Dinetrel

hårde kapsler 100 mg

Morningside

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dinetrel 100 mg hårde kapsler  

amantadinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dinetrel
 3. Sådan skal du tage Dinetrel
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Amantadin er et dopaminergt lægemiddel, hvilket betyder, at det kan øge niveauet af visse kemiske stoffer, der overfører impulser i nervesystemet, herunder hjernen. 

 

Dinetrel anvendes: 

 • til behandling af Parkinsons sygdom ved at forbedre muskelkontrollen og reducere stivhed, rysten og gangproblemer.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dinetrel

Tag ikke Dinetrel:

 • hvis du er allergisk over for amantadinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dinetrel (angivet i afsnit 6).
 • hvis du lider af krampeanfald, for eksempel epilepsi.
 • hvis du nogensinde har haft mavesår (sår i mavesækken eller tolvfingertarmen).
 • hvis du lider af en alvorlig nyresygdom.
 • hvis du er gravid eller prøver at blive gravid (se afsnittet ’Graviditet, amning og frugtbarhed’).
 • hvis du ammer (se afsnittet ’Graviditet, amning og frugtbarhed’).

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dinetrel, hvis et af ovennævnte punkter gør sig gældende for dig. Er du i tvivl, så kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dinetrel. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dinetrel: 

 

 • Hvis du lider af en lever- eller nyresygdom.
 • Hvis du har hjerte-kar-sygdom i din sygehistorie.
 • Hvis du lider af hjerteproblemer eller hjertesvigt (hjerteproblemer, der forårsager stakåndethed eller hævede ankler).
 • Hvis du har en psykisk sygdom, for eksempel skizofreni eller demens.
 • Hvis du har forhøjet tryk i øjet (grøn stær).

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Dinetrel, hvis noget af ovenstående gør sig gældende for dig, eller hvis du er i tvivl. 

Brug af anden medicin sammen med Dinetrel

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin , for nylig har taget anden medicin eller planlægger at tage følgende medicin, da de kan påvirke virkningen af Dinetrel. 

 • antikolinergika

(anvendes til behandling af Parkinsons sygdom), såsom procyclidin 

 • antispasmodika

(anvendes til behandling af spasmer eller kramper i maven), såsom hyoscin 

 • levodopa

anvendes til behandling af Parkinsons sygdom 

 • antipsykotika

(anvendes mod tanke-, følelses- og adfærdsforstyrrelser i forbindelse med visse sygdomme), såsom 

chlorpromazin, haloperidol 

 • diuretika (vanddrivende tabletter)

(anvendes til at afhjælpe væskeophobning og sænke forhøjet blodtryk), såsom hydrochlorthiazid, amilorid 

eller triamteren. 

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller for nylig har taget anden medicin, dette gælder også håndkøbsmedicin. 

Brug af Dinetrel sammen med mad, drikke og alkohol

Undlad at drikke alkohol under behandlingen med Dinetrel, da det kan øge risikoen for bivirkninger og overdosering af lægemidlet. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Tag ikke Dinetrel, hvis du er gravid eller prøver at blive gravid. Tag ikke Dinetrel, hvis du ammer, da amantadin går over i modermælken og kan skade dit barn. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dinetrel kan forårsage sløret syn eller svimmelhed. Hvis det sker for dig, skal du undlade at føre motorkøretøj og betjene maskiner, indtil symptomerne er forsvundet. 

Dinetrel indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Dinetrel

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Kapslerne skal synkes hele sammen med et glas vand.  

Den anbefalede dosis ved Parkinsons sygdom:

 

Voksne:  

1 kapsel (100 mg) om dagen i den første uge. Lægen vil øge dette til 2 kapsler om dagen (200 mg). 

I nogle tilfælde vil lægen give en højere dosis, dog højst 4 kapsler om dagen. 

Voksne over 65 år: 

1 kapsel (100 mg) én gang om dagen. 

 

Hvis du har leverproblemer, vil lægen eventuelt give dig en lavere dosis. 

Hvis du har taget for meget Dinetrel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Dinetrel, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas), eller hvis en anden person ved et uheld har taget nogle af kapslerne. Medbring de resterende kapsler eller den tomme emballage til lægen. 

Hvis du har glemt at tage Dinetrel

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Du må dog ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Dinetrel

Du må ikke stoppe behandlingen med Dinetrel brat, da det kan forværre dine symptomer. 

Hvis du gerne vil stoppe med at tage Dinetrel, skal du kontakte lægen, som vil fortælle dig, hvordan du skal nedsætte dosen gradvist. 

 

Hvis du tager antipsykotika (anvendes til behandling af psykiske sygdomme), og du pludselig stopper med at tage Dinetrel, kan du udvikle en samling symptomer, der omfatter: 

 • feber
 • øget svedtendens
 • hurtigt hjerteslag
 • muskelstivhed (bevægelsesbesvær)
 • manglende kontrol over blæren (du kan opleve pludselig vandladningstrang)

Kontakt straks lægen, hvis du får et eller flere af disse symptomer. 

 

Nogle patienter oplever, at lægemidlets virkning aftager, når de har taget det regelmæssigt i nogle måneder. Kontakt lægen, hvis du oplever det. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ofte er bivirkningerne milde og forsvinder efter nogle få dages behandling. Kontakt lægen, hvis du har bivirkninger, der optræder i svær grad eller varer mere end nogle få dage. 

Kontakt omgående lægen eller nærmeste hospital, hvis du får et af nedenstående symptomer:

 • Svimmelhed eller omtumlethed.
 • Besvimelse.
 • Krampeanfald.

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du oplever et af følgende symptomer eller andre problemer med Dinetrel: 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):  

 • Hævede ankler.
 • Røde, skjoldede pletter på huden.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede)  

 • Angst.
 • Overspændt sindstilstand.
 • Depression.
 • Søvnproblemer.
 • Forvirring.
 • Mareridt.
 • Koncentrationsbesvær.
 • Hovedpine.
 • Træthed.
 • Problemer med at kontrollere bevægelser.
 • Sløret tale.
 • Nervøsitet.
 • Muskelsmerter.
 • Hallucinationer.
 • Hurtigt eller uregelmæssigt hjerteslag.
 • Fald i blodtrykket, når du rejser dig op. Dette kan medføre svimmelhed eller besvimelse.
 • Mundtørhed.
 • Manglende appetit.
 • Kvalme eller opkastning.
 • Forstoppelse.
 • Øget svedtendens.

 

Ikke almindelige bivirkninger (Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede) 

 • Sløret syn.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede)  

 • Desorientering (du ved ikke, hvor du er).
 • Tanke- eller adfærdsforstyrrelser, såsom paranoia.
 • Rysten.
 • Bevægelsesproblemer.
 • Malignt neuroleptikasyndrom (NMS). Du kan opleve varmefølelse og muskelstivhed.
 • Diarré.
 • Hududslæt.
 • Øjenproblemer, såsom kløe eller rødme.
 • Manglende kontrol over blæren. Du kan opleve vandladningsbesvær eller pludselig vandladningstrang.
 • Hornhindeskade, hævelse af hornhinden, nedsat synsskarphed.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):  

 • Hjerteproblemer, som kan forårsage stakåndethed eller hævede ankler.
 • Nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket øger risikoen for infektioner.
 • Uregelmæssige levertal, hvilket måles i blodprøver.
 • Følsomhed over for sollys.

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra de tilgængelige data):  

 • Trang til usædvanlig adfærd - kraftig spilletrang, ændret eller øget interesse i sex, ukontrolleret indkøbsadfærd eller overforbrug, overspisning (indtagelse af store mængder mad på kort tid) eller tvangsspisning (indtagelse af mere mad end normalt og mere end nødvendigt for at stille sulten).
 • Delirium.
 • Opstemthed og mani.

 

Hvis en bivirkning bliver værre, eller du få en bivirkning, der ikke er nævnt i denne indlægsseddel, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængelig for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisterkortet og kartonen efter ’EXP’. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dinetrel indeholder:

Aktivt stof: amantadinhydrochlorid. Hver hård gelatinekapsel indeholder 100 mg amantadinhydrochlorid. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

 • Kapselindhold: lactosemonohydrat, povidon (E1201) og magnesiumstearat (E470b).
 • Kapselskal: gelatine, titandioxid (E171), natriumlaurilsulfat og rød jernoxid (E172).
 • Trykblæk: Hvid trykfarve, der indeholder shellac (E904), titandioxid (E171) og propylenglycol (E1520).

Udseende og pakningsstørrelser

Dinetrel kapsler er rødbrune, hårde gelatinekapsler i størrelse 3, der er påtrykt AM100 med hvid farve på både under- og overdelen. 

 

Kapslerne fås i pakninger med blisterkort af PVC/PVdC-alu.  

Pakningsstørrelser: 5, 7, 10, 14, 28, 30 og 56 kapsler. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Morningside Healthcare (Malta) Ltd.
93, Mill Street
Qormi QRM 3102
Malta 

Fremstiller

Morningside Pharmaceuticals Ltd.  

5 Pavilion Way 

Loughborough, LE11 5GW, Storbritannien 

Repræsentant

2care4 Generics ApS  

Stenhuggervej 12-14  

DK-6710 Esbjerg V  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i december 2020 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...