Adrenalin "Aguettant"

injektionsvæske, opl. i sprøjte 1 mg/ml

Aguettant

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adrenalin Aguettant 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte  

adrenalin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du får Adrenalin Aguettant
 3. Sådan gives Adrenalin Aguettant
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Adrenalin Aguettant tilhører en gruppe lægemidler betegnet adrenerge og dopaminerge midler. 

 

Denne medicin bruges til:  

 • Behandling af hjertestop (uventet tab af hjertefunktion, vejrtrækning og bevidsthed).

2. Det skal du vide, før du får Adrenalin Aguettant

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Adrenalin Aguettant

 • Hvis du er allergisk (overfølsom) over for nogle indholdsstoffer i Adrenalin Aguettant (angivet i punkt 6), hvor der findes et alternativt lægemiddel med adrenalin eller et andet karsammentrækkende middel (vasopressor).

Advarsler og forsigtighedsregler

Adrenalin Aguettant er indiceret til nødbehandling. Der skal ydes fortsat medicinsk overvågning efter indgift. 

 

Forsigtighedsregler ved brugen 

 

Risikoen for bivirkninger øges, hvis du: 

 • har en kendt hyperthyroidisme (sygdom i skjoldbruskkirtlen),
 • har svær nyreinsufficiens,
 • lider af hypercalcæmi (stigning i calciumkoncentrationen i blodet),
 • lider af hypokaliæmi (fald i kaliumkoncentrationen i blodet),
 • har diabetes mellitus (sukkersyge),
 • har hjertesygdom eller arteriel hypertension (forhøjet blodtryk),
 • har hjerneskade eller åreforkalkning i hjernen,
 • har glaukom (øget tryk i øjet),
 • har prostatasygdomme,
 • er en ældre patient,
 • er gravid.

Brug af andre lægemidler sammen med Adrenalin Aguettant

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Lægemidler, der kan påvirke Adrenalin Aguettant, inkluderer: 

 • Flygtige halogenanæstetika (gas, der anvendes under anæstesi),
 • Visse antidepressive midler,
 • Lægemidler til behandling af højt blodtryk, hjertetilstande,
 • Lægemidler til behandling af diabetes.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adrenalin Aguettant påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. 

Adrenalin Aguettant indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. sprøjte, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan gives Adrenalin Aguettant

Du får Adrenalin Aguettant af lægen eller sundhedspersonalet. De beslutter, hvilken mængde der er den rette for dig, og hvornår og hvordan den skal gives. 

 

I tilfælde af hjertestop: 

Voksne: 1 mg (1 ml 1:1000adrenalinopløsning) indgives i en vene eller i en knogle hvert 3.-5. minut, indtil hjertet begynder at arbejde. 

Hvis du har fået for meget Adrenalin Aguettant

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har mistanke om, at du har fået mere af Adrenalin Aguettant, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler Dem/dig utilpas). 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.  

 

Følgende bivirkninger er rapporteret: 

 • angst,
 • dyspnø (vejrtrækningsbesvær),
 • nervøsitet,
 • frygt,
 • sveddannelse,
 • hjertebanken (uregelmæssig eller hurtigere hjerterytme),
 • takykardi (øget hjertefrekvens),
 • bleghed,
 • rysten,
 • svaghed,
 • svimmelhed,
 • hovedpine,
 • kvalme,
 • opkastning,
 • kuldefornemmelse i arme og/eller ben,
 • hallucinationer,
 • besvimelser,
 • hyperglykæmi (høje blodsukkerniveauer),
 • hypokaliæmi (lave kaliumniveauer i blodet),
 • metabolisk acidose (øget surhed i blodet),
 • mydriasis (udvidelse af pupillen).

 

Ved høje doser og for patienter, som er følsomme over for adrenalin, findes der følgende bivirkninger: 

 • forstyrrelse i hjerterytmen (uregelmæssigt hjerteslag/hjertestop),
 • hypertension (med risiko for hjerneblødning),
 • vasokonstriktion (forsnævring af blodkarrene, for eksempel i huden, i arme eller ben eller nyrer),
 • akutte anginaanfald (hjertekramper),
 • risiko for akut blodprop i hjertet.

 

Gentagne lokale injektioner kan forårsage nekrose (vævsskade) på injektionssteder som følge af vaskulær konstriktion (forsnævring af blodkar). 

 

Medicinsk overvågning er nødvendig i alle tilfælde efter indgift af Adrenalin Aguettant. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Det gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Adrenalin Aguettant efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Din læge eller sygeplejerske vil kontrollere den. 

 

Opbevares i aluminiumsposen for at beskytte mod lys og ilt.  

 

Opbevares ved temperaturer under 25 °C. 

 

Når posen åbnes, skal produktet anvendes med det samme. 

 

Må ikke nedfryses. 

Aluminiumsposen må ikke åbnes før brug. 

 

Brug ikke skarpe instrumenter til at åbne posen. 

 

Brug ikke Adrenalin Aguettant, hvis den har været delvist brugt eller viser tegn på synlig skade. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adrenalin Aguettant indeholder:

 • Aktivt stof: adrenalintartrat

Hver ml injektionsvæske, opløsning indeholder 1 mg adrenalin (som adrenalintartrat).  

Hver 5 ml fyldt injektionssprøjte indeholder 5 mg adrenalin (som adrenalintartrat). 

 

 • Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre, natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Adrenalin Aguettant er en klar, farveløs opløsning i en 5 ml fyldt injektionssprøjte af polypropylen, individuelt pakket i en gennemsigtig blister og indpakket i en aluminiumspose. 

 

De fyldte sprøjter er tilgængelige i æsker med 1 og 10 sprøjter.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Laboratoire Aguettant 

1 rue Alexander Fleming  

69007 Lyon 

Frankrig 

Fremstiller:

Laboratoire Aguettant 

1, rue Alexander Fleming  

69007 Lyon 

Frankrig 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til sundhedspersoner: 

 

Intravenøs adrenalin bør kun administreres af personale med erfaring i brug og titrering af vasopressorer i deres normale kliniske praksis. 

 

Kardiopulmonal genoplivning: 

1 ml af 1:1000-opløsningen (1 mg) gives intravenøst eller intraossøst, gentaget hver 3.-5. minut indtil spontan cirkulation vender tilbage. 

 

Ved administration via perifer intravenøs injektion skal hver dosis af 1 mg adrenalin (1 ml af 1 mg/ml opløsningen) efterfølges af en bolus på mindst 20 ml isotonisk natriumchlorid til injektion for at facilitere tilførslen til det centrale kredsløb. 

 

Endotrakeal administration bør kun anvendes som en sidste udvej, hvis ingen anden administrationsvej er tilgængelig, i en dosis på 2 til 2,5 ml af 1 mg/ml opløsningen (svarende til 2 til 2,5 mg). 

 

Nedenstående protokol skal nøje overholdes: 

Den fyldte sprøjte er en flerdosisbeholder, som kun må anvendes til én patient. Bortskaf sprøjten efter brug. 

Produktet skal inspiceres visuelt for partikler og misfarvning forud for indgiften. Der må kun bruges en klar, farveløs opløsning, som er fri for partikler eller præcipitater. 

Produktet må ikke anvendes, hvis posen eller blisterpakningen er blevet åbnet, eller hvis den brudsikrede forsegling på sprøjten (plastfilm i bunden af endehætten) er brudt. 

 1. Riv aluminiumsposen åben med hånden alene ved hjælp af indrykket/indrykkene. Brug ikke skarpe instrumenter til at åbne posen.
 2. Træk den fyldte sprøjte ud af den sterile blister.
 3. Tryk på stemplet for at frigøre spunsen. Steriliseringsprocessen kan have fået spunsen til at sætte sig fast på sprøjtekroppen.
  Adrenalin "Aguettant" Laboratoire Aguettant injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 1 mg/ml
 4. Vrid endehætten af for at bryde forseglingerne. Rør ikke den eksponerede luerforbindelse for at undgå kontaminering.
  Adrenalin "Aguettant" Laboratoire Aguettant injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 1 mg/ml
 5. Kontrollér, at sprøjtens forseglingsspids er kommet helt ud. Hvis det ikke er tilfældet, sættes hætten på, og der vrides igen.
  Adrenalin "Aguettant" Laboratoire Aguettant injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 1 mg/ml
 6. Pres luften ud ved at skubbe forsigtigt på stemplet.
  Adrenalin "Aguettant" Laboratoire Aguettant injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte 1 mg/ml
 7. Tilslut sprøjten til den vaskulære adgangsenhed eller til nålen. Pres stemplet ind for at injicere det nødvendige volumen.

 

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...