Ketipinor

depottabletter 200 mg

Orion Corporation

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ketipinor 50 mg depottabletter  

Ketipinor 150 mg depottabletter  

Ketipinor 200 mg depottabletter  

Ketipinor 300 mg depottabletter  

Ketipinor 400 mg depottabletter  

quetiapin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Ketipinor til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ketipinor
 3. Sådan skal du tage Ketipinor
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Ketipinor indeholder et stof, der kaldes quetiapin. Det tilhører gruppen af antipsykotiske lægemidler. Ketipinor kan anvendes til at behandle alvorlige sygdomme som:  

 • Bipolar depression og depressive episoder ved unipolar depression: Du føler dig ked af det, eller du kan føle dig deprimeret, have skyldfølelse, mangle energi, miste appetitten eller have svært ved at sove.
 • Mani: Du kan føle dig meget opstemt, opløftet, ophidset, begejstret eller hyperaktiv eller have en dårlig dømmekraft, eller du kan have en aggressiv eller destruktiv opførsel.
 • Skizofreni: Du kan høre eller fornemme ting, som ikke er der, tro på ting, der ikke er sande, eller føle dig usædvanligt mistroisk, nervøs, forvirret, have skyldfølelse, være anspændt eller deprimeret.

 

Hvis Ketipinor tages mod depressive episoder ved unipolar depression, skal det tages sammen med andre lægemidler, som gives mod denne sygdom. 

 

Din læge vil muligvis fortsat ordinere Ketipinor, selvom du får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ketipinor

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Ketipinor:

 • hvis du er allergisk over for quetiapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ketipinor (angivet i punkt 6)
 • hvis du tager nogle af følgende lægemidler:
  • visse typer af lægemidler til behandling af hiv
  • azol-lægemidler (mod svampeinfektioner)
  • erythromycin eller clarithromycin (mod infektioner)
  • nefazodon (mod depression).

Du skal tale med lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Ketipinor, hvis du ikke er sikker. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Ketipinor: 

 • hvis du eller nogen i din familie har eller har haft hjerteproblemer, f.eks. problemer med uregelmæssig hjerterytme, svækkelse af hjertemusklen eller betændelse i hjertet eller hvis du tager lægemidler, der kan påvirke din hjerterytme
 • hvis du har lavt blodtryk
 • hvis du har haft et slagtilfælde, især hvis du er ældre
 • hvis du har leverproblemer
 • hvis du har haft anfald (kramper)
 • hvis du har sukkersyge eller har risiko for at få sukkersyge. Hvis du har det, vil din læge undersøge dit blodsukker, mens du tager Ketipinor
 • hvis du ved, at du tidligere har haft et lavt antal hvide blodlegemer (som muligvis kan være forårsaget af andre lægemidler)
 • du er en ældre, dement person (nedsat hjernefunktion). Ketipinor må ikke tages af ældre demente personer, fordi den gruppe af lægemidler, som Ketipinor tilhører, kan øge risikoen for slagtilfælde, og i nogle tilfælde dødsfald, hos ældre, demente personer.
 • du er en ældre person med Parkinson’s sygdom/parkinsonisme
 • du eller nogen i din familie har haft blodpropper, da denne type lægemidler har været forbundet med dannelsen af blodpropper
 • du har eller har haft en sygdom, hvor du stopper med at trække vejret i korte perioder under din normale nattesøvn (kaldet ”søvnapnø”) og du tager lægemidler, der nedsætter den normale hjerneaktivitet (”depressiva”)
 • du har eller har haft en sygdom, hvor du ikke kan tømme blæren helt (urinretention), har forstørret prostata, en blokering i tarmene eller øget tryk inde i dit øje. Disse tilstande skyldes sommetider lægemidler (kaldet ”antikolinergika”), som påvirker den måde, hvorpå nervecellerene fungerer, for at kunne behandle visse sygdomme.
 • du tidligere har haft alkohol- eller stofmisbrug.

 

Fortæl det omgående til lægen, hvis du oplever følgende, efter du er beygyndt at tage Ketipinor: 

 • en kombination af feber, stive muskler, svedtendens eller nedsat bevidsthed (en lidelse, der kaldes malignt neuroleptikasyndrom). Dette kan kræve omgående medicinsk behandling.
 • ukontrollable bevægelser, især af ansigt eller tunge
 • bliver svimmel eller pludseligt føler dig meget søvnig. Dette kan øge risikoen for ulykker (fald) hos ældre patienter
 • krampeanfald
 • langvarig og smertefuld rejsning (priapisme)

Disse tilstande kan skyldes denne type lægemiddel. 

 

Fortæl det så hurtigt som muligt til din læge, hvis du har: 

 • feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen eller enhver anden infektion, da det kan være tegn på meget lavt antal hvide blodlegemer, der kan kræve, at behandlingen med Ketipinor stoppes og/eller du skal have behandling for symptomerne.
 • forstoppelse sammen med vedvarende mavesmerter eller forstoppelse, der ikke reagerer på behandling og derved kan medføre en alvorlig tilstopning i tarmene.

 

Selvmordstanker og forværring af din depression  

Hvis du er deprimeret, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressive lægemidler, fordi lægemidlet er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid. Disse tanker kan også forværres, hvis du pludselig stopper med at tage dit lægemiddel.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker: 

 • Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressive lægemidler.

 

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.
Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 


Svære kutane bivirkninger (SCAR)
Der er i sjældne tilfælde rapporteret svære kutante bivirkninger (SCAR), som kan vøre livstruende eller fatale, ved behandling med dette lægemiddel. Det viser sig normalt ved: 

 • Steven-Johnson syndrom (SJS), et udbredt udslæt med blærer og afskallende hud, særligt omkring munden, næsen, øjnene og kønsorganerne.
 • Toksisk epidermal nekrolyse (TEN), en mere alvorlig form, der forårsageromfattende afskalning af huden.
 • Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), der består af influenzalignende symptomer med udslæt, feber, hævede kirtle og unormale blodprøveresultater (herunder forhøjet antal hvide blodlegemer (eosinofili) og leverenzymer).

Stop med at bruge Ketipinor, hvis du udvikler disse symptomer, og kontakt straks din læge eller søg straks lægehjælp. 

 

Vægtstigning  

Der er observeret vægtøgning hos patienter, der tager Ketipinor. Du og din læge bør regelmæssigt kontrollere din vægt. 

Børn og unge

Ketipinor må ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Brug af andre lægemidler sammen med Ketipinor

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nyligt har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. 


Tag ikke Ketipinor, hvis du allerede tager nogle af følgende lægemidler: 

 • visse typer af lægemidler mod hiv
 • azol-lægemidler (mod svampeinfektioner)
 • erythromycin eller clarithromycin (mod infektion)
 • nefazodon (mod depression).

 

Fortæl det til din læge, hvis du tager nogle af følgende lægemidler: 

 • epilepsilægemidler (phenytoin eller carbamazepin)
 • lægemidler mod forhøjet blodtryk
 • barbiturater (mod søvnbesvær)
 • thioridazin (anden antipsykotisk lægemiddel)
 • lægemidler, der kan påvirke den måde dit hjerte slår på, f.eks. lægemidler, som kan medføre forstyrrelser i elektrolytbalancen (lave koncentrationer af kalium eller magnesium i blodet) såsom vanddrivende lægemidler eller visse antibiotika (lægemidler mod infektioner)
 • lægemidler der kan give forstoppelse
 • lægemidler (kaldet ”antikolinergika”), der kan påvirke den måde, hvorpå dine nerveceller fungerer, for at kunne behandle visse sygdomme.

Du skal tale med lægen, inden du stopper med at tage nogle af dine lægemidler. 

Brug af Ketipinor sammen med mad, drikke og alkohol

 • Ketipinors virkning kan påvirkes ved samtidig fødeindtagelse. Du bør derfor tage tabletterne mindst 1 time før et måltid eller ved sengetid.
 • vær forsigtig med, hvor meget alkohol du indtager. Dette skyldes, at den samlede virkning af Ketipinor og alkohol kan gøre dig søvnig.
 • du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Ketipinor, da det kan påvirke den måde, lægemidlet virker.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Ketipinor. 

 

Du må kun tage Ketipinor under graviditet efter aftale med lægen. Du må ikke tage Ketipinor, hvis du ammer. 

 

De følgende symptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis mødre har taget Ketipinor i sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rystelser, muskelstivhed og/eller svaghed, søvnighed, ophidselse, vejrtrækningsbesvær og besvær med at spise. Hvis din baby får nogen af disse symptomer skal du kontakte din læge. 

Trafik og arbejdssikkerhed

Ketipinor kan give bivirkninger som træthed. Derfor bør du ikke føre motorkøretøj eller betjene maksiner, før du kender virkningen af lægemidlet. 

Virkning på urinprøver

Hvis du skal have foretaget en urinprøve, mens du tager Ketipinor, kan det ved urinprøver medføre positive resultater for metadon eller visse lægemidler for depression, der kaldes tricykliske antidepressiva (TCA’er), når bestemte undersøgelsesmetoder anvendes, selv hvis du ikke tager metadon eller TCA’er. Hvis dette forekommer, kan der foretages en mere specifik undersøgelse. 

Ketipinor indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder hhv. 14,2 mg lactose i 50 mg tabletten, 42,6 mg lactose i 150 mg tabletten, 56,8 mg lactose i 200 mg tabletten, 85,3 mg lactose i 300 mg tabletten og 113,7 mg lactose i 400 mg tabletten. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Ketipinor

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Din læge vil bestemme den dosis, du skal starte med. Vedligeholdelsesdosis (daglig dosis) afhænger af din sygdom og dine behov, men vil normalt være mellem 150 mg og 800 mg. 

 

 • Tabletterne skal tages én gang dagligt
 • Tabletterne må ikke deles, tygges eller knuses
 • Slug tabletterne hele med et glas vand
 • Tag tabletterne uden samtidig fødeindtagelse (mindst 1 time før et måltid, eller ved sengetid. Din læge vil fortælle dig hvornår)
 • Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du tager Ketipinor, da det kan påvirke den måde, lægemidlet virker
 • Selvom du får det bedre, må du ikke stoppe med at tage tabletterne, uden først at have talt med din læge.

 

Leverproblemer  

Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du har problemer med leveren. 

 

Ældre  

Din læge vil muligvis ændre din dosis, hvis du er en ældre person. 

 

Brug til børn og unge  

Ketipinor må ikke anvendes til børn og unge i alderen under 18 år. 

Hvis du har taget for mange Ketipinor

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Ketipinor end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 


Hvis du tager mere Ketipinor, end lægen har ordineret, kan du føle dig søvnig, svimmel og opleve en unormal hjerterytme (puls). Kontakt straks din læge eller nærmeste hospital. Tag Ketipinor tabletterne med dig. 

Hvis du har glemt at tage Ketipinor

Hvis du har glemt en dosis Ketipinor, så tag den, så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så vent til du skal tage den næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Ketipinor

Hvis du pludselig stopper med at tage Ketipinor, kan du have svært ved at sove, du kan få kvalme eller hovedpine, diarré, opkastning, blive svimmel eller irritabel. Din læge kan foreslå, at du gradvist nedsætter dosis, før du stopper behandling. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Svimmelhed (kan medføre fald), hovedpine, tør mund
 • Søvnighed ((forsvinder oftest med tiden, når du fortsætter med at tage Ketipinor) (kan medføre fald)
 • Abstinenssymptomer (symptomer som opstår, hvis du holder op med at tage Ketipinor) kan omfatte at du ikke kan sove, kvalme, hovedpine, diarré, opkastning, svimmelhed og irritabilitet. Gradvis nedtrapning over en periode på mindst 1 til 2 uger tilrådes.
 • Vægtøgning
 • Unormale muskelbevægelser. Dette kan omfatte besvær med at starte muskelbevægelser, rysten, følelse af rastløshed eller muskelstivhed uden smerter
 • Ændring i mængden af visse fedtstoffer i blodet (triglycerider og total kolesterol).

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • Hurtig puls
 • Følelse af hjertebanken, hjerterasen eller som om hjerteslag bliver sprunget over
 • Forstoppelse, uro i maven (fordøjelsesbesvær)
 • Svaghedsfølelse
 • Hævelse af arme og ben
 • Lavt blodtryk, når du rejser dig. Dette kan få dig til at føle dig svimmel eller besvime (kan medføre fald).
 • Øgede værdier af sukker i blodet
 • Sløret syn
 • Unormale drømme og mareridt
 • Øget appetit
 • Irritation
 • Forstyrrelser i tale og sprog
 • Selvmordstanker og forværring af depression. Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rappoteret under behandling med Ketipinor eller kort efter behandlingsophør (se pkt. 2).
 • Kortåndethed
 • Opkastning (hovedsageligt hos ældre)
 • Feber
 • Ændring i indholdet af skjoldbruskkirtelhormoner i blodet
 • Fald i indholdet af visse typer blodlegemer
 • Stigning i indholdet af leverenzymer i blodet
 • Stigning i indholdet af et hormon i blodet, som kaldes prolaktin. Stigning i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde forårsage følgende:
  • Mænd og kvinder kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk.
  • Kvinder kan få manglende eller uregelmæssig menstruation.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • Kramper eller anfald
 • Allergiske reaktioner som kan omfatte hævede knuder (striber), hævelse af huden og hævelse rundt om munden
 • Ubehagelig følelse i benene (også kaldet ”restless legs syndrom”)
 • Synkebesvær
 • Ukontrollerbare bevægelser, især af ansigt eller tunge
 • Forstyrret seksuel funktion
 • Sukkersyge
 • Ændring i den elektriske aktivitet i hjertet, der kan ses på ekg (forlænget QT-interval)
 • Langsommere puls end normalt, der kan forekomme ved start af behandling og som kan forbindes med lavt blodtryk besvimelse
 • Vandladningsbesvær
 • Besvimelse (kan medføre til fald)
 • Tilstoppet næse
 • Nedsat indhold af røde blodlegemer i blodet
 • Nedsat indhold af natrium i blodet.
 • Forværring af eksisterende diabetes.

 

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • En kombination af høj temperatur (feber), svedtendens, muskelstivhed, følelse af udtalt døsighed eller besvimelse (en lidelse der kaldes malignt neuroleptika syndrom)
 • Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot)
 • Leverbetændelse
 • Langvarig og smertefuld rejsning
 • Hævede bryster og uventet produktion af mælk
 • Menstruationsforstyrrelser
 • Blodpropper i venerne særligt i benene (med symptomer som hævelse, smerte og rødmen på benene), som kan føres med blodet til lungerne, hvor de kan forårsage brystsmerter og åndedrætsbesvær. Hvis du oplever nogle af disse symptomer, skal du omgående søge læge
 • Søvngængeri, tale eller spise eller andre aktiviteter i søvne
 • Lav kropstemperatur
 • Betændelse af bugspytkirtlen
 • En tilstand (metabolisk syndrom) hvor du kan have en kombination af 3 eller flere af det følgende: stigning i fedt omkring maven, fald i det ”gode kolesterol (HDL-C), stigning i indholdet af et fedtstof, der kaldes triglycerider, højt blodtryk og stigning i blodsukker
 • Kombination af feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen eller enhver anden infektion med meget lavt indhold af hvide blodlegemer i blodet, en tilstand der kaldes angranulocytose
 • Tarmslyng
 • Stigninger i kreatinphosphokinase i blodet (et stof i musklerne).

 

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Alvorligt udslæt eller røde pletter på huden
 • Alvorlig allergisk reaktion (kaldet anafylaksi), som kan medføre vejrtrækningsbesvær eller shock
 • Hurtig hævelse af huden, normalt omkring øjne, læber og i svælget (angioødem)
 • Alvorlig blisterdannelse på huden, i munden, øjne og på kønsdele (Stevens-Johnson syndrom). Se punkt 2.
 • Unormal udskillelse af et hormon, der kontrollere urinmængden (kendt som SIADH).
 • Nedbrydning af muskelfibre og muskelsmerter (rhabdomyolyse).

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • Hududslæt med uregelmæssige røde prikker (erythema multiforme)
 • Alvorlig, pludselig allergisk reaktion med symptomer som feber og blisterdannelse på huden og afskalning af huden (toksisk epidermal nekrolyse). Se punkt 2.
 • Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), som består af influenzalignende symptomer med udslæt, feber, hævede kirtler og unormale blodprøveresultater (herunder forhøjet antal hvide blodlegemer (eosinofili) og leverenzymer). Se punkt 2.
 • Afvænningsymptomer kan forekomme hos det nyfødte barn, hvis moderen har taget Ketipinor under graviditeten.
 • Slagtilfælde.

 

Lægemidler af den type som Ketipinor tilhører, kan medføre problemer med hjerterytmen. Det kan være alvorligt og kan i svære tilfælde være dødeligt. 


Nogle bivirkninger kan kun ses, når der bliver taget en blodprøve. Det kan være ændringer i mængden af visse fedttyper (triglycerider og totalkolesterol) eller sukker i blodet, ændringer i mængden af skjoldbruskkirteldhormoner i blodet, forhøjede leverenzymer, fald i mængden af visse typer blodlegemer, fald i antallet af røde blodlegemer, forhøjet blod-kreatinin-phosphokinase (et stof i musklerne), fald i mængden af natrium i blodet og stigninger af mængden af hormonet prolaktin i blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre følgende: 

 • Mænd og kvinder kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk.
 • Kvinder kan få manglende eller uregelmæssig menstruation.

Din læge kan bede dig om at få taget jævnlige blodprøver. 

Yderligere bivirkninger hos børn og unge

De samme bivirkninger, der indtræder hos voksne, kan også forekomme hos børn og unge. 


Følgende bivirkning er set oftere hos børn og unge eller er slet ikke set hos voksne: 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre følgende:
  • Drenge og piger kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk.
  • Piger kan få manglende eller uregelmæssig menstruation.
 • Øget appetit
 • Ufrivillige muskelbevægelser. Der kan være problemer med at få gang i musklerne, rysten, rastløshed eller muskelstivhed uden smerte
 • Stigning i blodtrykket.

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)  

 • Svaghedsfølelse, besvimelse (kan medføre til fald)
 • Tilstoppet næse
 • Irritation.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ketipinor indeholder:

 • Aktivt stof: quetiapin. Hver tablet indeholder 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg eller 400 mg quetiapin (som quetiapinhemifumarat)
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: lactose, maltose, magnesiumstearat, methacrylsyre - ethylacrylatcopolymer (1:1) type A og talcum.
  Tabletovertræk: methacrylsyre - ethylacrylatcopolymer (1:1) type A og triethylcitrat.

Udseende og pakningstørrelser

Ketipinor 50 mg: hvid til næsten hvid, rund, hvælvet, 7 mm i diameter, præget med “50” på den ene side og glat på den anden side. 

Ketipinor 150 mg: hvid til næsten hvid, aflang, hvælvet, 14 mm lang, præget med “150” på den ene side og glat på den anden side. 

Ketipinor 200 mg: hvid til næsten hvid, aflang, hvælvet, 15 mm lang, præget med “200” på den ene side og glat på den anden side. 

Ketipinor 300 mg: hvid til næsten hvid, aflang, hvælvet, 18 mm lang, præget med “300” på den ene side og glat på den anden side. 

Ketipinor 400 mg: hvid til næsten hvid, oval, hvælvet, 21 mm lang, præget med “400” på den ene side og glat på den anden side. 

 

Tabletterne fås i blisterkort og i HDPE-beholdere.  

Pakningsstørrelser: 

50 mg: 10, 60 og 100 tabletter. 

150 mg: 30, 60 og 100 tabletter. 

200 mg: 60 og 100 tabletter. 

300 mg: 10, 60 og 100 tabletter. 

400 mg: 60 og 100 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation  

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo  

Finland 

Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma  

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo  

Finland 

 

Orion Corporation Orion Pharma  

Joensuunkatu 7 

FI-24100 Salo 

Finland 

 

For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant: 

 

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2021
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...