Kaliumklorid-glukose "SAD"

infusionsvæske, opløsning 3,8 mg/ml+34,1 mg/ml

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kaliumklorid-Glukose SAD 3,80 g + 37,5 g/l infusionsvæske, opløsning  

kaliumchlorid og glucosemonohydrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Kaliumklorid-Glukose SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid-Glukose SAD
 3. Sådan skal du tage Kaliumklorid-Glukose SAD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kaliumklorid-Glukose SAD er et lægemiddel til regulering af væske- og saltbalancen.  

 

Kaliumklorid-Glukose SAD anvendes ved behov for kalium samt energi i form af kulhydrater. 

 

Du vil få Kaliumklorid-Glukose SAD som en infusion i en blodåre (intravenøs anvendelse) af en læge eller sygeplejerske. 

 

Lægen kan give dig Kaliumklorid-Glukose SAD for noget andet. Spørg lægen.  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kaliumklorid-Glukose SAD

Tag ikke Kaliumklorid-Glukose SAD

 • hvis du er allergisk over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kaliumklorid-Glukose SAD (angivet i afsnit 6)
 • hvis du har dårligt fungerende nyrer (binyreinsufficiens og nyreinsufficiens)
 • hvis du har et højt niveau af kalium i blodet (hyperkaliæmi)
 • hvis du har akut væskemangel (dehydreret)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Kaliumklorid-Glukose SAD: 

 • hvis du har sukkersyge (diabetes)
 • hvis du har dårligt fungerende nyrer (binyreinsufficiens/Addison krise)
 • hvis du er svært fejlernæret (f.eks. i forbindelse med et alkoholmisbrug, faste over længere tid, anorexi eller graviditet med kvalme og opkastninger (eremesis gravidarum))
 • hvis du har for meget syre i blodet (acidose)
 • hvis du har en muskel sygdom (myotonia congenita)
 • hvis du har problemer med hjertet (digitalisinducerede atrioventrikulære ledningsforstyrrelser)
 • hvis du er i behandling med vanddrivende medicin (kaliumbesparende diuretika)
 • hvis du er i behandling med medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere)

 

Da kalium let kan overdoseres ved indgivelse i en blodåre, skal kaliumniveauet i blodet kontrolleres under indgift. 


Hvis du har diabetes, skal du have insulin samtidig med, at du får dette lægemiddel. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Kaliumklorid- Glukose SAD. Det kan påvirke prøveresultaterne. 


Dette lægemiddel bør ikke gives gennem samme nål som blodtransfusion, da dette kan beskadige de røde blodlegemer eller bevirke, at de klumper sammen. 

Brug af anden medicin sammen med Kaliumklorid-Glukose SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • vanddrivende medicin (kaliumbesparende diuretika)
 • medicin mod forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere)

Brug af Kaliumklorid-Glukose SAD sammen med mad og drikke

Kaliumklorid-Glukose SAD kan gives uafhængigt af måltider. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Du må gerne få Kaliumklorid-Glukose SAD, hvis du er gravid eller ammer.  

 

Graviditet:
På grund af risiko for et for lavt indhold af natrium i blodet skal Kaliumklorid-Glukose SAD gives med særlig forsigtighed til gravide kvinder med fødselsveer, især hvis det gives i kombination med oxytocin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kaliumklorid-Glukose SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Kaliumklorid-Glukose SAD indeholder glucose og kalium, hvor advarsel er påkrævet

Glucose
Denne medicin indeholder 37,5 g glucose pr. liter. Diabetespatienter skal tage hensyn hertil.  

 

Kalium
Denne medicin indeholder 51 mmol kalium pr. liter. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 

3. Sådan skal du tage Kaliumklorid-Glukose SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Kaliumklorid-Glukose SAD findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre. Du vil normalt få Kaliumklorid-Glukose SAD af en læge eller sygeplejerske. 

 

Du må få Kaliumklorid-Glukose SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Dosering

Doseringen er individuel og afhænger af dit væske-, salt- og energibehov. Lægen vil afgøre den rette dosis til dig. 

 

Som erstattende næringsvæske til opfyldelse af det daglige behov indgives 1-1,5 l i døgnet.  

 

Ved forgiftning med digitalis er dosis 0,5-1,5 l i en blodåre. 

 

Hastigheden for indgivelse af lægemidlet bør ikke overskride 10 ml (0,5 mmol K) pr. kg legemsvægt pr. time. 

Virkningen kan kontrolleres ud fra urinens mængde, urinens koncentration og, hvis muligt, mængden af kemiske stoffer såsom natrium, kalium og magnesium i dit blod og din urin (dine plasma- og urinelektrolytter). 

 

Nedsat nyrefunktion 

Ved nedsat nyrefunktion nedsættes dosis. 

Hvis du har brugt for meget Kaliumklorid-Glukose SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du har fået for meget Kaliumklorid-Glukose SAD, vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. 

 

Hvis du har fået for meget Kaliumklorid-Glukose SAD, kan du få følgende symptomer: 

 • forstyrrelser i hjertets rytme (EKG-forandringer, risiko for hjertestop)
 • nedsættelse af reflekser
 • påvirket åndedræt
 • prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesier)

Hvis du har glemt at bruge Kaliumklorid-Glukose SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Kaliumklorid-Glukose SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:  

Alvorlige: Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop. Kontakt læge eller skadestue. 

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet erhvervet på hospitalet (hospitalserhvervet hyponatriæmi).* 

Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen; forårsaget af for lavet indhold af natrium i blodet (hyponatriæmisk encephalopati)*. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

*Hospitalserhvervet for lavt indhold af natrium i blodet kan føre til permanent hjerneskade og død som følge af udvikling af akut hyponatriæmisk encephalopati. 

Ikke alvorlige: Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen. 

Forandringer i hjertes rytme (EKG-forandringer). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. 

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Kaliumklorid-Glukose SAD utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Kaliumklorid-Glukose SAD efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Anv. inden. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevar Kaliumklorid-Glukose SAD i original yderpakning. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kaliumklorid-Glukose SAD infusionsvæske indeholder:

 • Aktivt stof: Glucosemonohydrat og kaliumchlorid
 • Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Kaliumklorid-Glukose SAD er en klar, farveløs væske. 

 

Kaliumklorid-Glukose SAD findes i pakningsstørrelser på:  

500 ml og 1000 ml infusionsbeholdere 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø  

amgros@amgros.dk 

Fremstiller

Sygehusapotek FYN  

Solfaldsvej 38 

5000 Odense C 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:  

Dosering og administration

Det kan være nødvendigt at monitorere væskebalance, serumglukose, serumnatrium og andre elektrolytter før og efter administration, navnlig hos patienter med forhøjet ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse (syndrom med uhensigtsmæssig produktion af antidiuretisk hormon, SIADH) og hos patienter, som samtidig får vasopressinagonister på grund af risikoen for hyponatriæmi. 

Monitorering af serumnatrium er særlig vigtigt for fysiologisk hypotone væsker. Kaliumklorid-Glukose SAD kan blive ekstremt hypotont efter administration på grund af glukosemetabolismen i kroppen 

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Intravenøse glukoseinfusioner er normalt isotoniske opløsninger. Glukoseholdige væsker kan dog blive ekstremt fysiologisk hypotone i kroppen som følge af en hurtig glukosemetabolisme. 

Alt afhængigt af opløsningens tonicitet, infusionsmængden og -hastigheden samt patientens underliggende kliniske tilstand og evne til at metabolisere glukose kan intravenøs administration af glukose medføre elektrolytforstyrrelser, hyppigst hypo- eller hyperosmotisk hyponatriæmi. 

Hyponatriæmi: 

Patienter med ikke-osmotisk vasopressinfrigivelse (f.eks. ved akut sygdom, smerter, postoperativ stress, infektioner, forbrændinger og sygdomme i centralnervesystemet), patienter med hjerte-, lever- og nyresygdomme og patienter, som eksponeres for vasopressinagonister, har særlig risiko for akut hyponatriæmi ved infusion af hypotone væsker. 

Akut hyponatriæmi kan føre til akut hyponatriæmisk encephalopati (hjerneødem), som er karakteriseret ved hovedpine, kvalme, krampeanfald, letargi og opkastning. Patienter med hjerneødem har særlig risiko for svær, irreversibel og livstruende hjerneskade. 

Børn, kvinder i den fødedygtige alder og patienter med nedsat hjernecompliance (f.eks. meningitis, intrakraniel blødning og cerebral kontusion) har særlig risiko for den svære og livstruende hævelse i hjernen, som akut hyponatriæmi medfører. 

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Lægemidler, der medfører en øget vasopressineffekt. 

Nedenstående lægemidler øger vasopressineffekten, hvilket fører til nedsat elektrolytfri vandafgivelse fra nyrerne og øger risikoen for hospitalserhvervet hyponatriæmi efter en uhensigtsmæssigt balanceret behandling med intravenøse væsker. 

 • Lægemidler, der stimulerer frigivelsen af vasopressin, f.eks.: Chlorpropamid, clofibrat, carbamazepin, vincristin, selektive serotoningenoptagelseshæmmere, 3,4-methylendioxy-N-metamfetamin, ifosfamid, antipsykotika, narkotika
 • Lægemidler, der forstærker virkningen af vasopressin, f.eks.: Chlorpropamid, NSAID, cyclophosphamid
 • Vasopressinanaloger, f.eks.: Desmopressin, oxytocin, vasopressin, terlipressin

 

Andre lægemidler, der øger risikoen for hyponatriæmi, omfatter også vanddrivende midler generelt og antiepileptika såsom oxcarbazepin. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...