Amlodipin "Teva"

tabletter 5 mg og 10 mg

Teva

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amlodipin Teva 5 mg tabletter 

Amlodipin Teva 10 mg tabletter  

amlodipin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin Teva
 3. Sådan skal du tage Amlodipin Teva
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Amlodipin Teva indeholder det aktive stof amlodipin, som tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes calciumantagonister. 

 

Amlodipin Teva bruges til behandling af forhøjet blodtryk eller en bestemt type brystsmerter kaldet angina, herunder en sjælden form af Prinzmetals eller variant angina. 

 

Hos patienter med for højt blodtryk virker dette lægemiddel ved at afslappe blodkarrene, så blodet lettere kan løbe igennem dem. 

 

Hos patienter med angina virker Amlodipin Teva ved at forbedre blodforsyningen til hjertet, så det får mere ilt, hvorved brystsmerterne forebygges. Dette lægemiddel giver ikke øjeblikkelig lindring af brystsmerter ved angina. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin Teva

Tag ikke Amlodipin Teva

 • hvis du er allergisk over for amlodipin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6), eller over for andre calciumantagonister. Dette kan omfatte kløe, rødmen af huden eller vejrtrækningsproblemer.
 • hvis du har meget lavt blodtryk.
 • hvis du har en forsnævring af den store legemspulsåre eller kardiogent shock (en tilstand, hvor dit hjerte ikke forsyner kroppen med tilstrækkeligt blod).
 • hvis du lider af hjertesvigt efter et hjerteanfald.

Advarsler of forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Amlodipin Teva. 


Fortæl det til lægen, hvis du har eller har haft én af følgende lidelser: 

 • nyligt hjerteanfald
 • hjertesvigt
 • svært forhøjet blodtryk
 • leversygdom
 • hvis du er ældre, og din dosis skal øges.

Børn og unge

Amlodipin er ikke blevet undersøgt hos børn under seks år. Amlodipin Teva bør kun bruges til forhøjet blodtryk hos børn og unge i alderen fra 6 til 17 år (se punkt 3). Kontakt din læge, hvis du vil have yderligere information. 

Brug af anden medicin sammen med Amlodipin Teva

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nyligt. 


Amlodipin Teva kan have indvirkning på andre lægemidler, ligesom andre lægemidler kan have indvirkning på Amlodipin Teva. Disse lægemidler er: 

 • ketoconazol og itraconazol (svampedræbende medicin)
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (såkaldte proteasehæmmere, som anvendes til behandling af hiv)
 • rifampicin, erythromycin, clarithromycin (antibiotika; mod infektioner der skyldes bakterier)
 • prikbladet perikon
 • verapamil, diltiazem (hjertemedicin)
 • dantrolen (infusion mod alvorligt forhøjet legemstemperatur)
 • tacrolimus, sirolimus, temsirolimus og everolimus (medicin, som påvirker, hvordan dit immunsystem fungerer)
 • simvastatin (medicin mod forhøjet kolesterol)
 • ciclosporin (medicin som påvirker funktionen af dit immunsystem)

Amlodipin kan sænke dit blodtryk yderligere, selv om du allerede tager andre lægemidler mod forhøjet blodtryk. 

Brug af Amlodipin Teva sammen med mad og drikke

Personer der tager Amlodipin Teva, må ikke drikke grapefrugtjuice eller spise grapefrugt. Dette skyldes, at grapefrugt og grapefrugtjuice kan føre til, at indholdet af det aktive stof amlodipin i blodet kan blive for højt, hvilket kan forårsage en uforudsigelig øgning af amlodipins blodtrykssænkende effekt. 

Graviditet og amning

Graviditet
Amlodipins sikkerhed ved graviditet hos kvinder er ikke blevet fastlagt. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Amning
Amlodipin har vist sig at udskilles i modermælk i små mængder. Hvis du ammer eller skal til at amme, skal du fortælle det til din læge, inden du tager Amlodipin Teva. 


Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Amlodipin påvirker muligvis evnen til at køre bil eller betjene maskiner. Hvis du får kvalme, bliver svimmel, træt eller får hovedpine, skal du undlade at køre bil eller betjene maskiner og straks kontakte din læge. 

Amlodipin Teva indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit. 

3. Sådan skal du tage Amlodipin Teva

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede startdosis er en Amlodipin Teva 5 mg tablet én gang dagligt. Dosis kan øges til en Amlodipin Teva 10 mg tablet én gang dagligt. 

 

Dette lægemiddel kan indtages før eller efter mad og drikke. Du bør tage medicinen på samme tidspunkt hver dag. Tag tabletten med et glas vand. Du må ikke tage Amlodipin Teva sammen med grapefrugtjuice. 

 

Brug til børn og unge  

Den anbefalede startdosis til børn og unge (i alderen 6-17 år) er 2,5 mg dagligt. Den maksimale anbefalede dosis er 5 mg dagligt. 

Amlodipin Teva 5 mg deles i to lige store doser på 2,5 mg. 

Amlodipin Teva 10 mg tabletter kan ligeledes deles i to lige store doser. 

 

Hvis din læge har fortalt dig, at du skal tage en ½ (halv) tablet om dagen, anbefaler vi ikke, at du bruger en tabletdeler. Brug i stedet nedenstående vejledning for at dele tabletten: Placer tabletten på en flad, hård overflade (fx et bord), med siden med skrift opad. Del tabletten ved at trykke ned med begge pegefingre, en på hver sin side af delekærven. 

Amlodipin "Teva" Teva B.V. tabletter 5 mg og 10 mg 

Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage tabletterne. Kontakt derfor lægen i god tid, når du har brug for en ny pakke tabletter. 

Hvis du har taget for mange Amlodipin Teva

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du eller en anden har taget flere Amlodipin Teva, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet. 

 

Hvis du tager for mange tabletter, kan dette medføre, at dit blodtryk bliver for lavt eller endda bliver faretruende lavt. Du kan føle dig svimmel, uklar, svækket eller besvime. Hvis blodtryksfaldet er tilstrækkeligt alvorligt, kan du gå i chok. Din huden vil føles kold og klam, og du kan miste bevidstheden. Søg straks lægehjælp, hvis du har taget for mange Amlodipin Teva-tabletter. 

Hvis du har glemt at tage Amlodipin Teva

Du skal ikke bekymre dig. Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du helt lade være med at tage den glemte dosis. Tag din næste dosis på det rigtige tidspunkt. Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Amlodipin Teva

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal tage medicinen. Du kan få tilbagefald, hvis du holder op med at bruge medicinen, før lægen råder dig til det. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop med at tage dette lægemiddel og/eller kontakt straks lægen, hvis du får nogen af følgende bivirkninger:

 • pludselig hvæsende vejrtrækning, brystsmerter, kortåndethed eller åndedrætsbesvær 
 • hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber 
 • hævelse af tunge og hals, som forårsager alvorlige vejrtrækningsproblemer 
 • alvorlige hudreaktioner, herunder alvorlig hududslæt, nældefeber, rødme af huden over hele kroppen, svær kløe, blisterdannelse, afskalning og hævelse af huden, betændelse i slimhinder (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) eller andre allergiske reaktioner 
 • hjerteanfald, unormal hjerterytme 
 • betændelse i bugspytkirtlen, som kan medføre alvorlige smerter i maven og ryggen ledsaget af ubehag.

Nedenstående meget almindelige bivirkninger er blevet rapporteret. Hvis én af disse giver dig problemer, eller hvis de varer mere end en uge, skal du kontakte din læge 

 

Meget almindelige: kan forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter  

 • vand i kroppen

Nedenstående almindelige bivirkninger er blevet rapporteret. Hvis én af disse giver dig problemer, eller hvis de varer mere end en uge, skal du kontakte din læge  

 

Almindelige: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer  

 • hovedpine, svimmelhed, søvnighed (navnlig i begyndelsen af behandlingen)
 • palpitationer (hjertebanken), rødmen
 • mavesmerter, kvalme
 • ændrede afføringsvaner, diarré, forstoppelse, fordøjelsesbesvær
 • træthed, svækkelse
 • synsforstyrrelser, dobbeltsyn
 • muskelkramper
 • hævelse af anklerne.

Andre bivirkninger der er blevet rapporteret, er medtaget i nedenstående liste.

Hvis én af disse bivirkninger bliver alvorlig, eller hvis du bemærker bivirkninger, der ikke er anført i denne indlægsseddel, skal du fortælle det til din læge eller til apotekspersonalet. 

 

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til1ud af 100 patienter  

 • humørsvingninger, angst, depression, søvnløshed
 • rysten, smagsforstyrrelser, besvimelse
 • følelsesløshed eller snurrende fornemmelse i lemmerne, manglende smertefornemmelse
 • ringen for ørerne
 • lavt blodtryk
 • nysen/løbende næse som følge af betændelse i næseslimhinden
 • hoste
 • mundtørhed, opkastning
 • hårtab, øget svedtendens, hudkløe, røde pletter på huden, misfarvning af huden
 • vandladningsproblemer, øget vandladningstrang om natten, øget antal vandladninger
 • impotens, ubehag i eller forstørrelse af brysterne hos mænd
 • smerter, ubehag
 • led- eller muskelsmerter, rygsmerter
 • vægtøgning eller -tab.

 

Sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter  

 • forvirring.

 

Meget sjældne: kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • fald i antallet af hvide blodlegemer, fald i antallet af blodplader, som kan resultere i usædvanlige blå mærker eller tendens til blødning
 • for meget sukker i blodet
 • en nervelidelse, der kan forårsage svækkelse af musklerne, prikken eller følelsesløshed
 • hævelse af tandkødet
 • oppustethed (gastritis)
 • usædvanlig leverfunktion, betændelse i leveren (hepatitis), gulfarvning af huden (gulsot), forhøjede leverenzymer, som kan have en indvirkning på nogle laboratorieprøver
 • øgede muskelspændinger
 • betændelse i blodkar, ofte ledsaget af hududslæt
 • følsomhed over for lys.

 

Ikke kendt: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data  

 • rysten, stivhed i kroppen, udtryksløst ansigt, langsomme bevægelser og gangbesvær, der består af slæbende skridt og dårlig balance

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys og fugt. 

 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Brug ikke tabletterne, hvis du bemærker tegn på misfarvning eller forringelse af tabletterne. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amlodipin Teva indeholder:

 • Aktivt stof: amlodipin (som besilat)
  Amlodipin Teva, 5 mg, tabletter
  Hver tablet indeholder amlodipinbesilat svarende til 5 mg amlodipin.

  Amlodipin Teva, 10 mg, tabletter
  Hver tablet indeholder amlodipinbesilat svarende til 10 mg amlodipin.
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, calciumhydrogenphosphat, natriumstivelsesglycolat og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser

Amlodipin Teva 5 mg tabletter er hvide, runde tabletter med en diameter på 8 mm. Tablettens ene side er let indadbuet, med en delekærv og præget med ”A5”. Den anden side er let konveks og uden prægning. 

 

 • Pakningsstørrelser tilgængelige i karton: 15, 20, 28, 30, 30 (3 x 10), 50, 56, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 200, 250 og 300 (10 x 30) tabletter.
 • Kalenderpakning: 28 tabletter
 • Hospitalspakning: 50 tabletter
 • Pakningsstørrelser i plastikbeholder: 30, 98, 100, 200 og 250 tabletter med forseglet skruelåg.

 

Amlodipin Teva 10 mg tabletter er hvide, runde tabletter med en diameter på 11 mm. Tablettens ene side er let indadbuet, med delekærv og præget med ”A10”. Den anden side er let konveks og uden prægning. 

 

 • Pakningsstørrelser tilgængelige i karton: 14, 15, 20, 28, 30, 30 (3 x 10), 50, 56, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 200 og 250 tabletter.
 • Kalenderpakning: 28 tabletter
 • Hospitalspakning: 50 tabletter
 • Pakningsstørrelser i plastikbeholder: 30, 98, 100, 200 og 250 tabletter med forseglet skruelåg.

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Teva B.V. 

Swensweg 5 

2031 GA Haarlem 

Holland 

 

Repræsentant: 

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg  

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

Teva Pharmaceutical Works private Limited Company 

Pallagi út 13 

4042 Debrecen 

Ungarn 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Belgien: 

AMLODIPINE TEVA 5 mg/10 mg Tabletten 

Bulgarien: 

AMLOTERON 5 mg/10 mg tablets 

Danmark: 

Amlodipin Teva 

Estland: 

AMLODIPINE TEVA 

Holland: 

Amlodipine (als besilaat) 5 mg/10 mg PCH, tabletten 

Irland: 

Amlodipine Teva 5 mg/10 mg tablets 

Italien: 

Amlodipina Teva Italia 5 mg/10 mg compresse 

Letland: 

Amlodipine Teva 5 mg/10 mg tabletes 

Litauen: 

Amlodipine Teva 5 mg & 10 mg tabletės 

Portugal: 

Amlodipina Teva 5 mg/10 mg comprimido 

Sverige: 

Amlodipine Teva 5 mg/10 mg tabletter 

Ungarn: 

Amlodipin-Teva 5 mg/10 mg tabletta 

Østrig: 

Amlodipin ratiopharm 5 mg/10 mg Tabletten 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...