Galieve®

oral suspension 500+267+160 mg/10 ml

Reckitt Benckiser

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Galieve Cool Mint, 500 mg/267 mg/160 mg, oral suspension 

natriumalginat
natriumhydrogencarbonat
calciumcarbonat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Galieve Cool Mint nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet,hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægssedel. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galieve Cool Mint
 3. Sådan skal du tage Galieve Cool Mint
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Galieve Cool Mint tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes ”antirefluksmidler”. De danner et beskyttende lag oven på maveindholdet i op til 4 timer for at forhindre, at mavesyre løber op fra maven til spiserøret og dermed forårsager smerter og ubehag. 


Dette lægemiddel anvendes til behandling af symptomer på gastro-oesophageal reflux såsom sure opstød, halsbrand og fordøjelsesbesvær (relateret til refluks), for eksempel efter et måltid, under graviditet eller hos patienter med symptomer relateret til refluksøsofagitis. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Galieve Cool Mint

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Galieve Cool Mint

 • Hvis du er allergisk over for et af de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Galieve Cool Mint (angivet i afsnit 6), idet vejrtrækningsbesvær og hududslæt er set i meget sjældne tilfælde.

Advarsler og forsigtighedsregler

Dette lægemiddel indeholder natrium (143 mg pr. 10 ml) og calcium (64 mg pr. 10 ml). Den maksimale anbefalede daglige dosis af dette lægemiddel indeholder 1140 mg natrium (findes i bordsalt). Dette svarer til 57% af det anbefalede maksimale daglige natriumindtag for voksne gennem kosten. 

 • Galieve Cool Mint er kun indiceret til kortvarig behandling, medmindre din læge har anbefalet det. Tal med apotekspersonalet eller din læge, hvis du har brug for Galieve Cool Mint dagligt i en længere periode, især hvis du er blevet bedt om at følge en diæt med lavt saltindhold.
 • Du bør også tale med din læge om indholdet af disse salte, hvis du lider eller har lidt af en svær nyre- eller hjertesygdom, idet visse salte kan påvirke disse sygdomme.


Hvis symptomerne ikke forsvinder efter 7 dage, skal du kontakte din læge. 

Brug af andre lægemidler sammen med Galieve Cool Mint

Der skal gå to timer mellem du indtager Galieve Cool Mint og anden medicin gennem munden, da det kan påvirke virkningen af andre lægemidler. 


Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

Graviditet,amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Galieve Cool Mint.
Du kan tage dette produkt under graviditet og amning. 

Galieve Cool Mint indeholder methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat, hvor advarsel er påkrævet

Dette produkt indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) og propylparahydroxybenzoat (E216), begge parahydroxybenzoater, som kan forårsage allergiske reaktioner (eventuelt forsinket). 

3. Sådan skal du tage Galieve Cool Mint

Til oral administration. 

Omrystes godt før brug. 

Tag altid Galieve Cool Mint nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne, herunder ældre og børn over 12 år: 10-20 ml efter et måltid og ved sengetid (op til fire gange dagligt).  


Børn under 12 år:
Bør kun anvendes efter lægens anvisning.  

Hvis du har taget for meget Galieve Cool Mint

Hvis du tager for meget af dette produkt, er det ikke sandsynligt, at det vil gøre nogen skade. Du kan dog føle dig oppustet og opleve abdominal ubehag. Kontakt din læge, hvis det ikke går væk. 

Hvis du har glemt at tage Galieve Cool Mint

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Du skal i stedet fortsætte doseringen som før. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 


En allergisk reaktion over for indholdsstofferne forekommer meget sjældent (hos færre end 1 ud af 10.000 brugere). Symptomer på en allergisk reaktion kan omfatte hududslæt, kløe, åndedrætsbesvær, svimmelhed, hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals. Hvis du oplever sådanne bivirkninger, så stop med at tage produktet og kontakt din læge med det samme. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

OPBEVAR LÆGEMIDLET UTILGÆNGELIGT FOR BØRN. 


Brug ikke Galieve Cool Mint efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses. 


Kontroller, at forseglingen af låget er ubrudt, før produktet tages i brug. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Galieve Cool Mint indeholder:

 • Aktive stoffer: 10 ml oral suspension indeholder 500 mg natriumalginat, 267 mg natriumhydrogencarbonat og 160 mg calciumcarbonat.
 • Øvrige indholdsstoffer: carbomer, methylparahydroxybenzoat (E218), propylparahydroxybenzoat (E216), saccharinnatrium, natriumhydroxid, pebermynteolie og renset vand.


Dette produkt indeholder ikke sukker eller gluten. 

Udseende og pakningsstørrelser

Galieve Cool Mint er en off-white suspension, som dufter og smager af pebermynte. 


Galieve Cool Mint fås i flasker med 150 ml eller 300 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Tlf.: 44 44 97 01 

Fremstiller

RB NL Brands B.V. 

WTC Schiphol Airport, 

Schiphol Boulevard 207, 

1118 BH Schiphol 

Nederlandene 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret i februar 2021. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...