Efedrin "Aguettant"

injektionsvæske, opl. i sprøjte 3 mg/ml

Aguettant

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Efedrin Aguettant 3 mg/ml, injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte
Ephedrinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Efedrin Aguettant
 3. Sådan skal du bruge Efedrin Aguettant
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Efedrin Aguettant anvendes til at behandle lavt blodtryk, der kan forekomme i forbindelse med forskellige typer anæstesi. Dette produkt må kun bruges af eller under tilsyn af en narkoselæge. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Efedrin Aguettant

Brug ikke Efedrin Aguettant:

 • hvis du er allergisk over for ephedrin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler Fortæl det til lægen, hvis:

 • du har forhøjet blodtryk
 • du lider af en hjertesygdom eller en hjertelidelse
 • du har diabetes
 • du har en overaktiv skjoldbruskkirtel
 • du har forstørret prostata
 • du ved eller har formodning om, at du lider af glaukom (øget tryk i øjet)
 • du på nuværende tidspunkt tager eller inden for de sidste 14 dage har taget monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere), der anvendes til behandling af depression.

Brug af anden medicin sammen med Efedrin Aguettant

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort for nylig eller påtænker at bruge anden medicin.

Det er især vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du tager følgende medicin: 

 • Medicin mod depression, f.eks. tricykliske antidepressiva (f.eks. imipramin) eller serotonerg- noradrenerg medicin (f.eks. minalcipran, venlafaxin) eller monoaminoxidasehæmmere (f.eks. moclobemid, toloxaton)
 • Medicin, der anvendes til at sænke blodtrykket (f.eks. guanethidin, clonidin)
 • Theophyllin, medicin, der anvendes til luftvejssygdomme såsom astma
 • Kortikosteroider, som er medicin, der reducerer betændelse og følgerne af allergiske reaktioner
 • Sibutramin, et appetitdæmpende middel, der indgives oralt til behandling af fedme
 • Linezolid, et antibiotikum, der anvendes til behandling af alvorlige infektioner
 • Oxytocin, medicin, der anvendes under fødsel.
 • Andre bedøvelsesmidler og især cyclopropan og halothan
 • Visse former for hoste- og forkølelsesmedicin, der kan få blodtrykket til at stige (phenylpropanolamin, pseudoefedrin, phenylefedrin)
 • Metylfenidat, medicin, der anvendes til behandling af ADHD (hyperaktiv opmærksomhedsforstyrrelse)
 • Visse former for medicin, der anvendes til behandling af hjerteslag og/eller uregelmæssig puls (hjerteglykosider, quinidin)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger Efedrin Aguettant.
Efedrin Aguettant kan bruges i forbindelse med kejsersnit.
Du skal stille amningen i bero i et par dage, efter at du har fået denne medicin. 

Efedrin Aguettant indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 3,32 mg (0,144 mmol) natrium pr. ml injektion (i alt 33,2 mg eller 1,44 mmol natrium i 10 ml sprøjte). Patienter på en saltbegrænset diæt skal være opmærksomme på denne mængde. 

3. Sådan skal du bruge Efedrin Aguettant

Din læge eller en sygeplejerske vil give dig Efedrin Aguettant i en blodåre (intravenøst). Lægen vil afgøre, hvilken dosis der er den rigtige for dig, og hvornår og hvordan du skal have injektionen. 

Hvis du har fået for meget Efedrin Aguettant

For meget Efedrin Aguettant kan give symptomer som kvalme, opkastning, feber, paranoid psykose, uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk, nedsat vejrtrækning, krampeanfald og koma. Hvis disse symptomer opstår, kan du få brug for intensiv støttebehandling.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Se afsnittet tiltænkt læger og sundhedspersonale sidst i denne indlægsseddel for praktiske oplysninger om håndtering og indgivelse af lægemidlet. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


Almindelige (kan forekomme hos 1-10 ud af 100 brugere):  

 • forvirring, angst, depression
 • nervøsitet, irritabilitet, rastløshed, afkræftelse, søvnbesvær (søvnløshed), hovedpine, svedafsondring
 • du mærker hjertebanken (palpitationer), forhøjet blodtryk (hypertension), højere puls (takykardi)
 • besværet vejrtrækning (dyspnø)
 • kvalme, opkastning


Sjældne (kan forekomme hos 1-10 ud af 10.000 brugere):  

 • uregelmæssig puls (hjertearytmier)
 • manglende evne til vandladning (akut urinretention).


Ikke kendte (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • allergiske reaktioner (overfølsomhed)
 • psykotiske tilstande, frygt
 • rysten (tremor), øget dannelse af spyt (hypersalivation)
 • episoder af lukketvinklet glaukom (en sygdom, hvor synsnerven er beskadiget)
 • brystsmerter, langsommere puls (refleks-bradykardi), hjertestop, lavt blodtryk (hypotension)
 • blødning, i kraniet (hjerneblødning)
 • væskeansamling i lungerne (lungeødem)
 • nedsat appetit
 • lave niveauer af kalium i blodet (hypokaliæmi), hvilket kan give muskelsvaghed, trækninger eller unormal hjerterytme, ændringer i blodsukkerniveauerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Efedrin Aguettant utilgængeligt for børn. 


Brug ikke Efedrin Aguettant efter den udløbsdato, der står på pakningen. Lægen eller sygeplejersken vil kontrollere dette. 


Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys. Den fyldte injektionssprøjte må kun bruges én gang. 


Efter åbning skal produktet anvendes straks. 


Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Efedrin Aguettant indeholder:

 • Aktivt stof: ephedrinhydrochlorid. Hver ml injektionsvæske, opløsning, indeholder 3 mg ephedrinhydrochlorid. Hver 10 ml fyldt injektionssprøjte indeholder 30 mg ephedrinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, citronsyremonohydrat, natriumcitrat, saltsyre (til justeringer af pH), natriumhydroxid (til justeringer af pH), vand til injektionsvæsker.


Hver ml injektionsvæske, opløsning, indeholder 3,32 mg natrium svarende til 0,144 mmol. 

Udseende og pakningsstørrelser

Efedrin Aguettant er en klar og farveløs opløsning. Det leveres i en 10 ml fyldt injektionssprøjte af polypropylen med en polypropylenhætte og beskyttelsesforsegling og er pakket enkeltvis i en gennemsigtig blisterpakning.
De fyldte injektionssprøjter kan fås i æsker med 10 eller 12 sprøjter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Laboratoire Aguettant 

1 rue Alexander Fleming
69007 Lyon 

Frankrig 

Fremstiller:

LABORATOIRE AGUETTANT 

1, rue Alexander Fleming
69007 LYON CEDEX 

Frankrig

eller 


LABORATOIRE AGUETTANT 

Lieu-dit “Chantecaille”
07340 CHAMPAGNE 

Frankrig

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:  

Brugsanvisning:

Sørg for omhyggeligt at overholde protokollen mht. brug af sprøjten.

Den fyldte injektionssprøjte må kun bruges til én patient.
Bortskaf sprøjten efter brug. MÅ IKKE GENBRUGES.
Indholdet i en uåben og ikkebeskadiget blisterpakning er sterilt, og pakningen må ikke åbnes, før den skal bruges.
Produktet skal undersøges visuelt for partikler og misfarvning før indgivelse. Det er kun klar, farveløs opløsning uden partikler eller udfældning, der må bruges.
Produktet må ikke bruges, hvis sprøjtens beskyttelsesforsegling er brudt.
Ved hjælp af aseptiske teknikker kan Efedrin Aguettant bruges på et sterilt område.

Tag den fyldte injektionssprøjte ud af den sterile blisterpakning. 

Efedrin "Aguettant" Laboratoire Aguettant injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 3 mg/ml 

1. Før sprøjten åbnes, skal stempelstangen skubbes ind for at løsne sprøjtestemplet. 

Efedrin "Aguettant" Laboratoire Aguettant injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 3 mg/ml 

2. Vrid hætten af for at bryde obturatoren  

Efedrin "Aguettant" Laboratoire Aguettant injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 3 mg/ml 

3. Kontrollér, at den forseglede hætte er fjernet helt. 

Efedrin "Aguettant" Laboratoire Aguettant injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 3 mg/ml 

4. Tøm luften ud af sprøjten ved at skubbe stemplet forsigtigt ned. 

 

5. Tilslut sprøjten til den intravenøse adgang. Skub stemplet forsigtigt ind for at injicere den krævede mængde. 


Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer. 

Opbevaring:

Efter åbning: produktet skal anvendes straks.
Opbevar blisterpakningen i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...