Allergone

hårde kapsler 8 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Allergone 8 mg, hårde kapsler
acrivastin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Allergone
 3. Sådan skal du tage Allergone
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Allergone indeholder acrivastin, som er et antihistamin, der lindrer symptomer på allergi (overfølsomhedssygdom) især høfeber, nældefeber, helårssnue og også ved for eksempel gener ved insektstik. Allergone anvendes til voksne og børn over 15 år. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Allergone

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Allergone

 • hvis du er allergisk over for acrivastin, over for triprolidin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Allergone (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Allergone. 

 • hvis du har nedsat nyrefunktion.

Vær opmærksom på, at Allergone kan forstærke den sløvende virkning af alkohol.

Du skal holde op med at tage Allergone 3 dage før en allergitest udføres, fordi antihistaminer kan påvirke resultatet og gøre det upålideligt. 

Børn og unge

Allergone må kun gives til børn under 15 år efter lægens anvisning. 

Brug af andre lægemidler sammen med Allergone

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler.

Tal med din læge, hvis du tager 

 • nervemedicin
 • sovemedicin
 • beroligende medicin.

Brug af Allergone sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Allergone sammen med mad og drikke.
Allergone kan forstærke den sløvende virkning af alkohol. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Allergone efter aftale med lægen.

Amning
Erfaringerne med Allergone er begrænsede. Du bør derfor ikke tage Allergone, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Allergone kan på enkelte virke så sløvende at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være forsigtig og opmærksom på, hvordan lægemidlet påvirker dig. 

Allergone indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Allergone

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken. 


Den anbefalede dosis er 

Voksne og børn over 15 år: 1 kapsel (8 mg) efter behov, højst 3 gange over en 24 timers periode.  


Brug til børn og unge
Du må kun bruge Allergone til børn under 15 år efter aftale med lægen. 


Nedsat nyrefunktion

Tal med lægen inden du tager Allergone, hvis du har nedsat nyrefunktion. 

Hvis du har taget for meget Allergone

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Allergone, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 


I tilfælde af kraftig overdosering kan du blive døsig, søvnig og eventuelt bevidstløs. Du kan også få kvalme og kaste op. 

Hvis du har glemt at tage Allergone

Har du glemt at tage Allergone, bør du blot tage en kapsel næste gang ved behov. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 


Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er alvorlige og kan kræve øjeblikkelig behandling. Hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger, skal du straks stoppe med at tage medicinen og søge læge.


Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion).
 • Hævelse af ansigt, læber og tunge.


Andre bivirkninger
 


Meget almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter):  

 • Døsighed - i de fleste tilfælde af mildere karakter.


Almindelige bivirkninger
(kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):  

 • Svimmelhed
 • Hjertebanken
 • Hududslæt
 • Mundtørhed.


Meget sjældne bivirkninger
(kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):  

 • Åndenød, overfølsomhed og hævelser af f.eks. arme og ben.


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt
(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Hovedpine
 • Mavegener
 • Kløe.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Allergone indeholder:

 • Aktivt stof: acrivastin 8 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Kapselindhold: lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (Type A), magnesiumstearat.
  Kapselskal: gelatine, renset vand, titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Hvide, hårde gelatine kapsler. Kapslerne måler ca. 16 x 6 mm. 


Pakningsstørrelser
 

12, 16, 24, 30, 32, 48, 96 og 120 kapsler. 


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S
Energivej 15 

5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2020
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...