Pelmeg®

injektionsvæske, opl. i sprøjte 6 mg

Mundipharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pelmeg 6 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

pegfilgrastim 

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Pelmeg til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pelmeg
 3. Sådan skal du bruge Pelmeg
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

1. Virkning og anvendelse

Pelmeg indeholder det aktive stof pegfilgrastim. Pegfilgrastim er et protein, der produceres ved hjælp af bioteknologi i bakterier, der kaldes for E. coli. Det tilhører en gruppe proteiner, der hedder cytokiner, og ligner meget et naturligt protein (granulocytkoloni-stimulerende faktor), som kroppen selv producerer. 

 

Pelmeg anvendes til voksne patienter til at reducere varigheden af neutropeni (få hvide blodlegemer) og forekomsten af febergivende neutropeni (få hvide blodlegemer og feber), der kan forårsages af anvendelsen af cytotoksisk kemoterapi (lægemiddel der ødelægger hurtigt voksende celler). Hvide blodlegemer er vigtige, idet de hjælper din krop med at bekæmpe infektion. Disse celler er meget modtagelige for effekterne af kemoterapi, hvilket kan medføre, at antallet af disse celler i din krop mindskes. Hvis antallet af hvide blodlegemer falder til et lavt niveau, er der risiko for, at der ikke er nok celler tilbage i kroppen til at bekæmpe bakterier, og du kan have en øget risiko for infektion. 

 

Din læge har ordineret Pelmeg til dig for at støtte din knoglemarv (hvor blodceller dannes) til at producere flere hvide blodlegemer, der hjælper din krop med at bekæmpe infektion. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Pelmeg

Brug ikke Pelmeg, hvis

 • du er allergisk over for pegfilgrastim, filgrastim, proteiner stammende fra E. coli, eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Pelmeg: 

 • hvis du får en allergisk reaktion, herunder svaghedsfølelse, blodtryksfald, åndedrætsbesvær, hævelse i ansigtet (anafylaksi), rødme, hududslæt og kløende områder på huden
 • hvis du får hoste, feber og åndedrætsbesvær. Det kan være et tegn på shocklunge (ARDS)
 • hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger eller en kombination af disse bivirkninger:
  • hævelse eller oppustethed, som kan være forbundet med sjældnere vandladning, åndedrætsbesvær, oppustet mave og mæthedsfølelse samt en generel følelse af træthed
   Dette kan være symptomer på en tilstand, der kaldes for “kapillærlækage-syndrom“, som får blodet til at lække fra de små blodkar ud i kroppen. Se afsnit 4
 • hvis du får smerter øverst i maveregionen eller smerter ved det nederste af skulderen. Det kan være tegn på problemer med milten (forstørret milt)
 • hvis du for nylig har haft en alvorlig lungebetændelse (pneumoni), væske i lungerne (lungeødem), inflammation (betændelseslignende reaktion) i lungerne (interstitiel lungesygdom) eller du har fået taget røntgenbilleder af brystet, der viste unormale forhold (lungeinfiltration)
 • hvis du er klar over, at du har ændrede blodtal (for eksempel en stigning i hvide blodlegemer eller blodmangel (anæmi)) eller fald i antallet af blodplader, hvilket reducerer blodets evne til at størkne (trombocytopeni). Din læge vil muligvis overvåge dig nøjere.
 • hvis du har seglcelleanæmi. Din læge vil muligvis overvåge din tilstand nøjere
 • hvis du pludselig får symptomer på allergi, for eksempel udslæt, kløe eller kløende udslæt på huden (nældefeber), hævelse i ansigt, læber, tunge eller andre dele af kroppen, stakåndethed, hvæsende vejrtrækning eller vejrtrækningsbesvær, kan det være tegn på en alvorlig allergisk reaktion.
 • Der er indberettet sjældne tilfælde af betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra hjertet ud i kroppen) hos kræftpatienter og raske donorer. Symptomerne kan omfatte feber, mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede betændelsesmarkører. Fortæl det til lægen, hvis du oplever disse symptomer.

 

Din læge vil regelmæssigt kontrollere dit blod og urin, da Pelmeg kan beskadige de bittesmå filtre i nyrerne (glomerulonefritis). 

 

Der er rapporteret om alvorlige hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom) ved brug af Pelmeg. Hold op med at bruge Pelmeg, og søg øjeblikkeligt lægehjælp, hvis du bemærker et eller flere af de symptomer, der er beskrevet i afsnit 4

 

Tal med din læge om risikoen for at udvikle kræft i blodet. Hvis du udvikler kræft i blodet, eller det er sandsynligt, at du vil gøre det, bør du ikke bruge Pelmeg, medmindre din læge sagt, at du skal gøre det. 

 

Manglende virkning af pegfilgrastim  

Hvis du oplever tab af virkningen af pegfilgrastim, eller hvis virkningen ikke opretholdes, vil din læge undersøge grunden til det, for eksempel om du har udviklet antistoffer, der kan neutralisere pegfilgrastims aktivitet. 

Brug af anden medicin sammen med Pelmeg

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. Pelmeg er ikke blevet testet på gravide kvinder. Det er vigtigt at fortælle din læge, hvis du: 

 • er gravid,
 • har mistanke om, at du er gravid, eller
 • planlægger at blive gravid.

 

Du skal informere din læge, hvis du bliver gravid, mens du er i behandling med Pelmeg.  

 

Medmindre din læge har sagt andet, skal du holde op med at amme, hvis du bruger Pelmeg. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pelmeg har ingen eller kun ubetydelig virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Pelmeg indeholder sorbitol (E 420) og natriumacetat

Dette lægemiddel indeholder 30 mg sorbitol i hver fyldte injektionssprøjte, svarende til 50 mg/ml. 


Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 g) natrium pr. 6 mg dosis, dvs. det er i det væsentlige natrium-frit. 

3. Sådan skal du bruge Pelmeg

Pelmeg er beregnet til voksne fra 18 år og opefter. 

 

Brug altid Pelmeg nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, bør du spørge lægen eller apotekspersonalet. Den normale dosis er én 6 mg subkutan indsprøjtning (indsprøjtning under huden) ved anvendelse af en fyldt injektionssprøjte. Indsprøjtningen bør gives mindst 24 timer efter din sidste dosis kemoterapi ved afslutningen af hver kemoterapi-cyklus. 

 

Ryst ikke Pelmeg kraftigt, da dette kan påvirke virkningen. 

Hvis du selv skal foretage indsprøjtning med Pelmeg

Din læge kan beslutte, at det vil være praktisk for dig, hvis du selv indsprøjter Pelmeg. Din læge eller sygeplejerske vil vise dig, hvordan du tager en indsprøjtning. Prøv ikke selv at indsprøjte, hvis du ikke er blevet undervist heri. 

 

Læs sidste afsnit i denne indlægsseddel for at få yderligere vejledning i, hvordan du selv indsprøjter Pelmeg. 

Hvis du har brugt for meget Pelmeg

Kontakt din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du har brugt for meget Pelmeg. 

Hvis De har glemt at indsprøjte Pelmeg

Hvis din har glemt en dosis Pelmeg, kontakt da din læge for at aftale, hvornår du skal indsprøjte den næste dosis. 

 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Fortæl det straks til din læge, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger: 

 • hævelse eller opsvulmethed, der kan være forbundet med mindre hyppig vandladning, åndedrætsbesvær, opsvulmet mave og mæthedsfølelse samt en generel følelse af træthed. Disse symptomer opstår generelt hurtigt.

Det kan være symptomer på en ikke almindelig tilstand (kan ramme op til 1 ud af 100 personer), der kaldes for ”kapillærlækage-syndrom”, som medfører, at der siver blod fra de små blodkar ud i kroppen. Denne tilstand kræver øjeblikkelig behandling. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan ramme flere end 1 ud af 10 personer):  

 • smerter i knoglerne. Din læge vil fortælle dig, hvad du kan tage for at lindre knoglesmerterne.
 • kvalme og hovedpine.

 

Almindelige bivirkninger (kan ramme op til 1 ud af 10 personer):  

 • smerte ved injektionsstedet.
 • generel ømhed og smerter i led og muskler.
 • der kan forekomme forandringer i blodet, men de vil blive opdaget ved de rutinemæssige blodprøver. Antallet af hvide blodlegemer kan blive kortvarigt forøget. Antallet af blodplader kan blive reduceret, hvilket kan medføre blå mærker.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan ramme op til 1 ud af 100 personer):  

 • allergi-lignende reaktioner, herunder rødmen, hududslæt og kløende hævelser af huden
 • alvorlige allergiske reaktioner, herunder anafylaksi (svaghed, blodtryksfald, åndedrætsbesvær, hævelse i ansigtet).
 • forstørret milt.
 • bristet milt (miltruptur). Nogle tilfælde af miltruptur var dødelige. Det er vigtigt, at du kontakter lægen med det samme, hvis du får smerter i den øverste venstre side af maven eller op mod venstre skulder, da dette kan skyldes problemer med milten.
 • åndedrætsproblemer. Hvis du får hoste, feber og åndedrætsbesvær, skal du kontakte lægen.
 • Sweets syndrom (blommefarvede, hævede og smertefulde læsioner på lemmer og nogle gange i ansigtet og på halsen i forbindelse med feber) er forekommet, men kan være forårsaget af andre faktorer.
 • kutan vaskulitis (irritation eller betændelse i blodkarrene i huden).
 • beskadigelse af de bittesmå filtre i nyrerne (glomerulonefritis).
 • rødme på injektionsstedet.
 • ophostning af blod (hæmoptyse)

 

Sjældne bivirkninger (kan ramme op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra hjertet ud i kroppen), se afsnit 2.
 • blødning fra lungen (pulmonal blødning)
 • Stevens-Johnsons syndrom, som kan vise sig som rødlige pletter, der ligner målskiver eller cirkler og ofte har blærer i midten, hudafskalning, sår i munden, svælget, næsen, øjnene eller på kønsorganerne, og som eventuelt starter med feber eller influenzalignende symptomer. Hold op med at bruge Pelmeg, hvis De udvikler disse symptomer, og søg øjeblikkeligt lægehjælp eller kontakt Deres læge. Se også afsnit 2.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller Dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og på injektionssprøjtens etiket efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i køleskab (2º C - 8º C). 

 

Du må tage Pelmeg ud af køleskabet og opbevare det ved stuetemperatur (ikke over 30º C) i højst 4 dage. I det øjeblik en sprøjte tages ud af køleskabet, og har nået stuetemperatur (ikke over 30º C), skal den anvendes inden for 4 dage eller bortskaffes. 

 

Må ikke nedfryses. Pelmeg kan bruges, hvis det utilsigtet fryses i 2 perioder, hver under 72 timer.  

 

Opbevar beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at det er grumset eller at der er partikler i det. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pelmeg indeholder:

 • Aktivt stof: pegfilgrastim. Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 6 mg pegfilgrastim i 0,6 ml opløsning.
 • Øvrige indholdsstoffer: natriumacetat, sorbitol (E420), polysorbat 20 og vand til injektionsvæsker. Se afsnit 2.

Udseende og pakningsstørrelser

Pelmeg er en klar, farveløs injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte (6 mg/0,6 ml). 

 

Hver pakning indeholder 1 fyldt injektionssprøjte af glas med en påsat kanyle af rustfrit stål og kanylehætte. Sprøjten leveres med en automatisk kanylebeskyttelse. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Mundipharma Corporation (Ireland) Limited,  

Millbank House, Arkle Road, 

Sandyford Industrial Estate, Dublin 18,  

Irland 

Fremstiller:

PharmaKorell GmbH  

Georges-Köhler-Str. 2,  

79539 Lörrach  

Tyskland 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Mundipharma A/S  

Tlf: + 45 45 17 48 00 

mundipharma@mundipharma.dk 

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysnisnger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Brugervejledning

Vejledning til delene 

Inden brug 

Efter brug 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

 

Vigtigt 

Læs disse vigtige informationer, inden du bruger den fyldte Pelmeg-injektionssprøjte med automatisk kanylebeskyttelse: 

 

 • Det er vigtigt, at du ikke forsøger at give dig selv injektionen, medmindre du har fået oplæring af din læge eller sundhedspersonalet.
 • Pelmeg gives som en injektion i vævet lige under huden (subkutan injektion).

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgTag ikke kanylehætten af den fyldte injektionssprøjte, før du er klar til at foretage injektionen. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Brug ikke den fyldte injektionssprøjte, hvis du har tabt den på en hård overflade. Brug en ny fyldt injektionssprøjte og kontakt din læge eller sundhedspersonalet. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Forsøg ikke at aktivere den fyldte injektionssprøjte inden injektionen. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Forsøg ikke at tage den gennemsigtige afskærmningsanordning af den fyldte injektionssprøjte. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Forsøg ikke at fjerne den aftagelige etiket på den fyldte sprøjtebeholder, inden injektionen gives. 

 

Kontakt din læge eller sundhedspersonalet, hvis du har spørgsmål. 

 

Trin 1: Forberedelse 

 

Tag bakken med den fyldte injektionssprøjte ud af pakningen og saml de ting sammen, der skal bruges til injektionen: afspritningsservietter, vat eller gazekompresser, plaster og en kanylebøtte (følger ikke med). 

Lad den fyldte injektionssprøjte ligge ved stuetemperatur i cirka 30 minutter. Det vil gøre injektionen mere behagelig. Vask dine hænder grundigt med vand og sæbe. 

 

Anbring den fyldte injektionssprøjte og de øvrige materialer på en ren, veloplyst overflade. 

 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Opvarm ikke den fyldte injektionssprøjte ved hjælp af en varmekilde, som fx varmt vand eller mikrobølgeovn. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Lad ikke den fyldte injektionssprøjte ligge i direkte sollys.  

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgRyst ikke den fyldte injektionssprøjte. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgOpbevar de fyldte injektionssprøjter utilgængeligt for børn. 

Åbn bakken og træk emballagen af. Tag fat i den fyldte injektionssprøjtes afskærmningsanordning og tag den fyldte injektionssprøjte ud af bakken. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Af sikkerhedsmæssige grunde: 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Hold ikke på stemplet 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Hold ikke på kanylehætten 

Kontrollér medicinen og den fyldte injektionssprøjte. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgBrug ikke den fyldte injektionssprøjte, hvis: 

 • Medicinen er grumset, eller der er partikler i den. Det skal være en klar og farveløs væske.
 • Der er dele, som ser ud til at være revnede eller ødelagte.
 • Kanylehætten mangler eller er ikke sat ordentligt på.
 • Udløbsdatoen, der er trykt på etiketten, er overskredet (den sidste dag i den viste måned er passeret).

 

Hvis noget af ovenstående forventes, skal du kontakte din læge eller sundhedspersonalet. 

 

Trin 2: Klargøring 

Vask dine hænder grundigt. Klargør og afrens injektionsstedet. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Du kan bruge: 

 • den øverste del af lårene
 • maven, bortset fra et område på 5 cm omkring navlen
 • forsiden af overarmen (kun, hvis en anden person giver Dig injektionen)

 

Afrens injektionsstedet med en afspritningsserviet. Lad huden tørre. 

 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Rør ikke ved injektionsstedet inden injektionen. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Giv ikke injektionen på steder, hvor huden er øm, forslået, rød eller hård. Undgå at injicere på steder, hvor der er ar eller strækmærker. 

Træk forsigtigt kanylehætten af i en lige bevægelse væk fra kroppen. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Tag fat i huden på injektionsstedet, så der dannes en fast fold. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgDet er vigtigt, at huden også klemmes sammen under injektionen. 

 

Trin 3: Injektion 

Bliv ved med at holde sammen på huden. STIK kanylen ind i huden. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgRør ikke ved det afrensede område af huden 

PRES stemplet ned med et langsomt og konstant tryk, indtil du mærker eller hører et ”klik”. 

Pres hele vejen ned gennem ”klikket”. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mgFor at give hele dosen er det vigtigt, at du trykker ned gennem ”klikket”. 

GIV SLIP med tommelfingeren. LØFT derefter sprøjten væk fra huden.. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Den fyldte injektionssprøjtes afskærmningsanordning vil dække kanylen, når stemplet slippes. 

 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Sæt ikke kanylehætten på en brugt fyldt injektionssprøjte igen. 

 

Kun for læger og sundhedspersonale 

 

Handelsnavnet og batchnummeret på det administrerede præparat skal registreres tydeligt i patientjournalen. 

Tag etiketten på den fyldte injektionssprøjte af og gem den. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Drej på stemplet for at få sprøjteetiketten i en position, hvor den kan tages af. 

 

Trin 4: Afslut 

Kassér den brugte injektionssprøjte og andre materialer i en kanylebøtte. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg 

Medicin skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer. Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Disse forholdsregler er med til at beskytte miljøet. 

 

Opbevar sprøjter og kanylebøtte utilgængeligt for børn. 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Den fyldte injektionssprøjte må ikke genbruges 

Pelmeg Mundipharma Biologics S.L. injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 6 mg Brugte fyldte injektionssprøjter må ikke smides til genbrug eller kasseres sammen med husholdningsaffaldet 

Undersøg injektionsstedet. 

Tryk en tot vat eller et gazekompres ned på injektionsstedet, hvis det bløder. Gnid ikke på injektionsstedet. Sæt om nødvendigt et plaster på. 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...