Amlodipin/valsartan "Stada"

filmovertrukne tabletter 5/80 mg

Stada

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/ 80 mg filmovertrukne tabletter,  

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/ 160 mg filmovertrukne tabletter,  

Amlodipin/Valsartan STADA 10 mg/ 160 mg filmovertrukne tabletter 

amlodipin/ valsartan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se pkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin/Valsartan STADA
 3. Sådan skal du tage Amlodipin/Valsartan STADA
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Amlodipin/Valsartan STADA tabletter indeholder to stoffer, som kaldes amlodipin og valsartan. Begge disse stoffer hjælper med at kontrollere højt blodtryk.  

 • Amlodipin tilhører en gruppe stoffer, som kaldes “calcium-antagonister”. Amlodipin forhindrer calcium i at bevæge sig ind i blodårernes vægge. Det medfører, at blodårerne ikke trækker sig sammen.
 • Valsartan tilhører en gruppe stoffer, som kaldes “angiotensin II-receptorantagonister”. Angiotensin II produceres i kroppen og får blodårerne til at trække sig sammen, så blodtrykket øges. Valsartan virker ved at blokere effekten af angiotensin II.

Dette betyder, at begge stoffer forhindrer blodårerne i at trække sig sammen. Som et resultat, bliver blodårerne mere afslappede, og blodtrykket sænkes.
Amlodipin/Valsartan STADA bruges til at behandle forhøjet blodtryk hos voksne, som ikke kan få deres blodtryk passende kontrolleret med enten amlodipin eller valsartan alene. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Amlodipin/Valsartan STADA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Amlodipin/Valsartan STADA

 • hvis du er allergisk over for amlodipin eller andre calciumantagonister. Symptomerne kan være kløe, hudrødme eller vejrtrækningsbesvær.
 • hvis du er allergisk over for valsartan eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i pkt 6). Hvis du tror, du er allergisk, skal du tale med din læge, inden du tager Amlodipin/Valsartan STADA.
 • hvis du har alvorlige leverlidelser eller galdeproblemer som f.eks. biliær cirrhose eller kolestase.
 • hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten (brug af Amlodipin/Valsartan STADA tidligt i graviditeten bør også undgås, se afsnittet om Graviditet).
 • hvis du har meget lavt blodtryk (hypotension).
 • hvis du har forsnævring af aorta svarende til aortaklappen (aortastenose) eller kardiogent shock (en tilstand, hvor hjertet ikke er i stand til at opretholde tilstrækkelig blodforsyning til kroppen).
 • hvis du lider af hjertesvigt efter et hjerteanfald.
 • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, må du ikke tage Amlodipin/Valsartan STADA, men skal kontakte din læge.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Amlodipin/Valsartan STADA 

 • hvis du har været syg (opkastning eller diarré).
 • hvis du har problemer med lever eller nyrer.
 • hvis du har fået en nyretransplantation, eller hvis du har fået at vide, at du har en forsnævring i blodtilførslen til nyrerne.
 • hvis du har en tilstand, som påvirker binyrerne, og som kaldes “primær hyperaldosteronisme”.
 • hvis du har haft hjertesvigt eller et hjerteanfald. Følg nøje lægens anvisning vedrørende startdosis. Lægen vil muligvis også undersøge din nyrefunktion.
 • hvis din læge har fortalt dig, at du har en forsnævring af hjerteklappen (kaldes “aorta- eller mitralklapstenose”) eller at du har en unormal fortykkelse af hjertemusklen (kaldes “obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati”).
 • hvis du har oplevet opsvulmen, særligt af ansigtet og halsen, mens du har taget anden medicin (inklusive ACE-hæmmere). Hvis du får disse symptomer, skal du stoppe med at tage Amlodipin/Valsartan STADA og kontakte din læge med det samme. Du bør aldrig tage Amlodipin/Valsartan STADA igen.
 • hvis du samtidig tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
  • en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer i forbindelse med sukkersyge).
  • aliskiren.

Din læge vil eventuelt måle din nyrefunktion, dit blodtryk og elektrolytter (f.eks. kalium) i dit blod med jævne mellemrum.
Se også information under overskriften “Tag ikke Amlodipin/valsartan STADA”. 

 

Hvis dette gælder for dig, så tal med din læge inden du tager Amlodipin/Valsartan STADA.  

Børn og unge

Brug af Amlodipin/Valsartan STADA til børn og unge frarådes (under 18 år). 

Brug af anden medicin sammen med Amlodipin/Valsartan STADA

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er muligt, at lægen er nødt til at ændre din dosis og/eller tage andre forholdsregler. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at stoppe med at tage noget af medicinen. Det gælder især for den medicin, som er beskrevet herunder: 

 • hvis du samtidig tager en ACE-hæmmer eller aliskiren (se også information under overskrifterne “Tag ikke Amlodipin/Valsartan STADA” og “ Advarsler og forsigtighedsregler”);
 • diuretika (en type medicin, som også kaldes ”vanddrivende tabletter”, og som forhøjer den mængde urin, du producerer);
 • lithium (medicin til behandling af visse typer depression);
 • kaliumbesparende diuretika, kaliumtilskud, salterstatninger, som indeholder kalium eller andre stoffer, der kan øge indholdet af kalium i blodet;
 • en bestemt type smertestillende medicin, som kaldes non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID’er) eller selektive cyclooxygenase-2-hæmmere (COX-2-hæmmere). Din læge vil måske også kontrollere din nyrefunktion;
 • krampehæmmende stoffer (f.eks. carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, fosphenytoin, primidon);
 • perikon;
 • nitroglycerin (glyceryltrinitrat) og andre nitrater eller andre stoffer, som kaldes “vasodilatorer”;
 • medicin mod hiv/aids (f.eks. ritonavir, indinavir, nelfinavir);
 • medicin til behandling af svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, itraconazol);
 • medicin til behandling af bakterieinfektioner (antibiotika f.eks. rifampicin, erythromycin, clarithromycin, telithromycin);
 • verapamil, diltiazem (hjertemedicin);
 • simvastatin (medicin som bruges til at behandle højt kolesterol);
 • dantrolen (infusion ved alvorligt forhøjet kropstemperatur);
 • medicin som bruges til at beskytte mod organafstødning efter transplantation (ciclosporin).

Amlodipin/Valsartan STADA sammen med mad og drikke

Du må ikke indtage grapefrugt og grapefrugtjuice, mens du tager Amlodipin/Valsartan STADA. Det skyldes, at grapefrugt og grapefrugtjuice kan føre til en øget mængde af det aktive stof, amlodipin, i blodet. Dette kan føre til en uforudsigelig forstærkning af blodtrykssænkende virkning af Amlodipin/Valsartan STADA. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet
Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive gravid). Normalt vil din læge råde dig til at stoppe med at tage Amlodipin/Valsartan STADA, inden du bliver gravid, eller så snart du har konstateret, at du er gravid. Lægen vil råde dig til at tage anden medicin i stedet for Amlodipin/Valsartan STADA. Amlodipin/Valsartan STADA frarådes i den tidlige periode af graviditeten (de første 3 måneder), og må ikke tages, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, fordi det kan forårsage alvorlig skade på din baby, hvis det tages efter tredje måned af graviditeten. 

Amning
Det er påvist at Amlodipin. som er en af de to aktive indholdsstoffer i Amlodipin/Valsartan STADA udskilles i mindre mængder i human modermælk. Giv din læge besked, hvis du ammer, eller hvis du skal starte med at amme inden behandling med Amlodipin/Valsartan STADA. Behandling med Amlodipin/Valsartan STADA frarådes til mødre, som ammer. Hvis du ønsker at amme, kan din læge vælge en anden behandling til dig. Dette er især vigtigt, hvis dit barn er nyfødt eller blev født for tidligt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin kan få dig til at føle svimmelhed. Det kan påvirke din koncentrationsevne. Hvis du ikke er sikker på, hvordan denne medicin påvirker dig, må du ikke køre bil, betjene maskiner eller udføre andre aktiviteter, som kræver din koncentration. 

Amlodipin/Valsartan STADA indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. filmovertrukken tablet, dvs. den er i det væsentlige natrium-fri. 

3. Sådan skal du tage Amlodipin/Valsartan STADA

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. Det vil hjælpe dig med at opnå den bedste virkning og mindske risikoen for bivirkninger. 

 

Den sædvanlige dosis af Amlodipin/Valsartan STADA er én tablet daglig. 

 • Det er at foretrække at tage din medicin på samme tidspunkt hver dag.
 • Tag tabletten sammen med vand.
 • Du kan tage Amlodipin/Valsartan STADA med eller uden mad. Tag ikke Amlodipin/Valsartan STADA sammen med grapefrugt eller grapefrugtjuice.

Afhængigt af hvordan du reagerer på behandlingen, kan lægen foreslå en højere eller lavere dosering.
Du må ikke tage mere end den foreskrevne dosis. 

 

Amlodipin/Valsartan STADA og ældre patienter (65 år og derover)  

Din læge bør udvise forsigtighed, når dosis øges.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du har taget for meget Amlodipin/Valsartan STADA

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Amlodipin/Valsartan STADA, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har taget for mange Amlodipin/Valsartan STADA-tabletter, eller hvis andre har taget dine tabletter, skal du kontakte en læge med det samme. 

Hvis du har glemt at tage Amlodipin/Valsartan STADA

Hvis du glemmer at tage din medicin, skal du tage den så snart du kommer i tanke om det. Du skal tage din næste dosis på dit sædvanlige tidspunkt. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du springe den dosis over, som du glemte at tage. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Amlodipin/Valsartan STADA

Hvis du holder op med at tage Amlodipin/Valsartan STADA, kan det resultere i, at din sygdom bliver værre. Stop ikke med at tage din medicin, medmindre din læge siger det.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Bivirkninger, som kan være alvorlige, og som kræver, at du straks søger læge:

Nogle få patienter har oplevet nedenstående alvorlige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer).  

 

Hvis noget af følgende sker for dig, skal du straks kontakte din læge: 

Allergiske reaktioner med symptomer som udslæt, kløe, hævet ansigt, læber eller tunge, svært ved at få luft, for lavt blodtryk (følelsen af bevidstløshed, uklarhed). 

Andre bivirkninger ved brug af Amlodipin/Valsartan STADA

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • influenza
 • stoppet næse, ondt i halsen og ubehag, når der skal synkes
 • hovedpine
 • hævede arme, hænder, ben, ankler eller fødder
 • træthed
 • asteni (svaghed)
 • rødme og varmefornemmelse i ansigt og/eller hals

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • svimmelhed
 • kvalme og mavesmerter
 • mundtørhed
 • sløvhed, prikken og følelsesløshed i hænder eller fødder
 • svimmelhed
 • hurtigt hjerteslag inklusive hjertebanken
 • svimmelhed ved skift til stående stilling
 • hoste
 • diarré
 • forstoppelse
 • hududslæt, rødme af huden
 • hævelse af led, rygsmerter
 • ledsmerter

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • angstfølelse
 • ringen for ørene (tinnitus)
 • besvimelse
 • større urinproduktion end normalt eller forøget trang til vandladning
 • manglende evne til at få eller vedholde erektion
 • følelsen af tunghed
 • for lavt blodtryk med symptomer som svimmelhed, uklarhed
 • øget svedtendens
 • hududslæt over hele kroppen, kløe, muskelkramper

Hvis nogle af disse bivirkninger påvirker dig i alvorlig grad, skal du tale med din læge.  

 

 

Bivirkninger, som er rapporteret ved behandling med valsartan og amlodipin alene, og som enten ikke er set ved behandling med Amlodipin/Valsartan STADA, eller som er set hyppigere end ved behandling med Amlodipin/Valsartan STADA:  

Amlodipin

Kontakt straks lægen, hvis du får nogle af nedenstående meget sjældne bivirkninger:  

 • pludselig åndenød, brystsmerter, kortåndethed eller besvær med at trække vejret
 • hævede øjenlåg, ansigt eller læber
 • hævelse af tunge eller svælg, hvilket kan gøre det meget svært at trække vejret
 • alvorlige hudreaktioner som udbredt hududslæt, nældefeber, hudrødme over hele kroppen, intens kløe, blæredannelse, afskalning eller hævelse i huden, betændelseslignende tilstand i slimhinderne (Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) eller andre allergiske reaktioner
 • hjertetilfælde, unormal hjerterytme (puls)
 • betændelse i bugspytkirtlen, som kan give stærke smerter i maven og ryggen og få dig til at føle dig meget utilpas

 

Følgende bivirkninger er set. Hvis de bliver generende eller varer i mere end 1 uge, skal du kontakte lægen.
Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • svimmelhed, døsighed
 • palpitationer (hjertebanken)
 • ansigtsrødme, hævede ankler (ødemer)
 • mavesmerter, kvalme

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • humørsvingninger, angst, depression, søvnløshed, rysten, smagsforstyrrelser, besvimelse, manglende smertefølelse
 • synsforstyrrelser, nedsat syn, tinnitus
 • lavt blodtryk
 • nysen/snue pga. en betændelseslignende reaktion i næseslimhinden
 • fordøjelsesbesvær, opkastning
 • hårtab, øget svedtendens, hudkløe, misfarvninger af huden
 • vandladningsforstyrrelser, hyppigere vandladning, også om natten
 • erektionsproblemer, udvikling af bryster hos mænd, smerter, utilpashed, muskelsmerter, muskelkramper, vægtændring

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • forvirring

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • nedsat antal hvide blodlegemer, nedsat antal blodplader, som kan medføre blå mærker og tendens til blødning (beskadigelse af røde blodlegemer)
 • for højt blodsukker (hyperglykæmi)
 • hævede gummer, oppustet mave (gastritis)
 • abnorm leverfunktion, leverbetændelse (hepatitis), gulfarvning af huden (gulsot), stigning i leverenzymerne, som kan påvirke visse laboratorieprøver
 • øget muskelspænding
 • årebetændelse, oftest med hududslæt, øget lysfølsomhed, en tilstand med stivhed, rysten og/eller bevægelsesforstyrrelser.

 

Valsartan

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke klarlægges ud fra de tilgængelige data): 

 • nedsat antal røde blodlegemer i blodet, feber, ondt i halsen eller sår i munden pga. infektioner
 • pludselige blødninger eller blå mærker
 • forhøjet kaliumniveau i blodet
 • unormale testresultater for leveren
 • nedsat nyrefunktion og alvorlig nedsat nyrefunktion
 • hævelse hovedsageligt i ansigt og hals
 • muskelsmerter
 • udslæt, lilla-farvede mærker
 • feber
 • kløe
 • allergiske reaktioner, blærer på huden (tegn på en lidelse kaldet bulløs dermatit) Fortæl med det samme din læge, hvis du oplever nogle af disse.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Amlodipin/Valsartan STADA indeholder

 • Aktive stoffer: amlodipin (som amlodipinbesylat) og valsartan.
  • Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat) og 80 mg valsartan.
  • Hver filmovertrukket tablet indeholder 5 mg amlodipin (som amlodipinbesylat) og 160 mg valsartan.
  • Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg amlodipin (som amlodipinbesylat) og 160 mg valsartan.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  • Tabletkerne: cellulose, mikrokrystallinsk; povidon; stivelse, pregelatineret (majs); silica, kolloid vandfri, crospovidon; natriumstivelsesglycolat; magnesiumstearat;
  • Filmovertræk: 5 mg/80 mg og 5 mg/160 mg hypromellose; titandioxid (E171); jernoxid, gul (E172); talcum; macrogol; jernoxid, sort (E172). 10 mg/160 mg hypromellose; titandioxid (E171); jernoxid, gul (E172); talcum; macrogol; jernoxid,
 • Udseende og pakningstørrelser

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/ 80 mg filmovertrukne tabletter er mørkegule, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter. De filmovertrukne tabletter er tilgængelige i gennemsigtigt PVC/PVdC folie //Al blister indeholdende 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletter. 

 

De filmovertrukne tabletter er tilgængelige i gennemsigtigt PVC/PVdC folie //Al enkeltdosis blister indeholdende 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletter. 

 

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/ 160 mg filmovertrukne tabletter er mørkegule, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter. De filmovertrukne tabletter er tilgængelige i gennemsigtigt PVC/PVdC folie //Al blisterindeholdende 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletter. 

 

De filmovertrukne tabletter er tilgængelige i gennemsigtigt PVC/PVdC folie //Al enkeltdosis blister indeholdende 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletter. 

 

Amlodipin/Valsartan STADA 10 mg/ 160 mg filmovertrukne tabletter er bleggule, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter. De filmovertrukne tabletter er tilgængelige i blisterpakninger indeholdende 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Tyskland
www.stada.de  

Fremstillere

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel
Tyskland

eller

STADA Arzneimittel GmbH
Muthgasse 36, 1190 Wien
Østrig

eller

Centrafarm Services B.V.
Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten-Leur, Nederlandene

eller

STADA Nordic ApS
Marielundvej 46A, 2730 Herlev, Danmark

eller

Clonmel Healthcare Ltd.
Waterford Roda, Clonmel, Co. Tipperary, Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

STADA Nordic ApS
Marielundvej 46A
2730 Herlev
Danmark 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Østrig: 

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/ 80 mg Filmtabletten  

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/ 160 mg Filmtabletten  

Amlodipin/Valsartan STADA 10 mg/ 160 mg Filmtabletten 

Belgien:  

Amlodipine/Valsartan EG 5 mg/80 mg filmomhulde tabletten  

Amlodipine/Valsartan EG 5 mg/160 mg filmomhulde tabletten  

Amlodipine/Valsartan EG 10 mg/160 mg filmomhulde tabletten 

Danmark:  

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/ 80 mg filmovertrukne tabletter  

Amlodipin/Valsartan STADA 5 mg/ 160 mg filmovertrukne tabletter 

Amlodipin/Valsartan STADA 10 mg/ 160 mg filmovertrukne tabletter  

Tyskland: 

Amlodipin/Valsartan AL 5 mg/ 80 mg Filmtabletten 

Amlodipin/Valsartan AL 5 mg/ 160 mg Filmtabletten  

Amlodipin/Valsartan AL 10 mg/ 160 mg Filmtabletten 

Spanien:  

Amlodipino/Valsartan STADA 5 mg / 80 mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Amlodipino/Valsartan STADA 5 mg / 160 mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Amlodipino/Valsartan STADA 10 mg / 160 mg comprimidos recubiertos con película EFG 

Finland:  

Amlodipin/Valsartan STADA 5/80 mg kalvopäällysteiset tabletit  

Amlodipin/Valsartan STADA 5/160 mg kalvopäällysteiset tabletit  

Amlodipin/Valsartan STADA 10/160 mg kalvopäällysteiset tabletit 

Frankrig:  

AMLODIPINE / VALSARTAN EG 5/80 mg, comprimé pelliculé  

AMLODIPINE / VALSARTAN EG 5/160 mg, comprimé pelliculé 

AMLODIPINE / VALSARTAN EG 10/160 mg,comprimé pelliculé 

Irland:  

Amlodipine/Valsartan Clonmel 5 mg/80 mg film-coated tablets  

Amlodipine/Valsartan Clonmel 5 mg/160 mg film-coated tablets  

Amlodipine/Valsartan Clonmel 10 mg/160 mg film-coated tablets 

Italien:  

Amlodipina e Valsartan EG 5mg/80 mg  

Amlodipina e Valsartan EG 5mg/160 mg  

Amlodipina e Valsartan EG 10mg/160 mg 

Luxsembourg:  

Amlodipine/Valsartan EG 5mg/80 mg comprimés pelliculés  

Amlodipine/Valsartan EG 5mg/160 mg comprimés pelliculés  

Amlodipine/Valsartan EG 10mg/160 mg comprimés pelliculés 

Nederlandene:  

Amlodipine/Valsartan CF 5/80 mg, filmomhulde tabletten  

Amlodipine/Valsartan CF 5/160 mg, filmomhulde tabletten  

Amlodipine/Valsartan CF 10/160 mg, filmomhulde tabletten 

Portugal: 

Amlodipina + Valsartan Ciclum 5/80 mg  

Amlodipina + Valsartan Ciclum 5/160 mg  

Amlodipina + Valsartan Ciclum 10/160 mg 

Romænien:  

Amlodipina/Valsartan STADA 5/80 mg, comprimate filmate  

Amlodipina/Valsartan STADA 5/160 mg, comprimate filmate  

Amlodipina/Valsartan STADA 10/160 mg, comprimate filmate 

Sverige:  

Amlodipin/Valsartan STADA 5/80 mg, filmdragerad tablett  

Amlodipin/Valsartan STADA 5/160 mg filmdragerad tablett  

Amlodipin/Valsartan STADA 10/160 mg filmdragerad tablett 

Slovenien:  

Amlodipin/valsartan STADA 5 mg/80 mg filmsko obložene tablete  

Amlodpin/valsartan STADA 5 mg/160 mg filmsko obložene tablete  

Amlodipin/valsartan STADA 10 mg/160 mg filmsko obložene tablete 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...