar farveløs vandig opløsning og indeholder 100 enheder insulin lispro per milliliter (100 enheder/ml) injektionsvæske. Hver Humalog KwikPen indeholder 300 enheder (3 milliliter). 

Humalog KwikPen leveres i pakker med 5 fyldte penne samt i en multipakning med 2 x 5 fyldte penne. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

KwikPennen indeholder det samme Humalog, som findes i løse Humalog cylinderampuller. En cylinderampul er blot indbygget i en KwikPen. Når KwikPennen er tom, kan du ikke bruge den igen. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Humalog 100 enheder/ml KwikPen, injektionsvæske, opløsning, fremstilles af:

 • Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Frankrig.
 • Eli Lilly Italia S.p.A., Via Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, (FI) Italien.

Indehaver af markedsføringstilladelsen er:

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland. 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark  

Eli Lilly Danmark A/S  

Tlf: +45 45 26 6000 

 

BRUGSANVISNING  

Læs også den vedlagte brugsanvisning til KwikPennen. 


Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu 

Brugsanvisning

BRUGSANVISNING

KwikPen® fyldt insulinpen  

 

100 enheder/ml  

Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen) 

LÆS VENLIGST DENNE BRUGSANVISNING INDEN BRUG 

 

Læs brugsanvisningen før du begynder at tage din insulin og hver gang du får en ny KwikPen, da brugsanvisningen kan være opdateret med ny information. Anvisningen erstatter ikke samtaler med sundhedspersonalet angående din sygdom eller din behandling. 

 

KwikPen (“Pen”) er en fyldt éngangspen, der indeholder 3 ml (300 enheder, 100 enheder/ml) insulin. Du kan give dig selv flere doser ved hjælp af én pen. Pennen tæller 1 enhed ad gangen. Du kan indsprøjte fra 1 til 60 enheder i én indsprøjtning. Hvis din dosis er højere end 60 enheder, er du nødt til at give dig selv mere end én indsprøjtning. Stemplet bevæger sig kun lidt ved hver indsprøjtning, og du bemærker måske ikke, at det bevæger sig. Kun når du har modtaget samtlige 300 enheder i pennen, vil stemplet nå cylinderampullens ende. 

 

Del ikke din pen med andre, selvom du har skiftet nål. Du må ikke genbruge eller dele nålen med andre. Du kan smitte andre med en infektion, eller de kan smitte dig.  

 

Denne pen anbefales ikke til blinde eller svagtseende uden hjælp fra en person, som er trænet i brug af pennen. 

 

KwikPennens dele 

Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen) 

 

Pennens nål-dele 

(Nåle medfølger ikke) 

Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen) 

 

Sådan genkender du din KwikPen:  

 

Humalog 

 

Opløsning 

Humalog 

Mix25 

Suspension (uklar insulin) 

Humalog 

Mix50 

Suspension (uklar insulin) 

Pennens farve: 

Blå 

Blå 

Blå 

Doseringsknap: 

Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen) 

Bordeaux 

Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen) 

Gul 

Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen) 

Rød 

Etiket: 

Hvid med bordeaux stribe 

Hvid med gul stribe 

Hvid med rød stribe 

 

Ting du skal bruge til indsprøjtningen:  

 • KwikPen indeholdende din insulin
 • Nåle som passer til KwikPen (BD [Becton, Dickinson and Company] nåle anbefales)
 • Serviet

Nåle og serviet medfølger ikke. 

Klargøring af KwikPennen

 • Vask hænderne med vand og sæbe.
 • Kontroller pennens etiket for at sikre, at du tager den rigtige type insulin. Dette er især vigtigt, hvis du bruger mere end en type insulin.
 • Brug ikke pennen efter udløbsdatoen, som står på etiketten. Når du er begyndt at bruge pennen, skal du bortskaffe den efter brugstiden angivet i indlægssedlen.
 • Brug altid en ny nål ved hver indsprøjtning for at forebygge infektioner og tilstopning af nålen.

 

Trin 1:  

 • Træk penhætten lige af.
  • Fjern ikke pennens etiket.
 • Aftør gummiforseglingen med en serviet.
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)

 

Trin 2:  

(Gælder kun for HUMALOG uklar insulin suspension)  

 

 • Rul forsigtigt pennen 10 gange.

OG  

 • Vend pennen op og ned 10 gange.
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)

 

Det er vigtigt at blande for at sikre sig, at man får den rigtige dosis. Insulinet skal være ensartet efter blanding.  

 

Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen) 

 

Trin 3:  

Kontroller insulinets udseende.  

 • HUMALOG opløsning skal være klart og farveløst. Brug det ikke, hvis det er uklart, farvet, eller indeholder partikler eller klumper.
 • HUMALOG suspension - uklar insulin - skal være mælkehvidt efter blanding. Brug ikke insulinet, hvis det er klart eller indeholder klumper eller partikler.

 

Trin 4:  

 • Tag en ny nål.
 • Træk papirfligen af den ydre nålehætte.
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)

 

Trin 5:  

 • Sæt nålen med den ydre nålehætte lige på pennen, og drej nålen, indtil den sidder fast.
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)

 

Trin 6:  

 • Træk den ydre nålehætte af og behold den.
 • Træk den indre nålehætte af, og smid den ud.
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)

Kontrol af insulinflow fra pennen

Kontroller insulinflowet før hver indsprøjtning.  

 • Kontrollen af insulinflowet sikrer, at den luft, som kan have samlet sig i cylinderampullen eller nålen under normalt brug, bliver fjernet, og at pennen fungerer korrekt.
 • Hvis du ikke kontrollerer, at der er insulinflow, kan du få for meget eller for lidt insulin.

 

Trin 7:  

 • For at kontrollere insulinflowet, indstil 2 enheder ved at dreje doseringsknappen.
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)

 

Trin 8:  

 • Hold pennen lodret med nålen opad. Bank let med en finger på holderen til cylinderampullen for at samle luftboblerne i toppen.
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)

 

Trin 9:  

 • Bliv ved med at holde pennen med nålen opad. Tryk indtil doseringsknappen er helt i bund og ”0” kan ses i doseringsvinduet. Hold doseringsknappen inde og tæl langsomt til 5.
 • Du bør kunne se insulin ved spidsen af nålen.
  • Hvis du ikke kan se noget insulin, skal kontrollen gentages, dog højst 4 gange.
  • Hvis du stadig ikke kan se noget insulin, skal du skifte nålen og gentage kontrollen.

Små luftbobler er normale og vil ikke påvirke din dosis. 

Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen) 

Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen) 

Indstil din dosis

 • Du kan tage mellem 1 og 60 enheder i en enkelt indsprøjtning.
 • Hvis din dosis er mere end 60 enheder, er du nødt til at tage mere end en indsprøjtning.
  • Spørg sundhedspersonalet til råds, hvis du er nødt til at opdele din dosis.
  • For hver indsprøjtning skal du bruge en ny nål og gentage kontrollen af insulinflowet.

Trin 10:  

 • Indstil antallet af enheder, du skal indsprøjte, ved at dreje på doseringsknappen. Dosisindikatoren bør vise din dosis.
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)
  • Pennen indstilles med 1 enhed ad gangen.
  • Doseringsknappen klikker, når du drejer på den.
  • INDSTIL IKKE din dosis ved at tælle klik, fordi dette kan give en forkert dosis.
  • Du kan korrigere din dosis ved at dreje på doseringsknappen i begge retninger, indtil den korrekte dosis vises af doseringsindikatoren.
  • Lige tal er trykt på doseringsskiven.
   Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)
  • Ulige tal, efter tallet 1, er vist som streger.
   Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)
 • Du skal altid kontrollere tallet i doseringsvinduet for at sikre, at du har indstillet den korrekte dosis.
 • Det er ikke muligt at indstille flere enheder, end der er tilbage i pennen.
 • Hvis du har brug for at indsprøjte mere end det antal enheder, der er tilbage i pennen, kan du enten:
  • Indsprøjte den resterende mængde, og derefter bruge en ny pen til at supplere med den manglende dosis, eller
  • Tage en ny pen og indsprøjte den fulde dosis
 • Det er normalt, at pennen har en lille mængde insulin tilbage, som du ikke kan indsprøjte.

Indsprøjtning

 • Indsprøjt insulinet som anvist af sundhedspersonalet.
 • Skift injektionssted ved hver indsprøjtning.
 • Du må ikke forsøge at ændre dosis under indsprøjtning.

 

Trin 11: 

 • Vælg injektionssted.
  Insulinet indsprøjtes under huden (subkutant) på maven, balderne, lår eller overarme.
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)
 • Aftør huden med en serviet, og lad huden tørre, før du indsprøjter din dosis.

 

Trin 12: 

 • Før nålen ind i huden.
 • Tryk doseringsknappen helt ind.
 • Bliv ved med at holde doseringsknappen inde, mens du langsomt tæller til 5, før du trækker nålen ud.
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)

 

Forsøg ikke at indsprøjte insulinet ved at dreje på doseringsknappen. Hvis du drejer på doseringsknappen, vil du IKKE få din insulindosis. 

 

Trin 13:  

 • Træk nålen ud af huden.
  • Det er normalt at se en dråbe insulin ved nålens spids. Det har ingen betydning for din dosis.
 • Kontroller tallet i doseringsvinduet
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)
  • Hvis du ser et “0” i doseringsvinduet, har du fået hele den dosis, som du havde indstillet.
  • Hvis du ikke ser et “0” i doseringsvinduet, skal du ikke genindstille. Stik nålen ind i huden og afslut indsprøjtningen.
  • Hvis du stadig ikke mener at have fået hele den dosis, som du har indstillet til din indsprøjtning, må du ikke begynde forfra eller gentage indsprøjtningen. Kontroller dit blodsukker, som sundheds- personalet har vist dig.
  • Husk at tage din anden indsprøjtning, hvis du normalt har brug for 2 indsprøjtninger for at få din fulde dosis.

Stemplet bevæger sig kun lidt ved hver indsprøjtning, og du bemærker måske ikke, at det bevæger sig. 


Hvis du kan se blod på huden, efter du har trukket nålen ud, tryk da let på injektionsstedet med et stykke vat eller gaze. Du må ikke gnide på hudområdet. 

Efter indsprøjtningen

Trin 14:  

 • Sæt forsigtigt den ydre nålehætte på.
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)

 

Trin 15: 

 • Skru nålen med nålehætten af, og bortskaf den som beskrevet nedenfor (se afsnittet Bortskaffelse af penne og nåle).
 • Opbevar ikke pennen med nålen påsat for at undgå lækage, tilstopning af nålen og indtrængning af luft.
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)

 

Trin 16: 

 • Påsæt penhætten ved at holde hætteklipsen på linje med dosisindikatoren og skub derefter penhætten lige på.
  Humalog KwikPen Orifarm A/S injektionsvæske, opløsning 100 E/ml (cartridge in pre-filled pen)

Bortskaffelse af penne og nåle

 • Kassér brugte nåle i en engangsbeholder til spidse genstande eller en hård plastikbeholder med et sikkert låg. Du må ikke smide nåle ud i dit husholdningsaffald.
 • Genbrug ikke den fyldte beholder.
 • Spørg sundhedspersonalet til råds om, hvordan du bortskaffer pennen og den fyldte beholder.
 • Anvisningen omkring nålehåndtering erstatter ikke det lokale sundhedspersonales vejledning eller sygehusets instrukser.

Opbevaring af pennen

Ubrugte penne  

 • Penne, som ikke er taget i brug, skal opbevares i køleskab 2°C - 8°C.
 • Du må ikke nedfryse insulinet. Brug ikke en pen, der har været udsat for frost.
 • Ubrugte penne kan bruges indtil udløbsdatoen, som angivet på etiketten, såfremt pennen har været opbevaret i køleskab.

 

Penne i brug  

 • Opbevar den pen, der er i brug, ved stuetemperatur (op til 30°C) og væk fra støv, mad og væske, varme og lys.
 • Bortskaf den pen, som du bruger, efter brugstiden angivet i indlægssedlen, også selvom den stadig indeholder insulin.

Generel information om sikker og effektiv brug af din pen

 • Opbevar pen og nåle utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke din pen, hvis pennen eller dele af den ser ud til at være i stykker.
 • Hav altid en ekstra pen med dig i tilfælde af, at du mister din pen, eller den går i stykker.

Problemløsning

 • Hvis du ikke kan fjerne penhætten, vrid da forsigtigt hætten frem og tilbage, og træk den derefter lige af.
 • Hvis doseringsknappen er svær at trykke ind:
  • Det kan være lettere at indsprøjte, hvis doseringsknappen trykkes langsomt ind.
  • Nålen kan være tilstoppet. Påsæt en ny nål og klargør pennen.
  • Der kan være støv, mad eller væske inde i pennen. Bortskaf pennen og tag en ny. Det kan være, at det er nødvendigt at få en recept fra din læge.

Hvis du har spørgsmål eller problemer med din KwikPen, kan du kontakte sundhedspersonalet for at få hjælp. Du kan også kontakte Eli Lilly Danmark A/S 

 

Denne brugsanvisning blev senest ændret: 01/2020 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...