Dantanol

tabletter 50 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dantanol 25 mg og 50 mg tabletter  

Atenolol 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dantanol
 3. Sådan skal du tage Dantanol
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dantanol er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker). 

Dantanol virker ved at sænke blodtrykket og stabilisere hjerterytmen. 

 

Du kan tage Dantanol: 

 • Ved forhøjet blodtryk.
 • Ved uregelmæssig hurtig hjerterytme.
 • Til forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris).
 • Ved blodprop i hjertet.
 • Som forebyggende behandling efter blodprop i hjertet.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dantanol

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Dantanol

 • hvis du er allergisk over for atenolol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dantanol (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har sygdom i hjerte og pulsårer. Tal med lægen.
 • hvis du har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
 • hvis du får anfald af højt blodtryk pga. en svulst i binyrerne.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dantanol 

 • hvis du får meget lav puls.
 • hvis du har kolde, hvide og følelsesløse fingre og tæer (Raynauds syndrom).
 • hvis du har smerter i benene pga. dårligt blodomløb (claudicatio intermittens).
 • hvis du får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina).
 • hvis du har diabetes.
 • hvis du har astma.
 • hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner.
 • hvis du eller din nærmeste familie har psoriasis.
 • hvis du har en alvorlig leversygdom.
 • hvis du har en alvorligt nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har forhøjet stofskifte.

Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Dantanol. 


Hvis du skal holde op med behandlingen, skal det ske gradvist over 10-14 dage. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Dantanol

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Dantanol, og Dantanol kan påvirke virkningen af andre lægemidler. 


Tal med lægen, hvis du tager følgende medicin: 

 • Medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedipin, kinidin, amiodaron, lidocain, methyldopa, hjerteglykosider).
 • Medicin mod migræne og hedestigninger (clonidin).
 • Smertestillende medicin (NSAID), (f.eks. ibuprofen, indometacin).
 • Insulin eller tabletter mod diabetes.
 • Medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva).
 • Medicin mod epilepsi (barbiturater).
 • Medicin mod psykoser (phenothiaziner).
 • Kraftigt smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin).

Brug af Dantanol sammen med mad og drikke

Du kan tage Dantanol sammen med mad og drikke.  

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må ikke tage Dantanol. Tal med din læge. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du ikke tage Dantanol, da atenolol bliver udskilt i modermælken. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dantanol kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Dantanol indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Dantanol

Tag altid Dantanol nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Dantanol 25 mg  

Voksne: 

 • Forhøjet blodtryk, uregelmæssig hurtig hjerterytme, forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris): 2-4 tabletter (50-100 mg) 1 gang daglig.
 • Akut blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Følg lægens anvisninger.
 • Forebyggelse efter blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Normal dosis er sædvanligvis 2- 4 tabletter (50-100 mg) daglig. Følg lægens anvisninger.

 

Dantanol 50 mg
Voksne:
 

 • Forhøjet blodtryk, uregelmæssig hurtig hjerterytme, forebyggelse af hjertekramper (angina pectoris): 1-2 tabletter (50-100 mg) 1 gang daglig.
 • Akut blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Følg lægens anvisninger.
 • Forebyggelse efter blodprop i hjertet: Dosis er individuel. Normal dosis er sædvanligvis 1-2 tabletter (50-100 mg) daglig. Følg lægens anvisninger.

 

Brug til børn  

Du må ikke give Dantanol til børn. Følg lægens anvisninger. 

 

Ældre:  

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyrefunktion:  

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis dine nyrer fungerer meget dårligt. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion:  

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger. 


Hvis du skal bedøves eller opereres, kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen 1 døgn før. Følg lægens anvisninger. 


Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for mange Dantanol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dantanol end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Symptomer på overdosering kan være meget langsom puls, svimmelhed, besvimelse, hjertestop, vejrtrækningsbesvær, opkastning, blåfarvning af hud og slimhinder. 

Hvis du har glemt at tage Dantanol

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt en dosis Dantanol, tag den, så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. 

Hvis du holder op med at tage Dantanol

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Hvis du skal holde op med behandlingen, skal det ske gradvist over 10-14 dage. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

 • Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
  Alvorlige forandringer i blodet, der viser sig ved træthed, feber, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker.
  Hallucinationer, psykoser. Forværring af hjerteproblemer. Leversygdom. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

 • Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
  Langsom puls, kolde hænder og fødder, svimmelhed. Kvalme, opkastning, diarré, forstoppelse. Muskelsvaghed, træthed, øget svedtendens.
 • Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):
  Søvnforstyrrelser. Forhøjede levertal.
 • Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
  Forværring af en ikke kendt diabetes.
  Mareridt, depression, forvirring, angst. Svimmelhed, hovedpine, følelse af brænden, kløen og prikken i huden. Øjentørhed, synsforstyrrelser. Besvimelse pga. meget lavt blodtryk, smerter i benene, hvide fingre og tæer. Åndenød hos astmatikere. Mundtørhed. Hårtab, udslæt, mindre blødninger i hud og slimhinder, kløe, forværring af psoriasis.
  Muskelkramper. Impotens.
 • Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
  Nedsat sexlyst. Forøget forekomst af antinukleære antistoffer (ANA).
 • Hyppigheden ikke kendt:
  For lavt blodsukker, sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen, lupus lignende syndrom (tilstand med hududslæt og betændelse i bindevæv, led og organer).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget
i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Dantanol utilgængeligt for børn. 

 

25 mg: 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys og fugt. 

 

50 mg: 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod lys og fugt. 

 

Tag ikke Dantanol efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dantanol indeholder:

 • Aktivt stof: atenolol. 1 tablet indeholder 25 mg eller 50 mg atenolol.
 • Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse; lactosemonohydrat; povidon; natriumlaurilsulfat; silica, kolloid, vandfri; magnesiumstearat og stivelse, pregelatineret.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

 • Dantanol 25 mg tabletter er runde, hvide og flade tabletter mærket ”C23”.
 • Dantanol 50 mg tabletter er runde, hvide og hvælvede tabletter mærket med ”C24” og med ensidig delekærv på samme side.

 

Pakningsstørrelser 

98 og 100 tabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V 

 

Dantanol svarer til Atenodan. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2020.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...