Efexor® Depot

hårde depotkapsler 75 mg og 150 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Efexor Depot 75 mg, hårde depotkapsler  

Efexor Depot 150 mg, hårde depotkapsler  

venlafaxin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Efexor Depot
 3. Sådan skal du tage Efexor Depot
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Efexor Depot indeholder det aktive stof venlafaxin. 

 

Efexor Depot er medicin mod depression, som tilhører en gruppe medicin, der kaldes serotonin- og noradrenalin-reuptake-hæmmere (SNRI-præparater). Det er en gruppe medicin, der anvendes til at behandle depression og andre lidelser, som f.eks. angstlidelser. Det menes, at personer, som er deprimerede og/eller angste, har et lavere niveau af serotonin og noradrenalin i hjernen. Man forstår endnu ikke til bunds, hvordan antidepressiva virker, men det kan hjælpe ved at øge niveauet af serotonin og noradrenalin i hjernen. 

 

Efexor Depot er en behandling til voksne med depression. Det er også en behandling til voksne med følgende angstlidelser: Generaliseret angst, socialfobi (frygt for eller undgåelse af sociale situation- er), panikangst (panikanfald). Det er vigtigt at behandle depression eller angstlidelser, for at du kan få det bedre. Hvis lidelsen ikke behandles, kan det være, at din lidelse ikke forsvinder, og at den bliver mere alvorlig og vanskeligere at behandle. 

 

Lægen kan have givet dig Efexor Depot for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Efexor Depot

Tag ikke Efexor Depot

 • hvis du er allergisk over for venlafaxin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
 • hvis du også tager eller inden for de sidste 14 dage har taget nogen form for medicin kendt som irreversible monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), som anvendes til behandling af depression eller Parkinsons sygdom. Hvis du tager en irreversibel MAO-hæmmer sammen med Efexor Depot, kan det give alvorlige eller endda livstruende bivirkninger. Du skal desuden vente i mindst 7 dage, efter at du er holdt op med at tage Efexor Depot, før du tager en MAO-hæmmer (se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Efexor Depot” og informationen i dette afsnit om ”Serotoninsyndrom”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Efexor Depot: 

 • hvis du tager anden medicin, som sammen med Efexor Depot kan øge risikoen for at udvikle serotoninsyndrom (se afsnittet ”Brug af anden medicin”).
 • hvis du har problemer med øjnene, som f.eks. visse typer grøn stær (forhøjet tryk i øjet).
 • hvis du har eller har haft for højt blodtryk.
 • hvis du har eller har haft hjerteproblemer.
 • hvis du har fået at vide, at du har en unormal hjerterytme.
 • hvis du har eller har haft krampeanfald (kramper).
 • hvis du har eller har haft et lavt natriumindhold i blodet (hyponatriæmi).
 • hvis du har tendens til at få blå mærker eller nemt kommer til at bløde (tidligere blødningslidelser), eller hvis du tager anden medicin, der kan øge blødningsrisikoen, f.eks. warfarin (medicin mod blodpropper).
 • hvis du eller nogen i din familie har eller tidligere har haft mani eller bipolær affektiv sindslidelse (følelse af at være opstemt eller overstadig).
 • hvis du har eller har haft en aggressiv adfærd.

Efexor Depot kan medføre en følelse af rastløshed eller manglende evne til at sidde eller stå stille i de første par uger af behandlingen. Fortæl det til lægen, hvis det sker for dig. 

 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst  

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. Disse tanker kan også forekomme, når din dosis nedsættes eller når behandling med Efexor Depot stoppes. 

 

Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske forsøg har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. 

 

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

 

Mundtørhed 

10% af de patienter, som får venlafaxin får mundtørhed. Mundtørhed kan øge risikoen for huller i tænderne (karies). Du skal derfor være ekstra omhyggelig med din mundhygiejne. 

 

Diabetes 

Behandling med Efexor Depot kan ændre blodsukkerniveauet. Det kan derfor være nødvendigt at justere dosis af din diabetesmedicin. 


Seksuel dysfuntion
Lægemidler som Efexor Depot (såkaldte SNRI-præparater), kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se punkt 4). I nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen. 

Børn og unge

Efexor Depot må normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Patienter under 18 år har en øget risiko for at få bivirkninger, som f.eks. selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, trodsig adfærd og vrede), når de tager denne type medicin. Trods dette kan lægen vælge at ordinere dette lægemiddel til patienter under 18 år, hvis han/hun vurderer, at det er i deres bedste interesse. Hvis lægen har ordineret dette lægemiddel til en patient under 18 år, og du gerne vil drøfte dette, skal du henvende dig til lægen. Fortæl det til lægen, hvis nogen af de nævnte symptomer opstår eller forværres, hos en patient under 18 år. Desuden er der - hvad angår vækst, modning samt hjernens og den adfærdsmæssige udvikling - ingen viden om dette lægemiddels sikkerhed hos patienter under 18 år, der tager medicinen over længere tid. 

Brug af anden medicin sammen med Efexor Depot

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

 

Din læge afgør, om du kan tage Efexor Depot sammen med anden medicin. 

 

Du må ikke begynde eller holde op med at tage medicin, ej heller medicin, som ikke er købt på recept, samt naturlægemidler, før du har spurgt din læge eller på apoteket. 

 • Monoaminooxidasehæmmere (medicin mod depression eller Parkinsons sygdom) må ikke tages sammen med Efexor Depot. Fortæl din læge, hvis du har taget disse lægemidler inden for de sidste 14 dage. (MAO-hæmmere: Se afsnittet ”Det skal du vide, før du begynder at tage Efexor Depot”).
 • Serotoninsyndrom:
  En potentielt livstruende tilstand eller malignt neuroleptikasyndrom-lignende reaktioner (se afsnittet ”Bivirkninger”) kan forekomme ved behandling med venlafaxin, navnlig når det tages sammen med anden medicin. Eksempler på sådan medicin er bl.a.:
  • triptaner (medicin mod migræne)
  • anden medicin til behandling af depression, f.eks. SNRI-præparater, SSRI-præparater, tricyklisk medicin eller medicin, som indeholder lithium
  • medicin, som indeholder amfetaminer (medicin til behandling af ADHD (”attention deficit hyperactivity disorder”), narkolepsi (en søvnlidelse, hvor man pludselig får trang til at sove) og fedme)
  • medicin, som indeholder linezolid (et antibiotikum og medicin mod infektioner)
  • medicin, som indeholder moclobemid (medicin mod depression (MAO-hæmmer))
  • medicin, som indeholder sibutramin (medicin til vægttab)
  • medicin, som indeholder tramadol, fentanyl, tapentadol, pethidin eller pentazocin (smertestillende medicin)
  • medicin, som indeholder dextromethorphan (medicin mod hoste)
  • medicin, som indeholder methadon (anvendes til behandling af heroinmisbrug eller stærke smerter)
  • medicin, som indeholder methylenblå (medicin, der anvendes til behandling af høje methæmoglobinniveauer i blodet)
  • produkter, der indeholder perikon (kaldes også Hypericum perforatum, et naturlægemiddel eller urtemedicin, som bruges mod nedtrykthed)
  • produkter, der indeholder tryptofan (anvendes mod søvnproblemer og nedtrykthed)
  • antipsykotika (medicin til behandling af symptomer som f.eks. at høre, se eller føle ting, som ikke eksisterer, vrangforestillinger, er usædvanlig mistroisk, ræsonnerer usammenhængende og tilbagetrukkenhed).

Symptomer på serotoninsyndrom kan være en kombination af følgende:
Rastløshed, hallucinationer, manglende koordination, hurtig puls, feber, hurtige ændringer i blodtrykket, overaktive reflekser, diarré, koma, kvalme, opkastning. 


I den mest alvorlige form kan serotoninsyndrom ligne malignt neuroleptikasyndrom. Symptomer på malignt neuroleptikasyndrom kan være en kombination af feber, hurtig hjerterytme, svedtendens, udtalt muskelstivhed, forvirring, forhøjede muskelenzymer (bestemmes ved en blodprøve). 

 

Kontakt straks læge eller skadestue, hvis du mener, at du har serotoninsyndrom.  

 

Fortæl det til lægen, hvis du tager medicin, der kan påvirke din hjerterytme.  

 

Eksempler på medicin af denne type: 

 • antiarytmika som f.eks. quinidin, amiodaron, sotalol eller dofetilid (anvendes til behandling af unormal hjerterytme)
 • antipsykotika som f.eks. thioridazin (se også serotoninsyndrom ovenfor)
 • antibiotika som f.eks. erythromycin eller moxifloxacin (anvendes til behandling af infektioner)
 • antihistaminer (anvendes til behandling af allergi).

 

Følgende medicin kan også påvirke virkningen af Efexor Depot og skal bruges med forsigtighed. Det er især vigtigt at nævne det over for din læge eller på apoteket, hvis du tager medicin, der indeholder: 

 • ketoconazol (medicin mod svamp)
 • haloperidol eller risperidon (medicin til behandling af psykiatriske lidelser)
 • metoprolol medicin til behandling af for højt blodtryk og hjerteproblemer (betablokker).

Brug af Efexor Depot sammen med mad, drikke og alkohol

Efexor Depot skal tages sammen med mad (se punkt 3 ”Sådan skal du tage Efexor Depot”).  

 

Undgå at drikke alkohol, mens du er i behandling med Efexor Depot. 

Graviditet, amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. Du bør kun tage Efexor Depot efter, at du har talt med din læge om de mulige fordele og mulige risici for dit ufødte barn. 


Fortæl din jordemoder eller læge, at du tager Efexor Depot. Når Efexor Depot eller lignende medicin (SSRI-præparater) tages under graviditeten, kan det øge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge. 


Hvis du tager dette lægemiddel under graviditet, kan dit barn udover åndedrætsproblemer have andre symptomer, når det bliver født, som f.eks. at barnet ikke spiser normalt. Hvis barnet har disse symptomer efter fødslen, skal du kontakte din læge eller jordemoder, som vil rådgive dig. 


Efexor Depot kan gå over i modermælken. Der er en risiko for påvirkning af barnet. Du skal derfor tale med lægen. Lægen vil afgøre, om du bør holde op med at amme eller stoppe behandlingen med lægemidlet. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner, før du ved, hvordan denne medicin påvirker dig. 

3. Sådan skal du tage Efexor Depot

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige startdosis til behandling af depression, generaliseret angst og socialfobi er 75 mg daglig. Denne dosis kan gradvist øges af lægen, og hvis det er nødvendigt op til en maksimal dosis på 375 mg dagligt ved depression. 

Hvis du behandles for panikangst, vil lægen starte med en lavere dosis (37,5 mg) og vil derefter gradvist øge dosis. Den maksimale dosis ved generaliseret angst, socialfobi og panikangst er 225 mg dagligt. 

 

Tag Efexor Depot på omtrent samme tidspunkt hver dag, enten om morgenen eller om aftenen. Kapslerne skal synkes hele sammen med væske, og må ikke åbnes, knuses, tygges eller opløses. 

 

Efexor Depot skal tages sammen med mad. 

 

Hvis du har lever- eller nyresygdomme, skal dosis eventuelt ændres. Tal med lægen. 

 

Du må ikke holde op med at tage dette lægemiddel uden først at tale med din læge (se afsnittet ”Hvis du holder op med at tage Efexor Depot”). 

Hvis du har taget for meget Efexor Depot

Kontakt straks lægen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere af dette lægemiddel, end du har fået ordineret af lægen. 

 

Symptomerne på en mulig overdosering kan være hurtigt hjerteslag, ændringer i bevidsthedsniveau (varierende fra søvnighed til koma), sløret syn, kramper eller krampeanfald og opkastning. 

Hvis du har glemt at tage Efexor Depot

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du må ikke tage mere Efexor Depot dagligt, end lægen har ordineret. 

Hvis du holder op med at tage Efexor Depot

Du må ikke holde op med at tage din medicin eller nedsætte dosis uden lægens anvisning, heller ikke hvis du har det bedre. Hvis lægen mener, at du ikke længere har brug for Efexor Depot, vil lægen langsomt nedtrappe din dosis, før du helt holder op med behandlingen. Der kan opstå bivirkninger, når man stopper med at bruge dette lægemiddel, især hvis man stopper pludseligt, eller når dosis nedsættes for hurtigt. Nogle patienter kan opleve symptomer som f.eks. selvmordstanker, aggressivitet, træthed, svimmelhed, uklarhed, hovedpine, søvnløshed, mareridt, mundtørhed, appetitløshed, kvalme, diarré, nervøsitet, ophidselse, forvirring, ringen for ørerne, prikken i huden eller sjældent følelse af elektrisk stød, svækkelse, svedtendens, kramper eller influenzalignende symptomer, problemer med synet og blodtryksstigning (hvilket kan give hovedpine, svimmelhed, ringen for ørerne, svedtendens osv.). 


Din læge fortæller dig, hvordan du gradvist skal holde op med behandlingen med Efexor Depot. Dette kan vare fra flere uger til måneder. Hos nogle patienter kan det være nødvendigt, at behandlingen stoppes gradvist over en periode på måneder eller længere. Hvis du oplever et af disse eller andre symptomer, der er generende, skal du bede din læge om råd. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tag ikke mere Efexor Depot, hvis der opstår noget af det følgende. Fortæl det straks til lægen, eller tag til nærmeste skadestue. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Hævelse af ansigt, mund, tunge, hals, hænder eller fødder, og/eller forværret kløende udslæt (nældefeber), problemer med at synke eller åndedrætsproblemer. Ring 112.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, problemer med at synke eller åndedrætsproblemer
 • Alvorlige hududslæt, kløe eller nældefeber (hævede røde pletter eller bleg hud, der ofte klør)
 • Symptomer på serotoninsyndrom, som kan omfatte rastløshed, hallucinationer, manglende koordination, hurtig hjerterytme, feber, hurtige ændringer i blodtryk, overaktive reflekser, diarré, koma, kvalme, opkastning.
  I den mest alvorlige form kan serotoninsyndrom ligne malignt neuroleptikasyndrom. Symptomer på malignt neuroleptikasyndrom kan omfatte en kombination af feber, hurtig hjerterytme, øget svedtendens, kraftig muskelstivhed, forvirring, forhøjede muskelenzymer (bestemmes ved en blodprøve).
 • Tegn på infektion som f.eks. feber, kulderystelser, kuldegysning, hovedpine, hedeture, influenza-lignende symptomer. Kan skyldes en blodsygdom, som øger risikoen for infektioner.
 • Alvorlige hududslæt, som kan føre til alvorlig blæredannelse og afskalning af huden.
 • Uforklarlige muskelsmerter, -ømhed eller -svaghed. Det kan være et tegn på rhabdomyolyse.


Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • Symptomer på en lidelse kaldet ”stressudløst kardiomyopati” kan omfatte smerter i brystet, 7 stakåndethed, svimmelhed, besvimelse, uregelmæssig hjerterytme.


Andre bivirkninger, som du skal informere din læge om, omfatter (Frekvensen af disse bivirkninger er inkluderet i listen over ”Andre bivirkninger, der kan forekomme”): 

 

 • Hoste, hvæsende vejrtrækning og stakåndethed, som kan opleves sammen med forhøjet temperatur
 • Sort (tjæreagtig) afføring eller blod i afføring
 • Kløe, gul hud eller øjne eller mørk urin, som kan være symptomer på leverbetændelse (hepatitis)
 • Hjerteproblemer, som f.eks. hurtig eller uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk
 • Øjenproblemer, som f.eks. sløret syn, udvidede pupiller
 • Nerveproblemer, som f.eks. svimmelhed, prikkende og stikkende fornemmelse (som når noget sover), bevægelsesforstyrrelse (muskelkramper eller -stivhed), kramper eller krampeanfald
 • Psykiatriske problemer, som f.eks. hyperaktivitet og stærk følelse af opstemthed
 • Abstinenser (se afsnittet ” Hvis du holder op med at tage Efexor Depot”)
 • Forlænget blødningstid - hvis du kommer til skade, kan det tage lidt længere tid, inden blodet størkner.

 

Du skal ikke blive bekymret, hvis du ser nogle små, hvide granulater eller kugler i afføringen efter at have taget dette lægemiddel. Indeni Efexor depotkapslerne er der små hvide kugler, som indeholder det aktive stof (venlafaxin). Disse kugler frigives fra kapslen i mavetarmkanalen. Mens de bevæger sig ned igennem mavetarmkanalen, frigives venlafaxin langsomt. Selve kuglen forbliver uopløst og udskilles i afføringen. Lægemidlet er derfor optaget i kroppen, selv om du kan se små kugler i afføringen.  

Andre bivirkninger, der kan forekomme

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)  

 • Svimmelhed, hovedpine, døsighed
 • Søvnløshed
 • Kvalme, mundtørhed, forstoppelse
 • Svedtendens (inklusive nattesved).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)  

 • Nedsat appetit
 • Forvirring, følelse af at være adskilt fra (eller uden for) sig selv, udeblivende orgasme, nedsat seksuel lyst, ophidselse, nervøsitet, unormale drømme
 • Rysten, føler sig rastløs eller har problemer med at sidde eller stå stille, prikkende og stikkende fornemmelse (som når noget sover), smagsforstyrrelser, øget muskelspænding
 • Synsforstyrrelser inklusive sløret syn, udvidede pupiller, nedsat evne til at se skarpt når man går fra at se på noget langt væk til at se på noget tæt på
 • Ringen for ørerne (tinnitus)
 • Hurtig puls, hjertebanken
 • Forhøjet blodtryk, hedeture
 • Åndenød, gaben
 • Opkastning, diarré
 • Let udslæt, kløe
 • Hyppigere vandladning, ude af stand til at lade vandet, problemer med at lade vandet
 • Menstruationsforstyrrelser med øget blødning eller øget, uregelmæssig blødning, unormal sædafgang/orgasme (mænd), impotens (erektil dysfunktion)
 • Muskelsvaghed, træthed, kuldegysninger
 • Vægtøgning, vægttab
 • Forhøjet kolesterol i blodet.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)  

 • Hyperaktivitet, galopperende tanker og nedsat søvnbehov (mani)
 • Hallucinationer, følelse af at være virkelighedsfjern, unormal orgasme, ligegyldighed eller manglende følelser, euforisk følelse, skæren tænder
 • Besvimelse, ufrivillige muskelbevægelser, nedsat koordination og balance,
 • Svimmelhed (især når man rejser sig for hurtigt), fald i blodtrykket
 • Blodigt opkast, sort tjæreagtigt afføring eller blod i afføringen, hvilket kan være et tegn på indre blødning
 • Følsomhed over for sollys, blå mærker, unormalt hårtab
 • Manglende evne til at kontrollere vandladning
 • Stivhed, kramper og ufrivillige muskelbevægelser
 • Lette ændringer i blodets indhold af leverenzym.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Kramper eller krampeanfald
 • Hoste, hvæsende vejrtrækning og stakåndethed, som kan opleves sammen med feber
 • Desorientering og forvirring ofte samtidig med hallucinationer (delirium)
 • Ekstrem indtagelse af vand (kendt som SIADH)
 • Nedsat indhold af natrium i blodet
 • Stærke smerter i øjnene og nedsat eller sløret syn
 • Unormalt, hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag, som kan føre til besvimelse
 • Stærke mave- eller rygsmerter (som kan være tegn på et alvorligt problem i tarmene, leveren eller bugspytkirtlen)
 • Kløe, gul hud eller øjne, mørk urin eller influenzalignende symptomer, som kan være tegn på leverbetændelse (hepatitis)

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)  

 • Forlænget blødning, der kan være tegn på nedsat antal blodplader i blodet, hvilket fører til øget risiko for blå mærker eller blødning
 • Unormal produktion af modermælk
 • Uventet blødning, f.eks. blødende gummer, blod i urinen eller i opkast, pludselige blå mærker eller blodsprængninger

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • Selvmordstanker og selvmordsadfærd; tanker om selvmord eller om at gøre skade på sig selv er set under behandling med venlafaxin eller lige efter afbrydelse af behandlingen (se punkt 2, Det skal du vide, før du begynder at tage Efexor Depot)
 • Aggression
 • Svimmelhed.

 

Efexor Depot kan give bivirkninger, som du måske ikke bemærker, som f.eks. blodtryksstigninger eller unormal puls, lette ændringer i blodets indhold af leverenzymer, natrium eller kolesterol. I mere sjældne tilfælde kan Efexor Depot hæmme blodpladernes funktion, hvilket øger risikoen for blå mærker eller blødning. Det kan derfor ske, at din læge fra tid til anden vil tage blodprøver, især hvis du har taget Efexor Depot i lang tid. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30°C. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Efexor Depot indeholder:

Aktivt stof: Venlafaxin. 

 

Efexor Depot 75 mg: 

Hver depotkapsel indeholder 84,85 mg venlafaxinhydrochlorid, svarende til 75 mg venlafaxinfri base. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Kapselindhold: Mikrokrystallinsk cellulose, ethylcellulose, hypromellose, talcum.  

Kapselskal: Gelatine, rød og gul jernoxid (E172) titandioxid (E171). 

Trykfarve på kapsel: Shellac, rød jernoxid (E172), ammoniumhydroxid, simeticon, propylenglycol. 

 

Efexor Depot 150 mg: 

Hver depotkapsel indeholder 169,7 mg venlafaxinhydrochlorid, svarende til 150 mg venlafaxinfri base. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Kapselindhold: Mikrokrystallinsk cellulose, ethylcellulose, hypromellose, talcum.  

Kapselskal: Gelatine, rød og gul jernoxid (E172) titandioxid (E171). 

Trykfarve på kapsel: Shellac, natriumhydroxid, povidon, titaniumdioxid (E171), propylenglycol. 

Udseende og pakningsstørrelse

Efexor Depot 75 mg er ugennemsigtige ferskenfarvede hårde depotkapsler (gelatine) 19,4 mm × 6,91 mm med et ‘W’ og styrken ‘75’ i rødt tryk. 

Efexor Depot 75 mg fås i: 

Blisterpakninger med 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100 og i hospitalspakninger med 500 (10x50) og 1000 (10x100) eller i beholdere med 14, 20, 50, 100 og hospitalspakninger med 500 og 1000. 

 

Efexor Depot 150 mg er ugennemsigtige mørkorange hårde depotkapsler (gelatine) 23,5 mm × 7,65 mm med et ‘W’ og styrken ‘150’ i hvidt tryk. 

Efexor Depot 150 mg fås i: 

Blisterpakninger med 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100 og i hospitalspakninger med 500 (10x50) og 1000 (10x100) eller i beholdere med 14, 20, 50, 100 og hospitalspakninger med 500 og 1000. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Nederlandene. 

Fremstiller:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, D-79090 Freiburg, Tyskland 

 

Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Little Connell. Newbridge, County Kildare, Irland 

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØS medlemslande under følgende navne:

Efexor Depot 

Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige 

Efexor-Exel 

Belgien, Luxemburg 

Efectin ER 

Bulgarien, Polen, Slovenien, Tjekkiet, Østrig 

Efexor XR 

Cypern, Estland, Grækenland, Letland, Litauen, Nederlandene, Portugal 

Effexor L.P. 

Frankrig 

Efexor XL 

Irland, Malta, Storbritannien 

Efexor Faxine 

Italien 

Efectin EP 

Rumænien 

Vandral Retard 

Spanien 

Trevilor retard 

Tyskland 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i februar 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...