Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lafene® 12 mikrogram/time depotplaster

Lafene® 25 mikrogram/time depotplaster

Lafene® 50 mikrogram/time depotplaster

Lafene® 75 mikrogram/time depotplaster

Lafene® 100 mikrogram/time depotplaster

fentanyl 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. 

 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. 

 • Lægen har ordineret Lafene til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 

 • Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse 

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lafene depotplaster 

 3. Sådan skal du bruge Lafene depotplaster 

 4. Bivirkninger 

 5. Opbevaring 

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Lafene tilhører den gruppe af stærkt smertestillende lægemidler, der kaldes opioider.  

Det smertestillende stof, fentanyl, frigøres langsomt fra plastret, og passerer gennem huden og ind i kroppen. 

 

Voksne

Lafene depotplaster bruges til behandling af stærke og længerevarende smerter, som kun kan behandles tilstrækkeligt med stærk smertestillende medicin (opioider). 

 

Børn

Langtidbehandling af stærke kroniske smerter hos børn over 2 år, der er i behandling med opioider. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden foreskrevet anden dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lafene depotplaster

Brug ikke Lafene depotplaster

 • hvis du er allergisk over for fentanyl eller et af øvrige indholdsstoffer i Lafene (angivet i pkt. 6). 

 • hvis du lider af kortvarige smerter (f.eks. efter en operation) 

 • hvis dit centralnervesystem er alvorligt svækket, f. eks. ved hjerneskade 

 • hvis du har alvorlige problemer med vejrtrækningen 

Advarsler og forsigtighedsregler

ADVARSEL: 

Lafene er medicin, der kan være livsfarligt, hvis det bruges af børn. Dette kan også ske med brugte plastre. 

Husk at udformningen af denne medicin kan friste børn, hvilket i nogle tilfælde kan have et dødeligt udfald. 

Lafene depotplaster kan have livstruende bivirkninger hos personer, som ikke regelmæssigt bruger lægeordineret medicin af opioid-typen. 

 

Plasteret klæber til en anden person

Plastret bør kun anvendes af den person, som lægen har udskrevet det til. Der har været rapporteret om tilfælde, hvor plasteret ved et uheld blev overført på et andet familiemedlem under ophold i samme seng eller ved anden fysisk nærkontakt med en plasterbruger. Et plaster, som sidder på en anden person (især børn), kan resultere i en overdosis. I tilfælde af et plaster overføres til en anden ved en fejltagelse, skal det overførte plaster straks fjernes fra huden og lægehjælp skal opsøges omgående. 

 

Inden behandling med Lafene depotplaster bør du informere din læge, hvis du har en af de anførte lidelser, fordi risikoen for bivirkninger med fentanyl kan være højere, og det kan blive nødvendigt at lægen ordinerer en lavere dosis af fentanyl: 

 • astma, nedsat eller hæmmet vejrtrækning eller anden lungesygdom 

 • lavt blodtryk eller lille blodmængde 

 • nedsat leverfunktion 

 • nedsat nyrefunktion 

 • skader i hovedet, svulst i hjernen, tegn på forhøjet tryk i hjernen (f.eks. hovedpine, synsforstyrrelser), forandringer i din bevidsthed, besvimelse eller bevidstløshed (koma) 

 • langsom uregelmæssig hjerterytme 

 • myasthenia gravis, en sygdom, der medfører hurtig indsættende træthed og muskelsvaghed. 

Fortæl din læge, hvis du får feber under behandlingen, da en øget kropstemperatur kan bevirke, at plastret virker stærkere, fordi en øget mængde medicin kan trænge gennem huden. Derfor må du heller ikke lade et påsat plaster komme i nærheden af direkte varme, som for eksempel varmepude, varmetæppe, opvarmet vandseng, varmelampe eller højfjeldssol, intensiv solbadning, varmedunk, sauna, lange varme bade og varme boble/spabade. Det er muligt at være ude i solen, men plastret skal beskyttes med et beklædningsstykke på varme sommerdage. 

 

Hvis behandlingen foregår gennem længere tid, kan du måske opleve, at du føler en fysisk eller psykisk afhængighed af Lafene depotplaster. Fortæl din læge, hvis du på et eller andet tidspunkt har været eller er afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller ulovlige lægemidler. 

 

Ældre skal følges nøje af lægen, fordi det kan blive nødvendigt, at lægen skal ordinere en lavere dosis. 

 

Plastrene må ikke deles eller klippes i mindre stykker. Det skyldes, at det ikke er blevet undersøgt, hvordan kvaliteten, virkningen og sikkerheden er, hvis man gør det. 

 

Brugen af Lafene plastre kan give en positiv dopingtest. Det kan være sundhedsfarligt at bruge fentanyl plastre som et dopingmiddel. 

 

Børn

Lafene må ikke bruges til børn under 2 år, da der ikke er tilstrækkelig erfaring med behandling af børn i den alder, medmindre lægen ordinerer det. 

 

Brug af anden medicin sammen med Lafene

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 

 

Det er særlig vigtigt at informere lægen eller på apoteket, hvis du bruger: 

 • andre smertestillende lægemidler (opioider - buprenorphin, nalbuphin eller pentazocin) 

 • sovemedicin 

 • beroligende medicin og medicin til behandling af psykiske sygdomme 

 • medicin, der virker bedøvende, hvis du skal bedøves, så fortæl lægen eller tandlægen, at du bruger Lafene depotplaster 

 • muskelafslappende medicin 

 • medicin mod depression (MAO-hæmmere fx moclobemid, mod depression eller selegelin mod Parkinsons sygdom). Du må ikke bruge Lafene før tidligst 14 dage efter, at du er holdt op med at bruge disse typer medicin. 

 • nefazodon, medicin mod depression 

 • cimetidin, medicin mod mavesygdomme 

 • medicin til behandling af allergier eller transportsyge især den type, der er sløvende 

 • visse typer antibiotika til behandling af infektion, fx erythromycin, clarithromycin eller troleandomycin 

 • medicin til behandling af svampeinfektion, fx itraconazol, ketokonazol, fluconazol eller voriconazol 

 • medicin til behandling af HIV, fx ritonavir eller nelfinavir 

 • medicin til behandling af uregelmæssig hjerterytme, fx amiodaron, diltiazem eller verapamil 

Fortæl lægen, hvis du bruger medicin mod depression også kaldt selektiv serotonin- genoptagshæmmer (SSRI), en serotonin-noradrenalin-genoptagshæmmer (SNRI) eller en monoaminoxidasehæmmer (MAO-hæmmer). 

Din læge skal vide alt om din anvendelse af din medicin mod depression, da fentanyl i kombination med din medicin mod depression kan øge risikoen for seretoninsyndrom, som er en potentiel livstruende tilstand. 

 

Lægen ved hvilken medicin, der er sikker at tage sammen med Lafene plaster. Det kan være nødvendigt, at du bliver kontrolleret regelmæssigt, da medicinen herover kan øge eller forlænge virkningen og bivirkningerne ved Lafene, så styrken af det plaster du bruger eventuelt skal ændres. 

 

Brug af Lafene sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol, når du bliver behandlet med Lafene. Alkohol kan øge risikoen for vejrtrækningsproblemer. Samtidig brug af Lafene og alkoholiske drikke øger risikoen for alvorlige bivirkninger og kan give vejrtrækningsbesvær, blodtryksfald, besvimelse og dyb bevidstløshed. 

 

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

 

Der er ikke tilstrækkelige oplysninger om brug af Lafene til gravide kvinder. Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Lafene depotplaster bør ikke anvendes under fødslen, da fentanyl kan give åndedrætsbesvær hos det nyfødte barn. Fentanyl bør ikke anvendes under graviditet, med mindre det er særligt nødvendigt. 

 

Fentanyl udskilles i modermælk, og kan give barnet bivirkninger i form af sløvhed og vejtrækningsbesvær. Amning bør afbrydes under behandling og i mindst 72 timer efter at plastret er fjernet. 

 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Lafene virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Lad derfor være med at køre bil, motorcykel eller cykel og lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner, med mindre din læge har rådet dig til, at du kan gøre det. Hvis du har brugt den samme dosis i en længere periode, kan din læge give dig tilladelse til at køre bil eller betjene maskiner. 

3. Sådan skal du bruge Lafene depotplaster

Brug altid Lafene depotplaster nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Din læge har fastlagt hvilken dosering (styrke) af Lafene depotplaster, som er den bedste til dig. Lægen baserer sin vurdering på: Smertens alvorlighed, din generelle tilstand og typen af den smertebehandling, du har fået tidligere. 

Der kan blive brug for at justere styrken eller antallet af plastre, som du skal bruge, afhængig af din reaktion på behandlingen. 

Virkningen nås i løbet af 24 timer efter det første plaster er sat på, og virkningen aftager langsomt efter plastret er fjernet. Afbryd ikke behandlingen uden at aftale det med din læge. 

  

Dit første plaster virker langsomt i begyndelsen, det kan vare optil en dag. Derfor kan din læge give dig ekstra smertestillende medicin indtil Lafene plastret virker fuldstændigt. Herefter bør Lafene depotplaster give konstant smertelindring, og du kan almindeligvis ophøre med at tage ekstra smertestillende midler. Imidlertid kan nogle patienter få behov for ekstra smertestillende medicin. 

  

Påsætning af Lafene

 • Find et fladt stykke hud på overkroppen eller overarmen, hvor huden ikke er behåret, har rifter, bumser eller skønhedspletter. Hudområdet må ikke have været udsat for strålebehandling. 

 • Hvis du har meget hår på huden, kan du klippe håret af med en saks. Barbering skal undgås for ikke at irritere huden. Hvis hudområdet skal vaskes inden påsætning af plaster, skal du gøre det med vand. Brug ikke sæbe, olie, creme, skintonic (alkohol) eller andre renseprodukter, der kan irritere huden. Hudområdet skal være fuldstændigt tørt før plastret sættes på. 

 • Klip et lille hak med en saks i posens kant lige ind over forseglingen og ikke længere, da plastret ellers kan beskadiges.
  Lafene Pfizer ApS, depotplastre 12 mikrogram/time, 25 mikrogram/time, 50 mikrogram/time, 75 mikrogram/time og 100 mikrogram/time
 • Posen kan herefter åbnes ved at rive forsigtigt langs kanten. 

 • Åben posen ved at trække siderne fra hinanden. 

 • Tag plasteret ud. Lad være med at bruge plastret, hvis det er beskadiget. Plastret må ikke deles eller klippes over.
  Lafene Pfizer ApS, depotplastre 12 mikrogram/time, 25 mikrogram/time, 50 mikrogram/time, 75 mikrogram/time og 100 mikrogram/time 

 • Fjern den klare beskyttelsesfolie, som er let at tage af. 

 • Træk derefter den anden del af beskyttelsesfolie af, ved at løfte hjørnet af plastret og rør så lidt som muligt ved den klæbende side af plastret.
  Lafene Pfizer ApS, depotplastre 12 mikrogram/time, 25 mikrogram/time, 50 mikrogram/time, 75 mikrogram/time og 100 mikrogram/time
 • Plastret skal påsættes umiddelbart efter pakningen er åbnet. Når beskyttelsesfolien er fjernet, placeres plasteret på det ønskede område og presses fast med håndfladen mod huden i cirka 30 sekunder for at sikre, at det sidder ordentligt fast. Vær opmærksom på, at plasteret har kontakt med huden over det hele – især i langs kanterne.
  Lafene Pfizer ApS, depotplastre 12 mikrogram/time, 25 mikrogram/time, 50 mikrogram/time, 75 mikrogram/time og 100 mikrogram/time
 • Vask hænder med vand uden sæbe.
  Lafene Pfizer ApS, depotplastre 12 mikrogram/time, 25 mikrogram/time, 50 mikrogram/time, 75 mikrogram/time og 100 mikrogram/time

  Plastrene må ikke deles eller klippes i mindre stykker. Det skyldes, at det ikke er blevet undersøgt, hvordan kvaliteten, virkningen og sikkerheden er, hvis man gør det. 

 • Et Lafene depotplaster bruges almindeligvis i 72 timer (3 dage). På yderpakningen kan du notere dato og klokkeslæt for påsætning af plastret. Dette kan hjælpe dig med at huske, hvornår plastret skal skiftes. 

 • Hudområdet med plaster bør ikke udsættes for direkte varme, se afsnit 2: Vær ekstra forsigtig med at bruge Lafene depotplaster. 

 • Plastret kan godt beholdes på under bruserbadning, fordi det er beskyttet med en vandtæt film. 

 • Når plastret anvendes til børn, er det bedst at placere det på den øverste del af ryggen, for at undgå at barnet selv fjerner plastret. 

Undlad at dele eller klippe plastret over og anvend ikke plastre, der er delte, klippet over eller på anden måde beskadiget. 

  

Skift af plaster

 • Fjern plastret efter brug i den tid, din læge har angivet. Almindeligvis er det efter 72 timer (3 dage), hos nogle patienter kan det være efter 48 timer (2 dage). Det falder normal ikke af, af sig selv. Hvis der bliver rester af plaster siddende tilbage på huden, kan disse rester fjernes med rigeligt sæbe og vand. 

 • Fold det brugte plaster sammen på midten, så de klistrende kanter klæber sammen. Det brugte plaster lægges tilbage i yderpakningen, bortskaffes på en sikker måde eller returneres til apoteket. 

 • Sæt et nyt plaster på som beskrevet tidligere, men sæt det på et nyt hudområde. Der bør gå mindst 7 dage inden et tidligere anvendt hudområde benyttes igen. 

Hvis plastret falder af med det samme, eller hvis plastret er beskadiget, bør det bortskaffes og et nyt plaster skal sættes på et andet sted. 

  

Hvis du har brugt for mange Lafene depotplastre

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Lafene, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. 

  

De alvorligste symptomer på overdosering er åndedrætsbesvær. Det viser sig ved unormal vejrtrækning, som bliver langsom og svag. Hvis dette skulle opstå, fjern da straks plasteret og kontakt en læge med det samme. Mens der ventes på lægen, er det er vigtigt at holde personen vågen og ved bevidsthed ved at blive ved med at tale til vedkommende og eventuelt ryste kroppen en gang i mellem. 

  

Hvis du har glemt at bruge Lafene depotplaster

Du må ikke under nogen omstændigheder tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du bør skifte dit plaster på samme tidspunkt af dagen hver tredje dag (hver 72 time), med mindre lægen har informeret om, at du skal gøre det anderledes. Hvis du har glemt det, så skift plaster så snart du kommer i tanke om det. Hvis der er gået ekstra lang tid, inden plastret bliver skiftet, bør du kontakte din læge, da du kan få brug for ekstra smertestillende medicin. 

  

Hvis du holder op med at bruge Lafene depotplaster

Hvis du ønsker at afbryde eller ophøre med behandlingen, bør du altid tale med din læge om grundene herfor og din fortsatte behandling. 

Lang tids brug af Lafene depotplaster kan give fysisk afhængighed. Hvis du stopper med at bruge plastrene, kan du føle dig utilpashed. 

Risikoen for at få abstinenssymptomer (kvalme, opkastning, diaré, angstfornemmelse, muskelrystelser) er større ved pludselig afbrydelse af behandlingen, derfor bør du aldrig ophøre med behandlingen uden først at aftale det med din læge. 

  

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis du får nogle af de følgende bivirkninger, skal du straks stoppe behandlingen og kontakte læge eller sygehus: 

 • stærkt hæmmet vejtrækning (alvorligt åndenød, rallende vejtrækning) 

 • total forstoppelse (krampeagtige smerter, opkastning, luft i maven) 

Andre bivirkninger

Meget almindelige: forekommer hos flere end 1 brugere ud af 10 

 • Søvnighed
 • Kvalme eller opkastning, forstoppelse.
 • Svimmelhed, hovedpine.

Almindelige: forekommer hos 1-10 brugere ud af 100 

 • Allergisk reaktion.
 • Hjertebanken, hurtig puls.
 • Højt blodtryk.
 • Appetitløshed eller mundtørhed.
 • Sløvhed.
 • Søvnbesvær.
 • Depression.
 • Ængstelse.
 • Forvirring, hallucinationer (se, føle eller høre ting som ikke er der).
 • Snurrende eller prikkende fornemmelse, rysten, omtumlet.
 • Muskelkramper.
 • Mavesmerter.
 • Vejrtrækningsbesvær.
 • Fordøjelsesbesvær, vandladningsbesvær.
 • Diarré.
 • Fryse, svede kraftigt.
 • Generel utilpashed, træthed, svaghed.
 • Hævede hænder, ankler eller fødder (væskeophobning i vævet).
 • Kløende hud, udslæt eller hudrødme (hududslæt, hudrødme og kløe forsvinder normalt en dage efter fjernelse af plastret.)

 

Ikke almindelige: forekommer hos 1-10 brugere ud af 1 000 

 • Influenzalignende symptomer.
 • Langsom puls.
 • Lavt blodtryk.
 • Langsommere eller svagere vejrtrækning.
 • Nedsat følsomhed, især i huden.
 • Kramper (krampeanfald).
 • Blåfarvning af huden.
 • Følelse af ophidselse, desorienteret, begejstret eller unaturlig lykkefølelse (eufori).
 • Hukommelsestab.
 • Eksem og/eller hudlidelser inklusive betændelse i huden, der hvor plastret har siddet.
 • Forstyrrelser i seksualfunktion, potensproblemer.
 • Total forstoppelse (tarmslyng).
 • Muskelsammentrækninger.
 • Følelse af ændret i kropstemperatur.
 • Abstinenser (kvalme, opkastning, diaré, angstfornemmelse og kulderystning).
 • Talebesvær.

 

Sjældne: forekommer hos 1-10 brugere ud af 10 000 

 • Uregelmæssig hjerterytme.
 • Små pupiller.
 • Vejrtrækningsstop, overfladisk eller langsom vejrtrækning.
 • Udvidede blodkar.
 • Delvis forstoppelse.
 • Eksem på det sted, hvor plasteret sidder.

 

Meget sjældne: forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 brugere. 

 • Tab af muskelkoordination.
 • Smertefuld luft i maven og i tarmene.
 • Usædvanlig lille urinproduktion.
 • Smerter i urinblæren.

Hyppigheden ikke er kendt 

 • Udbredt akut allergisk reaktion, som kan være livsfarlig (anafylaktisk shock).
 • Unormalt langsom vejtrækning.
 • Allergiske reaktioner forårsaget af forskellige årsager: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk- og anafylaktoid reaktion/anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Som for andre stærke smertestillende lægemidler, som bruges gennem lang tid, kan det ske, at virkningen aftager og du kan udvikle fysisk og psykisk afhængighed. Abstinenssymptomer som kvalme, opkastning, diaré angstfornemmelse og kulderystning kan opstå, hvis du skifter fra et andet smertestillende lægemiddel til Lafene, eller hvis du afbryder behandlingen hurtigt.
 

Der er set sjældne tilfælde af nyfødte, som har haft abstinenssymptomer, efter at deres mor har brugt Lafene under graviditeten.
 

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel

5. Opbevaring

Opbevar brugte og ubrugte Lafene plastre utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Lafene efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Opbevares i den originale kuvert for at beskytte mod fugt. 

 

Anvendelse af plasteret

Selv efter brug er der store mængder fentanyl tilbage i plastrene. Både brugte og ubrugte plastre skal foldes sammen med de klæbende sider mod hinanden og bortskaffes sikkert. Utilsigtet udsættelse for brugte og ubrugte plastre kan især hos børn, have et dødeligt udfald. Ubrugte plastre skal afleveres på apoteket (hospitalet) i henhold til lokale retningslinjer. 

 

Af hensyn til miljøet må du ikke smide brugte plastre i afløbet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lafene depotplaster indeholder:

Det aktive stof: fentanyl 

Lafene 12 mikrogram/time depotplaster indeholder 1,375 mg fentanyl i hvert plaster af 5 cm2, som frigiver 12 mikrogram per time. 

Lafene 25 mikrogram/time depotplaster indeholder 2,75 mg fentanyl i hvert plaster af 10 cm2, som frigiver 25 mikrogram per time. 

Lafene 50 mikrogram/time depotplaster indeholder 5,50 mg fentanyl i hvert plaster af 20 cm2, som frigiver 50 mikrogram per time. 

Lafene 75 mikrogram/time depotplaster indeholder 8,25 mg fentanyl i hvert plaster af 30 cm2, som frigiver 75 mikrogram per time. 

Lafene 100 mikrogram/time depotplaster indeholder 11,0 mg fentanyl i hvert plaster af 40 cm2, som frigiver 100 mikrogram per time. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Forsidefolie: Polyethylenterephtalat film med flourcarbon frigivelseslag 

Bagsidelag: Pigmenteret polyethylenterephtalat/ethylenvinylacetat (EVA)-copolymer film  

Klæbende lag (produkt): Silikone adhæsiver (klister) (dimethicon, silikat resin), dimethicon  

Hastighedskontrollerende membran: Ethylenvinylacetat – copolymer film 

Klæbende lag (hud): Silikone adhæsiver (klister) (dimethicon, silikat resin), dimethicon  

Beskyttelsesfilm: Polyethylenterephtalat film med flourcarbon frigivelseslag  

Trykfarve: Rød blæk 

 

Udseende og pakningsstørrelser

Lafene depotplaster er et firkantet beigefarvet plaster, der er placeret mellem to klare beskyttelseslag, som skal fjernes før påsætning af plastret. 

 

Plastret har følgende tryk med rødt blæk: fentanyl 12 µ/h 

fentanyl 25 µg/h 

fentanyl 50 µg/h 

fentanyl 75 µg/h 

fentanyl 100 µg/h. 

 

Lafene findes i pakninger af 3, 4, 5, 8, 9,10 16, 19 eller 20 depotplastre.  

 

Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføringstilladelse::

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Danmark 

Fremstiller:

LAVIPHARM SA, Agias Marinas str, 19002 Peania, Athen, Grækenland 

 

Lafene depotplaster har markedsføringstilladelse i andre EEA medlemslande under følgende navne:

DE/H/2556/001-005/DC
Tyskland Fentanyl Pfizer 12/25/50/75/100 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster
Østrig Lafene 12/25/50/75/100 Mikrogramm/h transdermales Pflaster
Spanien Durfenta 12/25/50/75/100 μg/h Parche transdérmico
Irland Fentadur 12/25/50/75/100μg/h micrograms/hour transdermal patch
Danmark Lafene
Luxembourg Recorfen 12/25/50/75/100 μg/h/ transdermales Pflaster// dispositifs transdermiques
Portugal Durfenta
Tjekkiet Durfenta 0,012; 0,025; 0,050; 0,075; 0,1 mg/h transdermální náplast
Rumænien Durfenta 12, 25, 50, 75, 100 micrograme/h plasture transdermic
Polen Durfenta
Storbritannien Opiodur 12, 25, 50, 75, 100 μg/h transdermal patch

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret september 2014.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...